20 Nisan 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28270

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

SANIK ASKER KLER N AVUKATLIK CRETNN DEME USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 1/7/1992 tarihli ve 21271 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sank Asker Kiiler in Avukatlk cretinin deme Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 Bu Ynetmeliin amac; 4/1/1961 tarihli ve 211 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Hizmet Kanunu, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayl Jandarma Tekilat, Grev ve Yetkileri Kanunu, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayl Sahil Gvenlik Komutanl Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayl l daresi Kanunu ve dier kanunlarla verilen karakol, karakol nbetisi, devriye, nakliyat muhafazas hizmetlerinde veya asayii temin ve kaakln men, takip ve tahkiki iin grevlendirildiklerinde ya da nleyici, caydrc, dzenleyici, koruyucu ve adli grev ve hizmetlerin yerine getirilmesi srasnda veya bu grevlerinden dolay sank durumuna den asker kiilerin, veklet verdikleri avukatn cretinin denmesi ile ilgili usul ve esaslar dzenlemektir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Dayanak

MADDE 3 Bu Ynetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Hizmet Kanununun 87 nci maddesinin birinci fkrasnn (VII) numaral bendine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi, maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

a) Asker kiilerin karakol, karakol nbetisi, devriye, nakliyat muhafazas hizmetlerinde veya asayii temin ve kaakln men, takip ve tahkiki iin grevlendirildiklerinde ya da nleyici, caydrc, dzenleyici, koruyucu ve adli grev ve hizmetlerin yerine getirilmesi srasnda veya bu grevlerinden dolay sank durumuna dmeleri,

Millete ve devlete kar sular, kaaklk, rvet, ihtilas, irtikap, zimmet, hrszlk, dolandrclk, ihalelere fesat kartrmak gibi yz kzartc sular ve takibi ikayete bal sulardan sank olan asker kiilerin avukatlk creti denmez.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan ve ileri Bakan birlikte yrtr.