20 Nisan 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28270

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/1989 tarihli ve 20254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Kabul sınavları sonucuna göre Konservatuvara girmeye hak kazanan öğrencilerin ilk kayıt ve kabulleri Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde yapılır. Zamanında başvurmayan ve istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci bu hakkını kaybeder. İstenen belgelerin aslı veya Konservatuvar tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.