17 Nisan 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28267

YNETMELK

Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlndan:

SOSYAL SGORTA LEMLER YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Sigorta lemleri Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

f) Genel Mdrlk: Emeklilik Hizmetleri Genel Mdrl ve Sigorta Primleri Genel Mdrln,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin ikinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Bir yllk sreyi aan sigortal almalar ise her zaman dzenlenebilir nitelikte olmayan kanunen geerli kayt ve belgeler ile kantlanmak artyla dikkate alnabilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin beinci fkrasndaki Kurumca ibaresi Bakanlka olarak deitirilmi ve yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(7) Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya salk kurulu tarafndan verilecek istirahatler, rnei Kurumca belirlenen belge ile elektronik ortamda Kuruma gnderilir. Gnderilen bu belge iverence grntlenebildiinden, allmadna dair bildirimin Kuruma gnderilmesi iin yaplan tebligat yerine geer.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin;

a) Bal, Geici i gremezlik deneinin denmesi ve hesaplanmas olarak deitirilmitir.

b) Birinci fkrasnn (e) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

e) Kanunun ek 5 inci maddesinde yer alan tarm ve orman ilerinde sreksiz olarak alan sigortallara; i kazasnn olduu tarihten en az on gn nce tescil edilmi olmalar, sigortallklarnn sona ermemi olmas ve prim ve prime ilikin herhangi bir borcunun bulunmamas artyla bu Kanuna gre i kazas veya meslek hastalndan dolay geici i gremezlik denei,

c) Dokuzuncu fkrasnn birinci cmlesindeki fkras ibaresi fkrasnn eklinde, (c) bendindeki Viziteye kt ibaresi Salk hizmet sunucusuna mracaat ettii eklinde deitirilmi ve (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Bir veya birden fazla iyerinde alan sigortalnn istirahatli olduu dnemde iverenleri tarafndan iyerlerinde alp almad,

) Onikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(12) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamndaki sigortallardan istirahat raporlaryla birlikte, istirahatli olduu dnemde iyerinde almadna dair yazl veya elektronik ortamda beyan istenir, bunlarn dnda bilgi ve belge istenmez.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Srekli i gremezlik geliri balanabilmesi iin, sigortalnn alt iten ayrlmas, i yerini kapatmas veya devretmesi art aranmaz. rnei Kurumca hazrlanacak tahsis talep dilekesini dorudan Kuruma vermesi veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda gndermesi gerekir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(6) Sigortalnn bildirilmesi gereken kanuni sre ierisinde meydana gelen i kazalarnda, Kanunun 23 nc maddesi hkm uygulanmaz.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 46 nc maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 50 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(4) kinci ve nc fkralardaki sigortallarn sevk ilemi yaplp da aylk balanmadan nce prim borlarn demesi ve malul saylmalar durumunda, sevk ilemlerine ilikin masraflar Kurumca karlanr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 53 nc maddesinin ikinci ve 56 nc maddesinin drdnc fkralarndaki sigortalnn bir adet belgelik fotoraf ve ibaresi metinden kartlmtr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 61 inci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 63 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(2) lm toptan demesi yaplabilmesi iin, hak sahiplerinin rnei Kurumca hazrlanacak tahsis talep dilekesini dorudan Kuruma vermesi veya posta yoluyla ya da elektronik ortamda gndermesi gerekir.

(5) Sigortalnn toptan deme tutarna, varsa hizmet borlanmalar ile istee bal sigorta primleri dahil edilir. Ancak, ksa vadeli sigorta kollar ile genel salk sigortas primleri toptan deme yoluyla denmez.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 88 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Durumu 86 nc maddeye uygun olan sigortalnn, tedavi grd salk tesislerinden alaca raporlarda belirtilen tedavi ve istirahat srelerine ait, Kanuna gre hak kazand geici i gremezlik denekleri ve emzirme denei, bu deneklere ait belgelerin ilgili lkede bulunan lkemiz d temsilciliklerince onanmas halinde Kurumca ayrca tasdik edilme art aranmakszn Trk Liras olarak denir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 101 inci maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 102 nci maddesinin nc fkrasnn (e) bendinde yer alan kesinleen ibaresi metinden kartlm, fkraya aadaki bent eklenmi ve ondrdnc fkrasnda yer alan 50 says 30 olarak deitirilmitir.

