19 Nisan 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28269

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2012/9)

Bavuru

MADDE 1 (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun (Kanun), 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan 99/13482 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde, yerli retici Borusan Paslanmaz elik Boru ve Profil San. ve Tic. A.. tarafndan yaplan bavuruda; in Halk Cumhuriyeti (HC) ve in Tayvan (Tayvan) meneli paslanmaz elikten borularn Trkiyeye dampingli fiyatlarla ihra edildii ve bu durumun zarara neden olduu iddiasyla anlan lkeler meneli sz konusu madde ithalatna kar nlem alnmas talep edilmitir.

Bavuru konusu madde

MADDE 2 (1) Bavuru konusu eya, 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 Gmrk Tarife statistik Pozisyonlar (GTP) altnda yer alan Paslanmaz elikten kesiti daire eklinde olan dier (dikili) borularn souk ekilmi veya souk haddelenmi olanlarnn; dierleri ile 7306.61.10.00.00 GTPi altnda yer alan Paslanmaz elikten kesiti kare/dikdrtgen eklinde olan dikili borulardr.

(2) Bavuruya konu paslanmaz elikten borular muhtelif ebatlarda kesiti daire veya kare/dikdrtgen eklinde olabilmekte mobilya ve aksesuar retiminde, otomotiv sektrnde, endstriyel mutfak imalatnda ve gda, kimya, gbre, kat, ila, boya, petrokimya, plastik ve ya sanayileri bata olmak zere her tr korozif ortam ve uygulama alanlarnda kullanlabilmektedir.

(3) Bahse konu GTPler, yalnzca bilgi amal verilmi olup, balayc mahiyette deildir.

Bavurunun temsil nitelii

MADDE 3 (1) Bavuru aamasnda sunulan delillerden, ikyeti firmann Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde yerli retim daln temsil niteliini haiz olduu anlalmtr.

Damping iddias

MADDE 4 (1) Tayvann i piyasa satlarna ilikin veri temin edilemediinden oluturulmu normal deer hesaplamasna gidilmi ve yerli retim dalnn retim maliyetleri alnarak hammadde maliyeti, iilik, enerji, amortisman, finansman ve dier retim giderlerinde ad geen lkenin lehine olacak ekilde ayarlamalar yapldktan sonra makul bir kr oran eklenerek normal deer oluturulmu ve bulunan deerin fabrika k aamasnda olduu kabul edilmitir. HCnin piyasa ekonomisi uygulamayan bir lke olarak deerlendirilmesi nedeniyle, normal deerin tespitinde Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmleri uygulanm olup, Tayvan iin belirlenen normal deerin HC iin de geerli olduu kabul edilmitir.

(2) ikyet konusu lkelerden, Trkiyeye gerekletirilen satlarn ihra fiyatnn belirlenmesinde, ikyet konusu maddenin normal deerinin hesaplamasnda kullanlan dneme ilikin Trkiye statistik Kurumunun (TK) verilerinden elde edilen arlkl ortalama ihra fiyatlar esas alnmtr. Sz konusu fiyatlarn fabrika k aamasnda olduu kabul edilmitir.

(3) Normal deer ile Trkiyeye ihra fiyatlarnn mmkn olduu lde ayn ticari aamada (fabrika k aamas) karlatrlmas yoluyla, ikayet konusu maddeler iin hesaplanan damping marjlarnn, ikayete konu lkeler iin nemli oranlarda olduu grlmtr.

Zarar ve nedensellik iddias

MADDE 5 (1) 2008 ile 2011 ylnn ilk dokuz aylk dnemi arasnda ikayete konu lkeler meneli ithalat hem mutlak hem de nispi olarak artmtr. Ayn dnemde bahse konu lkeler meneli ithalatn toplam tketim ierisindeki paynn da artt tespit edilmitir.

(2) ikayet konusu lkeler meneli ithalatn birim fiyatlarnn bavuru sahibi yerli reticinin yurt ii sat fiyatlarn nemli lde krd ve yerli reticinin fiyatlarn olmas gereken seviyede belirleyememesi nedeniyle dampingli ithalattan kaynaklanan bir fiyat basksna maruz kald tespit edilmitir. Yerli reticinin bu fiyat basks nedeniyle yurt ii fiyatlarn maliyetlerinin zerinde olacak ekilde belirleyemedii ve bu nedenle de retimden gerekletirdii satlarndan srekli olarak zarar ettii belirlenmitir.

