3 Nisan 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28253

YNETMELK

Adalet Bakanlndan:

HUKUK MUHAKEMELER KANUNU YNETMEL

BRNC KISIM

Genel Hkmler

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, adli yarg ilk derece hukuk mahkemeleri ve blge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin yarglama ve yaz ileri hizmetlerinin yrtlmesine dair usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayl Hukuk Muhakemeleri Kanununun uygulama alann, adli yarg ilk derece hukuk mahkemeleri ve blge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde tutulacak kaytlar ile yaz ileri hizmetlerinin yrtlmesi ve bu ilemlerde UYAPn kullanlmasna dair usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 118 inci maddesinin ikinci fkras, 317 nci maddesinin drdnc fkras, 386 nc maddesi, 445 inci maddesinin beinci fkras ve 449 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Avukat Bilgi Sistemi: Avukatlarn internet zerinden UYAPa eriim yaparak elektronik ortamda ilem yapabilmelerini salayan sistemi,

b) Bakanlk: Adalet Bakanln,

c) Bilirkii Bilgi Sistemi: Bilirkiilerin internet zerinden UYAPa eriim yaparak elektronik ortamda ilem yapabilmelerini salayan sistemi,

) Biliim sistemi: Bilgisayar, evre birimleri, iletiim altyaps ve programlardan oluan veri ileme, saklama ve iletmeye ynelik sistemi,

d) Daire bakan: Blge adliye mahkemesi hukuk dairesi bakann,

e) D birim: UYAP sistemine dhil olmayan dier kamu kurumlar ve zel kurulular,

f) Elektronik ortam: Biliim sistemi ve biliim andan oluan toplam ortam,

g) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla retilen, tanan veya saklanan kaytlar,

) Eriim: Bir biliim sistemine balanarak kullanm imkn kazanlmasn,

h) Hukuk dairesi: Blge adliye mahkemesi hukuk dairesini,

) Kanun: Hukuk Muhakemeleri Kanununu,

i) Kayt: Fizik veya elektronik ortamda retilen ya da bu ortama aktarlan veya tanan, bilgi, belge ve verinin saklanmasn,

j) Kurum Bilgi Sistemi: Tzel kiilerin internet zerinden UYAPa eriim yaparak elektronik ortamda ilem yapabilmelerini salayan sistemi,

k) n bro: Davann almasndan balamak zere yarglama ile ilgili btn ilemler ile mahkemelere sunulan veya mahkemelerden talep edilen her trl evraka ilikin ilemlerin yapld, genellikle adliyelerin giri ksmlarnda bulunan ve tm hukuk mahkemelerine hizmet veren yaz ileri birimini,

l) Ses ve Grnt Biliim Sistemi (SEGBS): UYAP Biliim Sisteminde ses ve grntnn ayn anda elektronik ortamda iletildii, kaydedildii ve sakland ses ve grnt biliim sistemini,

m) Tevzi brosu: Dava ve ilerin mahkemelere gnderilmesi ileminin yapld yeri,

n) Tevzi kriteri: Dava, istinabe ve ilerin mahkemelere dalmnn ne ekilde yaplacan gsteren usul ve esaslar,

o) Ulusal Yarg A Biliim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yrtlmesi amacyla oluturulan yarg biliim sistemini,

) Vatanda Bilgi Sistemi: Vatandalarn internet zerinden UYAPa eriim yaparak elektronik ortamda ilem yapmalarn salayan sistemi,

p) Veri: Bilgisayar tarafndan zerinde ilem yaplabilen her trl deeri,

ifade eder.

KNC BLM

Yaz leri Hizmetlerinin Yrtlmesine Dair Genel Esaslar

UYAPn kullanlmas

MADDE 5 (1) Mahkemeler ve hukuk dairelerinin i srelerindeki her trl veri, bilgi ve belge ak ile dokmantasyon ilemleri, bu ilemlere ilikin her trl kayt, dosyalama, saklama ve arivleme ilemleri ile uyum ve ibirlii salanm d birimlerle yaplacak her trl ilemler UYAP ortamnda gerekletirilir.

(2) Daire bakan, hkim, ye, yaz ileri mdr ve dier personel i listesini gnlk olarak kontrol etmek ve yarglamann bulunduu aamann gereklerini yerine getirmekle ykmldr.

(3) Mahkemelere ve hukuk dairelerine fizik olarak verilen ve gnderilen her trl evrak, elektronik ortama aktarlarak UYAPa kaydedilir ve ilgili birime gnderilir.

(4) Taraf ve vekilleri ile dier ilgililer gvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle UYAP vastasyla mahkemeler veya hukuk dairelerine elektronik ortamda bilgi ve belge gnderebilirler.

(5) Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP zerinden mahkeme veya hukuk dairelerine gnderilen ve i listesine den belgeleri derhal ilgili kiiye ya da dorudan dosyasna aktarr. Hkimin onayn gerektiren evrak hkimin i listesine ynlendirilir.

(6) Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda dzenlenir ve gerekli olanlar ilgilileri tarafndan gvenli elektronik imza ile imzalanr. Elektronik ortamda dzenlenen ve gvenli elektronik imza ile imzalanan evrak UYAP kapsamndaki birimlere elektronik ortamda gnderilir. Ayrca fizik olarak gnderilmez.

