20 Nisan 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28270

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012 tarihli ve 2012/2910 sayılı Etilen Glikol (etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, etilen glikol (etandiol) ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/3/2012 tarihli ve 2012/2910 sayılı Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı

MADDE 3 – (1) 5/3/2012 tarihli ve 2012/2910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2905.31.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P) etilen glikol ithalatında açılan 140.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı, tarife kontenjanı konusu etilen glikol maddesini üreten veya üretiminde hammadde olarak kullanan sanayicilere yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, EK-I’de belirtilen belge ve bilgileri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) EK-I’de yer alan belge ve bilgiler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim kapasitesi, üretim miktarı, tüketim miktarı, satın alımlar ve/veya ithalat performansı çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kontenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, 2905.31.00.00.00 G.T.İ.P’inde yer alan etilen glikol için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya ve diğeri Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

İthal lisansı geçerlik süresi

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2012 tarihine kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

Gümrük beyannamesinin tescili

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

İthal lisansı devri

MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 8 – (1) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansının zayii

MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirilir.

İthal lisansının revizesi

MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi

MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, onbeş gün içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, Bakanlar Kurulunun 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-I

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir.

1-       Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (EK-I/A),

2-       İmza sahiplerinin firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğunu kanıtlayan imza sirküleri veya imza beyanı,

3-       Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicil memurlukları tarafından onaylı sureti (Kuruma, varsa unvan ve adres değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her birinin ibrazı gerekmektedir.),

4-       Üretilen veya üretimde hammadde olarak kullandıkları etilen glikol (etandiol) miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş, geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti,

5-       Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ile yeminli mali müşavir tarafından müştereken imzalanmış “Etilen Glikol (Etandiol) Üretim/Tüketim Raporu” (EK-I/B) ve eki tablolar (EK-I/C) (Etilen glikol (etandiol) üreticisi olarak başvuran firmalar, EK-I/A, EK-I/B-1, EK-I/B-3, EK-I/C-1, EK-I/C-2 ve etilen glikol (etandiol) tüketicisi olarak başvuran firmalar ise EK-I/A,  EK-I/B-2, EK-I/B-4, EK-I/C-1, EK-I/C-2 belgelerini ibraz edecektir.),

6-       Yeminli mali müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odasından alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli Faaliyet Belgesi,

7-       İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar,

8-       Ekonomi Bakanlığınca istenecek diğer bilgi ve belgeler.

 


EK-I/A

 

ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA UYGULANAN

TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

 

Başvuru Tarihi: ..../.../......

 

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

5/3/2012 tarihli ve 2012/2910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden hazırlanan, “Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

                Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak aşağıda ve ekte sunulmaktadır.

 

                                   Firma Yetkilisinin:

                                   Adı Soyadı    :

                                                                                                                     Unvanı          :

                                                                                                                     İmza/Kaşe      :

I- İthalatçının;

 

1) Adı/Unvanı (Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı şekliyle):

2) Açık adresi (Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan tebligat adresi):

3) Vergi Numarası / Vergi Dairesi:

4) Ticaret Sicil No / Sanayi Sicil No:

5) Telefon ve faks numaraları:

6) E-posta adresi:

7) Firmanın niteliği:

a) Etilen glikol (etandiol) üreticisi

 

 

b)Etilen glikol (etandiol) üretiminde hammadde olarak kullanan

 

 

 

II- İthal Lisansı düzenlenmesi talep edilen maddenin miktarı:

                  

 

G.T.İ.P.

