19 Nisan 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28269

YNETMELK

Maliye Bakanlndan:

MALYE BAKANLII MALYE UZMANLII YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik; Maliye Bakanl merkez tekilatnda grev yapan Maliye Uzman ve Maliye Uzman Yardmclarnn meslee alnmalarn, giri snavn, komisyonlarn oluumunu, yetitirilmelerini, tez hazrlama ve yeterlik snavlarn, atanmalarn, eitimlerini, alma ve grevlendirilmelerini, tefti, denetim, inceleme ve soruturma ileriyle dier hususlara ilikin usul ve esaslar dzenler.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 178 sayl Maliye Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 43 nc maddesi ile 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun Ek 41 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Maliye Bakann,

b) Bakanlk: Maliye Bakanln,

c) Birim: Bakanlk merkez tekilatnda yer alan Bakanlk, Genel Mdrlk ve mstakil Daire Bakanlklarn,

) Birim amiri: Bakanlk merkez tekilat birimlerinin Bakan, Genel Mdr ve mstakil Daire Bakanlarn,

d) Fiili hizmet sresi: Aylksz izinde geen sreler ile dier kamu idarelerinde geici grevli olarak allan sreler hari Maliye Uzman Yardmcl ve/veya Maliye Uzmanlnda geen sreyi,

e) Genel Mdrlk: Personel Genel Mdrln,

f) Giri snav: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) Bakanlnca yaplan Kamu Personel Seme Snavna ilikin klavuzda ilan edilen puan trleri itibaryla Bakanlka belirlenen yeterli puan alanlardan bu Ynetmelikte belirtilen artlar tayanlarn katlaca zel yarma snavn,

g) Kamu Personel Seme Snav (KPSS): 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik uyarnca yaplan merkezi snav,

) MAYEM: Maliye Yksek Eitim Merkezi Bakanln,

ifade eder.

KNC BLM

Maliye Uzman Yardmclna Giri

Maliye Uzman Yardmclna giri

MADDE 4 (1) Maliye Uzmanl mesleine, giri snavyla Maliye Uzman Yardmcs olarak girilir.

Giri snav bavuru artlar

MADDE 5 (1) Giri snavna katlmak isteyenlerde son bavuru tarihi itibaryla aadaki artlar aranr:

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tamak.

b) Bakanln kadro ve ihtiya durumuna gre;

1) En az drt yllk lisans eitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler faklteleri veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtiindeki veya yurtdndaki retim kurumlarndan,

2) En az drt yllk lisans eitimi veren mimarlk, mhendislik, fen-edebiyat, eitim ve eitim bilimleri ile iletiim fakltelerinin Bakanlka belirlenen blmlerinden veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtiindeki veya yurtdndaki retim kurumlarndan,

mezun olmak.

c) KPSSden, Bakanlka belirlenen puan trlerine gre yeterli puan alm olmak.

) Snavn yaplaca tarihte otuzbe yan doldurmam olmak.

Giri snavnn duyurulmas

MADDE 6 (1) Giri snav, ekli Bakanlka belirlenen formata uygun olarak e-Devlet portal ve Bakanlk internet sayfasnda, ayrca Trkiye genelinde yaymlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az birinde ve snav tarihinden en az otuz gn nce en az bir defa ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Snav duyurusunda; giri snavna bavuru artlar, son bavuru tarihi ve yeri, atama yaplacak kadro says, snav konular, snav tarihi ve yeri, KPSS puan trleri ve geerlilik yl ile taban puan ve snava arlabilecek aday saysna yer verilir. Atama yaplacak kadro says renim dallar itibaryla ayr ayr belirlenebilir.

Giri snav

MADDE 7 (1) Giri snav, yazl ve szl olarak Bakanlka yaplr veya yaptrlr.

(2) Yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmaz.

(3) Snavn sekretarya ilemleri Genel Mdrlk tarafndan yrtlr.

Giri snavna bavuru

MADDE 8 (1) Giri snavna bavuru, Bakanlk internet sayfasnda yaymlanacak snav bavuru formuyla elektronik ortamda yaplr. Bavuruyu elektronik ortamda yapanlarn, formun imzal bir rneini Genel Mdrle veya en ge snav saatinden nce snav salon yetkilisine teslim etmesi zorunludur. Formu sresi ierisinde elektronik ortam dnda doldurmak suretiyle getirenlerin veya gnderenlerin bavurular kabul edilir. Postadaki gecikmeden dolay zamannda ulamayan bavurular ileme konulmaz.

(2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asllarnn szl snav ncesinde Genel Mdrle ibraz zorunlu olup, bir rnei onaylanarak alnr ve asl ilgiliye iade edilir.