(7) Teknik nedenlerle fizik olarak dzenlenen belge veya kararlar, engelin ortadan kalkmasndan sonra derhal elektronik ortama aktarlr, yetkili kiilerce gvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAPa kaydedilir ve gerektiinde UYAP vastasyla ilgili birimlere iletilir. Bu ekilde elektronik ortama aktarlarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararlarn asllar mahallinde saklanr, ayrca fizik olarak gnderilmez. Ancak, belge veya kararn aslnn incelenmesinin zorunlu olduu hller sakldr. Elektronik ortama aktarlmas imknsz olan belgeler ise fiziki ortamda saklanr ve gerektiinde fizik olarak gnderilir.

(8) UYAP zerinden hazrlanm ve gvenli elektronik imza ile imzalanm evrakn d birimlere elektronik ortamda gnderilememesi halinde; belge veya kararn fizik rnei alnr, gvenli elektronik imza ile imzalanm aslnn ayn olduu belirtilerek alt hkim veya grevlendirdii yaz ileri mdr tarafndan imzalanmak sureti ile gnderilir.

(9) Elektronik ortamda yaplan ilemlerde sre gn sonunda biter. Elektronik ortamda yaplacak ilemlerin, ertesi gne sarkmamas asndan saat 00:00a kadar yaplmas zorunludur.

(10) Fizik ortamda yaplan ilemlerde sre mesai saati sonunda biter.

Yaz ileri hizmetlerinin yrtlmesi

MADDE 6 (1) Mahkemelerde ve hukuk dairelerinde bir yaz ileri mdr, yeterli sayda zabt ktibi, memur, mbair, hizmetli ve dier grevliler bulunur.

(2) Yaz ileri hizmetleri ilgisine gre mahkeme hkimi veya daire bakannn denetimi altnda, ilgili yaz ileri mdr ve onun ynetiminde zabt ktibi, memur, mbair, hizmetli ve dier grevliler tarafndan yrtlr.

(3)Yaz ileri mdrnn grevleri unlardr:

a) Mahkeme yaz ilerini denetlemek.

b) Talep halinde gerekeli kararn tebliini salamak.

c) Har tahsil mzekkerelerini yazmak ve kesinletirme ilemlerini yapmak.

) Zabt ktipleri arasnda i blm yapmak.

d) Dava dilekesini ve havalesi gereken evrak havale etmek.

e) Ynetimi altnda bulunan zabt ktipleri ve dier memurlar yetitirmek.

f) Hukuk bavuru veya kanun yollar incelemesi iin dosyayla ilgili gerekli ilemleri yapmak ya da yaptrmak.

g) Bilirkiilere fiziki ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili ilemleri yerine getirmek.

h) Harcn hesaplanmas ve hukuk mahkemeleri veznesi bulunmayan yerlerde tahsiline ilikin ilemleri yapmak.

) Dosyaya ait kymetli evrak ve deerli eyann uygun yerde muhafazasn salamak.

i) Yarglamann bulunduu aamann gereklerini yerine getirmek.

j) Arivin dzenli tutulmasn salamak.

k) Teminatn iadesi gereken hallerde gerekli ilemleri yerine getirmek.

l) Mevzuattan kaynaklanan veya hkim tarafndan verilen dier grevleri yerine getirmek.

(4) Zabt ktibinin grevleri unlardr:

a) Duruma ve keiflere katlmak, hkim tarafndan yazdrlanlar ile dorudan yazlmasna izin verilen beyanlar tutanaa yazmak.

b) Ara kararlar yerine getirmek.

c) Gerekeli kararlar hkimin bildirdii ekilde yazmak.

) Yarglamas devam eden dosyalar dzenli ve eksiksiz bir ekilde muhafaza etmek.

d) Tamamlanp kesinleen dosyalar arive kaldrtmak.

e) Taraflarn dosyalar incelemesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanan dzenlemek.

f) Karar ve tutanaklar dikkat ve itina ile yazarak imzasz brakmamak.

g) Cevab gelmeyen mzekkerelerin tekidini yapmak.

) Dizi pusulas dzenlemek.

h) Mevzuattan kaynaklanan veya hkim ya da yaz ileri mdrnn verecei dier grevleri yerine getirmek.

(5) Mbairin grevleri unlardr:

a) Ktip tarafndan hazrlanan ve durumas yaplacak dosyalar incelenmek zere duruma gnnden nce hkime gtrmek.

b) Gnlk duruma listesini yapmak ve grlebilecek bir yere asmak.

c) Duruma sras gelenleri duruma salonuna davet etmek.

) Durumaya alnanlarn salondaki yerlerini gstermek ve buna uyulmasn salamak.

d) Yemin verilmesi ve kararn aklanmas bata olmak zere, duruma ve keif esnasnda izlenmesi gereken davran kurallarn taraflara ve ilgililere aklamak.

e) Mzekkereler ve tebligatlarn ilgili kurum ya da kiilere ulamasn salamak zere posta ve zimmet ilemlerini yerine getirmek.

f) Durumann gizli yaplmas karar alndnda salonu boaltmak.

g) Hkimin uygun bulduu kiilerin dosyadan fotokopi almasna yardmc olmak.

) Ertelenen duruma tarihini yazarak taraflara vermek.

h) Arive gitmesi gereken dosyalar ile arivden karlmas gereken dosyalara ilikin ilemleri yapmak ve arivi dzenli tutmak.

) Fiziki ortamda sunulan evrak en ksa srede dosyasna dzenli bir ekilde takmak.

i) Hkimin ve yaz ileri mdrnn verecei dier grevleri yerine getirmek.

