19 Nisan 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28269

YNETMELK

Kltr ve Turizm Bakanlndan:

KLTR VARLIKLARINI KORUMA YKSEK KURULU VE KLTR

VARLIKLARINI KORUMA BLGE KURULLARI YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, yurt iinde bulunan korunmas gerekli tanmaz kltr varlklaryla ilgili grevlerin, bilimsel esaslara gre yrtlmesini salamak zere kurulmu olan Kltr Varlklarn Koruma Yksek Kurulu ile koruma blge kurullarnn oluumu, alma usul ve esaslar ile koruma blge kurulu kararlarna kar Koruma Yksek Kuruluna yaplacak itirazlarla ilgili usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Koruma Yksek Kurulu ve koruma blge kurullarnn alma usul ve esaslar ile Koruma Yksek Kuruluna yaplacak itirazlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu ile 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayl Ypranan Tarihi ve Kltrel Tanmaz Varlklarn Yenilenerek Korunmas ve Yaatlarak Kullanlmas Hakknda Kanunun 2 ve 3 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Kltr ve Turizm Bakanln,

b) Genel Mdrlk: Kltr Varlklar ve Mzeler Genel Mdrln,

c) Kanun: 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanununu,

) Koruma blge kurulu: Kltr varlklarn koruma blge kurullarn,

d) Koruma blge kurulu mdrl: Kltr varlklarn koruma blge kurulu mdrlklerini,

e) Koruma Yksek Kurulu: Kltr Varlklarn Koruma Yksek Kurulunu,

f) Mstearlk: Kltr ve Turizm Bakanl Mstearln,

g) Sit: Arkeolojik, kentsel, kentsel arkeolojik ve tarihi sit alanlarn,

ifade eder.

KNC BLM

Koruma Yksek Kurulu ile Koruma Blge Kurullarnn Kuruluu, Oluumu,

alma Usul ve Esaslar

Koruma Yksek Kurulunun oluumu, yelik sresi, yeliin sona ermesi

MADDE 5 (1) Koruma Yksek Kurulu;

a) Bakanlk Mstear,

b) Babakanlk Mstear Yardmcs,

c) Bakanln ilgili Mstear Yardmcs,

) Kltr Varlklar ve Mzeler Genel Mdr,

d) Yatrm ve letmeler Genel Mdr,

e) evre ve ehircilik Bakanlnn ilgili Genel Mdr,

f) Orman Genel Mdr veya Yardmcs,

g) Vakflar Genel Mdr veya Yardmcs,

) Maden leri Genel Mdr veya Yardmcs,

h) Doa Koruma ve Milli Parklar Genel Mdr veya Yardmcs,

olmak zere on kurum temsilcisi ye ile koruma blge kurulu yelerinden Bakanlka seilecek alt ye ile birlikte toplam onalt yeden oluur.

(2) Koruma Yksek Kurulunun bakan, Bakanlk Msteardr. Bakan, gerekli grd takdirde Kurula bakanlk eder, ancak oy kullanmaz.

(3) Mstear bulunmad zaman grevlendirecei Mstear Yardmcs Kurula bakanlk eder.

(4) Koruma Yksek Kurulunun kurum temsilcisi yelerinin yelikleri, kurumlarndaki grevleri sresince devam eder. Kurum temsilcisi yelerin kanuni izin, geici grev, grevden uzaklatrma ve benzeri nedenlerle kurumlarndaki grevlerinde bulunmamalar halinde, yerlerine fiilen bu grevi yrtenler katlr.

Koruma Yksek Kurulunun grevleri

MADDE 6 (1) Koruma Yksek Kurulunun grev ve yetkileri unlardr:

a) Korunmas gerekli tanmaz kltr varlklarnn korunmas ve restorasyonuyla ilgili ilerde uygulanacak ilkeleri belirlemek.

b) Koruma blge kurullar arasnda gerekli koordinasyonu salamak.

c) Koruma blge kurullarnca alnan kararlar nedeniyle uygulamada doan genel sorunlar deerlendirerek gr vermek suretiyle, Bakanla yardmc olmak.

) Bakanlklarca Koruma Yksek Kurulunda grlmesi talebiyle gnderilen ve gndeme alnan konularda karar vermek.

d) Mahalli idareler ile dier kamu kurum ve kurulularnn bal, ilgili veya ilikili olduklar bakanlklar araclyla Koruma Yksek Kurulunda grlmesini istedikleri konularda karar vermek.

e) Koruma blge kurullarnca alnan kararlara kar kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerce yaplan itirazlar deerlendirerek karar vermek.