Giri snavna ar

MADDE 9 (1) Genel Mdrlk, snav bavurularn aranlan artlar asndan inceleyerek, giri snavna katlabilecek adaylara ilikin listeyi KPSS puan en yksek adaydan balamak suretiyle dzenler. Snav ilannda belirtilen atama yaplacak kadrolarn 5 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentleri iin ayr ayr belirlenmesi durumunda, renim durumlar dikkate alnarak iki ayr liste dzenlenir. Atama yaplacak kadro saysnn renim dallar itibaryla ayr ayr belirlenmesi durumunda listeler buna gre dzenlenir.

(2) Giri snavnn; yazl blmne arlacak aday says, ilan edilen atama yaplacak kadro saysnn yirmi katn, szl blmne arlacak aday says ise ilan edilen atama yaplacak kadro saysnn drt katn geemez. Son sradaki adayla ayn puan alan adaylar da giri snavna arlr. Snav ilannda belirtilen atama yaplacak kadrolarn 5 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentleri iin ya da renim dallar itibaryla ayr ayr belirlenmesi durumunda giri snavna arlacak aday says da ayr ayr hesaplanr.

(3) Giri snavna katlmaya hak kazanan adaylar ile bunlarn snava giri yerleri, e-Devlet portal ve Bakanlk internet sayfasnda snavdan en az on gn nce ilan edilir.

Giri snav komisyonu

MADDE 10 (1) Giri snav komisyonu; Genel Mdrlke alnacak Bakanlk Makam onay ile, bir Mstear Yardmcsnn bakanlnda, en az Bakan Yardmcs veya Genel Mdr Yardmcs dzeyinde bulunanlar arasndan seilecek bakan dahil en az be asil ve yedek yeden oluur.

(2) 5 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen renim mezunlar iin oluturulan snav komisyonunda niversite retim yeleri ve/veya Bakanlk veya dier kamu idarelerinden konusunda uzman kiiler grevlendirilebilir.

(3) Giri snav komisyonu bakan ve yeleri; boanm olsalar dahi elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayn hsmlarnn veya evlatlklarnn katld snavlarda grev alamaz.

Giri snav komisyonunun grevleri

MADDE 11 (1) Giri snav komisyonu; yazl snav sorularnn hazrlanmas ve cevaplarn deerlendirilmesi, szl snavn yaplmas, sonularn ilan edilmesi, itirazlarn sonulandrlmas ve snavla ilgili dier ilemlerin yrtlmesiyle grevlidir.

(2) Giri snav komisyonu ye tam says ile toplanr ve oy okluuyla karar alr. Oylama srasnda ekimser oy kullanlamaz. Alnan kararlar kesindir. Karara katlmayanlar kar oylarn gerekeleriyle birlikte belirtmek zorundadr.

Yazl snav konular

MADDE 12 (1) Yazl snav, aadaki konular arasndan yaplr.

a) ktisat Grubu;

1) Mikro ve makro iktisat,

2) ktisat politikas,

3) letme iktisad,

4) Uluslararas iktisat.

b) Maliye Grubu;

1) Maliye teorisi,

2) Kamu harcamalar ve bte,

3) Kamu gelirleri ve Trk vergi sistemi,

4) Maliye politikas.

c) Hukuk Grubu;

1) Anayasa hukuku,

2) Medeni hukuk (Balang-kiiler hukuku-eya hukuku),

3) dare hukukunun genel esaslar ve idari yarg,

4) Borlar hukuku (Genel hkmler),

5) Ticaret hukuku (Balang-ticari iletme-ticaret irketleri-kymetli evrak),

6) Ceza hukuku (Genel hkmler).

) Muhasebe Grubu;

1) Genel muhasebe,

2) irketler muhasebesi.

(2) 5 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen renim mezunlar iin snav konular, Bakanlka belirlenen blmlerin mfredat ile birinci fkrada belirlenen snav konular dikkate alnarak oluturulur.

(3) Giri snavnda iktisadi, mali ve hukuki konularn tartlmasna, deerlendirilmesine, yorumlanmasna ve zm nerileri getirilmesine ynelik sorulara da yer verilebilir.

(4) Snav duyurusunda yer verilmesi kaydyla, birinci fkrada belirtilen konularda deiiklik yaplabilir.

(5) Atama yaplacak kadro saysnn renim dallar itibaryla ayr ayr belirlenmesi durumunda, adaylarn hangi snav konularndan sorumlu olaca snav duyurusunda belirtilir.

(6) Yazl snavda sorularn konu gruplar bakmndan hangi arlkta deerlendirmeye esas tutulacana snav duyurusunda yer verilir.

Yazl snavn deerlendirilmesi

MADDE 13 (1) Yazl snav, yz tam puan zerinden deerlendirilir. En yksek puandan balamak zere sralanarak tutanaa balanr ve komisyon yelerince imzalanr.

(2) Yazl snav baarm saylmak iin her konu grubundan en az elli puan alnmas ve bunlarn ortalamasnn en az yetmi puan olmas arttr.

Yazl snav sonularnn duyurulmas

MADDE 14 (1) Yazl snav sonular, Bakanlk internet sayfasnda yaymlanmak suretiyle duyurulur. Ayrca, yazl snavda baarl olanlara, szl snavn yeri, gn ve saatine ilikin yaz, snav tarihinden yirmi gn nce gnderilir ve Bakanlk internet sayfasnda duyurulur.

