21 Nisan 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28271

KURUL KARARI

Biyogvenlik Kurulundan:

BYOGVENLK KURULU KARARI

KARAR NO : 19

BAVURU SAHB : Trkiye Yem Sanayicileri Birlii Dernei ktisadi letmesi, Beyaz Et Sanayicileri ve Damzlklar Birlii Dernei ktisadi letmesi (BESD-BR),

Yumurta reticileri Merkez Birlii (YUM-BR)

BAVURUYA KONU ET: Coleoptera takmna ait baz msr zararllarna dayankllk salayan cry34Ab1 ve cry35Ab1 genleri, glifosinat amonyum herbisitine tolerans salayan pat geni ve glifosat herbisitine tolerans salayan cp4 epsps genini ihtiva eden genetii deitirilmi 59122xNK603 msr eidi,

KULLANIM AMACI: Genetii deitirilmi 59122xNK603 msr eidi ve rnlerinin hayvan yemlerinde kullanlmas amacyla yapt bavuru,

HUKUK DAYANAK: 5977 sayl Biyogvenlik Kanunu,

13 Austos 2010 tarihli ve 27671 sayl Resm Gazetede yaymlanan Genetik Yaps Deitirilmi Organizmalar ve rnlerine Dair Ynetmelik,

13 Austos 2010 tarihli ve 27671 sayl Resm Gazetede yaymlanan Biyogvenlik Kurulu ve Komitelerin alma Usul ve Esaslarna Dair Ynetmelik,

KARAR: Biyogvenlik Kurulu, bavuru hakknda Bilimsel Risk Deerlendirme Komitesi ve Sosyo Ekonomik Deerlendirme Komitesi tarafndan hazrlanan Raporlar ve kamuoyu grlerini deerlendirerek, genetii deitirilmi 59122xNK603 msr eidi ve rnlerinin hayvan yemlerinde, aada belirtilen hususlara uyulmas artyla kullanlmasna, oy okluu ile Karar vermitir.

A) AYIRT EDC KMLK: DAS-59122-7xMON-63-6 kodunun, genetii deitirilmi 59122xNK603 msrn Ayrt Edici Kimlik Kodu olarak kullanlmas,

B) GEERLLK SRES: Biyogvenlik Kurulu tarafndan gerek grlmesi halinde, izleme raporlarna dayanarak komitelere bilimsel deerlendirme yaptrlmas, bu deerlendirmelerin Kurul tarafndan uygun bulunmas halinde iznin devam etmesi, herhangi bir risk tespiti halinde iznin iptali, Biyogvenlik Kanununun 3 nc maddesinde belirtilen sre ierisinde herhangi bir olumsuzluun tespit edilmesi halinde, yine ayn Kanunun 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin gereinin yerine getirilmesi,

C) THALATTA UYGULANACAK LEMLER: Ad geen geni tayan msr ve rnlerinin ithalat iin bavurularda, msrn tam olduu gen ile ilgili lkemizdeki ya da ithal edildii lkedeki akredite bir laboratuvardan alnan Analiz Raporu eliinde uygun olanlarn gmrk ve ithalat ilemlerinin gerekletirilmesi, Genetik Yaps Deitirilmi Organizmalar ve rnlerine Dair Ynetmeliin 14 nc maddesinde yer alan thalat, hracat ve Transit kurallarna uyulmas,

) KULLANIM AMACI: Genetii deitirilmi 59122xNK603 msr eidi ve rnlerinin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem hammaddesi olarak kullanlmas,

D) RSK YNETM VE PYASA DENETM N GEREKL VERLER: Risk Ynetim Planlarnn bavuru sahibi firma ya da kurum tarafndan bu Kararn yaymlanmasn takip eden 30 gn iinde Biyogvenlik Kuruluna ulatrlmas, piyasada etiket ve GDO denetimlerinin Gda ve Kontrol Genel Mdrlnce yaplmas,

E) ZLEME KOULLARI: zleme koullarnn ilgililer tarafndan yerine getirilmesi, ithal edilen yem amal msrn depoland yerler ve depolardaki rn miktar, sevk edilen miktar, nakil arac ve gnderilen adres, ilenecei tesisler ile ilenecek miktarlarn, piyasaya datm, iller ve yerleim birimleri baznda sat yerleri, ambalaj ekli ve miktar, tama ve koruma nlemleri ve varsa dier izleme bilgilerinin Gda ve Kontrol Genel Mdrlne bildirilmesi, deiikliklerle ilgili bilgilerin ivedilikle Bakanlkla paylalmas, Genetik Yaps Deitirilmi Organizmalar ve rnlerine Dair Ynetmeliin 21 inci maddesinde yer alan zlenebilirlik ile ilgili hkmlere uyulmas, izleme raporlarnn 6 aylk dnemler halinde hazrlanarak Biyogvenlik Kuruluna sunulmas,

F) BELGELEME VE ETKETLEME KOULLARI: Karara konu msr ve rnlerinin ithal, ilenme ve satnda yer alan paydalarn her biri tarafndan GDOlu msrn son rnde tek bana ya da katk maddesi olarak bulunduunu gsteren bir belgenin bulundurulmas, Genetik Yaps Deitirilmi Organizmalar ve rnlerine Dair Ynetmeliin 18 inci maddesinde yer alan Yemlerin etiketlenmesinde belirlenmi kurallara uyulmas,

G) AMBALAJLAMA, TAIMA, MUHAFAZA VE NAKL KURALLARI: Karara konu msr ve rnlerinin ambalajlama, tama, muhafaza ve nakillerinde bulamay engelleyici tedbirlerin rn sahibi ve tayc tarafndan ibirlii iinde alnmas, ambalajlarnn zel olarak, yrtlma ve paralanmaya dayankl kat, polietilen ya da pamuk veya keten uvallarla yaplmas, tamada ykleme yaplan aralarn mutlaka rtlmesi ya da kapal aralarla tamann yaplmas, ykleme ve boaltmada evreye bulamasn nleyici tedbirlerin alnmas ve herhangi bir bulama ya da kaza halinde eylem plannn bulundurulmas ve Bakanlkla beraber mdahale edilmesi, Genetik Yaps Deitirilmi Organizmalar ve rnlerine Dair Ynetmeliin 17 nci maddesinde yer alan Depolama ile ilgili hkmlere riayet edilmesi,

) LEME, ATIK VE ARTIK ARITIM VE MHA KOULLARI: Karara konu msr ve rnlerinin Genetik Yaps Deitirilmi Organizmalar ve rnlerine Dair Ynetmeliin 17 nci maddesinde yer alan ileme, atk, artk artm ve imha koullar ile ilgili kurallara uyulmas,

H) GVENLK VE ACL DURUM TEDBRLER: Bu Kararn yaynlanmas tarihinden itibaren 30 gn iinde Gvenlik ve Acil Durum Tedbirlerinin yer ald plann, Biyogvenlik Kuruluna sunulmas,

I) YILLIK RAPORLAMANIN NASIL YAPILACAI: Karara konu msr ve rnleri ile ilgili yllk raporlarn, Gda ve Kontrol Genel Mdrl tarafndan kendi gr ve yorumlarn da ierecek ekilde, 6 aylk dnemler halinde hazrlanmas ve Biyogvenlik Kuruluna sunulmas

zorunludur.