6 Nisan 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28256

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 5)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımından farklı olarak, uluslararası sınıflandırmalara uygun bir genel yönetim sektörü kapsamını, bu kapsamdaki kamu idarelerinin malî verilerinin derlenmesindeki usul ve esasları ve veri derleme sürecindeki yetki, sorumluluk ve yaptırımları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) 5018 sayılı Kanunun 52 nci maddesi hükümlerine göre genel yönetim sektörü kapsamında sayılan ve Ek-1’deki listede merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri altında sınıflandırılan birimler bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(2) Muhasebe işlemlerini Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i sistemi üzerinden yürüten kamu idareleri ile malî verilerini Bakanlığın belirlediği yöntemi kullanarak doğrudan Bakanlığa aktaran diğer idareler sadece 5, 13, 14 ve 16 ncı maddelere tabidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30, 52, 53 ve geçici 18 inci maddeleri ile 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 137 nci maddesi ve 10/3/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 441 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Muhasebat Genel Müdürlüğü),

b) Birim: 2 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar hariç olmak üzere Ek-1’deki listede sayılan idareleri,

c) Genel yönetim sektörü: Uluslararası standartlar esas alınarak belirlenen ve Ek-1’deki listedeki birimlerden oluşan sektörü,

ç) İl kontrol görevlisi: İl sınırları dâhilindeki birimlere ait hesapların muhasebe birimi kontrol görevlileri vasıtasıyla derlenmesini ve incelenmesini koordine etmekle görevli defterdarlık muhasebe müdürünü,

d) Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS): Verilerin Bakanlığa aktarılmasında kullanılan sistemi,

e) Kanun: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

f) Mahalli idare birlikleri: 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu kapsamındaki birlikleri,

g) Muhasebe birimi kontrol görevlisi: Birimlere ait hesapların zamanında derlenmesini sağlamak, muhasebe tekniğine uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yaptırmak için il merkezinde muhasebe müdürünün önerisiyle Defterdar tarafından görevlendirilen defterdarlık uzmanını, ilçelerde malmüdürünü,

ğ) Sosyal tesis: 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olanlar dâhil olmak üzere Ek-1’deki listede sayılan kamu idarelerince işletilen eğitim, dinlenme ve spor tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, yemekhane, orduevi, askeri gazino, kışla gazinosu, dinlenme kampı, askeri kantin, çocuk bakımevi, öğretmenevi, öğretmen lokâli, öğretmen eğitim merkezi, tatil köyü, polis moral eğitim merkezi, polisevi, polis misafirevi ve lokali, eğitim ve dinlenme kampı, termal tesis ve benzeri sosyal tesisleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Genel yönetim sektörü kapsamının belirlenmesinin esasları

MADDE 5 – (1) Genel yönetim sektörü kapsamının belirlenmesinde, uluslararası standartlar çerçevesinde kamu idaresinin;

a) Kurumsal birim olup olmadığı,

b) Faaliyetlerini ekonominin diğer sektörlerinden zorunlu ve karşılıksız olarak aldığı vergi ve benzeri kaynaklarla finanse edip etmediği,

c) Faaliyetlerinin gelirin yeniden dağılımına yönelik olup olmadığı,

ç) Kamusal mal veya hizmet üretip üretmediği,

d) Genel yönetime dâhil birimlerce kontrol ve finanse edilip edilmediği, yönetim ve fiyat politikalarının bu birimler tarafından belirlenip belirlenmediği,

e) Piyasa için mal ve hizmet üreten birimlerin bunları ekonomik olarak önemli fiyattan satıp satmadığı,

f) Piyasa için mal ve hizmet üreten ve ekonomik olarak önemli fiyat uygulayan birimlerin satış gelirlerinin cari giderlerinin %50’si veya daha fazlasını karşılayıp karşılamadığı,

hususları esas alınmıştır.

Malî verilerin derlenme biçimi ve kapsamı

MADDE 6 – (1) Birimler, hesap bilgilerine ilişkin veri girişlerini www.kbs.gov.tr internet adresi üzerinden yapacaklardır.