Yazl snav sonularna itiraz ve szl snava arma

MADDE 15 (1) Yazl snav sonularna, sonularn aklanmasndan itibaren yedi gn ierisinde Bakanlkta olacak ekilde yazl olarak itiraz edilebilir. tiraz bu srenin bitiminden itibaren, snav komisyonu tarafndan en ge on gn iinde deerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilir.

(2) Yazl snavda baarl olanlardan en yksek puan alan adaydan balanarak duyuruda belirtilen sayda aday szl snava arlr. Son sradaki adayla ayn puan alan adaylar da szl snava arlr.

Szl snav ve deerlendirilmesi

MADDE 16 (1) Szl snavda adaylar;

a) Yazl snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden ayr ayr puan verilmek suretiyle deerlendirilir.

(2) Adaylar, komisyon yeleri tarafndan, birinci fkrann (a) bendi iin elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri iin onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar bir tutanaa ayr ayr geirilir. Bunun dnda szl snav ile ilgili herhangi bir kayt sistemi kullanlmaz.

(3) Szl snav baarm saylmak iin komisyon bakan ve yelerinin yz zerinden verdikleri puanlarn ortalamasnn en az yetmi olmas zorunludur.

Snav sonular ve duyurulmas

MADDE 17 (1) Giri snavn baarm saylmak iin yazl ve szl snavlarn her birinden en az yetmi puan alnmas zorunludur. Giri snavnda baarl olanlarn yazl ve szl snav puanlarnn ortalamas baar srasn oluturur.

(2) Snav komisyonu, adaylar en yksek puandan balamak zere baar srasna gre sralayarak, ilan edilen kadro says kadar aday asil, bu saynn en fazla yars kadar aday da yedek olarak belirler ve ilan eder. Puanlarn ayn olmas halinde srasyla yazl puan ve giri snavna bavurduu KPSS puan yksek olana ncelik tannr.

(3) Snav sonular, Genel Mdrlke Bakanlk internet sayfasnda duyurulur. Ayrca, baarl olan adaylara yazl olarak bildirilir ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.

(4) Giri snavnda yetmi ve zerinde puan alm olmak sralamaya giremeyen adaylar iin mktesep hak tekil etmez.

Geree aykr beyan

MADDE 18 (1) Giri snavn kazananlardan snav bavuru formunda geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snav sonular geersiz saylarak atamalar yaplmaz. Atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir. Bunlar hibir hak talep edemez.

(2) Geree aykr beyanda bulunduu veya belge verdii tespit edilenler hakknda 5237 sayl Trk Ceza Kanununun ilgili hkmleri uygulanmak zere Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur.

Maliye Uzman Yardmclna atama

MADDE 19 (1) Snav sonucunda, ilan edilen atama yaplacak kadro says kadar adayn atamas yaplr.

(2) Snavda baarl olanlardan, atama artlarn tamadklar sonradan anlalanlarn snav sonular geersiz saylarak atamalar yaplmaz, yaplm olsa dahi iptal edilir.

(3) Atama ilemi yaplmadan nce feragat edenlerin atamalar yaplmaz.

(4) Atamalar yaplanlardan kendilerine bildirilen sre iinde greve balamayanlarn atamalar iptal edilir.

(5) Atamaya esas belgelerini sresi ierisinde teslim etmeyenler, ikinci, nc ve drdnc fkrada saylanlar ile atamas yaplp greve baladktan sonra eitli nedenlerle grevinden ayrlanlarn yerine, mesleki temel eitimin balamasndan nce olmak kaydyla baar srasna gre yedek listede yer alan adaylar arasndan atama yaplr.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 20 (1) Atamas yaplanlarn snavla ilgili belgeleri, ilgililerin zlk dosyalarnda; baarsz olanlar ile baarl olduu halde herhangi bir nedenle atanamayanlarn snav belgeleri ise dava ama sresinden az olmamak kaydyla bir sonraki snava kadar Genel Mdrlke saklanr.

NC BLM

Maliye Uzman Yardmclarnn Yetitirilmesi

Yetitirilmedeki ama

MADDE 21 (1) Yetitirilmedeki ama;

a) Meslekle ilgili teoriye, mevzuata ve uygulamaya ilikin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

b) Tefti, denetim, inceleme ve soruturma teknikleri, yazma ve rapor yazma konularnda gerekli bilgi ve yetenein kazandrlmasn,

c) Analitik dnme, bilimsel alma ve aratrma alkanlnn edinilmesini,

) Ekip almas ve iletiim becerilerinin gelitirilmesini,

d) Temsil ve ifade kabiliyetinin arttrlmasn,

e) Yabanc dil bilgisinin gelitirilmesini,

f) Bilgisayar uygulamalarnn renilmesini,

salamaktr.