h) Kamu kurumlarnda Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda alan sigortallar iin idare mahkemesi kararlar veya idarece verilen kararlar gereince geriye ynelik cret denmesi halinde, mahkeme kararnn idareye tebli edildii tarihi takip eden gnden veya idarenin karar tarihinden itibaren,

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 108 inci maddesinin drdnc fkrasna aadaki (i) bendi eklenmi ve beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

i) Kamu kurumlarnda Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda alan sigortallar iin idare mahkemesi kararlar veya idarece verilen kararlar gereince geriye ynelik cret denmesi halinde mahkeme kararnn idareye tebli edildii tarihi takip eden gnden veya idarenin karar tarihinden itibaren,

(5) Kurum, Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin 4 numaral alt bendi kapsamnda sigortal olarak tescil edilmi olanlarn prim borlarn, dier tahsilat yollar dnda, sattklar tarmsal rn bedellerinden bor tutarn gememek kaydyla kesinti yapmaya, kesinti orann % 5 oranna kadar belirlemeye yetkilidir. Kurum bu fkrann uygulanmasna ilikin usul ve esaslar tebli ile belirler.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 112 nci maddesinin sekizinci fkrasnda yer alan sigortal ie giri bildirgesi ibaresinden sonra gelmek zere , sigortal iten ayrl bildirgesi ibaresi eklenmitir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin geici 3 nc maddesinin drdnc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin geici 4 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(6) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bendi kapsamndaki sigortallarn hak sahiplerine balanan lm aylklarnda bir veya iki hak sahibi iin denecek alt snr aylklarnn sigortalnn aylndan fazla olmas halinde, sigortalnn ayl, tamam datlacak ekilde hak sahiplerine hisseleri orannda denir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin geici 5 inci maddesinin altnc fkrasnn son cmlesinde yer alan Genel Mdrlke ibaresinden nce gelmek zere ilgili ibaresi eklenmitir.

MADDE 21 Ayn Ynetmelie aadaki geici maddeler eklenmitir.

Baz sigortallarn prim deme gn saylar

GEC MADDE 30 (1) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan ky muhtarlar, (b) bendinin (4) numaral alt bendinde yer alan tarmsal faaliyette bulunanlar, Kanunun ek 5 ve ek 6 nc maddelerine tabi sigortallar ile Kanunun geici 16 nc maddesinin nc fkras kapsamnda istee bal sigorta primi deyen kadn sigortallardan alnacak prim miktarna baklmakszn ay iinde sigortalln balamas ve sona ermesi halleri hari olmak zere prim deme gn says 30 gn olarak kabul edilir.

Aylk ve gelirlerin birlemesi

GEC MADDE 31 (1) tirakilii Kanunun yrrlk tarihinden nce balayan, Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamndaki sigortallar hari olmak zere, sigortal veya hak sahiplerinin Kanunun yrrlk tarihinden nce;

a) Bir dosyadan gelir veya aylk almakta iken Kanunun yrrlk tarihinden sonra yeni bir dosyadan gelir veya ayla hak kazanmas halinde; eski ve yeni sigortallk halinin ayn olmas durumunda Kanunun 54 nc maddesi, farkl olmas durumunda ise Kanunun yrrlk tarihinden nceki kanunlarn mlga hkmleri uygulanr.

b) Birden fazla dosyadan gelir ve aylk almakta iken Kanunun yrrlk tarihinden sonra yeni bir dosyadan gelir ve ayla hak kazanmas halinde, yeni balanacak dosyadaki gelir ve aylk miktar da dahil olmak zere (a) bendinde belirtilen ekilde mukayese ilemi yaplarak en dk miktarl dosya kapsamdan karlr.

(2) (a) ve (b) bentlerine gre yaplan deerlendirme sonucunda, tercih durumlar hari olmak zere sigortal ve hak sahiplerine denecek gelir ve aylklara ilikin dosya says ile gelir ve aylk miktar, Kanunun yrrlk tarihinden nceki dosya says ile gelir ve aylk miktarnn altnda olamaz.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin Ek-4, Ek-5 ile Ek-9un aklamalar ksm ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 23 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 24 Bu Ynetmelik hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.

 

E K L E R

Ek 4 e Giri 4ab

Ek-5 4a ten Ayrl

Aklama 5 4ab Arka Yz Aklamalar

Ek-9 Aylk Prim Ve Hizmet Belgesi Arka Yz