(2) Birimlerin sisteme girecekleri hesap bilgileri, il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri için Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen ayrıntıdaki mizan bilgileri ve bütçe tahminleri ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosuna ilişkin bilgilerden oluşur. Diğer birimler için ise Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Yönetim Detaylı Hesap Planına dönüşümü yapılmış ve Bakanlıkça belirlenen ayrıntıdaki mizan bilgilerinden oluşur.

(3) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri konsolide hesap bilgileri Spor Genel Müdürlüğü tarafından KBS’ye girilir.

(4) Sosyal tesislerin hesap bilgileri, ilgili bakanlık veya kamu idaresine bağlı tüm sosyal tesisler için konsolide edilmiş ve Genel Yönetim Detaylı Hesap Planına dönüşümü yapılmış olarak, bağlı bulundukları bakanlık/kamu idaresinin ilgili birimi tarafından KBS’ye girilir. Birimlerce ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça verilerin il düzeyinde konsolide edilerek girilmesine izin verilebilir.

Veri giriş dönemleri ve birimlerce yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerince, aylık dönemlerde oluşturulan kümülatif verilerin takip eden ayın sonuna kadar, yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) kümülatif verilerin ise en geç takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar KBS'ye girişi yapılır.

(2) İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri haricinde kalan birimlerce, Ocak-Mart dönemi, Ocak-Haziran dönemi ve Ocak-Eylül dönemi kümülatif verilerinin, dönemi takip eden ay sonuna kadar (Nisan, Temmuz ve Ekim); yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) kümülatif verilerin ise en geç takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar KBS’ye girişi yapılır.

(3) İl özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerince ayrıca, ertesi yıla ve izleyen iki yıla ait bütçe gelir-gider tahminleri ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosuna ilişkin bilgiler Eylül ayı sonuna kadar KBS'ye girilir.

(4) Veri girişleri, KBS sistemine giriş yetkisi verilen veri giriş görevlilerince Bakanlıkça yayımlanan uygulama kılavuzu çerçevesinde yapılır.

(5) KBS'ye giriş yetkisi ile ilgili şifre talepleri resmî yazıyla il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerince ilgisine göre defterdarlık muhasebe müdürlükleri ve malmüdürlüklerine; üniversite sosyal tesislerince ilgili üniversitenin muhasebe birimine, kalkınma ajanslarınca defterdarlık muhasebe müdürlüğüne ve bunların dışında kalan merkezi Ankara’da bulunan birimlerce ise ilgili bulundukları bakanlık merkez muhasebe birimlerine bildirilir. Sistem üzerinde gerekli tanımlama işlemi ilgili muhasebe birimlerince yerine getirilir. Söz konusu birimler, görevinden herhangi bir nedenle ayrılan ve yerine görevlendirilen kullanıcılarını bir sonraki veri giriş döneminden önce muhasebe birimlerine bildirirler.

(6) Birimler, KBS'ye veri girişi sırasında karşılaştıkları sorunları muhasebe birimi kontrol görevlisine veya il kontrol görevlisine, e-posta yoluyla ise genelyonetim@muhasebat.gov.tr adresine bildirirler.

Valiliklerce yapılacak işlemler

MADDE 8 – (1) İldeki birimlerin malî verilerinin derlenmesi, Valiliklerin koordinasyonunda gerçekleştirilir. Valilerce bir vali yardımcısı bu işi koordine etmekle görevlendirilir. İl kontrol görevlileri birimler ile yazışmalarını Valilikler aracılığıyla yaparlar.

(2) Koordinatör vali yardımcısı, defterdar ve il kontrol görevlisi en az üç ayda bir defa toplanarak ildeki veri giriş durumunu, Bakanlığın talep yazısına istinaden uygulanması gereken idari para cezalarının uygulanıp uygulanmadığını, veri göndermeyen birimlerle ilgili olarak birimlere yazılan uyarı yazıları ve düzenlenen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgileri, veri girişinin tamamlanması açısından gerekli kurumsal yapıyı oluşturamayan birimlerle ilgili olarak alınan tedbirleri ve genel yönetim malî istatistiklerinin önemi konusunda birimlerin üst yöneticilerine yapılan bilgilendirme faaliyetlerini değerlendirerek alınması gereken önlemleri belirlerler ve durumu tutanak altına alırlar. Bakanlıkça istenmesi veya koordinatör vali yardımcısı tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetler hakkında rapor düzenlenerek Bakanlığa gönderilir.