(6) Hizmetlinin grevleri unlardr:

a) Mahkemeye ait alanlar tertipli, dzenli ve temiz halde tutmak.

b) Mbairin olmad ya da yetersiz kald zamanlarda ona ait ileri yapmak ve yardmc olmak.

c) Hkimin ve yaz ileri mdrnn verecei dier grevleri yerine getirmek.

blm ve denetim

MADDE 7 (1) Yaz ileri mdr, ilgisine gre hkimin veya daire bakannn onayn alarak, zabt ktibi, memur, mbair ve dier grevliler arasnda i blm yapar. Yaz ileri brosunun birden fazla hkime bal alt ilk derece hukuk mahkemelerinde tm hkimlerin onay alnr.

(2) Yaz ileri mdr, hizmetlerin verimli ve dzenli bir ekilde yrtlmesi iin zabt ktipleriyle, memur ve dier grevlilere ilerin retilmesi de dhil olmak zere her trl tedbiri alr. lgili yaz ileri mdr ve personel iin birikmesi veya gecikmesinden birlikte sorumludur.

(3) Yaz ileri hizmetlerinin yrtlmesi ve denetlenmesinde gerektiinde hukuk dairesi bakan yelere grev verebilir.

Hkim ve savc adaylar ile avukat stajyerlerinin yaz ileri hizmetlerinde altrlmas

MADDE 8 (1) Avukat stajyerleri ilgisine gre hkim veya daire bakannn uygun grmesi ile uygulama bilgilerini gelitirmek amacyla yaz ileri hizmetlerinde altrlabilir. Ancak bir defa yapmakla renebilecek iler devaml yaptrlamaz.

(2) Hkim ve savc adaylar, 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayl Resm Gazetede yaymlanan Adli Yarg Hkim ve Savc Adaylar ile dari Yarg Hkim Adaylarnn Staj Dnemi ile Staj Mahkemelerine likin Ynetmelik hkmlerine gre yaz ileri hizmetlerinde altrlabilir.

KNC KISIM

Mahkemeler ve Hukuk Daireleri Yaz leri Hizmetleri

BRNC BLM

Kaytlar, Tahsis Amac ve Kullanl ekli

Tutulacak kaytlar

MADDE 9 (1) Mahkemeler ve hukuk dairelerinde aada gsterilen kaytlarn UYAPta tutulmas zorunludur. Bu kaytlar tarih, sra numaras, hazrlayan veya onaylayan kiiye gre sorgulanabilir ekilde tutulur. Tutulacak kaytlar unlardr:

a) Esas kayd.

b) Karar kayd.

c) stinaf kayd.

) Temyiz kayd.

d) stinabe kayd.

e) Deiik iler kayd.

f) Duruma gnleri kayd.

g) Keif gnleri kayd.

) Tara istinaf veya temyiz kayd.

h) Sat talep edilen ortakln giderilmesi dosyalarnn kaydna mahsus esas kayd.

) Ortakln giderilmesi sat paralarnn kaydna mahsus kasa kayd.

i) Tereke esas kayd.

j) Tereke karar kayd.

k) Tereke kasa kayd.

l) Miras ret kayd.

m) Posta mutemet kayd.

n) Tevzi kayd.

o) Zimmet kayd.

) Har tahsil mzekkeresi zimmet kayd.

p) Vakf tescil kayd.

r) Vesayet ad kayd.

s) Kymetli evrak ve eya kayd.

) Sosyal inceleme-grme kayd.

t) Muhabere kayd.

u) Hakem kararlar saklama kayd.

Esas kayd

MADDE 10 (1) Davalarn aamalarnn ilendii kayttr.

(2) Esas kayd; sra numaras, taraflarn, varsa kanun temsilcileri ile vekillerinin ad ve soyadlar, T.C. kimlik numaras, varsa ticaret sicil numaras veya merkezi tzel kii kimlik numaras, davann konusu, davann aamas, nihai karar ve tarihi, kanun yollar ilemleri ve dnceler stunlarn ierir.

(3) Davann aamas stununa davann dilekeler, n inceleme ve tahkikat aamalarna ilikin bilgiler yazlr.

Karar kayd

MADDE 11 (1) Mahkemece verilen kararlara ilikin bilgilerin tutulduu kayttr.

(2) Karar kayd; karar sra numaras, karar tarihi, dosya esas sra numaras, karar veren hkim veya daire bakan ve yelerin ad ve soyadlar ile sicil numaralar, taraflarn, varsa kanun temsilcileri ile vekillerin ad ve soyadlar, karar sonucu ve davann konusu stunlarn ihtiva eder.

(3) Dava sonunda esas, hakem, tereke, deiik i dosya trlerinden verilen hkm ve kararlar, tarih sras ve sra numaras ile elektronik ortamda grntlenir.

stinaf kayd

MADDE 12 (1) Mahkemece verilen hkmler aleyhine yaplan istinaf bavurularna ilikin olarak tutulan kayttr.

(2) stinaf kayd; sra numaras, dosya esas sra numaras, istinaf yoluna bavuran tarafn sfat, varsa kanun temsilcileri ile vekillerin ad ve soyadlar, aleyhine istinaf yoluna bavurulan tarafn sfat, ad ve soyad, istinaf dileke tarihi, davann nevi, karar tarihi ve numaras, aleyhine istinaf yoluna bavurulana tebli tarihi, istinaf artlarnn yerine getirilip getirilmedii, dosyann hangi blge adliye mahkemesinin hangi hukuk dairesine gnderildii, gnderilme tarihi, dosyann istinaf incelemesinden dnd tarih ve neticesi ile dnceler stunlarn ierir.

Temyiz kayd

MADDE 13 (1) Mahkemece veya ilgili hukuk dairesince verilen hkmler aleyhine yaplan temyiz bavurularna ilikin olarak tutulan kayttr.