Koruma Yksek Kurulunun alma ekli

MADDE 7 (1) Koruma Yksek Kurulunun toplant gndemi Genel Mdrlke belirlenir.

(2) Koruma Yksek Kurulu Mstearln daveti ile toplanr.

(3) Koruma Yksek Kurulunun toplant saysna bir snrlama getirilmez.

(4) Koruma Yksek Kurulu salt ounlukla toplanr, toplantya katlan yelerin salt ounluu ile karar verilir.

(5) Gndemdeki konu ile kiisel veya nc dereceye kadar kan ve shri hsml asndan ilikisi veya menfaati bulunan ye Koruma Yksek Kurulu toplantsna katlamaz ve oy kullanamaz.

(6) tiraza konu koruma blge kurulu kararnn deerlendirilmesi srasnda o koruma blge kurulunun Koruma Yksek Kurulu yesi olan ye oy kullanamaz.

(7) Koruma Yksek Kurulunca verilen kararlar nihaidir, ayn konu ilgili koruma blge kurulunca tekrar grlmez.

Koruma blge kurullarnn kuruluu

MADDE 8 (1) Sorumluluk blgeleri ve merkezleri Bakanlka belirlenecek yerlerde kltr varlklarn koruma blge kurullar Bakanlka kurulur.

Koruma blge kurullarnn oluumu

MADDE 9 (1) Koruma blge kurullar aada belirtilen yelerden oluur.

a) Bakanlka; arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, mimarlk ve ehir planlama dallarnda uzmanlam kiilerden yedi ye seilir.

b) Grlecek konu;

1) Belediye snrlar iinde ise belediye bakan veya teknik temsilcisi, konu Bykehir belediyesi snrlar iinde ise Bykehir belediye bakan veya teknik temsilcisi ile ilgili ile belediye bakan veya teknik temsilcisi, belediye snrlar dnda ise ilgili valilike seilecek teknik temsilci,

2) evre ve ehircilik Bakanl ile ilgili ise ilgili teknik temsilci,

3) Vakflar Genel Mdrl ile ilgili ise, Vakflar Blge Mdr veya teknik temsilcisi,

4) Orman ve Su leri Bakanl ile ilgili ise konuyla ilgili teknik temsilci,

5) Mze mdrl ile ilgili ise ilgili mze mdr,

koruma blge kurulu toplantlarna kurum temsilcisi ye olarak katlr.

(2) Bakanlka herhangi bir koruma blge kuruluna seilmi ye kurumunun temsilcisi olarak koruma blge kurullarnda grev alamaz.

(3) Kurum temsilcisi ye, sadece bir koruma blge kuruluna kurum temsilcisi ye olarak katlabilir.

(4) Koruma blge kurulunun gndemiyle ilgili meslek odalar, koruma blge kurulu mdrlnn davetiyle toplantlara gzlemci olarak katlabilir.

(5) Rlve ve antlar mdrln ilgilendiren konularda ilgili rlve ve antlar mdr oy hakk olmamak kaydyla toplantya danman olarak arlr ayrca gerek grlmesi halinde dier kamu kurum ve kurulularndan oy hakk olmakszn gr alnmak zere danman uzman arlabilir.

Koruma blge kurullarnda bakanlk seimi, yelik sresi ve yeliin sona ermesi

MADDE 10 (1) Koruma blge kurulu bakan ve bakan yardmcs, Bakanlka seilen yedi yenin katld bir toplantda bu yeler arasndan koruma blge kurulunca seilir. Bu yelerin yardan fazlasnn deimesi halinde bakan ve bakan yardmcs seimi yenilenir. Bakann yokluunda, bakan yardmcs, koruma blge kuruluna bakanlk eder.

(2) Birinci fkra uyarnca bakan ve bakan yardmcsnn seilemedii hallerde Bakanlka seilen yelerden en az drt yenin katlmas koulu ile yaplan ilk toplantda, katlanlar arasndan geici olarak bakan ve bakan yardmcs seilir. Bakanlka seilen yedi ye ile yaplacak ilk toplantda bakan ve bakan yardmcsnn seilmesi ile geici olarak seilen bakan ve bakan yardmcsnn grevleri sona erer.

(3) Koruma blge kurullarnn kurum temsilcisi yelerinin yelikleri kurumlarndaki grevleri sresince devam eder.

