20 Nisan 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28270

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

TOPLU SZLEME GRMELERNN YAPILMA USUL VE ESASLARI LE KAMU

GREVLLER HAKEM KURULU, KAMU PERSONEL DANIMA

KURULU VE KURUM DAR KURULLARININ TEKL,

ALIMA USUL VE ESASLARINA

LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama ve Dayanak

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 4688 sayl Kamu Grevlileri Sendikalar ve Toplu Szleme Kanununda ngrlen toplu szleme grmelerinin yrtlmesi usul ve esaslarn, Kamu Grevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danma Kurulu ile Kurum dari Kurullarnn tekili ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4688 sayl Kanunun 41 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

KNC BLM

Toplu Szleme Grmeleri

Toplu szleme grmelerine katlm

MADDE 3 (1) Toplu szleme grmelerine, kamu idaresi adna Kamu veren Heyeti, kamu grevlileri adna Kamu Grevlileri Sendikalar Heyeti katlr.

(2) Kamu veren Heyeti, Devlet Personel Bakanlnn bal olduu Bakann bakanlnda, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Kalknma Bakanl, Maliye Bakanl, ileri Bakanl, Hazine Mstearl ve Devlet Personel Bakanl temsilcilerinden oluur. Bu temsilciler kurumlarca tespit edilir.

(3) Toplu szleme grmelerinde ihtiya duyulmas halinde Kamu veren Heyeti Bakannca uygun grlen Bakanlk ve kurumlarca belirlenecek temsilciler de Kamu veren Heyetine dahil edilebilir.

(4) Kamu Grevlileri Sendikalar Heyeti, bal sendikalarn toplam ye says itibaryla en fazla yesi bulunan konfederasyonun Heyet Bakan olarak belirleyecei bir temsilci ile her bir hizmet kolunda en fazla yeye sahip kamu grevlileri sendikalar tarafndan belirlenecek birer temsilci, bal sendikalarn toplam ye saylar esas alnmak kaydyla birinci, ikinci ve nc srada bulunan konfederasyonlar tarafndan belirlenecek birer temsilci olmak zere onbe yeden oluur.

(5) Drdnc fkra kapsamndaki Heyet temsilcileri sendika ve konfederasyonlarn ynetim kurullarnca belirlenir. Sendika ve konfederasyonlar, asl yenin herhangi bir sebeple toplu szleme grmelerine katlamamas halinde mnhasran o yenin yerine toplantya itirak etmek zere her bir asl ye iin ayn usul ile bir yedek ye belirler.

(6) Toplu szleme grmelerine, Kamu veren Heyeti Bakannn belirleyecei kurumlarn temsilcileri ile Kamu Grevlileri Sendikalar Heyetine dahil olan her bir ye tarafndan belirlenecek birer temsilci teknik heyet olarak katlabilir. Kamu Grevlileri Sendikalar Heyetince belirlenen teknik heyet yelerinin says onbei geemez.

(7) Toplu szleme grmelerine katlacak Kamu veren Heyetine dahil kurum temsilcileri ile Kamu Grevlileri Sendikalar Heyeti bakan ve yeleri ile yedek yeler grmelerin balamasndan en az on be gn nce Devlet Personel Bakanlna bildirilir. Bildirime ilgililerin elektronik iletiim adresleri de eklenir. nc fkra uyarnca toplu szleme grmelerine katlmas ngrlen temsilcilerde bu sre aranmaz.

Toplu szleme teklifleri

MADDE 4 (1) Kamu grevlilerinin geneline ynelik mali ve sosyal haklara ilikin toplu szleme teklifleri Kamu Grevlileri Sendikalar Heyetine dahil her bir konfederasyon temsilcisi, her bir hizmet koluna zg mali ve sosyal haklara ilikin toplu szleme teklifi ise o hizmet kolunda en ok yeye sahip sendika temsilcisi tarafndan hazrlanr.