(2) Temyiz kayd; sra numaras, dosya esas sra numaras, temyiz yoluna bavurann taraf sfat, ad ve soyad, aleyhine temyiz yoluna bavurulann taraf sfat, ad ve soyad, temyiz dileke tarihi, davann nevi, karar tarih ve numaras, aleyhine temyiz olunana tebli tarihi, temyiz artlarnn yerine getirilip getirilmedii, dosyann Yargtayn hangi dairesine gnderildii, gnderilme tarihi, dosyann temyiz incelemesinden dnd tarih ve neticesi ile dnceler stunlarn ierir.

stinabe kayd

MADDE 14 (1) Baka yer mahkemelerinden veya ilgili hukuk dairelerinden dava ve ilerle ilgili olarak gnderilen istinabe taleplerine ilikin bilgilerin tutulduu kayttr.

(2) stinabe kayd; sra numaras, mracaat ve tevdi tarihi, dosyadaki taraflar, talebin nevi, tarihi, gnderen mahkeme veya hukuk dairesinin ad ve dosya esas sra numaras, muamele neticesi, iade tarihi ve dnceler stunlarn ierir.

Deiik iler kayd

MADDE 15 (1) Yukarda saylan kaytlarda tutulmas gerekmeyen ihtiyat tedbir, delil tespiti gibi karar ve ilemlerin tutulduu kayttr.

(2) Deiik iler kayd; sra numaras, talep tarihi, talep eden ile varsa kar tarafn, ad ve soyad ya da unvan, T.C. kimlik numaras, varsa ticaret sicil numaras veya merkezi tzel kii kimlik numaras, talep konusu, karar numaras, kararn zeti ve tarihi ile dnceler stunlarn ierir.

Duruma gnleri kayd

MADDE 16 (1) Mahkemelerin ve hukuk dairelerinin i durumlarna gre duruma yaplacak gn ve saatlerin bir sra dhilinde raporlanabildii kayttr.

(2) Duruma gnleri kayd; sra numaras, dosya esas sra numaras, duruma gn ve saati, taraflarn ad ve soyadlar, davann tr, durumann brakld tarih, karar numaras ve ilem sonucu stunlarn ierir.

Keif gnleri kayd

MADDE 17 (1) Mahkemelerin ve hukuk dairelerinin i durumlarna gre keif yaplacak gn ve saatlerin bir sra dhilinde tutulduu kayttr.

(2) Keif kayd; sra numaras, dosya esas sra numaras, keif gn ve saati, davann tr, taraflarn ad ve soyadlar ve ilem sonucu stunlarn ierir.

Tara istinaf veya temyiz kayd

MADDE 18 (1) Baka yer mahkemeleri veya hukuk daireleri ile ilgili olarak gnderilecek istinaf veya temyiz bavurularnn tutulduu kayttr.

(2) Tara istinaf veya temyiz kayd; sra numaras, gnderilecek yer mahkemesi veya hukuk dairesinin ad, evrak zeti, dileke tarihi, dosya numaras, dnceler stunlarn ierir.

Sat talep edilen ortakln giderilmesi dosyalarnn kaydna mahsus esas kayd

MADDE 19 (1) Sat talep edilen ortakln giderilmesi dosyalarnn kaydnn ve geirdii safahatn tutulduu kayttr.

(2) Bu kayt; sra numaras, sat kararn veren mahkemenin ad, dosya esas sra numaras, karar tarihi, karar numaras, hissedarlarn ad ve soyadlar, sat talebi tarihi, sat memurunun ad ve soyad, dosyay ald tarih, sat mteakip dosyann mahkemeye tevdi tarihi, banka hesap numaras, sattan elde edilen parann hissedarlara tevziine dair muameleler ve netice stunlarn ierir.

Ortakln giderilmesi sat paralarnn kaydna mahsus kasa kayd

MADDE 20 (1) Sattan elde edilen para iin tutulan kayttr. Hak sahiplerine datlacak bu paralar iin bankada ayr bir hesap atrlr.

(2) Bu kayt; sra numaras, ilem tr, ilem tarihi, paray yatran veya ekenin ad ve soyad, sicil numaras, birim ad, dosya esas sra numaras, makbuz numaras, miktar stunlarn ierir.

(3) lem tr stununa ilemin tahsilt veya reddiyat olduu yazlr.

Tereke esas kayd

MADDE 21 (1) Trk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hkmlerinin Uygulanmasna likin Tzk Kapsamnda Tutulacak Defterler, zel Ktk, Dosyalar, Tutanaklar ve Dier Evrakn Dzenlenmesine Dair Ynetmelik gereince tutulan ve ayrca tereke mallarnn korunmas, defterinin tutulmas ve hak sahiplerine gemesini salamak iin tutulan kayttr.

(2) Tereke esas kayd; sra numaras, varsa ilgili dosya esas numaras, davann ald tarih, bavurann, miras brakann ve varsa veli, vasi veya kayymn ad ve soyad, adresleri ve T.C. kimlik numaralar, bavuru tarihi, miras brakann lm tarihi, hkmn sonucu, tarih ve numaras, kanun yollarna bavurma stunlarn ierir.

Tereke karar kayd

MADDE 22 (1) Tereke dosyalarna ilikin mahkemece verilen kararlarn tutulduu kayttr.

(2) Tereke karar kayd; sra numaras, karar tarihi, dosya esas sra numaras, karar veren hkimin ad ve soyad ile sicil numaras, bavurann, miras brakann ve varsa veli, vasi veya kayymn ad ve soyad, karar sonucu ve davann konusu stunlarn ierir.

