19 Nisan 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28269

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TRK GIDA KODEKS GIDA LE TEMAS EDEN

SERAMK MALZEMELER TEBL

(TEBL NO: 2012/30)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, son haliyle gda ile temas etmesi beklenen veya gda ile temas etmekte olan veya bu ama iin retilmi olan seramik malzemelerden, gdaya kurun ve kadmiyumun muhtemel migrasyonunu belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, son haliyle gda ile temas etmesi beklenen veya gda ile temas etmekte olan veya bu ama iin retilmi olan seramik malzemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Ynetmelii ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Ynetmeliine dayanlarak,

b) 84/500/EEC sayl Gda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakknda Konsey Direktifine paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Seramik malzeme: Genel olarak yksek killi veya silikat ierikli inorganik maddelerin karmlarndan retilen, kk miktarda organik maddelerin ilave edilebildii, nce ekillendirilip piirilerek sabitlenen, srlanp cilalanabilen ve/veya dekore edilebilen maddeleri,

ifade eder.

Malzeme zellikleri

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamndaki seramik malzemelerin zellikleri aada verilmitir:

a) Seramik malzemelerden gdaya geen kurun ve kadmiyum miktar, EK-2de verilen test koullar ve EK-3te verilen analiz yntemi kullanlarak belirlenir.

b) Seramik kap ve seramik kapaktan oluan bir malzemede;

1) Kap ve kapak iin, yalnzca kap iin verilen kurun ve/veya kadmiyum limiti (mg/dm veya mg/L olarak) uygulanr.

2) Tek bana kap ve kapan i yzeyi, ayn artlar altnda ve ayr ayr test edilir.

3) Kap ve kapan i yzeyinden elde edilen kurun ve/veya kadmiyum ekstraksiyon seviyelerinin toplam, sadece kabn yzey alanna veya hacmine uygun olarak hesaplanr.

c) Seramik malzemelerden gdaya geen kurun ve kadmiyum miktar EK-1'de verilen limitleri geemez.

) Ayn ekilli, boyutlu, dekorasyonlu ve srl en az seramik malzeme numunesinin, EK-2 ve EK-3te belirtilen artlar altnda analiz edilmesi durumunda; bu malzemelerden ekstrakte edilen kurun ve/veya kadmiyumun ortalama miktarlar; belirlenmi limitleri ve ayr ayr her bir numune; verilen limitlerin % 50sinden fazlasn gemiyorsa, seramik malzemeler Tebli koullarn salam kabul edilir.

Etiketleme

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamndaki madde ve malzemeler, Trk Gda Kodeksi Gda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Ynetmelii hkmlerine gre etiketlenir.

Numune alma ve analiz metotlar

MADDE 7 (1) Bu Tebli kapsamndaki madde ve malzemelerden Teblide yer alan koullar ve uluslararas kabul grm metotlar dikkate alnarak numune alnr ve EK-2 ve EK-3te yer alan kurallara gre analiz edilir.

Uygunluk beyan

MADDE 8 (1) Henz gda ile temas etmemi seramik malzemelerin beraberlerinde Trk Gda Kodeksi Gda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Ynetmeliinin 9 uncu maddesine uygun yazl beyann bulundurulmas zorunludur.

(2) retici veya satc tarafndan hazrlanan bu beyan, bu Tebliin EK-4nde yer alan bilgileri ierir.

(3) Bakanln talep etmesi halinde EK-1de verilen kurun ve kadmiyum limitleri ile uyumluluu gsteren belgelerin beyan zorunludur. Bu belgeler; kullanlan analiz metotlarn, analiz koullarn, analizin yapld laboratuvarn ad ve adresini ve analiz sonularn ierir.

dari yaptrm

MADDE 9 (1) Bu Teblie aykr davrananlar hakknda 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine gre idari yaptrm uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 10 (1) 4/12/2001 tarihli ve 24603 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda Maddeleri ile Temasta Bulunan Seramik Malzemeler Teblii (Tebli No: 2001/38) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Tebliin 8 inci maddesi 1/6/2012 tarihinde, dier maddeleri ise yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

EK-1

Seramik Malzemelerden Geen Kurun ve Kadmiyum Limitleri

 

Kategoriler

Pb

Cd

Kategori 1:
derinlikleri, en st ke boyunca geen yatay yzeyin en dk noktasndan llm olan ve lleri 25 mm'yi gemeyen, doldurulamayan ve doldurulabilen malzemeler

0,8 mg/dm

0,07 mg/dm

Kategori 2:
Doldurulabilen dier tm malzemeler

4,0 mg/L

0,3 mg/L

Kategori 3:
Piirme kaplar; 3 litreden daha fazla bir kapasiteye sahip olan paketleme ve saklama kaplar

1,5 mg/L

0,1 mg/L

 

 

EK-2

Kadmiyum ve Kurunun Migrasyonunun Belirlenmesi in Temel Kurallar

 

1. Test svs (gda benzeri)

Asetik asit (hacim/hacim), yeni hazrlanm % 4'lk sulu zeltisi.

2. Test Koullar

2.1. Test; 22 2 C'de 24 0,5 saat sre ile yaplr.

2.2. Kurun migrasyonu belirlenecekse numune, uygun bir koruyucu ile kaplanmal ve laboratuvarda normal klandrma artlarnda braklmaldr. Kurun ve kadmiyum veya kadmiyum migrasyonu belirlenecekse numune, test edilecek yzeyin tmyle karanlkta kalmasn salayacak ekilde kaplanr.