(4) Koruma blge kurullarnn Bakanlka seilen yelerinin grev sresi yldr.

(5) Herhangi bir nedenle bir yl iinde yllk izin, hastalk ve mazeret izinleri hari toplam drt veya st ste iki toplantya katlmayan koruma blge kurulu yelerinin yelikleri sona erer.

(6) yelikleri sresince koruma blge kurulunun grev ve yetki alanlarna giren konularda koruma blge kurulu yeleri, dorudan veya dolayl olarak taraf olamaz ve hibir menfaat salayamazlar. Aksine davrand tespit edilenlerin kurul yelii Bakanlka sona erdirilir.

(7) Koruma blge kurulu yelerinin izin, mazeret ve devam durumlarna ilikin usuller ynergeyle dzenlenir.

Koruma blge kurullarnn grevleri

MADDE 11 (1) Koruma blge kurullar, Kanun ve ilgili mevzuat ile Koruma Yksek Kurulunun ilke kararlar dorultusunda aadaki grevleri yrtr.

a) Bakanlka tespit edilen veya ettirilen ya da Vakflar Genel Mdrlnce tespit edilen korunmas gerekli kltr varlklarnn, arkeolojik, kentsel, kentsel arkeolojik ve tarihi sit alanlarnn tescilini yapmak.

b) Korunmas gerekli kltr varlklarnn gruplandrlmasn yapmak.

c) Sit alanlarnn, tescilinden itibaren ay iinde gei dnemi koruma esaslar ve kullanma artlarn belirlemek.

) Koruma amal imar planlar ile bunlarn her trl deiikliklerini alt ay ierisinde inceleyip karar almak.

d) Uygulamaya ynelik projeler ile deiiklikleri hakknda en ge ay iinde karar almak.

e) ren yerlerine ilikin evre dzenleme projeleri ile bunlarn her trl deiikliklerine ilikin gr bildirmek.

f) Korunmas gerekli tanmaz kltr varlklarnn koruma alanlarnn tespitini yapmak.

g) Korunmas gerekli tanmaz kltr varlklarndan zelliklerini kaybetmi olanlarn tescil kaydn kaldrmak.

) Koruma amal imar plan onaylanm sit alanlarnda tescilli tanmaz kltr varl parselinde, plann bulunmad sit alanlarndaki tm parsellerde ina ve fiziki mdahalelere; 3194 sayl mar Kanununun 21 inci maddesi uyarnca ruhsat gerektirmeyen tamirat ve tadilatlar dnda uygulamalara ilikin karar almak.

h) Sit alan iinde kalmayan korunmas gerekli tanmaz kltr varlklar ve bunlarn koruma alanlarna ilikin uygulamaya dnk kararlar almak.

) Naklinde zorunluluk bulunan korunmas gerekli kltr varlklarnn uygulamaya ynelik ilemleri hakknda gr bildirmek.

i) Korunmas gerekli tanmaz kltr varl parsellerinde, tanmaz kltr varlklarnn mahiyetlerini etkilemeyecek ekilde ayrlma ve birletirilmelerine ilikin karar almak.

j) Kanunun 13 ve 14 nc maddelerinde yer alan konularda koruma kurulu mdrlnce talep edilmesi halinde gr vermek.

k) Kanunun 15 inci maddesi uyarnca, tescilli tanmaz kltr varlklarnn kamu kurum ve kurulular, belediyeler, il zel idareleri ve mahalli idare birliklerince kamulatrlmas ilemlerinde tanmazn fonksiyonuna ilikin karar almak.

Koruma blge kurullarnn alma ekli

MADDE 12 (1) Koruma blge kurullar ayda en az drt kez toplanr. Gndemde bekleyen konu bulunmamas artyla koruma blge kurullar ayda en az iki toplant yapabilir. Birikmeye neden olmayacak ekilde grlecek dosya says ve olaanst durumlar gz nne alnarak toplant says arttrlabilir. Toplant gnleri ve gndemleri koruma blge kurulu mdrlnce belirlenir, koruma blge kurulu yelerine toplant ars yaplr.

(2) Koruma blge kurullar, toplantya katlmas gereken yelerin salt ounluuyla toplanr ve toplantya katlan yelerin salt ounluu ile karar alr. Ancak karar yeter says drtten az olamaz. Kararlar, Kanun ve ilke kararlarndaki dayanaklar ile bilimsel gerekeleri belirtilerek yazlr.