(2) Her bir hizmet kolu itibaryla en ok yeye sahip ikinci srada bulunan sendika da bu Ynetmeliin 7 nci maddesini gz nnde bulundurarak bir toplu szleme teklifi hazrlar. Hazrlanan toplu szleme teklifi, bu Ynetmeliin 7 nci maddesi uyarnca sz konusu sendikann toplu szleme grmelerine davet edilmesi durumunda davet yazsnn tebli tarihini takip eden gn Devlet Personel Bakanlna teslim edilir.

(3) Teklifler, toplu szleme grmelerinin balama tarihinden en az bir hafta nce yazl olarak ve elektronik ortamda Devlet Personel Bakanlna teslim edilir.

(4) Devlet Personel Bakanl, gelen teklifleri Kamu veren Heyeti yelerine toplu szleme grmeleri balamadan nce elektronik ortamda sunar.

Toplu szleme grmelerinin yrtlmesi

MADDE 5 (1) Toplu szleme grmelerinde Kamu Grevlileri Sendikalar Heyeti ile Kamu veren Heyeti, son rakam tek olan yllarda austos aynn ilk i gn Kamu veren Heyeti Bakannca belirlenen yer ve saatte toplanr. Toplu szleme sreci, Kamu Grevlileri Hakem Kurulu kararnn alnmas da dahil olmak zere en ge austos aynn son ign tamamlanr.

(2) Toplant yeri ve balang saati, grmelerin balamasndan en az bir hafta nce Kamu Grevlileri Sendikalar Heyeti ile Kamu veren Heyeti yelerine Devlet Personel Bakanlnca yazl olarak ve elektronik ortamda bildirilir.

(3) Toplu szleme grmelerinin balangcnda, genel ve hizmet koluna ynelik mali ve sosyal haklarn grlmesine ilikin gndem ve alma usul Devlet Personel Bakanlna verilen teklifler esas alnarak Kamu veren Heyeti Bakan ile Kamu Grevlileri Sendikalar Heyeti Bakannca belirlenir.

(4) Toplu szleme grmeleri, kamu grevlilerinin genelini ilgilendiren toplu szleme teklifleri ile her bir hizmet kolunu ilgilendiren toplu szleme tekliflerinin topluca grlmesi suretiyle yrtlr. Belirlenen gndeme gre, kamu grevlilerinin geneline ilikin mali ve sosyal haklarn grld blmde Kamu Grevlileri Sendikalar Heyetinin konfederasyon temsilcisi Bakan ve yeleri, her bir hizmet koluna ilikin mali ve sosyal haklarn grld blmde ise o hizmet kolu itibaryla en ok yeye sahip sendikann temsilcisi mzakereleri yrtmeye yetkilidir ve her bir temsilci sadece kendi teklifiyle ilgili gr belirtebilir.

(5) Toplu szleme grmelerine, hafta sonu tatil gnleri hari olmak zere resmi tatil gnlerine rastlayan gnlerde ara verilir.

(6) Toplu szleme grmeleri, grmeler sonunda tek metin imzalanaca ve Kamu Grevlileri Hakem Kuruluna bavurulabilecei hususu ile Kurula karar almak iin tannan azami sre de gz nnde bulundurularak uygun zamanda sonulandrlr.

(7) Toplu szleme grmeleri, Kamu veren Heyeti Bakannn sorumluluunda yrtlr. Grmelerin yrtlmesine ilikin olarak ortaya kabilecek usul tartmalarn gidermeye Kamu veren Heyeti Bakan yetkilidir.

Toplu szleme grmelerinin sonulanmas

MADDE 6 (1) Toplu szlemeyi imzalamaya kamu idaresi adna Kamu veren Heyeti Bakan, kamu grevlileri adna szlemenin kamu grevlilerinin geneline ynelik mali ve sosyal haklarla ilgili blm iin Kamu Grevlileri Sendikalar Heyeti Bakan ve hizmet kollarna ynelik mali ve sosyal haklarla ilgili blmleri iin ise ilgili sendika temsilcisi yetkilidir.