Madde  İsmi

Talep Edilen Miktar (Kg)

Rakam ile

Yazı ile

2905.31.00.00.00

Etilen glikol (etandiol)

Kg

 

 

 

EK-I/B-1

 

ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) ÜRETİM RAPORU ÖRNEĞİ

 

Tarih: …./…../……

 

 

Aşağıda bilgileri bulunan firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın, etilen glikol (etandiol) maddesine ilişkin “Etilen Glikol (Etandiol) Üretim Raporu” (EK-I/B) ve eki tablolarda (EK-I/C)  yer alan bilgilere ulaşıldığını, bunlara esas teşkil eden alım ve satım faturaları ile diğer bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edildiğini, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

Firma Unvanı (Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı şekliyle)

 

Vergi Numarası / Vergi Dairesi

 

Ticaret Sicil No / Sanayi Sicil No

 

Adres (Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan tebligat adresi)

 

 

 

 

 

Firma Yetkilisi

YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı, Unvan

Mühür

Kaşe

İmza ve Kaşe

 

 

EK-I/B-2

 

ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) TÜKETİM RAPORU ÖRNEĞİ

 

 

Tarih: …./…../……

 

 

Aşağıda bilgileri bulunan firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın, etilen glikol maddesine ilişkin “Etilen Glikol (Etandiol) Tüketim Raporu” (EK-I/B) ve eki tablolarda (EK-I/C)  yer alan bilgilere ulaşıldığını, bunlara esas teşkil eden alım ve satım faturaları ile diğer bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edildiğini, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

Firma Unvanı (Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı şekliyle)

 

Vergi Numarası / Vergi Dairesi

 

Ticaret Sicil No / Sanayi Sicil No

 

Adres (Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan tebligat adresi)

 

 

 

 

Firma Yetkilisi

YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı, Unvan

Mühür

Kaşe

İmza ve Kaşe

 

 

EK-I/B-3

 

ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) ÜRETİM RAPORU ÖRNEĞİ 

 

1- FİRMA BİLGİLERİ

Firma Unvanı (Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı şekliyle)

 

 

Vergi Numarası / Vergi Dairesi

 

 

Ticaret Sicil No / Sanayi Sicil No

 

 

Adres (Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan tebligat adresi)

 

 

Telefon No/Faks No/E-posta adresi

 

 

 

2- İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN 

Adı Soyadı

 

 

Bağlı Olduğu Oda / Sicil No

 

 

Adres

 

 

Telefon No/Faks No/E-posta adresi

 

 

 

3- ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İLİŞKİN BİLGİLER

Firmanın Üretim Kapasitesi (Kg)

 

 

Firmanın Dönem Başı Stoku (01/01/2011 tarihi itibariyle) (Kg)

 

 

  - Kendi Üretiminden Stok Miktarı (Kg)

 

 

  -Diğer Satın Alımlardan Stok Miktarı (Kg)

 

 

Firmaca Satın Alınan Toplam Miktar

(01/01/2011-31/12/2011 tarihleri (bu tarihler dahil) arasındaki) (Kg)

 

 

Firmaca Satılan Toplam Miktar

(01/01/2011-31/12/2011 tarihleri (bu tarihler dahil) arasındaki) (Kg)

 

 

  - Kendi Üretiminden Satış Miktarı (Kg)

 

 

  -Diğer Satın Alımlardan Satış Miktarı (Kg)

 

 

Firmanın Dönem Sonu Stoku (31/12/2011 tarihi itibariyle) (Kg)

 

 

  - Kendi Üretiminden Stok Miktarı (Kg)

 

 

  -Diğer Satın Alımlardan Stok Miktarı (Kg)

 

 

Firmaca Üretilen Toplam Miktar

(01/01/2011-31/12/2011 tarihleri (bu tarihler dahil) arasındaki) (Kg)

 

 

 

 

Firma Yetkilisi

YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı, Unvan

Mühür

Kaşe

İmza ve Kaşe

 

 


EK-I/B-4

ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) TÜKETİM RAPORU ÖRNEĞİ

 

1- FİRMA BİLGİLERİ

Firma Unvanı (Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı şekliyle)

 

 

Vergi Numarası / Vergi Dairesi

 

 

Ticaret Sicil No / Sanayi Sicil No

 

 