(3) Koruma blge kurulunca alnan kararn mevzuatla elimesi halinde koruma blge kurulu mdrnce karar datm yaplmadan, durum belgeleriyle birlikte ivedilikle Genel Mdrle iletilerek gr istenir. Genel Mdrlk gr, koruma blge kurulunun ilk toplantsnda deerlendirilerek karara balanr.

(4) Koruma blge kurulu kararlarna kar idari yargda alan Bakanln taraf olduu davalarda, gerek grlmesi halinde hukuk mavirliince yaplacak savunmalarda ve varsa bilirkii raporlarna itirazda dikkate alnacak ayrntl gr ve gerekeler, kurul yelerinden de istenebilir.

(5) Gndemdeki konu ile kiisel ve nc derece kan ve shri hsmlar asndan ilikisi veya menfaati olan ye, bu konunun deerlendirilmesi srasnda koruma blge kurulunun toplantsna katlamaz ve oy kullanamaz.

(6) Koruma blge kurulu yeleri, altklar kurumca hazrlanarak koruma blge kuruluna gnderilen konularla ilgili toplantlara katlamaz.

(7) Koruma blge kurullarnn kendi yeleri tarafndan, koruma blge kurulu yeliinden nce veya kurul yelii esnasnda hazrlanarak koruma blge kurulu mdrlklerine iletilen plan, evre dzenleme projesi, rlve, restitsyon ve restorasyon projesi, uygulama projesi ve benzeri konular koruma blge kurullarnda grlemez.

(8) Koruma blge kurullarnn toplantlarnda konular gndeme uygun ekilde grlr ve karara balanr. Ancak ayn toplantda konunun ikinci defa grlmesi yelerden biri tarafndan istenir ve yelerin salt ounluu tarafndan kabul edilirse, bu durum bir tutanaa balanarak karar yeniden deerlendirilebilir.

Koruma Yksek Kurulu ve koruma blge kurullarnda komisyonlar kurulmas

MADDE 13 (1) Koruma Yksek Kurulu ve koruma blge kurullar almalarn kolaylatrmak iin gndemindeki konular, yeleri arasndan oluturaca komisyona verip yerinde inceleme yaptrabilir. Komisyonun grleri rapor halinde hazrlanr, kurul toplantsnda grlerek karara balanr.

(2) Komisyon, Koruma Yksek Kurulu ve koruma blge kurulunca ay iinde yeniden deerlendirilebilecek ekilde konuyu inceleyerek grlerini rapor halinde hazrlar.

Koruma Yksek Kurulu ve koruma blge kurullarnca alnan kararlar ve datm

MADDE 14 (1) Gndem gerei konularla ilgili Koruma Yksek Kurulu ve koruma blge kurullar tarafndan alnacak kararlar toplant sonunda bakan ve yelerce imzalanr.

(2) Alnan kararlar yazma usullerine gre ilgili yerlere datlr.

Kararlara uyma zorunluluu

MADDE 15 (1) Kamu kurum ve kurulular ve belediyeler ile gerek ve tzel kiiler, Koruma Yksek Kurulu ve koruma blge kurullarnn kararlarna uymak zorundadr.

(2) Koruma Yksek Kurulunun ilke kararlar Resm Gazetede yaymlanr.

(3) Koruma Yksek Kurulu ve koruma blge kurullar kararlarna kar idari yargda alan davalarda idari yarg tarafndan iptal veya yrtmenin durdurulmas karar verilmedike, koruma blge kurullar davac ve mecburi dava arkada dndaki kiilerce yaplan ve davaya konu kurul kararn etkilemeyen bavurular deerlendirebilir.

Kurul yelerinin yolluk, gndelik ve huzur hakk

MADDE 16 (1) Koruma blge kurulu yelerinin kurul toplantlar iin yapacaklar seyahatlerin yol giderleri ve gndelikleri umumi harcrah hkmlerine gre; yelerden, Kanunun 58 inci maddesinin (a) ve (g) bentlerinde belirtilenlerinin Bakanlka, (c), (d), (e) ve (f) fkralarnda belirtilenlerinki ise mensup olduklar kurumlarnca denir.