(2) Toplu szleme grmeleri sonunda kamu grevlilerinin geneline ynelik mali ve sosyal haklar ile her bir hizmet koluna ynelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak ayr blmlerden ve tek metinden oluan bir tutanak tutulur. Toplu szleme grmelerinin sonucunu gsteren bu tutanak, her bir blm ayr ayr geerli olmak zere 4688 sayl Kanun hkmlerine gre dzenlenen toplu szleme, toplant tutana veya tespit tutanandan oluabilir.

(3) Bu tutanak, toplu szleme grmelerine ilikin mzakere sreci ve alnan kararlar gz nnde bulundurularak toplu szleme grmelerinin bitimi tarihinde imzalanr.

(4) Bu tutanan toplu szleme niteliindeki blmleri Resmi Gazetede yaymlanr.

Toplu szleme grmelerine katlmama veya ekilme

MADDE 7 (1) Toplu szleme grmelerine katlmama veya grmelerden ekilme halinin gereklemesi iin Kamu Grevlileri Sendikalar Heyetine dahil konfederasyon veya sendika temsilcisinin bu yndeki irade beyan esastr. Kamu Grevlileri Sendikalar Heyetine dahil konfederasyon veya sendika temsilcisinin katlmama veya ekilme eklinde bir irade beyan olmamakla birlikte, ilgili temsilcinin grmelerde bulunmamas sebebiyle mzakerelerin yrtlememesi sonucunun domas halinde Kamu veren Heyeti Bakan, ilgili konfederasyon veya sendika temsilcisinin grmelerden ekilmi bulunduuna karar verir ve bu durum bir tutanak ile tespit edilir.

(2) Kamu Grevlileri Sendikalar Heyeti Bakanl sfatn haiz konfederasyon temsilcisinin toplu szleme grmelerine katlmamas veya grmelerden ekilmesi halinde Heyet Bakanl yetkisi, en ok yeye sahip ikinci srada bulunan konfederasyon temsilcisi tarafndan kullanlr. Mzakerelere ikinci srada bulunan konfederasyon temsilcisinin teklifi zerinden devam edilir.

(3) Her bir hizmet kolu itibaryla en fazla yeye sahip kamu grevlileri sendikas tarafndan belirlenecek temsilcinin toplu szleme grmelerine katlmamas veya grmelerden ekilmesi halinde ayn hizmet kolunda en fazla yeye sahip ikinci srada bulunan kamu grevlileri sendikas temsilcisi Kamu Grevlileri Sendikalar Heyetine dahil edilir. Mzakerelere ikinci srada bulunan sendika temsilcisinin teklifi zerinden devam edilir.

(4) Bu madde hkmlerine gre toplu szleme grmelerine katlmaya ve imzaya yetkili konfederasyon veya sendika temsilcilerinin toplu szleme grmelerine katlmamas veya grmelerden ekilmesi halinde kamu grevlilerine takip eden iki mali yl boyunca uygulanacak mali ve sosyal haklar genel hkmlere gre belirlenir.

NC BLM

Uyumazlk ve Kamu Grevlileri Hakem Kurulu

Uyumazlk hali

MADDE 8 (1) Uyumazlk hali, toplu szleme grmeleri sonunda toplant tutana veya tespit tutana dzenlenmesidir.

(2) Kamu grevlilerinin geneli ve her bir hizmet koluna ynelik mali ve sosyal haklara ilikin toplu szleme grmeleri sonunda toplu szleme imzalanamamas halinde, zerinde uzlalan ve uzlalamayan konular ieren toplant tutana imzalanr. Toplant tutanann kamu grevlilerinin geneline ynelik mali ve sosyal haklarla ilgili blm Kamu Grevlileri Sendikalar Heyeti Bakan, her bir hizmet koluna ynelik mali ve sosyal haklarla ilgili blm ise ilgili sendika temsilcisi tarafndan imzalanr. Toplant tutanan kamu idaresi adna Kamu veren Heyeti Bakan imzalar.