Maliye Uzman Yardmcl sresi ve yetitirilme

MADDE 22 (1) Maliye Uzman Yardmcl dnemi en az yldr.

(2) Yetitirilme dneminde Maliye Uzman Yardmclar;

a) Meslee girmelerini mteakip MAYEM tarafndan dzenlenen mesleki temel eitime tabi tutulur.

b) Mesleki temel eitimin tamamlanmasndan sonra birimlerde grevlendirilir.

c) 5 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen renim mezunu olanlar, grevlendirildikleri birimdeki bir yllk almalarn mteakip MAYEM tarafndan dzenlenecek iki ay sreli tefti, denetim, inceleme ve soruturma mevzuatna ilikin eitime tabi tutulur.

) Teze ynelik almalar yrtr.

d) Meslee girdii tarihi izleyen ikinci yln Mays-Eyll aylarnda en az iki ay sreyle tara tekilatnda staj ve tefti, denetim, inceleme ve soruturma ileriyle ilgili olarak grevlendirilebilir.

(3) Maliye Uzman Yardmclarnn yetitirilme dnemine ilikin ikinci fkrada belirtilen hususlardaki koordinasyon Genel Mdrlke yerine getirilir.

Mesleki temel eitim

MADDE 23 (1) Maliye Uzman Yardmclar, en az drt ay sreyle MAYEM tarafndan dzenlenen mesleki temel eitime tabi tutulur.

(2) Mesleki temel eitim, konusunda uzman Bakanlk personeli ile gerektiinde niversite retim yeleri ve dier kamu idarelerinden temin edilecek eiticiler vastasyla yrtlr.

(3) Mesleki temel eitim konular ile tefti, denetim, inceleme ve soruturma eitimi, snavlar ve buna ilikin dier hususlar MAYEM tarafndan hazrlanp Bakanlk Makam onay ile yrrle girecek ynerge ile belirlenir.

Yabanc dil bilgisinin gelitirilmesi

MADDE 24 (1) Maliye Uzman Yardmclar, MAYEM tarafndan dzenlenen yabanc dil kurslarndan yararlandrlabilir.

DRDNC BLM

Uzmanlk Tezi

Uzmanlk tezi ve tez danman

MADDE 25 (1) Maliye Uzman Yardmclarna; grevli olduklar birimce oniki aylk fiili hizmet sresini takip eden otuz gnlk sre iinde tez konusu verilir.

(2) Tez, tez danmannn rehberliinde bilimsel esaslara uygun olarak hazrlanr. Tez danman, konusunda uzman kiiler veya niversite retim yeleri arasndan belirlenir.

(3) Tezin, Maliye Uzman Yardmcsnn gr ve deerlendirmeleri ile nerilerini iermesi ve bilimsel alma etiine uygun olmas gerekir.

(4) Tez konusunun ve tez danmannn belirlenmesi, tez danmannn grev ve sorumluluu, tezin hazrlanmas, sunumu ve deerlendirilmesine ilikin usul ve esaslar Genel Mdrlke hazrlanp Bakanlk Makam onay ile yrrle girecek ynerge ile dzenlenir.

Tez jrisi ve tezin deerlendirilmesi

MADDE 26 (1) Tez jrisi; Bakanlk Makam onay ile, birim amirinin bakanlnda en az Daire Bakan dzeyinde, bakan dahil en az asil iki yedek yeden oluturulur. niversite retim yeleri arasndan jriye ye alnabilir.

(2) Uzmanlk tezi, en ge yirmialt aylk fiili hizmet sresi sonunda tez jrisine verilir. Tez jrisi iki ay ierisinde 25 inci maddenin drdnc fkrasnda belirtilen ynergedeki usul ve esaslara uygunluu asndan tezi deerlendirerek Maliye Uzman Yardmcsn tez savunmasna arr.

(3) Tez savunmas sonucunda, jri yelerince her adaya ayr ayr not verilir. Bu notlarn ortalamas tez notunu oluturur ve durum bir tutanakla tespit edilir. Tezin baarl kabul edilmesi iin tez notunun en az yetmi puan olmas zorunludur.

(4) Tezin sresi ierisinde verilmemesi veya baarsz kabul edilmesi halinde, tezde tespit edilen eksiklikler gerekeleriyle birlikte yazl olarak bildirilir ve Maliye Uzman Yardmclarna tezini vermesi veya dzeltmesi iin ay ilave sre verilir. Bu sre ierisinde teslim edilen tez, jri yeleri tarafndan bir aylk sre ierisinde deerlendirilir. lave sre sonunda tezlerini vermeyenler ile ikinci defa verdikleri tezleri baarsz olarak deerlendirilen Maliye Uzman Yardmclar yeterlik snavna alnmaz.

BENC BLM

Yeterlik Snav ve Atama

Yeterlik snavna girebilme artlar

MADDE 27 (1) Maliye Uzman Yardmclar;

a) Fiili hizmet sresinin en az yl olmas,

b) Tezlerinin baarl kabul edilmesi,

artyla, yeterlik snavna girmeye hak kazanr.