Defterdarlıklarca yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Malî istatistiklerin mevzuatta öngörülen süre ve içerikte derlenmesi ve yayımlanması kanuni bir zorunluluk olduğundan, il defterdarınca veri derlenmesi işlemlerine özel önem verilir ve gerekli önlemler alınır.

(2) İhtiyaç duyulması halinde, verilerin KBS’ye doğru bir şekilde aktarılması ve muhasebe sisteminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için KBS veri giriş görevlilerine yönelik olarak eğitim programı düzenlenir.

(3) İl kontrol görevlileri ve muhasebe birimi kontrol görevlilerinin bu Tebliğde belirtilen sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri takip edilir.

İl kontrol görevlilerince yapılacak işlemler

MADDE 10 – (1) İl kontrol görevlileri, il sınırları dâhilindeki il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri, sosyal tesisler, kalkınma ajansları, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü ile belediye bağlı idareleri ve belediye şirketlerine ait veri giriş durumlarını KBS üzerinden anlık olarak takip ederler. İl kontrol görevlileri, verilerin zamanında ve doğru bir şekilde KBS’ye girilmesini sağlamak üzere muhasebe birimi kontrol görevlileri ile koordineli olarak çalışırlar.

(2) İl kontrol görevlileri, il sınırları dâhilindeki birimler tarafından KBS’ye girilen verilerin, muhasebe birimi kontrol görevlilerince Bakanlıkça yayımlanan inceleme rehberine göre kontrol edilip edilmediğini takip ederler.

(3) İl kontrol görevlileri, il sınırları dâhilinde yeni kurulan, taşınan, birleşen, adı değişen ya da kapanan birimlerin KBS sisteminde güncellenmesine yönelik olarak Bakanlığa bilgi verirler.

(4) İl kontrol görevlileri, bu Tebliğ kapsamında yürütmüş oldukları faaliyetleri, muhasebe birimi kontrol görevlilerinden gelen bilgileri de içerecek şekilde vali yardımcısı koordinasyonunda düzenlenen toplantıda komisyonun bilgisine sunarlar.

Muhasebe birimi kontrol görevlilerince yapılacak işlemler

MADDE 11 – (1) Muhasebe birimi kontrol görevlileri, sorumluluk alanındaki birimlere ait veri girişlerinin zamanında tamamlanması için gerekli önlemleri alırlar.

(2) Muhasebe birimi kontrol görevlileri, il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerince KBS’ye girilen verilerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planına uygunluğunu ve diğer birimlerin verilerinin Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Genel Yönetim Detaylı Hesap Planına uygunluğunu Bakanlıkça yayımlanan inceleme rehberine göre kontrol ederler.

(3) Muhasebe birimi kontrol görevlileri, sorumluluk alanındaki birimlerden verilerini bu Tebliğde belirlenen sürelerde KBS’ye girmeyenleri uyarırlar ve buna rağmen veri girişi yapmayan birimleri il kontrol görevlisine bildirirler.

(4) Muhasebe birimi kontrol görevlileri, veri derleme ve inceleme sürecinde yapılan faaliyetleri il kontrol görevlisine raporlar.

Bakanlıkça yapılacak işlemler

MADDE 12 – (1) Hesap bilgilerinin zamanında ve doğru bir şekilde KBS’ye girilmesinin takibi ve gerekli tedbirlerin alınması işlemlerinin genel koordinasyonu,

(2) İl kontrol görevlileri ve muhasebe birimi kontrol görevlilerinin görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin gerekli çalışmaların yapılması,

(3) Birimlerce veri girişi sırasında karşılaşılan teknik sorunlara ilişkin olarak gerekli önlemlerin alınması,

(4) Ek-1’deki listede merkezi yönetim kapsamındaki bütçe dışı kurumlar ile sosyal güvenlik kurumları hesap bilgilerinin zamanında ve doğru bir şekilde KBS’ye girilmesinin takibi ve veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli tedbirlerin alınması,

(5) Birimlerin mizanlarında muhasebe tekniğine uygunluk açısından inceleme yapılması ve tespit edilen hataların il kontrol görevlileri aracılığıyla düzeltilmesi,

faaliyetleri Bakanlıkça yürütülür.