Adres (Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan tebligat adresi)

 

 

Telefon No/Faks No/E-posta adresi

 

 

 

2- İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN 

Adı Soyadı

 

 

Bağlı Olduğu Oda / Sicil No

 

 

Adres

 

 

Telefon No/Faks No/E-posta adresi

 

 

 

3- TÜKETİLEN ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL)  İLİŞKİN BİLGİLER

Firmanın Tüketim Kapasitesi (Kg)

 

 

Firmanın Dönem Başı Stoku (01/01/2011 tarihi itibariyle) (Kg)

 

 

  - Doğrudan Yurtiçi Üreticisinden Satın Alınanlardan Stok Miktarı (Kg)

 

 

  -Diğer Satın Alımlardan Stok Miktarı (Kg)

 

 

Firmaca Satın Alınan Toplam Miktar

(01/01/2011-31/12/2011 tarihleri (bu tarihler dahil) arasındaki) (Kg)

 

 

  -Doğrudan Yurtiçi Üreticisinden Satın Alınan Miktarı (Kg)

 

 

  -Diğer Satın Alımların Miktarı (Kg)

 

 

Firmaca Satılan Toplam Miktar

(01/01/2011-31/12/2011 tarihleri (bu tarihler dahil) arasındaki) (Kg)

 

 

  -Doğrudan Yurtiçi Üreticisinden Satın Alınanlardan Satış Miktarı (Kg)

 

 

  -Diğer Satın Alımlardan Satış Miktarı (Kg)

 

 

Firmanın Dönem Sonu Stoku (01/01/2011 tarihi itibariyle) (Kg)

 

 

  -Doğrudan Yurtiçi Üreticisinden Satın Alınanlardan Stok Miktar (Kg)

 

 

  -Diğer Satın Alımlardan Stok Miktar (Kg)

 

 

Firmaca İşlenen Toplam Miktar

(01/01/2011-31/12/2011 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasındaki) (Kg)

 

 

  -Doğrudan Yurtiçi Üreticisinden Satın Alınarak İşlenen Miktar (Kg)

 

 

  -Diğer Satın Alımlardan İşlenen Miktar (Kg)

 

 

 

 

Firma Yetkilisi

YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı, Unvan

Mühür

Kaşe

İmza ve Kaşe

 

 

 

EK-I/C-1

 

ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) ÜRETİM / TÜKETİM RAPORUNA ESAS

ALIŞ FATURALARININ DÖKÜMÜ

 

Alıcının Unvanı (Tarife Kontenjanından Faydalanacak Firmanın Unvanı):

 

I- Alış Faturalarına İlişkin Bilgiler

Sayfa No:

Sıra No

Fatura Tarihi

Fatura Numarası

Satıcının Unvanı/ Adı ve Soyadı

Miktar

(Kg)

 

Sayfadan

Devreden Toplam:

……

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

… Numaralı Sayfa Toplamı:

 

 

Bir Sonraki Sayfaya Devreden Toplam:

 

 

 

Firma Yetkilisi

YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı, Unvan

Mühür

Kaşe

İmza ve Kaşe

 

 

EK-I/C-2

 

ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) ÜRETİM / TÜKETİM RAPORUNA ESAS

SATIŞ FATURALARININ DÖKÜMÜ

 

Satıcının Unvanı (Tarife Kontenjanından Faydalanacak Firmanın Unvanı):

 

I- Satış  Faturalarına İlişkin Bilgiler

Sayfa No:

Sıra No

Fatura Tarihi

Fatura Numarası

Alıcının Unvanı/ Adı ve Soyadı

Miktar

(Kg)

 

Sayfadan

Devreden Toplam:

……

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

… Numaralı Sayfa Toplamı:

 

 

Bir Sonraki Sayfaya Devreden Toplam:

 

 

Firma Yetkilisi

YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı, Unvan

Mühür

Kaşe

İmza ve Kaşe