Tereke kasa kayd

MADDE 23 (1) Terekeye ait bankaya yatrlan ve ekilen para iin tutulan kayttr. Bu para iin bankada her dosya bakmndan ayr bir hesap atrlr.

(2) Bu kayt; sra numaras, ilem tr, ilem tarihi, paray yatran veya ekenin ad ve soyad, sicil numaras, birim ad, dosya esas sra numaras, makbuz numaras, miktar stunlarn ierir.

Miras ret kayd

MADDE 24 (1) Miraslarn miras ret etmesi halinde tutulan kayttr.

(2) Miras ret kayd; miras brakann ad ve soyad, lm tarihi, miras ret iin bavuru tarihi, reddedenin ad ve soyad, T.C. kimlik numaras, reddedenin ikmet adresi, ret beyann ieren tutanan tarihi, tereke esas numaras, miraslk belgesini veren mahkemenin ad ile esas ve karar numaras ve dnceler stununu ierir.

(3) Reddeden mirasya miras ret ettiine dair belge verilmi ise bu husus dnceler stununda belirtilir.

(4) Reddeden mirasya talebi halinde, miras ret kayd numarasn ieren, mahkeme mhr ile mhrlenmi ve zabt ktibi tarafndan imzalanm miras reddettiine ilikin bir belge verilir.

Posta mutemet kayd

MADDE 25 (1) Havale yoluyla gelen paraya ilikin bilgilerin tutulduu kayttr.

(2) Bu kayt; havalenin k yeri, numaras, tarihi, cinsi, miktar, gnderenin ad ve soyad, dosya numaras, posta grevlisinin ad ve soyad, kasa kayt tarihi ve numaras, tahsilt makbuzunun tarihi ve numaras stunlarn ierir.

(3) Elektronik ortamda tutulan kaydn kts alnr, ilgili stun imzalatldktan sonra ayr bir kartonda saklanr.

Tevzi kayd

MADDE 26 (1) Tevzi brosunca dava veya ilerin hangi mahkemeye veya hukuk dairesine gnderildiine ilikin tutulan kayttr.

(2) Tevzi kayd; sra numaras, datm yaplan mahkemenin veya hukuk dairesinin ad, dosyann esas numaras ile esas numarasnn verildii tarih ve saati, taraflarn ad, soyad veya unvan ve davann konusu stunlarn ierir.

Zimmet kayd

MADDE 27 (1) Mahkemelerden veya hukuk dairelerinden eitli mercilere gnderilen evrakn ilendii kayttr.

(2) Zimmet kayd; sra numaras, evrak numaras, gnderildii daire, alnd tarih, evrak alann ad ve soyad ve evrak alann imzas stunlarn ierir.

(3) Elektronik ortamda tutulan kaydn kts alnr, ilgili stun imzalatldktan sonra ayr bir kartonda saklanr.

Har tahsil mzekkeresi zimmet kayd

MADDE 28 (1) Mahkemelerden veya hukuk dairelerinden gnderilen har tahsil mzekkerelerinin ilendii kayttr.

(2) Zimmet kayd; sra numaras, evrak numaras, gnderildii daire, alnd tarih, evrak alann ad ve soyad ve evrak alann imzas stunlarn ierir.

(3) Elektronik ortamda tutulan kaydn kts alnr, ilgili stun imzalatldktan sonra ayr bir kartonda saklanr.

Vakf tescil kayd

MADDE 29 (1) Mahkemece vakfn sicile tesciline ilikin tutulan kayttr.

(2) Vakf tescil kayd; sra numaras, vakfn ad, sicil tarihi ve tescili yapan taraf, lehine tescili yaplan taraf, tescil yaplma sebebi, tescil tarihi ve dnceler stunlarn ierir.

Vesayet ad kayd

MADDE 30 (1) Vesayet altna alnan veya kendilerine kayym tayin olunanlarn alfabetik srayla adlarnn tutulduu defterdir.

(2) Vesayet ad kayd; sra numaras, esas numaras, karar numaras, kstl, vasi, kayym veya gaibin ad ve soyad, T.C. kimlik numaralar, ii, adresi, ikametgh, vesayet altna alnma sebebi, vesayet altna alnd tarih, vasi veya kayymn tayin edildii tarih, greve balay tarihi, grevin biti tarihi, maln devir ve teslim edildii tarih ve dnceler stunlarn ierir.

Kymetli evrak ve eya kayd

MADDE 31 (1) Mahkeme, hukuk dairesi, tereke hkimlii, ortakln giderilmesi sat memurluu veznesince alnan dviz cinsinden paralar ile dier kymetli evrak ve eyalarn ilendii kayttr.

(2) Kymetli evrak eya kayd; sra numaras, dosya esas sra numaras, verilen makbuzun tarihi ve numaras, kymetli evrakn sahibinin ad ve soyad, kymetli evrakn cinsi, deti, numaras, takdir edilen kymeti, satlm ve paraya evrilmise bedeli, aynen iade olmusa iade tarihi, iade alann ad, soyad ve imzas, nerede sakland ve dnceler stunlarn ierir.

Sosyal inceleme-grme kayd

MADDE 32 (1) Mahkemece veya hukuk dairesince sosyal incelemecilerin raporlarna ilikin tutulan kayttr.

(2) Sosyal inceleme-grme kayd; sra numaras, ilgili dosya esas numaras, taraflarn ad ve soyadlar, uzmanlarn ad ve soyadlar, dosyann verili tarihi, dosyann geldii tarih ve rapor zeti stunlarn ierir.