(2) Yeterlik snavna girmeye hak kazand halde geerli mazeretine istinaden snava giremeyenler, mazeretlerinin sona ermesini mteakip bir yl ierisinde Genel Mdrlke belirlenecek bir tarihte snava alnr.

Yeterlik snav, konular ve duyurusu

MADDE 28 (1) Yeterlik snav;

a) 5 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen renim mezunlar iin,

1) Kamu mali ynetimi ve kamu harcamalar,

2) Kamu gelirleri,

3) Kamu mallar ynetimi,

4) Mali sularla mcadele,

5) Kamu personeli,

6) Kamu hukuku ve zel hukuk,

7) Tefti, denetim, inceleme ve soruturma,

konular arasndan yazl ve szl olarak,

b) 5 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen renim mezunlar iin, grev alanna giren konularda yazl ve szl veya yalnzca szl olarak,

yaplr.

(2) Snavda Bakanln grev alanna ilikin konularn tartlmasna, deerlendirilmesine, yorumlanmasna ve zm nerileri getirilmesine ynelik sorulara da yer verilebilir.

(3) Yazl ve szl olarak yaplan snavlarda her ikisinden ayr ayr en az yetmi puan, sadece szl olarak yaplan snavda yine en az yetmi puan alan adaylar yeterlik snavn baarm saylr. Yazl ve szl birlikte yaplan snavlarda bu iki snavn ortalama puan veya sadece szl yaplan snavda szl puan yeterlik snav baar srasn oluturur.

(4) Snavn yazl ve szl olarak yaplmas halinde, yazl snavda baarl olamayanlar szl snava alnmaz.

Yeterlik snav komisyonu

MADDE 29 (1) Yeterlik snav komisyonu; Genel Mdrlke alnacak Bakanlk Makam onay ile, bir Mstear Yardmcsnn bakanlnda, en az Bakan Yardmcs veya Genel Mdr Yardmcs dzeyinde bulunanlar arasndan seilecek bakan dahil yedi asil ve yedek yeden oluturulur.

(2) Yeterlik snav komisyonu bakan ve yeleri; boanm olsalar dahi elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayn hsmlarnn veya evlatlklarnn katld snavlarda grev alamaz.

Komisyonun grevleri

MADDE 30 (1) Yeterlik snav komisyonu; yazl snav sorularnn hazrlanmas ve cevaplarn deerlendirilmesi, szl snavn yaplmas, sonularn ilan edilmesi, itirazlarn sonulandrlmas ve snavla ilgili dier ilemlerin yrtmesiyle grevlidir.

(2) Yeterlik snav komisyonu ye tam says ile toplanr ve oy okluuyla karar alr. Oylama srasnda ekimser oy kullanlamaz. Alnan kararlar kesindir. Karara katlmayanlar kar oylarn gerekeleriyle birlikte belirtmek zorundadr.

Ek snav hakk

MADDE 31 (1) Yeterlik snavnda baarl olamayanlar veya snava girmeye hak kazand halde geerli mazereti olmakszn snav hakkn kullanmayanlara, yeterlik snavndan itibaren bir yl iinde ikinci kez snav hakk verilir.

Maliye Uzmanlna atama

MADDE 32 (1) Yeterlik snavnda baarl olanlarn Maliye Uzman kadrolarna atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan asgari (C) dzeyinde veya dil yeterlii bakmndan buna denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgeye yeterlik snavndan itibaren en ge iki yl iinde sahip olma artna baldr.

Maliye Uzmanl kdemi

MADDE 33 (1) Maliye Uzmanlna ayn tarihte atananlarn kdemi, tez notu ile yeterlik snav baar notu ortalamasna gre belirlenir. Puanlarn ayn olmas halinde yeterlik snav baar notu yksek olana ncelik tannr.

Meslekten karlma

MADDE 34 (1) Verilen ilave sre iinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazrladklar tezleri kabul edilmeyenler, 31 inci maddeye gre ek snav hakk tannanlardan baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanmayanlar, sresi iinde yabanc dil yeterlilii artn yerine getirmeyenler Maliye Uzman Yardmcs unvann kaybeder ve Bakanlk merkez ve tara tekilatnda durumlarna uygun memur unvanl kadrolara atanr.

ALTINCI BLM

Maliye Uzmanlarnn Grev, Yetki ve Sorumluluklar

Maliye Uzmanlarnn grev ve yetkileri

MADDE 35 (1) Maliye Uzmanlar;

a) Biriminin grev alanna giren konularda yrtlen almalarn gerektirdii hizmetleri yapmakla,

b) Bakanln grev alan erevesinde aratrma ve incelemelerde bulunmak, proje retmek ve gelitirmekle,

c) Bakanln stratejik plannda belirtilen politika, ama ve hedefleri gerekletirmeye ynelik almalar yapmakla,

) Grevli olduklar birimin grev alanna giren konularda ilgili kurulular nezdinde aratrma, inceleme ve analiz ileri yapmakla,

d) Hizmetin gelitirilmesiyle ilgili almalarda bulunmak ve bu amala mevzuat ve uygulamaya ilikin gr ve nerilerini bildirmekle,

e) Maliye Uzman Yardmclarnn bilgi ve tecrbelerinin gelitirilmesine yardmc olmakla,

f) Amirlerince verilecek dier ileri yapmakla,

grevli ve yetkilidir.