(3) Toplu szleme grmelerinin sonunda anlama salanamamas ve toplant tutanann imzalanamamas halinde Devlet Personel Bakanl tarafndan grmelerin uzlamazlkla sonulandna dair tespit tutana tutulur.

(4) Toplu szleme grmelerinin uyumazlkla sonulanan ilgili her bir blmne ilikin mzakere sonucunu gsteren toplant veya tespit tutana, 6 nc maddede ngrlen tutanak ierisinde dier blmlerden bamsz olarak geerli olmak zere yer alr ve tutanan dzenlenme tarihinde imza edilir veya dzenlenir.

Kamu Grevlileri Hakem Kuruluna bavurma

MADDE 9 (1) Toplu szleme grmeleri sonunda toplant tutana imzalanmasndan veya tespit tutana dzenlenmesinden itibaren ign ierisinde toplu szleme grmelerinin ilgili blmne ilikin tutana imzalamaya yetkili olanlar, taraf olduklar blm iin Kamu Grevlileri Hakem Kuruluna bavurabilir.

(2) Toplant tutana, bavuru srasnda Kurula sunulur.

(3) Tespit tutana dzenlenmi uyumazlkla ilgili olarak Kamu Grevlileri Hakem Kuruluna bavurulmas halinde ise tespit tutana Devlet Personel Bakanlnca Kurula sunulur.

(4) Toplu szleme grmelerinin uyumazlkla sonulanmasna ramen taraflarn Kamu Grevlileri Hakem Kuruluna bavurmamas halinde, kamu grevlilerine takip eden iki mali yl boyunca uygulanacak mali ve sosyal haklar, genel hkmlere gre belirlenir.

Kamu Grevlileri Hakem Kurulunun tekili

MADDE 10 (1) Kamu Grevlileri Hakem Kurulu her toplu szleme dnemi iin;

a) Yargtay, Dantay ve Saytay Bakan, Bakanvekili, Bakan Yardmcs veya Daire Bakanlar arasndan Bakanlar Kurulunca Bakan olarak seilecek bir ye,

b) Kamu veren Heyeti Bakannca Kalknma Bakanl, Maliye Bakanl, Hazine Mstearl ve Devlet Personel Bakanlndan grevlendirilecek birer ye,

c) Bal sendikalarn ye says itibaryla en fazla yeye sahip konfederasyon tarafndan belirlenecek iki, bal sendikalarn ye says asndan ikinci ve nc srada bulunan konfederasyonlardan birer ye,

) niversitelerin kamu ynetimi, i hukuku, kamu maliyesi, alma ekonomisi, iktisat ve iletme bilim dallarndan en az Doent unvann tayanlar arasndan Bakanlar Kurulunca seilecek bir ye,

d) Bal sendikalarn ye says itibaryla en fazla yeye sahip konfederasyon tarafndan , bal sendikalarn ye says asndan ikinci ve nc srada bulunan konfederasyonlar tarafndan ikier olmak zere () bendinde belirtilen bilim dallarndan en az Doent unvann tamak kaydyla, nerilecek toplam yedi retim yesi arasndan Bakanlar Kurulunca seilecek bir ye,

olmak zere onbir yeden oluur.

(2) Kamu veren Heyeti Bakannca grevlendirilecek yeler ile konfederasyonlarca belirlenecek yeler ve nerilen retim yeleri, toplu szleme grmelerinin balamasndan iki hafta nce Devlet Personel Bakanlna bildirilir.

(3) Devlet Personel Bakanl, konfederasyonlarca nerilen retim yelerini Bakanlar Kuruluna sunulmak zere Babakanla bildirir.

(4) Bakanlar Kurulunca seilen Kamu Grevlileri Hakem Kurulunun Bakan ve yeleri, toplu szleme grmeleri balamadan nce Devlet Personel Bakanlna bildirilir.

