4 Nisan 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28254

YNETMELK

stanbul Geliim niversitesinden:

STANBUL GELM NVERSTES SREKL ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Geliim niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin tekilat, ynetim, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Geliim niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekrenim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (GSEM): stanbul Geliim niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Mtevelli Heyeti: stanbul Geliim niversitesi Mtevelli Heyetini,

d) Rektr: stanbul Geliim niversitesi Rektrn,

e) niversite: stanbul Geliim niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar,

Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin lisans ve lisansst programlar dnda, eitim programlar dzenleyerek niversite personeli ve rencilerinin, eitli meslek grubu mensuplarnn ve dier katlmc bireylerin bilgi ve becerilerini arttrmak, mesleki kariyerlerini desteklemek ve niversitenin kamu, zel sektr ve uluslararas kurulularla ibirliinin gelimesine katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, kurulu amacn gerekletirmek iin aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) htiya duyulan konularda kamu ve zel kurululara ynelik eitim ve sertifika programlar dzenlemek.

b) Ulusal ve uluslararas nitelikte konferans, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

c) nternet aracl eitim programlar gerekletirmek.

) niversitenin uygun grd konularda kurs ve her trl eitsel almalarn organizasyonlarn yapmak.

d) Amac ile ilgili olan dier her trl faaliyetlerde bulunmak.

Ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversitede idari veya akademik grev yapan kiiler arasndan Rektrn teklifi ve Mtevelli Heyetinin onay ile yl iin grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn teklifi ve Rektrn onay ile yl sre ile bir mdr yardmcs grevlendirilebilir. Merkez Mdr, grevi banda olmad zaman mdr yardmcs kendisine veklet eder. Mdrn teklifi ile Rektr mdr yardmcsn deitirebilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

b) Merkez Ynetim Kurulu kararlarn bu Ynetmelik erevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari ilerini yrtmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi salamak, yazmalar yapmak.

) Faaliyet alanlar ile ilgili olarak taraflarla grmeler yapmak.

d) Eitim programlar sonunda katlmclara katlm belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri dzenleyerek vermek.

e) Her faaliyet dnemi sonunda Merkezin faaliyetlerini ieren raporlar dzenleyerek Rektr ve Mtevelli Heyetine sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve niversite retim elemanlar veya konusunda uzman kiiler arasndan Rektr tarafndan grevlendirilecek yeden oluur. Ynetim Kurulu toplantlarna Mdr bakanlk eder. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine kalan sreyi doldurmak zere Rektr tarafndan nerilen aday, Ynetim Kurulu yesi olarak grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az iki defa olaan ve gerektiinde olaanst toplanarak, Mdr tarafndan hazrlanan gndem maddelerini grp karar alr. Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili her trl programn hazrlanmas ve planlanmas, katlm koullarnn belirlenmesi, eitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun salanmas konularnda kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve sunulan raporu deerlendirmek.

c) Bir sonraki dneme ait alma programnn dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve sunulan raporu deerlendirmek.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili almalarda bulunan niversite iinden veya dndan zel ve kamu kurum ve kurulularnn temsilcileri arasndan Merkez Ynetim Kurulunca nerilen ve Rektr tarafndan iki yl iin grevlendirilen en ok yedi kiiden oluur.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi iki yldr. Sresi biten ye tekrar grevlendirilebilir. Danma Kurulu ylda en az bir kez Mdrn arsyla toplanr.

(3) Danma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak deerlendirmeler yapar ve neriler sunar.

NC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Geliim niversitesi Rektr yrtr.