(2) Ayrca, Bte ve Mali Kontrol Genel Mdrl, Muhasebat Genel Mdrl, Milli Emlak Genel Mdrl ve Personel Genel Mdrlnde grevli olan Maliye Uzmanlarndan tefti, denetim, inceleme ve soruturmayla grevlendirilenler;

a) Grev yaptklar Genel Mdrlklerin tekilat ve grev alanna giren konularda tefti, denetim, inceleme ve soruturma yapmak,

b) Dier mevzuatla bal olduklar birimlere verilen denetim ilerini yapmak,

c) Su saylan eylem ve ilemleri grlenler hakknda;

1) 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanununa gre soruturma yapmak,

2) Yetkili merciler tarafndan grevlendirilmeleri halinde 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanuna gre n inceleme yapmak,

) Disipline aykr fiil ve halleri grlenler hakknda alnan onaya istinaden disiplin soruturmas yapmak,

grev ve yetkilerine sahiptir.

Maliye Uzmanlarnn sorumluluklar

MADDE 36 (1) Maliye Uzmanlar, grevlerini yerine getirirken aadaki hususlara uyar.

a) Verilen grevleri mevzuata uygun ekilde sresinde ve eksiksiz olarak tamamlar.

b) Hizmetin adil, verimli ve etkin sunulmasn esas alr.

c) Meslein gerektirdii etik ilkelere uygun davranr, Maliye Uzmanl mesleinin gerektirdii saygnlk ve gven duygusunu sarsacak davranlarda bulunamaz.

) Maliye Uzman Yardmclarnn en iyi ekilde yetimelerine katk salar.

d) almalarnda idareye deer katmay ve objektif olmay esas alr.

e) Tefti, denetim, inceleme ve soruturmayla grevlendirilmeleri halinde;

1) Tefti edilen veya denetlenen birimin faaliyetlerini aksatmayacak ekilde grev ifa eder.

2) Bakanlka belirlenen denetim standartlarna uyar.

Grev yerlerinin belirlenmesi ve yer deiiklii

MADDE 37 (1) Maliye Uzman Yardmclar ve Maliye Uzmanlarnn grev yapaca birim;

a) Mesleki temel eitim sonunda,

b) Maliye Uzmanlna atamada,

c) Maliye Uzmanlna atandktan sonraki her be ylda bir,

hizmetin gerei ve birimlerin talebi dikkate alnarak Mstearn bakanlnda birim amirlerinden oluan komisyon tarafndan belirlenir. Komisyonun sekretarya ilemleri Genel Mdrlke yrtlr.

(2) Birimlerin talebi ve Maliye Uzmannn istei halinde de birimler aras grev yeri deiiklii mmkndr.

(3) Grev yapaca birim Bte ve Mali Kontrol Genel Mdrl, Muhasebat Genel Mdrl, Milli Emlak Genel Mdrl ve Personel Genel Mdrl olarak deitirilen Maliye Uzmanlarna MAYEM tarafndan iki ay sreli tefti, denetim, inceleme ve soruturma eitimi verilir.

(4) Maliye Uzmanlar ile Maliye Uzman Yardmclarnn grevlendirildikleri birimlerdeki alma yerleri birim amirince belirlenir.

YEDNC BLM

Tefti, Denetim, nceleme ve Soruturma

Tefti, denetim, inceleme ve soruturma ileri

MADDE 38 (1) Bte ve Mali Kontrol Genel Mdrl, Muhasebat Genel Mdrl, Milli Emlak Genel Mdrl ve Personel Genel Mdrlnde grev yapan Maliye Uzmanlarna bu Ynetmelikle belirlenen usul ve esaslar erevesinde grevli olduklar Genel Mdrlklerin grev alanna giren konularda tefti, denetim, inceleme ve soruturma ileri yaptrlabilir.

(2) Birinci fkrada belirtilen ilerin yrtlmesi amacyla Bakanlka uygun grlen byk il merkezlerinde denetim gruplar kurulabilir. lgili Genel Mdrlklerce Maliye Uzmanlar arasndan bir grup koordinatr belirlenir.

alma program ve turne esas

MADDE 39 (1) Tefti, denetim, inceleme ve soruturma yapmakla grevli Maliye Uzmanlarnn yllk alma programlar Bakanlk Makam onay ile yrrle girer.

(2) Maliye Uzmanlarnn merkezleri dndaki almalar turne esasna gre yaplr.

(3) Turne programlar, Maliye Uzmanlarnn farkl illerde ve alanlarda grev yapmalarn salayacak biimde dzenlenir.

