4 Nisan 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28254

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : Ilsu Baraj ve HES Projesi

GENELGE

2012/10

Devlet Su leri Genel Mdrlnce (DS) yrtlmekte olan Ilsu Baraj ve Hidroelektrik Santral (HES) Projesinin belirlenen sre ierisinde tamamlanabilmesi iin aadaki tedbirlerin alnmas uygun grlmtr:

1. Ilsu Baraj ve HES Projesi kapsamnda, evresel faaliyetlerin inaat almalar ile beraber yrtlmesi ve tamamlanmas maksadyla; proje ile ilgili kamu kurum ve kurulular arasndaki ibirlii ve koordinasyon DS tarafndan salanacaktr. Projenin ilerleyen srecinde, gerektiinde proje kapsamnda yer alan kurumlar ve birimler DS Genel Mdrlnce yeniden belirlenebilecektir. Bu erevede yaplacak almalara ilikin DSݒnin talepleri, kamu kurum ve kurulular tarafndan ncelikle yerine getirilecektir.

2. DS ile koordineli olarak, Su Ynetimi Genel Mdrl tarafndan kurulacak ve bamsz uzmanlardan oluacak olan Bilim Komitesinin almalar kapsamnda yaplacak harcamalar, DS Genel Mdrlnce karlanacaktr. Ayrca Bilim Komitesi almalar kapsamndaki btn faaliyetlere ait gereken katk ilgili kamu kurum ve kurulular tarafndan ivedilikle salanacaktr.

3. Proje kapsamnda tanmazlarn kamulatrma ilemlerinde; devir, tahsis, irtifak, tescil, terkin ve fera ilemlerinin hzla sonulanmas iin bu konuda grevli kamu kurum ve kurulular tarafndan gerekli tedbirler alnacak ve sz konusu ilemler ncelikli olarak neticelendirilecektir. Proje sahasndaki btn Tapu ve Kadastro Mdrlklerinin yeterli seviyede hizmet sunabilmesi salanacak, kamulatrma planlarnn hazrlanmasna ilikin bilgi ve belgeler temin edilecek, gerekli kontroller ile tapudaki i ve ilemler Tapu ve Kadastro Genel Mdrl birimlerince ncelikle neticelendirilecektir.

4. Proje kapsamnda alacak kamulatrma davalarnn ksa srede neticelenebilmesi iin DSݒnin ve mahkemelerin talep edecei bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kurulular tarafndan gerekli zen gsterilerek derhal gnderilecektir. Proje sahasnda yer alan tanmazlarn kamulatrma bedellerinin aksatlmadan denebilmesi iin, Maliye Bakanl ve T.C. Ziraat Bankas A.. Genel Mdrlnce gerekli tedbirler ivedilikle alnacaktr.

5. Projeden etkilenen ky yollar, karayollar, kprler, demiryollar, su, kanalizasyon, doalgaz ve petrol boru hatlar ile elektrik, haberleme hatlar ve dier tesislerin gl alan dna tanmasna ilikin proje ve yapm ileri, kendi btelerine konulan denekten karlanmak zere, ilgili kurumlarca aksamaya meydan verilmeden zamannda gerekletirilecektir. Bu kapsamda DS birimleri ve dier kurumlar tarafndan talep edilecek izin, onay, kabul gibi i ve ilemler, ncelikle sonulandrlacaktr. Baraj gl alannda kalacak ky yollarnn gzergah deiiklii iin proje sahasndaki il zel idareleri ve valilikler tarafndan gerekli almalar zamannda yaplacak ve bu maksatla DS tarafndan yrtlecek proje ve uygulamalarn gerekletirilmesi iin gerekli btn tedbirler alnacaktr.

6. Projenin yapm iin gerekli olacak kum-akl, ariyet, kil ve ta ocaklarnn hammadde retim izni ve bu kapsamda ilgili mevzuat gerei alnacak dier izinlerin ve tahsis ilemlerinin sratle gerekletirilebilmesi iin gereken ilemler, kamu kurum ve kurulularnca acele olarak neticelendirilecektir.

7. Projenin gerekletirilmesi iin gerekli olan btn altyap ve styap inaatlar iin gereken tesislerin evresel etki deerlendirmeleri yaplrken projenin, 7 ubat 1993 tarihinden nce yatrm programna alnm olmas durumu dikkate alnacak ve evresel Etki Deerlendirmesi Ynetmeliinden muafiyet hususu buna gre deerlendirilecektir. Proje iin evre mevzuat uyarnca alnmas gereken izinlere ilikin talepler ile bu taleplere dayanlarak gerekletirilecek ilemler, evre ve ehircilik Bakanl ile bu hususta grevli dier kamu kurum ve kurulularnca ivedilikle sonulandrlacaktr.

8. Proje kapsamnda yaplmas veya teknolojik olarak iyiletirilmesi gereken atk su artma ve dzenli kat atk depolama tesislerinin yapmna veya iyiletirilmesine ncelik verilecek; konuyla ilgili izinlerin, denek tahsis ilemlerinin ve dier hususlarn ilgili kamu kurum ve kurulular ile yerel ynetimler tarafndan sratle gerekletirilmesi almalarnn takibi ilgili valilikler ve kaymakamlklar tarafndan yaplacaktr.