(3) Bavuru sahibi yerli reticinin dk fiyatl ithalatn hacmi nedeniyle retim kapasitesinin byk ksmn kullanamad ve bu nedenle lee gre artan getiri koullarndan da yararlanamad tespit edilmi, zararna yaplan satlarn firmann bilano verilerini de olumsuz etkiledii anlalmtr.

(4) Bavuru aamasnda sunulan deliller ve ithalata ilikin resmi istatistikler esas alnarak yaplan tespitler nda, ikayete konu dampingli olduu iddia edilen ithalatn yerli retim dalnn stok miktar, krllk ve yatrmlarn geri dn gibi ekonomik gstergelerinde olumsuzluklara yol at deerlendirilmitir.

Karar ve ilemler

MADDE 6 (1) Yaplan inceleme sonucunda; bavurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri ierdii anlaldndan, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunca, HC ve Tayvan meneli sz konusu madde iin, Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde damping soruturmas almasna karar verilmitir.

(2) Soruturma, Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlecektir.

Piyasa ekonomisinin uyguland nc lkenin seimi

MADDE 7 (1) Ynetmeliin 7 nci maddesi hkmleri erevesinde, HC iin bu aamada Trkiyenin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal nc lke olarak seilmesi dnlmektedir.

(2) Ancak, HCde soruturmaya tabi retici veya reticilerin soruturma konusu rnn retiminde ve satnda Ynetmeliin ek madde 1indeki ltler erevesinde piyasa ekonomisi koullarnn geerli olduunu bu Tebliin 9 uncu maddesinde belirtilen sre iinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde bu retici veya reticiler iin normal deerin tespitinde Ynetmeliin 5 inci maddesi uygulanr.

Soru formlar ve bilgilerin toplanmas

MADDE 8 (1) Soruturma iin gerekli bilgilerin temini amacyla, sz konusu maddenin yerli reticilerine, bilinen ithalatlarna ve soruturma kapsamna giren bilinen yabanc retici/ihracatlarna soruturmann alna ilikin bildirim gnderilecektir. Bildirimi alamayan taraflarn soru formunu Ekonomi Bakanlna ait Ticaret Politikas Savunma Aralar internet sayfasndaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili blmden indirmeleri mmkn bulunmaktadr.

(2) Ayrca, ilgili lkelerdeki retici ve ihracatlarn bilgilendirilmesini kolaylatrmak ve abuklatrmak amacyla HCnin Ankaradaki Bykelilii ile Tayvann Ankaradaki Taipei Ekonomi ve Kltr Ofisine bildirim yaplacaktr.

Sreler

MADDE 9 (1) Soru formunu cevaplandrma sresi, soruturma almasna dair bildirimin gnderildii tarihten itibaren posta sresi dhil 37 gndr. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin gnderilmedii ilgili taraflar ise, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren ileyecek 37 gnlk sre ile baldrlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruturmayla ilgili olduu dnlen dier bilgi, belge ve grlerin, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren en ge 37 gn iinde Genel Mdrle yazl olarak ulatrlmas gerekmektedir.

(3) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 8 inci madde kapsamna girmeyen dier ilgili taraflarn da (rn girdi olarak kullanan iletmeler, bunlarn meslek kurulular, tketici dernekleri, retim dalndaki ii veya iveren sendikalar gibi) grlerini bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 37 gn iinde yazl olarak Genel Mdrle bildirmeleri gerekmektedir.

birliine gelinmemesi

MADDE 10 (1) Ynetmeliin 26 nc maddesinde belirtildii zere, taraflardan birinin belirtilen sreler iinde gerekli bilgiyi salayamamas veya yanl bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruturmay engellediinin anlalmas halinde, soruturmaya ilikin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere gre alnacaktr.

Geici nlem alnmas ve nlemlerin geriye dnk uygulanmas

MADDE 11 (1) Kararn ilgili maddeleri uyarnca, soruturma sresince geici nlem uygulanmas kararlatrlabilir ve kesin nlem geriye dnk olarak uygulanabilir.

(2) nlemlerin uygulanmasnda balam ilem kavram ve istisnas bulunmamaktadr.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 (1) Soruturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile grlerin aada belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanl

thalat Genel Mdrl

Damping ve Sbvansiyon Aratrma Dairesi

nn Bulvar No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 10/ 204 77 26

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms221@ekonomi.gov.tr

Soruturmann balang tarihi

MADDE 13 (1) Soruturma, bu Tebliin yaym tarihinde balam kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.