15 Nisan 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28265

YÖNETMELİK

Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinin yönetimine, işleyişine ve idari organlarına, bu organların görevlerine, eğitim-öğretimine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Başkan Vekili: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekillerini,

c) Kurucu Vakıf: Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfını,

ç) Mütevelli Heyet: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet, Akademik Organlar ve Öğretim Elemanları

Mütevelli heyetin oluşumu

MADDE 5 – (1) Üniversitenin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet, aynı zamanda Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Mütevelli Heyet, Kurucu Vakıf yönetim organı tarafından Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi, yükseköğrenim görmüş adaylar arasından dört yıl süre ile seçilen en az yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyet kendi aralarında bir başkan ve iki başkan vekili seçer. Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz ve aynı zamanda Mütevelli Heyet Başkanı seçilemez.

(3) Mütevelli Heyet üyelerinin adları, seçildikleri tarihi izleyen otuz gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Mütevelli Heyetin oluşumunda yapılan değişiklikler de aynı şekilde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

(4) Mütevelli Heyetin toplantı nisabı, üye tam sayısının yarısından bir fazladır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Her üye kabul veya ret olarak oyunu kullanmak zorundadır. Çekimser oy kullanılamaz. Heyette oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur. Başkanın uygun göreceği mazereti olmaksızın üç toplantıya iştirak etmeyen üyenin üyeliği sona erer. Mütevelli Heyet üyelerinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde yerine dört yıl için yeni bir üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Mütevelli Heyet üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevinden alınabilmesi için, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulunun üye tam sayısının üçte ikisinin öneri lehinde oy kullanması gerekir.

(5) Mütevelli Heyet üyelerine, toplantıya katılma masrafları ve huzur hakkı verilebilir. Huzur hakkı miktarı, bir yılda onikiyi geçmemek üzere, 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen miktarı aşamaz. Bunun dışında, üyelere herhangi bir ödeme yapılamaz.

Mütevelli heyetin görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Akademik çalışmaların bilimsel ölçütlere uygun yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri almak,

b) Üniversite organlarınca hazırlanan düzenleyici işlem taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,

c) Üniversitede enstitü, fakülte, yüksekokul, hazırlık okulu, uygulama ve araştırma merkezleri, teknoparklar ile bunlara bağlı bölüm ve birimlerin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hususunda Senato tarafından alınan kararları onaylamak,

ç) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektörü atamak,

d) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini, atamalarını, idari ve akademik personele verilecek ücretleri, idari personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak, Üniversitenin bütçesini kabul etmek ve bütçe uygulamalarını izlemek,

e) Bütçe uygulama esaslarını, harcamalara ilişkin parasal sınırlamaları ve yetkileri belirlemek, bütçe yılı içinde, gerektiğinde ek ödenek verilmesi hususunda karar vermek,

f) Rektör tarafından önerilen kadro planlamasını onaylamak, bütçe döneminde harcanamayan ödenekleri yılsonunda gelecek bütçe dönemine aktarmak, bütçe kesin hesabını ibra etmek ve ayniyat yönetim dönemi hesabını onaylamak,

g) Üniversite tarafından belirlenen öğrenci kontenjanları ve verilecek burs miktarları ile öğrencilerden alınacak ücretleri onaylamak,

ğ) Üniversiteye taşınır ve taşınmaz mallar temin etmek ve bu varlıkları yönetmek,

h) Üniversite, hesaplarındaki nakit fazlasını veya taşınmazları, her türlü gelir getirici araçları kullanarak değerlendirmek,

ı) Üniversiteye yapılacak bağışları kabul etmek,

i) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar ve finansal değerlendirmeler yapılmasına, işletmeler kurulmasına, kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar almak,

j) Üniversitenin idari ve mali denetimini gerçekleştirmek,

k) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Başkan, başkan vekilleri ve görevleri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet; üyeleri arasından, dört yıl için bir Başkan ve iki Başkan vekili seçer. Süreleri biten Başkan ve Başkan vekilleri yeniden seçilebilirler.

(2) Başkan, Mütevelli Heyeti temsil eder ve Mütevelli Heyetin kendisine devrettiği yetkileri kullanır. Başkan, Üniversitenin doğrudan veya dolaylı olarak sahibi veya ortağı olduğu ticari kuruluşlarla, bu kuruluşların oluşturduğu veya hissedarı olduğu diğer işletmelerde Üniversiteyi temsil eder, kararlar alır ve bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Başkan vekillerine ve Rektöre devredebilir.

Senato ve görevleri

MADDE 8 – (1) Senato; Rektör başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ve her fakülteden, fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesinden oluşur. Senato, Üniversitenin akademik organı olup 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yapar.

(2) Senato toplantılarında, öğrencilerle ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında, Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı da davet edilir.

(3) Senato biri öğretim yılı başında, biri öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az iki defa olağan olarak toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü de toplantıya çağırabilir. Senatonun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlardan ve Üniversiteye bağlı farklı öğretim birimlerini temsil edecek şekilde, Senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(2) Yönetim Kurulu; Üniversitenin idari organı olup, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapar. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

Rektör ve görevleri

MADDE 10 – (1) Mütevelli Heyet kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile atanan Rektörün görev süresi dört yıldır. Süresi sona eren Rektör, aynı yöntemle yeniden atanabilir. Rektör, gerektiğinde Mütevelli Heyet adına, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Rektörün görevleri şunlardır;

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı birimlerin düzenli çalışmasını sağlamak,

b) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra, Mütevelli Heyete sunmak,

c) Üniversiteyi oluşturan birimlere atamaları yapmak ve gerekli gördüğü durumlarda, öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,

ç) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak veya yaptırmak,

d) Mütevelli Heyet tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,

e) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapmak.

Rektör yardımcıları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Rektör; Üniversite öğretim üyeleri arasından akademik, idari, mali ve öğrenci işleri ile ilgili konularda görevlendirilmek üzere, üç Rektör yardımcısı seçebilir. Rektör yardımcılarının görev süreleri beş yıldır. Rektör görevi başında bulunamadığı hallerde Rektör yardımcılarından birini yerine vekil bırakır.

Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulu ve yönetim kurulları

MADDE 12 – (1) Fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulu ve yönetim kurulları, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen üyelerden oluşur ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yapar.

Dekanlar, enstitü/yüksekokul/uygulama ve araştırma merkezi müdürleri

MADDE 13 – (1) Rektörün Üniversite profesörleri arasından oluşturduğu komisyonca tespit edilen dekan ve enstitü/yüksekokul/uygulama ve araştırma merkezi müdürleri Rektör onayından sonra, Mütevelli Heyet tarafından atanır. Dekan ve enstitü/yüksekokul/uygulama ve araştırma merkezi müdürünün görev süreleri üç yıldır. Süresi sona eren dekan veya müdür, yeniden atanabilir. Dekan ve müdür yardımcıları, üç yıl için Rektör onayı ile atanır.

(2) Dekan ve enstitü/yüksekokul/uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ile yardımcıları ilgili mevzuat hükümleri ile belirlenen görevleri yapar.

Bölüm başkanı

MADDE 14 – (1) Bölüm Başkanı, bölümün kadrolu profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent bulunmadığı durumlarda, yardımcı doçentleri arasından dekanın/müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süreyle atanır. Bölüm Başkanı, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen görevleri yürütür.

(2) Süresi biten Bölüm Başkanı tekrar atanabilir. Bölüm Başkanı, bölüm öğretim üyeleri arasından, üç yıl için en fazla iki yardımcı seçebilir. Bölüm Başkanının izinli olduğu durumlarda, Bölüm Başkan Yardımcısı veya bölüm öğretim üyelerinden biri Bölüm Başkanlığına vekâlet eder.

Öğretim elemanları

MADDE 15 – (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarından oluşur.

(2) Öğretim elemanlarının seçimi, yükseltilmeleri ve görevlendirilmeleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde, Rektörlük onayıyla yapılır.

(3) Öğretim elemanlarının atamalarında, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan şartlara ilave olarak Üniversitenin gerekli gördüğü şartlar da aranabilir. Üniversitenin öğretim elemanları tarafından yürütülecek olan araştırma ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(4) Üniversite, Senato tarafından kabul edilen ve Mütevelli Heyetçe belirlenen esaslara göre yurt içinde ve yurt dışında eğitim gören öğretim elemanı adaylarına burs verebilir.

(5) Üniversitede görev alan akademik personelin çalışma esasları, 2547 sayılı Kanunda Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personele, aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Birimler, Çalışma Esasları ve Mali Hükümler

İdari birimler

MADDE 16 – (1) Üniversitedeki her türlü idari, mali ve teknik işler, Genel Sekreterlik bünyesindeki birimler tarafından yürütülür.

(2) Üniversite Genel Sekreteri, Rektörün önerisiyle, Mütevelli Heyet tarafından atanır. Rektörün onayıyla, en fazla iki Genel Sekreter yardımcısı atanır. İdari birimlere ilişkin diğer esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Çalışma esasları

MADDE 17 – (1) Akademik ve idari personelin çalışma esasları ve araştırmalarının değerlendirilmesine ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Mali hükümler

MADDE 18 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu yetkisini Mütevelli Heyet kararı ile Başkan vekillerine, Rektöre ve diğer yöneticilere devredebilir.

(2) Üniversitenin gelirleri şunlardır:

a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar,

b) Üniversitenin yatırımlarından, kuracağı işletmelerden ve kurulu işletmelere iştiraklerinden elde edilecek gelirler,

c) Kira ve satış gelirleri,

ç) Sürekli eğitim merkezi ile uygulama ve araştırma merkezlerine ait gelirler,

d) Araştırma ve geliştirme projeleriyle, danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

e) Öğrencilerden alınacak ücretler,

f) Devlet bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar,

g) Yayın gelirleri,

ğ) Bağış ve vasiyetler,

h) Diğer gelirler.

(3) Üniversite bünyesinde otel, restaurant, kafeterya, kantin ve benzeri olarak hizmet verebilecek yerlerin işletilmesi ve alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işlerine ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir ve Mütevelli Heyetin onayı ile uygulamaya konulur. Üniversite, hesaplarındaki nakit fazlasını veya taşınmazları, Mütevelli Heyet kararı ile her türlü gelir getirici araçları kullanarak değerlendirebilir. Rektör, Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde harcama yetkisine sahiptir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Dili, Dil Eğitimi ve Onursal Unvanlar

Öğretim dili ve dil eğitimi

MADDE 19 – (1) Üniversitede, öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, Senatonun gerekçeli kararı, Rektörün önerisi, Mütevelli Heyetin onayıyla, Üniversitenin bazı fakülte, bölüm ve programlarında kısmen veya tamamen İngilizce veya İngilizce dışında bir yabancı dille de öğretim yapılabilir.

(2) Üniversitenin İngilizce hazırlık eğitimi ile diğer dillerle ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri Üniversitenin Dil Hazırlık Okulunda, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Onursal unvanlar

MADDE 20 – (1) Üniversite, yurt içinde veya yurt dışında bilim ve sanat alanlarında üstün başarı kazanmış veya toplum hayatına değerli katkılarda bulunmuş kişilere, ilgili fakülte kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetin onayı ile fahri doktora veya fahri profesörlük unvanı verebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışmanlar

MADDE 21 – (1) Mütevelli Heyet veya Rektör, gerektiğinde alanında uzman kişi veya kişileri danışman olarak atayabilir. Danışmanlara ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 22 – (1) Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve işlemlerinde, 2547 sayılı Kanun hükümleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.