(5) Kamu Grevlileri Hakem Kurulunun Bakan ve her bir yesi iin seilmesi, belirlenmesi veya grevlendirilmesindeki usul ve esaslara gre birer yedek ye tespit edilir.

Kamu Grevlileri Hakem Kurulunun alma usul

MADDE 11 (1) Kamu Grevlileri Hakem Kurulu, Kurula son bavuru tarihini takip eden gn, Bakann ars zerine Bakann belirleyecei yerde almalarna balar.

(2) Kurul, Bakan dahil en az sekiz yenin katlm ile toplanr.

(3) Mazereti nedeniyle toplantya katlamayacak yelerin yerine yedekleri arlr.

(4) alma program, toplant gndemi, toplant veya tespit tutanan inceleme usul ve esaslar ile toplantya ilikin dier hususlar Bakan tarafndan belirlenir.

(5) Kurul, yaplan bavurular be gn iinde inceler ve kararn verir.

(6) Kurul, ihtiya duymas halinde taraflar dinleyebilir.

(7) Kurul, toplantya katlanlarn ounluu ile karar alr. Kurul yeleri ekimser oy kullanamazlar. Oylarn eitlii halinde Bakann bulunduu taraf ounluu salam saylr.

(8) Karara katlmayan yeler, ayr ayr veya birlikte, kar oy erhini ve gerekesini tutanaa yazdrr.

(9) Kurul kararlar kesindir ve toplu szleme hkmndedir.

(10) Kurul kararlar taraflara gn ierisinde yazl olarak bildirilir ve Resm Gazetede yaymlanmak zere Babakanla gnderilir.

(11) Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Personel Bakanlnca yrtlr.

DRDNC BLM

Kamu Personeli Danma Kurulu

Kamu Personeli Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Kamu Personeli Danma Kurulu, kamu grevlileri sendikalar ve konfederasyonlar ile kamu idareleri arasnda sosyal diyaloun gelitirilmesi, kamu personel mevzuatnn ve kamu ynetimi uygulamalarnn deerlendirilmesi, ynetimin daha iyi ileyen bir yapya kavuturulmas iin ortak almalar yrtlmesi, kamu grevlilerinin ynetime katlmnn salanmas ve kamu ynetiminin karlat sorunlara zmler nerilmesi amacyla, Devlet Personel Bakanlnn bal olduu Bakann bakanlnda, en ok yeye sahip konfederasyonun genel bakan ile her bir hizmet kolunda en ok yeye sahip kamu grevlileri sendikasnn bakan ve Devlet Personel Bakanndan oluur.

(2) Kamu Personeli Danma Kuruluna gndemde yer alan konulara gre dier kamu kurum ve kurulularnn yetkilileri de davet edilebilir.

(3) Kamu Personeli Danma Kurulu, her yl mart ve kasm aylarnda Kurul Bakannn belirleyecei yerde toplanr. Danma Kurulunun sekreterya hizmetleri Devlet Personel Bakanlnca yrtlr.

(4) 4688 sayl Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen toplu szleme konularnn ve kurumsal konularn dnda kalan kamu ynetimini ve kamu personel sistemini ilgilendiren genel nitelikli konular, Danma Kurulunda deerlendirilir.

(5) Toplant gndemi Kurul Bakan tarafndan belirlenir. Toplant gndemi ile varsa gndeme ilikin komisyon raporlar ve dier belgeler toplant tarihinden be gn nce Kurul yelerine ve dier katlmclara bildirilir.