(2) Koruma Yksek Kurulu yeleri ile koruma blge kurullarnn Bakanlka seilen yelerine, ayda alt toplanty gememek zere her toplant iin Devlet memur aylk katsaysnn (5000) gsterge rakam ile arpm sonucunda bulunacak miktarda, koruma blge kurullarnn kurum temsilcisi yelerine ise ayda alt toplanty gememek zere her toplant iin Devlet memur aylk katsaysnn (2000) gsterge rakam ile arpm sonucunda bulunacak miktarda huzur hakk denir.

Kurullarn idari ve teknik hizmetleri

MADDE 17 (1) Koruma Yksek Kurulunun idari ve teknik hizmetleri Genel Mdrlke yrtlr.

(2) Koruma blge kurullarnn idari ve teknik hizmetleri Genel Mdrle bal koruma blge kurulu mdrlklerince yrtlr.

(3) Koruma blge kurullarnda deerlendirilecek konular iin bavurular ilgili koruma blge kurulu mdrlklerine yaplr.

(4) Konularn Kanunda belirtilen sreler ierisinde kurul gndemine alnmasndan koruma blge kurulu mdr sorumludur.

(5) Koruma blge kurullarna yaplan bavurular zerine; konunun kapsamna gre en az iki uzman tarafndan mahallinde inceleme yaplr.

(6) Yaplan bu inceleme sonucu hazrlanan rapor ve dier belgeler deerlendirilmek zere koruma blge kurullarna sunulur. Yaplan deerlendirme sonucu alnan kararlar, yazma usulne gre koruma blge kurulu mdrlkleri tarafndan datlr.

(7) Koruma blge kurulu mdrlnce yaplmas gerekli ilemlerin ve kararlarn uygulanmasna ynelik konularn takibi, sresi iinde mdrlke yaplr.

(8) Koruma blge kurullarnca incelenip karara balanan proje ve belgeler mhrlenir, imzalanr.

(9) Koruma blge kurulu mdrlklerinin alma usul ve esaslar ynergeyle belirlenir.

NC BLM

Koruma Yksek Kuruluna Yaplacak tirazlara likin Usul ve Esaslar

Koruma Yksek Kuruluna yaplacak itirazlar

MADDE 18 (1) Koruma blge kurullarnca alnan kararlara, kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerce Koruma blge kurulu kararnn tebli veya ilanndan itibaren altm gn iinde Koruma Yksek Kuruluna itiraz edilebilir. Bu itirazlar Bakanlka deerlendirilerek gerekli grld takdirde Koruma Yksek Kurulu gndemine alnr.

(2) Tanmaz zerindeki ayni hakkn veya kiraclk hakkn belgelemeyen gerek ve tzel kiilerin itirazlar, Koruma Yksek Kurulu gndemine alnmaz.

(3) Hakknda kesinlemi yarg karar bulunan koruma blge kurulu kararlarna kar Koruma Yksek Kuruluna itiraz edilemez.

(4) Kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerce Koruma Yksek Kuruluna yaplan itiraz bavurular, Kltr ve Turizm Bakanl Dner Sermaye letmesi Merkez Mdrlnden alnacak bavuru belgesi, hak sahipliini gsterir belge ve itiraz dilekesi ile Genel Mdrle yaplr.

(5) Bu itirazlar, Koruma Yksek Kurulunca incelenir ve gndeme alndktan sonra en ge ay iinde karara balanr. Koruma Yksek Kurulunda grlen itiraz konular ayrca koruma blge kurulu gndemine alnmaz.

(6) Koruma Yksek Kuruluna yaplan itirazlar sonulanncaya kadar itiraza konu koruma blge kurulu kararnn uygulanmasna devam edilir. tiraz sonucu koruma blge kurulu karar Koruma Yksek Kurulu tarafndan kaldrlr ise koruma blge kurulu mdrlnce kararn datld yerlere yeniden datm yaplr.

(7) Mevzuatla elitii saptanan ve Genel Mdrlke yeniden deerlendirilmesi istenen kararlarda koruma blge kurulunca ayn kararda srar edilmesi halinde konu Koruma Yksek Kurulunca deerlendirilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 19 (1) 12/1/2005 tarihli ve 25698 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Yksek Kurulu ve Koruma Blge Kurullar almalar ile Koruma Yksek Kuruluna Yaplacak tirazlara Dair Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Daha nce alnm kurul kararlarna yaplacak itirazlar

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaymland tarihten nce alnm koruma blge kurulu kararlarna kar bu Ynetmeliin yaymland tarihten itibaren 60 gn iinde 18 inci madde hkmleri erevesinde itiraz edilebilir.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kltr ve Turizm Bakan yrtr.