20 Nisan 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28270

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI

LİSE DEVRESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/1985 tarihli ve 18882 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Konservatuvarın lise devresinin ilk ve ileri sınıflarına ilk defa alınacak tam ve yarı zamanlı öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar, Konservatuvar Kurulunca önerilen ve Senato kararı ile kesinleşen yönergeyle belirlenir. İstenen belgelerin aslı veya Konservatuvar tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.