Kamu Personeli Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulu:

a) Kamu personel sistemine ilikin politikalarn oluumuna katkda bulunmak,

b) Kamu grevlileri sendikalar ve konfederasyonlar ile kamu ynetimi arasnda uzlama ve ibirliini glendirecek almalar yapmak,

c) Kamu personel sistemi ve kamu ynetimi tekilatlanmas ile ilgili mevzuat almalarn ve uygulamalarn izlemek, gr oluturmak,

) Uluslararas alma rgtnn konferans ve faaliyetlerine katlmda, kamu personel sisteminin geliimi konusunda taraflar arasnda etkin bir danma, bilgilendirme ve iletiimin gereklemesini salamak,

d) Modern kamu ynetimi ilkelerine ve ynetime katlma anlayna uygun almalar yapmak,

e) htiya duyulmas halinde belli konularda almalar yapmak zere komisyonlar kurmak, komisyon almalar sonrasnda ortaya kacak raporlar deerlendirmek,

f) Ulusal ve uluslararas dzeyde seminer ve toplantlar dzenlenmesini nermek,

ile grevlidir.

BENC BLM

Kurum dari Kurulu

Kurum dari Kurulu

MADDE 14 (1) Kurum dari Kurulu, her kurum bnyesinde st yneticinin grevlendirecei bir yardmcsnn veya insan kaynaklar birim yneticisinin bakanlnda iki birim yneticisi ile kurumda en ok yeye sahip sendikann temsilcisinden oluur.

(2) Kurum dari Kurulu toplantlar her yl nisan ve ekim aylarnda Kurul Bakannn belirleyecei tarihte yaplr.

(3) Kurum dari Kurulu, kurum dzeyinde kamu grevlilerinin iyeri alma koullar ve kanunlarn kamu grevlilerine eit uygulanmas konularnda st yneticiye gr bildirir.

(4) Kurum dari Kurullarnda kurumsal nitelik tamayan, kurum ii karar ve uygulamalarla zlme imkan bulunmayan sorun ve konularla ilgili olarak ancak tavsiye niteliinde kararlar alnabilir.

(5) Kurum dari Kurullarnda alnan kararlar kurum ii uygun aralarla personele duyurulur.

(6) Temsilcileri Kurum dari Kuruluna katlacak sendikann belirlenmesinde, 4688 sayl Kanunun 30 uncu maddesi uyarnca o kurumda 15 mays tarihi itibaryla yaplan sendika ye saylarnn belirlenmesine ilikin tespit esas alnr. Bu tespite gre o kurumda en ok yeye sahip sendikann temsilcileri takip eden ekim ve nisan ay Kurum dari Kurulu toplantsna katlr. Yl ierisinde sendika ye saylarnda meydana gelen deiiklikler dikkate alnmaz.

(7) Sendikalar, Kurula katlacak temsilci says kadar yedek temsilci belirler. Asl yenin katlamad toplantlara yedek ye itirak eder.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan Ynetmelik

MADDE 15 (1) 9/11/2001 tarihli ve 24578 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kurum dari Kurullar, Yksek dari Kurul, Kamu veren Kurulu ve Uzlatrma Kurulunun Tekili ile alma Usul ve Esaslarna likin Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

2012 ve 2013 yllar iin yaplacak toplu szleme grmeleri

GEC MADDE 1 (1) 2012 ve 2013 yllarnda kamu grevlilerine uygulanacak mali ve sosyal haklar belirlemek zere yaplacak toplu szleme grmelerine, 4/4/2012 tarihli ve 6289 sayl Kamu Grevlileri Sendikalar Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun yrrle girdii tarihi takip eden bir aylk sreyi amamak kaydyla Kamu veren Heyeti Bakannca belirlenen tarihte balanr.

(2) Bu toplu szleme grmeleri, balad tarihten itibaren Kamu Grevlileri Hakem Kurulunun kararnn alnmas da dahil olmak zere otuz gn iinde sonulandrlr.

(3) Bu toplu szleme grmelerinde grmelere hazrlk aamasna ilikin sreler hari olmak zere bu Ynetmelikte ngrlen usul artlarna uyulur.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmleri Maliye Bakan, alma ve Sosyal Gvenlik Bakan ile Devlet Personel Bakanlnn bal bulunduu Bakan tarafndan mtereken yrtlr.