9. Tarm arazileri su altnda kalarak gelir kaybna urayacak hane halknn, iskn edildikleri yeni yerleim yerlerinde, istemeleri halinde, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl ile dier ilgili kurum ve kurulular tarafndan gerekli gelir iyiletirme projeleri ve uygulamalar yaplacaktr. Havzadan kaynaklanan ve Ilsu Baraj su kalitesini etkileme ihtimali bulunan "tarmsal kkenli kirlilik"in azaltlmas maksadyla "iyi tarm uygulamalar" ve ifti eitimine; Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl tarafndan ncelik verilecektir.

10. Proje sahasnda ve baraj gl alannda kalacak tanr veya tanmaz kltr varlklarna konu olan buluntulara rastlanlmas halinde, konu ilgili Mze Mdrlne bildirilecek olup; gerekli almalar DS ve bu konuda grevli kamu kurum ve kurulularnca, koordinasyon ve ibirlii ierisinde, ivedilikle gerekletirilecektir. Proje kapsamndaki konular, Kltr Varlklarn Koruma Blge Kurulu gndeminde ncelikle ve ivedilikle deerlendirilecektir. Bu konudaki Kurul almalarna, sadece yelere konu hakknda bilgi vermek zere DS teknik elemanlar da arlacak, projenin nemi de dikkate alnarak, herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden almalarn sonulandrlmas salanacaktr.

11. Proje kapsamnda, baraj gl alannda veya su altnda kalacak kltrel varlklarn (arkeolojik alanlar) ve ant eserlerin tanmas ve/veya yerinde korunmas ile ilgili her trl almann, bu kapsamda DS tarafndan hazrlanacak olan mhendislik projelerinin; Kltr ve Turizm Bakanl tarafndan oluturulan Bilim Komisyonunun neri ve grleri dorultusunda, Kltr Varlklarn Koruma Blge Kurulunun karar erevesinde gerekletirilebilmesi iin DS ve ilgili kamu kurum ve kurulular tarafndan gerekli tedbirler ivedilikle alnarak uygulamaya konulacaktr.

12. Yukar Hasankeyfin jeolojik ve jeoteknik olarak glendirilmesine ynelik olarak DS tarafndan hazrlanacak mhendislik ve koruma projeleri; Kltr ve Turizm Bakanlnca oluturulan Bilim Komisyonunun neri ve grleri dorultusunda, Kltr Varlklarn Koruma Blge Kurulunun karar erevesinde DS ve ilgili kamu kurum ve kurulular tarafndan gerekletirilecektir.

13. Hasankeyfin yeni yerleim alannda, proje kapsamnda tanan kltr varlklarnn sergilenebilecei, tarihi ve kltrel yarmadada yaplacak ak ve kapal mze projeleri; Kltr Varlklar ve Mzeler Genel Mdrl ile koordineli olarak DS ve ilgili kamu kurum ve kurulular tarafndan hazrlanarak uygulamaya konulacaktr.

14. Baraj gl alannda hazinenin kaynak kaybna sebebiyet veren, sonradan tesis edilen mtemmim czlerin (ev, sera, aa, kuyu vs.) nlenmesi iin, valilikler, kaymakamlklar ve belediyeler tarafndan gerekli btn tedbirler geciktirilmeksizin alnacaktr. Proje alanlarnda; inaat, kamulatrma ve kltr varlklar konusunda yaplan almalarn ve alanlarn emniyeti, proje sahasndaki valilikler tarafndan ivedilikle salanacaktr.

15. Baraj projesinden etkilenecek yerleim yerleri ve arazileri su altnda kalacak olan ile ve kylerin yeniden isknnda, daha modern ve hayat standard yksek yeni yerleim yerleri kurulmas iin, su tutma tarihinden nce yaplacak btn yeniden yerleim faaliyetleri, 5543 sayl skn Kanunu hkmlerine gre; DS Genel Mdrl, Toplu Konut daresi (TOK) Bakanl ve evre ve ehircilik Bakanl Yap leri Genel Mdrl arasnda yaplan ve/veya yaplacak olan protokollere gre gerekletirilecektir. Ayrca ihtiya halinde, batardo su kotundan etkilenen yerleim yerlerinin isknnn ivedilikle yaplabilmesi iin gerekli plan, proje ve inaat faaliyetleri TOK Bakanlna yaptrlabilecektir.

16. Proje sahasnda 3083 sayl Sulama Alanlarnda Arazi Dzenlenmesine Dair Tarm Reformu Kanunu ve 5403 sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu gereince Tarm Reformu Genel Mdrl, Devlet Su leri Genel Mdrl veya il zel idarelerince yaplacak veya yaptrlacak toplulatrma almalarna ncelik verilecektir.

17. Yukarda ifade edilen esaslar dnda; proje ile ilgili her trl plan, proje, yapm ve detay almalar srasnda ilerin hzl ve eksiksiz bir ekilde yerine getirilmesi iin DS merkez birimleri, DS Ilsu Projesi 16. Blge Mdrl, DSݒnin grev ve yetki verecei dier tara birimleri ile idare adna i yapan gerek ve tzel kiilere btn kamu kurum ve kurulular tarafndan ilerin hzlandrlmas asndan gerekli yardm ve destek salanacaktr.

Bilgilerini ve gereini nemle rica ederim.

 

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan