15 Nisan 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28265

YÖNETMELİK

Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abdullah Gül Üniversitesi Ortadoğu Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abdullah Gül Üniversitesi Ortadoğu Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Abdullah Gül Üniversitesi Ortadoğu Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Abdullah Gül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yerel, ulusal, Ortadoğu ülkeleri ve uluslararası düzeyde toplumsal refah ve kalkınmaya katkıda bulunmak üzere Üniversite, kamu ve iş dünyasının işbirliğini geliştirerek öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve bireylerin liderlik, yeni fikirler ve girişimcilik ile ilgili bilgi birikimlerini artırmak, yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilmelerine yardımcı olacak mekanizmalar kurmak, organizasyonlar düzenlemek, eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak, kuluçka merkezi oluşturmak, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri araştırarak konuyla ilgili raporlar ve strateji belgeleri hazırlamak, bireylerde liderlik vasıflarının geliştirilmesi ve bu yönde yeteneklerinin zenginleştirilmesine yönelik Üniversite içinde ve dışında faaliyetler düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları çerçevesinde Merkezin faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkezin kuluçka merkezi faaliyetleri şunlardır;

1) Yeni ve yenilikçi iş fikirlerinin oluşmasında destekleyici ve bunların hayata geçirilmesinde lokomotif görevi görmek,

2) Girişimcilere; yenilikçilik, liderlik, iş fikri, pazar araştırması, fizibilite etütleri, teknik analizler, ürün tasarımı, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve mühendislik desteklerinin sağlandığı bir kuluçka merkezi görevini icra etmek.

b) Merkezin danışmanlık faaliyetleri şunlardır;

1) Potansiyel girişimcilere ulaşarak gerekli eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek,

2) Hali hazırda girişilmiş-uygulanmakta olan projelere ilişkin iş kapasitesi geliştirme, teknik, ekonomik, finansal açıdan değerlendirerek gerekli danışmanlık desteğini sağlamak.

c) Merkezin eğitim faaliyetleri şunlardır;

1) Üniversitenin bütün akademik birimlerinde öğrenci ve öğretim üyelerini hedef alan liderlik ve girişimcilik ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde derslerin verilmesini sağlamak, sertifika programlarını diğer merkez ve kurumlarla ortak olarak düzenlemek ve uygulamak,

2) Ortadoğu ülkelerindeki ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin, iş adamı, bürokrat ve yöneticilerle bir araya gelecekleri liderlik çalıştayları ve yaz okulları düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere destek vermek, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin bu faaliyetlere katılımını sağlamak.

ç) Merkezin organizasyon faaliyetleri şunlardır;

1) Kayseri, çevre kentler ve çeşitli ülkelerdeki kaynak-üretim-girişim potansiyelini analiz ederek hedef bölgelerde bir yenilikçilik ve girişimcilik kültürü oluşturmak ve girişimcilik hakkında toplumu bilinçlendirerek girişimciliği özendirici faaliyetlerde bulunmak, böylece istihdamı arttırarak toplumsal barışa katkıda bulunmak, parlak iş fikirlerini ortaya çıkarmak adına yarışmalar düzenlemek, iş fikirlerini alabilecek ve değerlendirecek mekanizmalar ve internet portalı oluşturmak,

2) Ulusal, uluslararası düzeyde ve özellikle Ortadoğu platformlarında girişimcilik ve yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ile ilgili seminer, kongre veya konferans düzenlemek; girişimcilikle ilgili düzenlenen eğitimlere, seminerlere, konferanslara, kongrelere ve yarışmalara öğrencilerin ve öğretim elemanlarının katılımının sağlanmasını teşvik etmek,

3) Mesleki yatırımcılık ve risk sermayesi gibi kavramların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla sermayedarlara mevcut potansiyel hakkında bilgilendirme yapmak, Kayseri bölgesindeki mesleki yatırımcıları ve risk sermayedarlarını bir araya getirecek ve beraber yatırım yapabilecekleri toplantılar ve mekanizmalar organize etmek,

4) Uluslararası düzeyde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri geliştirerek ortak etkinlik ve eğitimler düzenlemek veya bu kurumlar ile işbirliği içerisinde birlikte projelere katılmak, projeler hazırlamak ve yürütmek,

5) Başarılı liderlerin, girişimcilerin ve iş modellerinin örnek alınması ve potansiyel lider ve girişimcilere rehber olması maksadıyla belirli platformlarda bunların bir araya gelmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim üyeleri ile gerekli görüldüğü takdirde Üniversite içinden veya dışından girişimcilik konusunda deneyimli kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü, yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Merkez Müdürünün yerine Rektör tarafından aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla bir süreyle mazeretsiz olarak görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(3) Rektör, Merkez Müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi, Merkez Müdürünün önerisi ile Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

(4) Merkez Müdür yardımcılarından biri, Merkez Müdürü görev başında olmadığı zaman yerine vekalet eder. Merkez Müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına göre Merkez Müdürlüğüne vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla olursa yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

(5) Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak, başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yönetmek, yürütmek,

d) Faaliyet raporları hazırlamak,

e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

f) Çalışmalar ile ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları veya istekleri halinde Üniversite dışından, liderlik ve girişimcilik ile ilgili faaliyetlerde mesleki, akademik ve saha deneyimi olan kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) Rektör üyelerden birini Yönetim Kurulu başkanı olarak görevlendirir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürünün daveti üzerine her ay olağan, gerekli hallerde olağanüstü toplanarak, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

c) Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetlere ve projelere destek sağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile Üniversite içinden veya istekleri halinde Üniversite dışından, liderlik ve girişimcilik ile ilgili faaliyetlerde mesleki, akademik ve saha deneyimi olan kişiler arasından Rektör tarafından en az bir yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, en az altı ayda bir Yönetim Kurulu toplantılarına kurul olarak katılır.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 13 – (1) Çalışma grupları, Merkezin amaçları doğrultusunda projelere yönelik olarak oluşturulur. Farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup temsilcileri, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları veya istekleri halinde ilgili sektörden Merkez Müdürünce önerilen adaylar arasından, Yönetim Kurulunca seçilir ve en az bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan çalışma grubu temsilcileri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mali konular

MADDE 16 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.