20 Nisan 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28270

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN YAPIM YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/1988 tarihli ve 19711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.