Muhabere kayd

MADDE 33 (1) Yukardaki maddelerde dzenlenen kaytlara ilenmesi gerekenler dnda gelen ve giden evrak ile baka yer mahkemeleri veya dier kurumlara gnderilmek zere verilen dilekelere ilikin bilgilerin tutulduu kayttr.

(2) Muhabere kayd; sra numaras, evrakn tarih veya numaras, gnderilen veya gnderen mahkeme, hukuk dairesi veya kurumun ad, geli veya gnderilme tarihi, evrakn zeti, dnceler stunlarn ierir.

Hakem kararlar saklama kayd

MADDE 34 (1) Hukuk Muhakemeleri Kanununun 436 nc maddesinin nc fkras uyarnca mahkemece saklanacak hakem kararlarna ilikin bilgilerin tutulduu kayttr.

(2) Hakem kararlar saklama kayd, sra numaras, karar veren hakem veya hakem kurulu yelerinin ad ve soyadlar, taraflarn, varsa kanun temsilcileri ile vekillerin ad ve soyadlar, T.C. kimlik numaras, davann konusu, nihai karar ve tarihi ile dnceler stunlarn ierir.

Yeni kayt eklenmesi ve sorgulama

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelikte dzenlenen kaytlara gerek grldnde Bakanlk tarafndan yeni kaytlar veya mevcut kaytlara yeni stunlar eklenebilir.

(2) Bu kaytlardaki verilerin bir veya birka bir arada sorgulanp raporlanabilir.

KNC BLM

Davann Almas ve lerin Kayd

Davann almas

MADDE 36 (1) Dava dilekesi, tevzi brosu, n bro veya tevzi iiyle grevlendirilen yaz ileri personeline teslim edilir.

(2) Dava dilekesi, dava harca tabi ise har ve gider avans, harca tabi deilse gider avans tahsil edildikten sonra tevzi edilir ve tevzi formunun bir rnei bavuru sahibine verilir.

(3) Tevzi ilemi tamamlandnda, dosya hangi mahkemeye gnderilmi ise o mahkemenin esas kaydndan numara alr ve sistem tarafndan ayn anda tevzi formu dzenlenir. Tevzi formu, dava veya ilerin hangi mahkemeye veya hukuk dairesine gnderildiini gsteren ve bavuru sahibine verilen alnd belgesidir. Tevzi formu, datm yaplan mahkemenin adn, dosyann esas numaras ile esas numarasnn verildii tarih ve saati, dosya trn, taraflarn ad ve soyadlarn, davann konusunu ve varsa ilikili dosya numarasn ierir.

(4) Baka yer tevzi brosundan alan davalarda da yukardaki fkralar uygulanr. Baka yer tevzi brosu, ilgili mahkemeye dorudan tevzi yapar ve teslim ald evrak elektronik ortama aktarr, fizik evrak da gecikmeksizin ilgili mahkemeye gnderir. Posta ve havale masraf dldkten sonra, gider avansndan kalan miktar ilgili mahkemenin hesabna aktarlr.

(5) Dava, dava dilekesinin tevzi edilerek kaydedildii tarihte alm saylr.

(6) Herhangi bir nedenle elektronik ortamda ilem yaplamamas halinde durum bir tutanakla tespit edilir ve ilem fiziki ortamda yaplr. Elektronik sistem aldnda fizik ortamda yaplan ilemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarlr. Bu durumda dava, sz konusu tutanan dzenlendii tarihte alm saylr.

(7) Fiziksel ortamda gelen tm belgeler derhal elektronik ortama aktarlr.

(8) Gerek kiilerin UYAP Vatanda Bilgi Sistemi zerinden, tzel kii temsilcilerinin UYAP Kurum Bilgi Sistemi zerinden dava aabilmeleri iin elektronik imza sahibi olmalar gerekir. Gerek ve tzel kiilerin elektronik ortamda aacaklar davalarn yarglama harlar ve gider avans elektronik ortamda mahkeme veznesinin bal olduu banka hesabna aktarlr. Bu ilemlerin kredi kart ve benzeri deme aralar ile de yaplmas salanabilir. Dava, dilekenin sisteme kaydedildii tarihte alm saylr. lem sonucunda bavuru sahibinin elektronik ortamda eriebilecei bir tevzi formu oluturulur.

(9) Taraf vekillerince UYAP zerinden gvenli elektronik imza ile dava alabilir. Bu iler iin ayrca el rn imzal belge istenmez. Avukatlarn UYAP Avukat Bilgi Sistemi zerinden dava aabilmeleri iin gvenli elektronik imza sahibi olmalar gerekir. Yarglama harlar ve gider avans davann almas esnasnda avukat tarafndan elektronik ortamda mahkeme veznesi hesabna aktarlr. Ayrca bu ilemlerin baro kart veya kredi kart gibi deme aralaryla yaplmas salanabilir. Dava, dilekenin sisteme kaydedildii tarihte alm saylr. lem sonucunda bavuru sahibinin elektronik ortamda eriebilecei bir tevzi formu oluturulur.

(10) Dava, fiziksel ortamda mesai saati, elektronik ortamda ise saat 00:00a kadar alabilir.

Basit yarglama usulnde dava ve cevap dilekesinin verilmesi

MADDE 37 (1) Dava almas ve davaya cevap verilmesi dilekeyle olur.

(2) Basit yarglama usulnde, dava ve cevap dilekeleri UYAP Bilgi Sistemlerinde yer alan dava ve cevap dilekesi formlar doldurulmak suretiyle de verilebilir.

(3) Dava dilekesi formunda aadaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin ad.

b) Davac ile davalnn ad, soyad ve adresleri.

c) Davacnn T.C. kimlik numaras ile varsa ticaret sicil numaras veya tzel kii kimlik numaras.

