20 Nisan 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28270

YNETMELK

Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu Bakanlndan:

TRKYE BLMSEL VE TEKNOLOJK ARATIRMA KURUMU

YAYIN YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 5/7/2007 tarihli ve 26573 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu Yayn Ynetmeliinin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu tarafndan yaymlanacak kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, blten ve bror gibi basl yaynlar ile basl olmayan e-kitap, e-dergi, CD, DVD ve benzeri manyetik depolama niteleri ile elektronik ortamda ve Kurum internet sitesinde hizmete sunulan elektronik yaynlarn seilmesi, tercme ettirilmesi, oaltlmas, yaymlanmas, basm, sat, datm ve dier i srelerinde uyulacak esaslar belirlemek amacyla hazrlanmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu tarafndan hizmete sunulacak basl ve basl olmayan yaynlar kapsar.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (d), () ve () bendleri aadaki ekilde deitirilmi ve (i) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

d) Elektronik Yayn: Sadece elektronik ortamlarda sunulmak zere hazrlanm eserler ya da geleneksel yntemlerle hazrlanm, baslm kitap ve derginin her trl elektronik ortamda sunulmu ekli ile Kurum internet sitesinde yer alan makale, yaz, ekil, animasyon ve benzeri eserleri,

) Manyetik Depolama niteleri: Elektronik ortamdaki veri ve bilgilerin her trl elektronik ortamda okunabilmesi amacyla kullanlan CD, DVD, flash bellek ve benzeri depolama aygtlar,

) Eser: Sahibinin hususiyetini tayan ilim ve edebiyat eserleri ile ilenme ve derlemeler trndeki her nevi fikir ve sanat mahsullerini,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin kinci Blm bal aadaki ekilde deitirilmitir.

Yayn Trleri, Basm Karar, Yaynlarn Hazrlanmas ve Yayn Haklarnn Devri

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddenin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

c) Elektronik yaynlar,

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) Merkez, Enstit ve Bakanla bal birimler tarafndan 5 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dnda yayn yaplmasndan nce Bakandan veya Bakan tarafndan yetki verilen kiilerden, trne gre, bir defaya mahsus veya periyodik blten, internet sayfas, elektronik veya multimedya ortam yaynlar, manyetik depolama birimlerinde hizmete sunulan benzeri yaynlar iin belirli bir sreyi kapsayan olur alnr. Bakan veya yetki verilen kii, gerekli grd takdirde yayn istemini, grevlendirecei kii veya komisyon marifetiyle inceletebilir.

(2) 5 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yaynlarn basm kararnn hangi yntemle verilecei ilgili birimlerin esaslaryla belirlenir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 (1) Yaymlanmasna karar verilen yaynlar, ilgili birim tarafndan yayma hazrlanr veya hizmet alm yoluyla temin edilir.

(2) Kurum tarafndan yaymlanmasna karar verilen eserlerin yayn haklar, yayn hakkna sahip kii veya kurulutan yayma hazrlanma srecinin balangcnda Kurum tarafndan dorudan veya bir yayn hakk ajans araclyla hak sahibi kiilerin imzalayaca bir szleme ile alnr. Yazar, evirmen, bilimsel danman, redaktr ve yayn hakk ajans ile srete yer alabilecek dier kii ve kurulularla yaplacak szlemeler Enstitlerde Enstit Mdr, Merkezde Merkez Bakan, Bakanlkta ise Bakan ya da yetki verecei kiiler tarafndan imzalanr.

(3) Yaynlarn hak sahipleri, eserlerini Kurum tarafndan belirlenen format ve aralar ile Kuruma teslim ederler.

(4) Yaynlarn biim ve teknik zellikleri ilgili Birim tarafndan belirlenir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) Yaymlanacak eserler iin; eser sahibi ile Kurum arasnda, eserlerin basm ve yayn hakknn Kuruma devrine ilikin olarak yayn haklarnn devri szlemesi imzalanr veya ihtiyaca gre imzal temlikname ya da telif hakk devir formu alnr.

(2) Kurum tarafndan telif haklar alnan yaynlarn szlemesinde hkm bulunmas halinde alnan haklar nc ahslara veya kurum, kurululara devredilebilir.

(3) Ayrca, Kurum personeli tarafndan yaplan bilimsel incelemeler, aratrmalar ve derlemeler ile Kurumun gereksinim duyduu her trl almann rn, bu Ynetmelik hkmleri erevesinde yaymlanabilir. Kurum personeline asli grevleri gerei yaptklar almalar sonucunda meydana getirdikleri ve bu Ynetmelik kapsamna giren eserleri iin telif ve ilenme creti denmez.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 (1) Kitaplarn ilk ve sonraki bask adetleri, yaynn zellii, piyasa koullar ve szlemeler dikkate alnarak, ilgili birim tarafndan belirlenir.

(2) Sreli yaynlarn bask adetleri, sat raporlar ve abone saysndaki deiimler dorultusunda ilgili birim tarafndan belirlenir.

(3) Dier yaynlarn bask adetleri ve yaynlarn internet ortamnda yaymlanmasna ilikin sre, kapsam ve dier hususlar alnan olurlarda belirtilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin nc Blm bal aadaki ekilde deitirilmitir.

Sat ve Datm

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Sat bedelinin belirlenmesi, sat ve datm

MADDE 19 (1) Kurumun satlan yaynlarnn sat bedeli, maliyetler dikkate alnarak belirlenir. Ancak, aratrmay ve eitimi zendirici yaynlar iin maliyetin altnda bir bedel de belirlenebilir. Kurum yaynlarnn sat bedeli Bakan onay alnarak belirlenir. Bakan bu yetkisini uygun grecei kiilere devredebilir.

(2) TBTAK yaynlar bedeli karl satlr. Kurum yaynlarnn cretsiz datm veya indirimli sat, ilgili birimin nerisi zerine Bakann onay ile belirlenir.

(3) Kitap ve sreli yaynlar, Kurum amalarna uygun etkinliklerde, Bakan veya grevlendirecei kiinin onay ile cretsiz datlabilir.

(4) Kurum yaynlarnn cretsiz verilmesi ilgili birimin esaslarnda belirlenir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18 inci maddeleri ve Ek Madde 1i yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 13 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 14 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

5/7/2007

26573

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/10/2008

27014