3. Dolum

3.1. Doldurulabilecek numuneler

Malzeme, % 4'lk asetik asit zeltisi ile tama noktasn 1 mm'den daha fazla amayacak dzeyde doldurulur, mesafe numunenin en st kenarndan llr. Dz veya hafif eimli numuneler, sv yzeyi ile tama noktas arasndaki mesafe eimli kenar boyunca 6 mm'den daha fazla olmayacak ekilde doldurulur.

3.2. Doldurulamayacak numuneler

Gda maddeleri ile temas etmesi istenmeyen numune yzeyi ncelikle % 4'lk asetik asit zeltisinin etkisine dayanabilecek uygun bir koruyucu tabaka ile kaplanr. Numune daha sonra, gda maddeleri ile temas istenen yzey tamamen test svs ile kaplanacak ekilde, bilinen hacimde asetik asit ieren bir geii salayc ortam ierisine daldrlr.

4. Yzey Alannn Belirlenmesi

1. kategorideki maddelerin yzey alan; 3. blmde yer alan doldurma koullar ile uyumlu olarak elde edilen, serbest sv yzeyi tarafndan oluturulan menisksn yzey alanna eittir.

 

 

EK-3

Kadmiyum ve Kurun Migrasyonu Analiz Metotlar

 

1. Ama ve Uygulama Alan

Bu metot, kurun ve/veya kadmiyumun spesifik migrasyonunu tespit eder.

2. Prensip

Kurun ve/veya kadmiyumun spesifik migrasyonunun belirlenmesi 4 nc maddedeki performans kriterlerini salayacak bir enstrmental analiz metodu ile yaplr.

3. Reaktifler

- Tm reaktifler aksi belirtilmedike, analitik kalitede olmas gerekir.

- Referansn suya gre yapld yerlerde su, daima damtk suyu veya eit kalitedeki suyu ifade eder.

3.1. Asetik asit, % 4lk, (hacim/hacim) sulu zeltisi: 40 mL glasiyel asetik asit su ile 1000 mLye tamamlanr.

3.2. Stok zeltiler

% 4lk asetik asit zeltisi ierisinde srasyla 1000 mg/L kurun ve en az 500 mg/L kadmiyum ieren stok zeltileri hazrlanr.

4. Enstrmantal Analiz Metodunun Performans Kriterleri

4.1. Tespit snr: Kurun ve kadmiyum iin aadaki deerlere eit veya daha dk olmas gerekir.

- Kurun iin 0,1 mg/L

- Kadmiyum iin 0,01 mg/L

Tespit snr; cihazn birikim grltsnn iki katna eit bir sinyal veren, % 4lk asetik asit ierisindeki elementin konsantrasyonu olarak tanmlanr.

4.2. Tayin snr: Kurun ve kadmiyum iin aadaki deerlere eit veya daha dk olmas gerekir.

- Kurun iin 0,2 mg/L

- Kadmiyum iin 0,02 mg/L

4.3. Geri Alma: % 4lk asetik asit zeltisine eklenen kurun ve kadmiyumun geri almas, eklenen miktarn % 80-120'si kadardr.

4.4. zgnlk: Kullanlan enstrmental analiz metodunun spektral giriimlerden ve matriksten etkilenmeyecek ekilde olmas gerekir.

5. Metot

5.1. Numunenin hazrlanmas

Numune temiz olur, testi etkileyecek yalar ve dier maddeleri iermez.

Numune, yaklak 40 C scaklkta, ev tipi sv deterjan ieren bir zeltide ykanr. ncelikle musluk suyunda ve daha sonra da damtk suda veya eit kalitedeki suda durulanr. Herhangi bir paslanmay nlemek iin ortamda bulunan su uzaklatrlr ve kurutulur. Test edilecek yzey temizlendikten sonra dokunulmaz.

5.2. Kurun ve/veya kadmiyumun belirlenmesi

- Hazrlanm numune EK-2'de belirtilen artlarda test edilir.

- Kurun ve/veya kadmiyum tayini iin test zeltisini almadan nce, numune ierikleri homojenize edilerek, herhangi bir zelti kaybn veya test edilen yzeyin anmasn nleyen uygun bir yntem uygulanr.

- Her bir seri tayin iin kullanlan reaktif zerinde bir kr test yaplr.

- Kurun ve/veya kadmiyumun belirlenmesi, uygun artlar altnda yaplr.

 

 

EK-4

Uygunluk Beyan

 

1. 8 inci maddede yer alan uygunluk beyan, aadaki bilgi ve belgeleri ierir:

a) Seramik malzemeyi piyasaya arzdan sorumlu olan satcnn ad veya ticari unvan ve adresi,

b) Seramik malzemenin zellikleri,

c) Beyan tarihi,

) Seramik malzemenin bu Tebli ve Trk Gda Kodeksi Gda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Hakknda Ynetmelikte yer alan gereklilikleri karladna ilikin bilgi ve belgeler.

2. Uygunluk beyan, ait olduu malzeme hakknda basit ve kolay bir tanmlamaya olanak tanyacak nitelikte olur ve malzemenin retiminde kurun ve kadmiyum geiinde deiiklie neden olacak bir deiim olduunda yenilenir.