Birimlerin muhasebe işlemleri ve malî tablolarının denetimi

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamına dahil idarelere ait hesapların mevzuatla belirlenen ilke, esas ve usullere uygun olarak oluşturulmasının sağlanması ile birimlerden zamanında ve doğru veri elde edilmesi için Bakanlıkça veya Defterdarlıklarca, gerekli görülen birimlerin malî tabloları, muhasebe tekniğine uygunluk ve malî tablolardaki verilerin KBS’ye doğru aktarılıp aktarılmadığının incelenmesi açısından denetim programlarına dâhil edilir. Defterdarlıklar tarafından yapılacak denetimler sonucunda ortaya çıkan hata ve noksanlıkların giderilmesi için, birimlerin muhasebe yetkililerine yönelik olarak Defterdarlıklarca eğitim düzenlenmesi dâhil gerekli tüm tedbirler alınır.

(2) İl kontrol görevlileri ve muhasebe birimi kontrol görevlilerinin bu Tebliğde belirtilen sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri merkez ve il denetim programlarına dâhil edilir.

Hesap bilgilerinin süresinde gönderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar

MADDE 14 – (1) Kanunun 53 üncü maddesinin son fıkrasında, genel yönetim kapsamına dâhil kamu idarelerinden, malî istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermeyenlere, Bakanlıkça bir ay ek süre verileceği, verilen ek süre sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde ise Bakanlığın talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tarafından malî hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Kanunda ayrıca, idari para cezası uygulanmış olmasının, bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı ve idari para cezalarının Kanunun 73 üncü maddesi hükümlerine göre tahsil edileceği de hükme bağlanmış bulunmaktadır.

(2) Kanunun 73 üncü maddesinde ise “Bu Kanunda belirtilen para cezaları, ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından verilir. Para cezaları, karar verilmesini izleyen ay başından başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil bir aylık net ödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil olunur.” hükmü yer almaktadır.

(3) Anılan hükümler çerçevesinde, hesap bilgilerini bu Tebliğde belirtilen sürede göndermediği veya gönderilmiş olan hesap bilgilerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen mizan formatına uygun olmadığı Bakanlıkça ve/veya Defterdarlıklarca tespit olunanlara, bu Tebliğde belirlenen veri giriş süresi bitiminden itibaren 1 ay ek süre verilir ve ilgili birimlere bildirilir. 1 aylık süre bitiminde de hesap bilgilerini göndermeyen birimlere birinci fıkrada belirtilen idari para cezasının uygulanması ve sonucundan bilgi verilmesi doğrudan veya Defterdarlıkların talebi üzerine Bakanlıkça, birimlerin üst yöneticilerinden istenir.

(4) Üst yöneticiler idari para cezasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda takdir yetkisine sahip değildir. Bu çerçevede üst yöneticiler, bu Tebliğ hükümlerine göre malî hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine verilmesi Bakanlıkça istenen idari para cezasını vermek, Kanunun ilgili maddesine göre tahsil etmek ve sonucundan Bakanlığa bilgi vermekle yükümlüdürler.

Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesi amacıyla istenecek veriler

MADDE 15 – (1) Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, genel yönetimin tüm gelir ve giderleri ile borç ve malî imkânlarının tespitinin ve takibinin yapılabilmesi amacıyla, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve merkezi yönetim bütçesinden yardım alan kurum, kuruluş, vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküllerin; gelir ve gider tahminlerini, malî tablolarını, birbirleriyle olan borç ve alacak durumlarını, personel giderlerine ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri, istenilmesi halinde Maliye Bakanlığına vermek zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.

(2) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan belediye bağlı idareleri, Bakanlıkça belirlenen mizan formatına uygun olarak aylık dönemlerde oluşturulan kümülatif verilerini takip eden ayın sonuna kadar, yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) kümülatif verilerini ise en geç takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar KBS'ye girerler. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 70 inci maddesi kapsamındaki belediye şirketlerine ait malî veriler ise aynı formatta bağlı oldukları belediye tarafından KBS’ye girilir.

