11 Nisan 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28261

YÖNETMELİK

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YAZ ÖĞRETİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2005 tarihli ve 25830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı durumları ne olursa olsun, öğrenciler yaz öğretimine katılmak zorunda değildir. Yaz öğretimi programlarına sadece kayıt yaptıran öğrenciler katılabilir.  Bir öğrenci yaz öğretiminde en fazla 10 kredilik ders alabilir.  Yaz öğretiminde ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9/A – Enstitü öğrencileri, Enstitü dışındaki bir üniversitede açılan yaz öğretimi dersini, Enstitü yaz öğretiminde açılmamış olması şartıyla, kredisi eşit veya daha fazla ve içeriği eşdeğer olmak kaydı ile bölüm başkanının olumlu görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile alabilirler. Ders alınacak olan Enstitü dışındaki üniversitenin ilgili programının ÖSYM tarafından yapılan sınavda yerleştirme taban puanının, öğrencinin Enstitüde yerleştiği programın taban puanından daha yüksek olması şartı aranır. Bir öğrenci öğrenimi boyunca en fazla 10 kredilik dersi başka bir üniversiteden alabilir. Diğer üniversitelerden alınan derslerden CC notu altındaki notlar Enstitüde kabul edilmez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.