11 Nisan 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28261

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ANONİM ŞİRKET ESAS MUKAVELELERİNDE İMTİYAZ TESİS EDEN

HÜKÜMLERİN UYARLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2012/1)

MADDE 1 – (1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 401 inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen esas mukavelelerin ikinci fıkraya uygun hale getirilmesine ilişkin süre 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 6 ncı maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak 2/7/2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.