(4) Turne sreleri, Maliye Uzmanlarnn kdemlerine gre iki ila drt ay arasnda belirlenir.

Haberleme

MADDE 40 (1) Haberleme genel olarak yazyla yaplr. Gizlilii olmayan acele ilerde, faksla veya elektronik imzal elektronik posta ile de yaplabilir.

(2) Tefti, denetim, inceleme ve soruturma grevi yapan Maliye Uzmanlar, kamu kurum ve kurulularnn;

a) Merkez birimleri ile haberlemelerini Genel Mdrlkleri kanalyla yapar.

b) Tara birimleri ile haberlemelerini dorudan yapabilir.

Resmi mhr

MADDE 41 (1) Maliye Uzmanlarndan tefti, denetim, inceleme ve soruturma ileri ile grevlendirilenlere, bu grevlerinde bulunduklar srece resmi mhr verilir.

(2) Tefti, denetim, inceleme ve soruturma grevleri sona erenler, mhrlerini birimine iade etmek zorundadr.

(3) Tefti, denetim, inceleme ve soruturma grevlerinden aylksz izinli saylmak suretiyle ayrlan Maliye Uzmanlarnn mhrleri grevli olduklar birimde muhafaza edilir ve aylksz izin sonunda kendilerine zimmetle iade edilir.

Tefti ve denetime tabi olanlarn mecburiyeti

MADDE 42 (1) Tefti ve denetime tabi birimlerde grevli personel; para ve para hkmndeki katlar ile ambar ve depolarnda bulunan ayniyat ve bunlara ilikin defter ve belgeleri, elektronik ortamda tutulan defter ve belgelerde yer alan bilgileri, internet de dahil olmak zere her trl elektronik bilgi iletiim ara ve gereleri, ilemlerle ilgili, gizli de olsa btn belgeleri ilk talepte tefti, denetim, inceleme ve soruturmayla grevlendirilen Maliye Uzmanlarna ibraz etmek, saymasna ve incelemesine yardmda bulunmak zorundadr.

(2) Tefti, denetim, inceleme ve soruturma yaplan birim, kurum ve kurulularn yneticileri hizmetin gerei gibi yrtlmesine esas olmak zere tefti, denetim, inceleme ve soruturmayla grevlendirilen Maliye Uzmanlarna, grevleri sresince uygun bir alma yeri salamak ve dier tedbirleri almak zorundadr.

(3) Tefti ve denetim sresi iinde izin kullanmas sakncal grlenlerin izinleri, tefti, denetim, inceleme ve soruturmayla grevlendirilen Maliye Uzmanlarnn talebi zerine yetkili amirleri tarafndan iptal edilir veya ertelenir.

Bildirimde bulunma

MADDE 43 (1) Tefti, denetim, inceleme ve soruturma yapmakla grevli Maliye Uzmanlar; memurlar hakknda, iledikleri sularn nev'i ve mahiyetlerine gre, 3628 sayl Kanun hkmleri erevesinde dorudan, 4483 sayl Kanun hkmleri erevesinde ise Genel Mdrlkleri araclyla ilgili mercilere bir raporla, inceleme veya soruturma yaplmak zere gerekli bildirimde bulunur.

Yardm zorunluluu

MADDE 44 (1) Tefti, denetim, inceleme ve soruturma yapmakla grevli Maliye Uzmanlarna grevleri srasnda, mlki amirler ve ilgili kamu kurum ve kurulular ile Bakanlk yetkilileri tarafndan gereken her trl yardmda bulunulmas ve kolaylk gsterilmesi zorunludur.

SEKZNC BLM

Dzenlenecek Raporlar ve Denetim Standartlar

Dzenlenecek raporlar

MADDE 45 (1) Tefti, denetim, inceleme ve soruturma ilerinde;

a) Tefti sonucunda noksan veya hatal olduu tespit edilen ve dzeltilmesi istenen ilemler hakknda cevapl rapor,

b) Tefti edilen birimin; insan kaynaklar, alma mekan ve aralarnn yeterli olup olmad ile genel performansna, i srelerinin analizine ve paydalar nezdindeki alglamasna ynelik deerlendirmeler hakknda denetim raporu,

c) Tetkik ettirilen konularla ilgili olarak inceleme raporu,

) Hazine tanmazlar ile lzumu halinde kamu ya da zel mlkiyete konu dier tanmazlarn, sat, kira, irtifak hakk, trampa gibi ilemlere esas olmak zere rayi bedelinin uluslararas deerleme standartlarna gre belirlenmesi hakknda deerleme raporu,

d) 3628 sayl Kanun hkmleri uyarnca yaplan soruturma sonucunda soruturma raporu,

e) 4483 sayl Kanun uyarnca yaplan inceleme sonucunda n inceleme raporu,

f) Disiplin soruturmas sonucunda disiplin soruturmas raporu,

dzenlenir.