(3) Kamu iktisadi teşebbüslerinin malî verileri ise Hazine Müsteşarlığınca birleştirilerek ikinci fıkrada belirtilen dönemlerde Bakanlığa verilir.

Genel yönetim sektörü kapsamının gözden geçirilmesi

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ ile belirlenen genel yönetim sektörünün kapsamı bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren her üç yılda bir Bakanlıkça incelenir ve ilgili idarelerin de görüşünün alınması suretiyle gerekli görülmesi halinde kapsam yeniden belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 17 – (1) 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Malî İstatistikleri Genel Tebliği (Mahalli İdareler Malî Verileri) (Sıra No: 1),

(2) 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Malî İstatistikleri Genel Tebliği (Genel Yönetim Sektörünün Kapsamı) (Sıra No: 2),

(3) 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Malî İstatistikleri Genel Tebliği (Genel Yönetim Sektörü Kapsamına İlk Defa Alınan Kamu İdarelerinin Malî Verileri) (Sıra No: 4),

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

EK-1

 

GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ

I- MERKEZİ YÖNETİM ALT SEKTÖRÜ

    A-  Bütçe İçi Kurumlar

1.    Türkiye Büyük Millet Meclisi

2.    Cumhurbaşkanlığı

3.    Başbakanlık

4.    Anayasa Mahkemesi

5.    Yargıtay

6.    Danıştay

7.    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

8.    Sayıştay

9.    Adalet Bakanlığı

10. Millî Savunma Bakanlığı

11. İçişleri Bakanlığı

12. Dışişleri Bakanlığı

13. Maliye Bakanlığı

14. Millî Eğitim Bakanlığı

15. Sağlık Bakanlığı

16. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

17. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

18. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

19. Kültür ve Turizm Bakanlığı

20. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

21. Avrupa Birliği Bakanlığı

22. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

23. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

24. Ekonomi Bakanlığı

25. Gençlik ve Spor Bakanlığı

26. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

27. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

28. Kalkınma Bakanlığı

29. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

30. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

31. Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

32. Jandarma Genel Komutanlığı

33. Sahil Güvenlik Komutanlığı

34. Emniyet Genel Müdürlüğü

35. Diyanet İşleri Başkanlığı

36. Hazine Müsteşarlığı

37. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

38. Devlet Personel Başkanlığı

39. Türkiye İstatistik Kurumu

40. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

41. Gelir İdaresi Başkanlığı

42. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

43. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

44. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

45. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

46. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

47. Yükseköğretim Kurulu

48. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

49. İstanbul Üniversitesi

50. İstanbul Teknik Üniversitesi

51. Ankara Üniversitesi

52. Karadeniz Teknik Üniversitesi

53. Ege Üniversitesi

54. Atatürk Üniversitesi

55. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

56. Hacettepe Üniversitesi

57. Boğaziçi Üniversitesi

58. Dicle Üniversitesi

59. Çukurova Üniversitesi

60. Anadolu Üniversitesi

61. Cumhuriyet Üniversitesi

62. İnönü Üniversitesi

63. Fırat Üniversitesi

64. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

65. Selçuk Üniversitesi

66. Uludağ Üniversitesi

67. Erciyes Üniversitesi

68. Akdeniz Üniversitesi

69. Dokuz Eylül Üniversitesi

70. Gazi Üniversitesi

71. Marmara Üniversitesi

72. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

73. Trakya Üniversitesi

74. Yıldız Teknik Üniversitesi

75. Yüzüncü Yıl Üniversitesi

76. Gaziantep Üniversitesi

77. Abant İzzet Baysal Üniversitesi

78. Adnan Menderes Üniversitesi

79. Afyon Kocatepe Üniversitesi

80. Balıkesir Üniversitesi

81. Celal Bayar Üniversitesi

82. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

83. Dumlupınar Üniversitesi

84. Gaziosmanpaşa Üniversitesi

85. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

86. Harran Üniversitesi

87. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

88. Kafkas Üniversitesi

89. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

90. Kırıkkale Üniversitesi

91. Kocaeli Üniversitesi

92. Mersin Üniversitesi

93. Muğla Üniversitesi

94. Mustafa Kemal Üniversitesi

95. Niğde Üniversitesi

96. Pamukkale Üniversitesi

97. Sakarya Üniversitesi

98. Süleyman Demirel Üniversitesi

99. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

100.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

101.  Galatasaray Üniversitesi

102.  Ahi Evran Üniversitesi

103.  Kastamonu Üniversitesi

104.  Düzce Üniversitesi

105.  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