) Varsa taraflarn kanun temsilcilerinin ve davac vekilinin ad, soyad ve adresleri.

d) Davann konusu.

e) Davacnn iddiasnn dayana olan btn vakalarn sra numaras altnda ak zetleri.

f) ddia edilen her bir vakann hangi delillerle ispat edilecei.

g) Dayanlan hukuk sebepler.

) Ak bir ekilde talep sonucu.

h) Davacnn, varsa kanun temsilcisinin veya vekilinin imzas.

(4) Cevap dilekesi formunda aadaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin ad.

b) Davac ile davalnn ad, soyad ve adresleri; daval yurt dnda ise alan dava ile ilgili ilemlere esas olmak zere yurt iinde gsterecei bir adres.

c) Davalnn T.C. kimlik numaras ile varsa ticaret sicil numaras veya tzel kii kimlik numaras.

) Varsa, taraflarn kanun temsilcilerinin ve davac vekilinin ad, soyad ve adresleri.

d) Davalnn savunmasnn dayana olan btn vakalarn sra numaras altnda ak zetleri.

e) Savunmann dayana olarak ileri srlen her bir vakann hangi delillerle ispat edilecei.

f) Dayanlan hukuk sebepler.

g) Ak bir ekilde talep sonucu.

) Davalnn veya varsa kanun temsilcisinin yahut vekilinin imzas.

(5) Dava veya cevap dilekesi formu, fizik ortamda tevzi brosu ya da n brodan temin edilerek doldurulmas suretiyle verilebilir.

(6) Dava ve cevap dilekesi formlarnn elektronik ortamda verilebilmesi iin gvenli elektronik imza sahibi olunmas gerekir. Aksi halde dava ve cevap dilekesi formlar elektronik ortamda doldurulduktan sonra alnacak kts el ile imzalanr.

Dava ve ilerin tevzii

MADDE 38 (1) Dava, istinabe evrak ve dier iler puanlama yntemine gre mahkemelere tevzi edilir. Her mahkemeye eit puanda dava ve i gnderilmesi salanr. Puanlama kriterleri Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunun gr alnarak Bakanlk tarafndan belirlenir.

(2) Dava ve ilerin tevziinden kaynaklanan uyumazlklar bavuru zerine ilgisine gre, adli yarg ilk derece mahkemesi adalet komisyonu bakan veya blge adliye mahkemesi adalet komisyonu bakan tarafndan tevzi kriterleri esas alnarak karara balanr.

Havale, dileke ve belgelerin alnmas

MADDE 39 (1) Dava ile ilgili mahkemeye veya hukuk dairesine sunulan her trl dileke ve belge n bro veya yaz ilerinde grevli personele teslim edilir. Dileke veya belgenin alndna ve elektronik ortama aktarldna dair bavuru sahibine cretsiz olarak bir alnd belgesi verilir. Bu belge ayn zamanda havale yerine geer.

(2) Fiziken teslim alnp elektronik ortama aktarlan veya dorudan elektronik ortamda gelen dileke veya belge, hkim veya grevlendirecei personel tarafndan incelendikten sonra dosyasna aktarlr.

Tensip tutana

MADDE 40 (1) Davann almasndan sonra, dilekeler aamasnn banda her dosya iin bir tensip tutana dzenlenir. Tensip tutananda yer alacak hususlar hkimin takdirinde olmak kaydyla; tensip tutanann bana mahkemenin ad, mahkeme eitli sfatlarla grev yapyorsa hangi sfatla grev yapt, hkim veya hkimlerin ve zabt ktibinin ad ve soyadlar ile sicil numaralar, taraflarn kimlikleri ile T.C. kimlik numaralar, varsa kanun temsilcileri ve vekillerinin ad ve soyadlar ile adresleri yazldktan sonra aadaki hususlara yer verilebilir.

a) Dava dilekesinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119 uncu maddesinde dzenlenen unsurlar tayp tamadnn tespiti ile eksiklik bulunmas halinde ne gibi ilemin yapld.

b) Davann tr.

c) Davann tabi olduu yarglama usul.

) Karlkl dilekelerin ve eklerinin teblii ile gerekli ilemlerin yaplmas.

d) Taraflarn, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 121 inci maddesi ve 129 uncu maddesinin ikinci fkras gereince delil olarak gsterdikleri belgeleri dilekelerine ekleyerek vermeleri ile baka yerden getirilecek belgelere ilikin gerekli bilgileri vermeleri, davacnn delilleri iin gider avansnn kullanlaca, davalnn gerekiyorsa tespit edilecek delil avansn da yatrmas, taraflarn bu hususlar yerine getirmedikleri takdirde, basit yarglama usulne ilikin hkmler sakl olmak zere Hukuk Muhakemeleri Kanununun 140 nc maddesinin beinci fkras gereince ancak n inceleme aamasnda bu eksiklikleri tamamlayabilecekleri, aksi halde bu delillerinden vazgemi saylacaklar.

e) Dilekelerin tamamlanmasndan sonra n incelemenin durumal yaplp yaplmayacana karar verilecei, n incelemenin durumal yaplmasna karar verilmesi halinde duruma tarihinin dilekelerin tamamlanmasndan sonra belirlenecei ve avanstan karlanarak bildirilecei.

f) n incelemede yarglamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, n incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat durumas iin gn verilecei.

g) Dosyann durumuna gre gerek grlen dier hususlar.