(2) Mali sularla mcadele konusunda dzenlenecek raporlar ilgili birimce belirlenir.

(3) Ayrca;

a) Aratrma ve analiz ileri iin aratrma ve analiz raporu,

b) Hizmetin gelitirilmesi amacyla mevzuat ve uygulamaya ilikin gr ve tekliflerini ifade etmek zere gr ve neri raporu,

dzenlenir.

Denetim standartlar

MADDE 46 (1) Denetim standartlar ile tefti, denetim, inceleme ve soruturma ilerine ilikin dier hususlar Genel Mdrlke hazrlanp Bakanlk Makam onay ile yrrle girecek Ynerge ile belirlenir.

DOKUZUNCU BLM

eitli ve Son Hkmler

Yurtdnda eitim ve grevlendirilme

MADDE 47 (1) Maliye Uzmanlar, ilgili mevzuatta yer alan dzenlemeler erevesinde eitim amacyla yurtdna gnderilebilir.

(2) Maliye Uzmanlar, mesleki incelemelerde bulunmak amacyla bir yldan fazla olmamak zere ilgili mevzuat ve Bakanlka belirlenen usul ve esaslar ile her yl Bakanlar Kurulunca belirlenen kontenjan erevesinde yurtdna geici grevle gnderilebilir.

Srekli geliim

MADDE 48 (1) MAYEM, Maliye Uzmanlarnn bireysel yetkinliklerinin gelitirilmesi ve kariyer planlamalarna destek salanmas amacyla, birimlerin taleplerini de dikkate alarak srekli eitim ve geliim programlar hazrlar ve Maliye Uzmanlar bu programlara katlr. Ayrca, birimlerce eitim program dzenlenir.

(2) Srekli eitim ve geliim programlarnda uzaktan eitim ynteminden yararlanlabilir.

Kariyer d Maliye Uzman atanamayaca

MADDE 49 (1) Maliye Uzman Yardmcl safhasn geirmeden Maliye Uzmanlna atama yaplamaz.

Yeniden atama

MADDE 50 (1) Maliye Uzman unvann kazandktan sonra eitli nedenlerle Bakanlk ile bal ve ilgili kurulularndan ayrlanlardan 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayl cetvellerde saylan kamu idarelerinde grev yapp da yeniden atanmak isteyenler, adli ve idari ceza almam olmas ve Maliye Uzmanlndan ayrldktan sonra geen srenin be yldan fazla olmamas kaydyla kadro ve ihtiya durumuna gre Bakanlka uygun grlmesi halinde yeniden Maliye Uzmanlna atanabilir.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelikler

MADDE 51 (1) 3/4/1977 tarihli ve 15898 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Maliye Bakanl Milli Emlak Kontrolrleri Grev ve alma Ynetmelii, 7/6/1989 tarihli ve 20188 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Maliye Bakanl Muhasebat Kontrolrleri Grev ve alma Ynetmelii, 17/10/1979 tarihli ve 16787 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Maliye Bakanl Devlet Bte Uzmanlar Grev ve alma Ynetmelii, 24/12/1994 tarihli ve 22151 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Maliye Bakanl Strateji Gelitirme Bakanl Maliye Uzmanl Grev ve alma Ynetmelii, 9/7/1995 tarihli ve 22338 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Maliye Bakanl Muhasebat Genel Mdrl Devlet Muhasebe Uzmanlar Grev ve alma Ynetmelii, 25/8/1995 tarihli ve 22385 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Maliye Bakanl Milli Emlak Genel Mdrl Devlet Mallar Uzmanlar Grev ve alma Ynetmelii, 20/8/1998 tarihli ve 23439 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Maliye Bakanl Mali Sular Aratrma Kurulu Mali Sular Aratrma Uzmanlar Grev ve alma Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarih itibaryla Maliye Uzman kadrosunda bulunanlarn grev yerleri, hizmetin gerei ve birimlerin talebi dikkate alnarak 37 nci maddede belirtilen komisyon tarafndan bu Ynetmeliin yaymndan itibaren ay ierisinde belirlenir. Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarih itibaryla Maliye Uzman Yardmcs kadrosunda bulunanlar bu kadrolarda bulunduklar srece, grevli olduklar birimde almaya devam eder.

(2) 659 sayl Kanun Hkmnde Kararname gereince Maliye Uzman Yardmcs kadrolarna atanm saylanlar ile 659 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin yrrlk tarihi itibaryla Maliye Uzman Yardmcs kadrolarnda bulunanlarn Maliye Uzmanlna atanmalar, bu Ynetmelikle yrrlkten kaldrlan ilgili Ynetmeliklerinde belirtilen usule gre yaplr.

(3) 659 sayl Kanun Hkmnde Kararname gereince Maliye Uzmanlna atananlara, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren iki yl ierisinde MAYEM tarafndan hazrlanacak bir program dahilinde Bakanln grev alanna giren konularda eitim verilir.

Yrrlk

MADDE 52 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 53 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Maliye Bakan yrtr.