106.  Uşak Üniversitesi

107.  Rize Üniversitesi

108.  Namık Kemal Üniversitesi

109.  Erzincan Üniversitesi

110.  Aksaray Üniversitesi

111.  Giresun Üniversitesi

112.  Hitit Üniversitesi

113.  Bozok Üniversitesi

114.  Adıyaman Üniversitesi

115.  Ordu Üniversitesi

116.  Amasya Üniversitesi

117.  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

118.  Ağrı Dağı Üniversitesi

119.  Sinop Üniversitesi

120.  Siirt Üniversitesi

121.  Nevşehir Üniversitesi

122.  Karabük Üniversitesi

123.  Kilis 7 Aralık Üniversitesi

124.  Çankırı Karatekin Üniversitesi

125.  Artvin Çoruh Üniversitesi

126.  Bilecik Üniversitesi

127.  Bitlis Eren Üniversitesi

128.  Kırklareli Üniversitesi

129.  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

130.  Bingöl Üniversitesi

131.  Muş Alparslan Üniversitesi

132.  Mardin Artuklu Üniversitesi

133.  Batman Üniversitesi

134.  Ardahan Üniversitesi

135.  Bartın Üniversitesi

136.  Bayburt Üniversitesi

137.  Gümüşhane Üniversitesi

138.  Hakkari Üniversitesi

139.  Iğdır Üniversitesi

140.  Şırnak Üniversitesi

141.  Tunceli Üniversitesi

142.  Yalova Üniversitesi

143.  Türk-Alman Üniversitesi

144.  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

145.  Bursa Teknik Üniversitesi

146.  İstanbul Medeniyet Üniversitesi

147.  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

148.  Konya Üniversitesi

149.  Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi

150.  Erzurum Teknik Üniversitesi

151.  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

152.  Savunma Sanayi Müsteşarlığı

153.  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

154.  Atatürk Araştırma Merkezi

155.  Atatürk Kültür Merkezi

156.  Türk Dil Kurumu

157.  Türk Tarih Kurumu

158.  Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

159.  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

160.  Türkiye Bilimler Akademisi

161.  Türkiye Adalet Akademisi

162.  Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

163.  Karayolları Genel Müdürlüğü

164.  Spor Genel Müdürlüğü

165.  Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

166.  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

167.  Orman Genel Müdürlüğü

168.  Vakıflar Genel Müdürlüğü

169.  Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

170.  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

171.  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

172.  Türk Akreditasyon Kurumu

173.  Türk Standartları Enstitüsü

174.  Türk Patent Enstitüsü

175.  Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

176.  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

177.  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

178.  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

179.  GAP Bölge Kalkınma İdaresi

180.  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

181.  Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

182.  Meslekî Yeterlilik Kurumu

183.  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

184.  Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı

185.  Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

186.  Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

187.  Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

188.  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

189.  Türkiye Su Enstitüsü

190.  Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

191.  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

192.  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

193.  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

194.  Kamu İhale Kurumu

195.  Rekabet Kurumu

196.  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

197.  Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

B-      Bütçe Dışı Kurumlar

1.    Savunma Sanayi Destekleme Fonu

2.    Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destekleme Fonu

3.    Özelleştirme Fonu

4.    Başbakanlık Tanıtma Fonu

5.    Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu

6.    Döner Sermayeler

7.    Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

8.    Merkezi İhale ve Finans Birimi

9.    Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

10.  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

11.  Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı

12.  Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

13.  Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü

14.  Kefalet Sandıkları

15.  Sosyal Tesisler

16.  Şeker Kurumu

II- MAHALLİ İDARELER ALT SEKTÖRÜ

1.    İl Özel İdareleri (Bozcaada ve Gökçeada İlçe Özel İdareleri Dâhil)

2.    Belediyeler

3.    Mahalli İdare Birlikleri

4.    Kalkınma Ajansları

5.    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

III- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI ALT SEKTÖRÜ

1.    Sosyal Güvenlik Kurumu 

2.    Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

3.    İşsizlik Sigortası Fonu