(2) Tensip tutanann dzenlenmesinden sonra ilgili her aamada gerekli kararlar verilerek ilemler yerine getirilir.

n inceleme

MADDE 41 (1) Dilekeler aamas tamamlandktan sonra n inceleme aamasna geilir. n inceleme aamasnn sonunda aadaki hususlar ieren bir n inceleme tutana dzenlenir.

a) n incelemenin durumal yaplp yaplmad, n inceleme durumal yaplyorsa durumaya taraflardan hangisinin katld ya da mazeretinin bulunup bulunmad.

b) Dava artlarnn mevcut olup olmad, eksiklik varsa ne tr ilem yapld.

c) lk itiraz bulunup bulunmad ve varsa ne tr ilem yapld.

) Davacnn iddialarnn ve bunlarn dayanaklarnn zetle neler olduu.

d) Davalnn savunmalarnn ve bunlarn dayanaklarnn zetle neler olduu.

e) Taraflarn uyumazlk noktalarnn ana balklaryla nelerden ibaret bulunduu.

f) Taraflarn sunmadklar belgelerin neler olduu, dilekelerinde belirttikleri tm belgeleri sunup sunmadklar, ayrca baka yerden getirilecek delillere ilikin bilgi vermedikleri bir hususun bulunup bulunmad ve bu konuda ne ekilde ilem yapld, bu aamada karar verilmise gerekli delil avansn yatrmalar.

g) n incelemede yaplmas gereken dier ilemlerin yaplp yaplmad.

) ddia ya da savunmasn genileten taraf olup olmad, bu konuda kar tarafn ak muvafakatinin bulunup bulunmad.

h) Taraflarn sulhe tevik edildikleri ve sonularnn ne olduu.

) Eer n inceleme durumas sonunda tahkikat iin duruma gn verilebiliyor ise duruma gn, duruma gn verilemiyor ise tahkikat iin duruma gnnn sonradan bildirilecei ya da duruma gn vermeden tahkikata geilecei.

(2) n inceleme tamamlanmadan tahkikata geilemez ve tahkikat ilemleri yaplamaz. Basit yarglama usulnde n inceleme ile tahkikat durumas birlikte yaplabilir. Yazl yarglama usulnde de, hkim n incelemeyi tamamlayp gerekli kararlar verdikten sonra, ayn durumada tahkikata geerek gerekli kararlar verebilir. n inceleme ile tahkikat durumasnn birlikte yaplmas halinde, yarglama aamalar tutanakta ayr ayr belirtilir.

(3) Hkim tarafndan Ek 1de yer alan rnek n nceleme Kontrol Formu kullanlmak suretiyle n inceleme tutana dzenlenebilecei gibi n inceleme tutana resen de dzenlenebilir. Ek 1de yer alan veya hkim tarafndan resen oluturulan form elektronik ortamda doldurulup gvenli elektronik imza ile imzalanarak kaydedilir ve n inceleme tutanana eklenir.

Dosyalarn incelenmesi ve rnek alma

MADDE 42 (1) Zabt ktibinin gzetimi altnda taraflar veya fer mdahil, dava dosyasn inceleyebilir. Dava ile ilgili olanlar da bunu ispatlamak kaydyla hkimin ya da bu konuda yetkilendirdii yaz ileri mdrnn izniyle dosyay inceleyebilir.

(2) Avukatlar ve stajyerler, vekletname olmakszn dava ve takip dosyalarn zabt ktibinin gzetiminde her zaman inceleyebilirler. ncelemenin yapldna dair dzenlenen dosya inceleme tutana avukat veya avukat stajyeri ile zabt ktibi tarafndan imzalanarak dosyasnda saklanr.

(3) Davac, daval, feri mdahil ve vekilleri dava dosyasndaki veya elektronik ortamdaki btn tutanak ve belgelerin onaysz fotokopi ya da ktsn harsz olarak alabilirler. Avukatlarn belge rnei alabilmeleri iin vekletnamelerinin bulunmas zorunludur.

(4) Gizli olarak saklanmasna karar verilen belge ve tutanaklarn incelenmesi hkimin ak iznine baldr.

(5) Taraf vekilleri UYAP Avukat Bilgi Sistemi vastasyla dava dosyalarn inceleyebilir ve rnek alabilirler.

(6) Taraflar elektronik imza sahibi olmak kouluyla UYAP Vatanda veya Kurum Bilgi Sistemi vastasyla taraf olduklar dava ve ilere ait tm evrak inceleyebilir, rnek alabilirler. Elektronik imza sahibi olmayan taraflar sadece dava ve ilerin kapak bilgilerine ulaabilirler.

Dizi listesi

MADDE 43 (1) Dava dosyasnn fiziksel olarak dier bir mahkeme veya mercie gnderilmesi gerektiinde, zabt ktibince dosya ierisindeki her trl belgeyi gsteren bir dizi listesi yaplr ve alt imzalanr. Gnderilen dosyann son duruma tutanann bir rnei ile dizi listesinin bir sureti alnarak geici bir dosya alr.

Duruma listesi

MADDE 44 (1) Durumal ilerde mahkemenin ad, dosya esas sra numaras, taraflarn ad ve soyadlar, duruma tarih ve saati bir liste halinde durumadan nce ilgililerin eriimine sunulur.

NC BLM

Yarglama Giderleri

Har, gider avans ve delil avansnn denmesi

MADDE 45 (1) Davac, yarglama harlar ile her yl Bakanlka karlacak gider avans tarifesinde belirlenecek olan tutar dava aarken mahkeme veznesine yatrmak zorundadr. Gider avans, her trl tebligat ve posta cretleri, keif giderleri, bilirkii ve tank cretleri gibi giderler iin davacdan alnan mebla ifade eder.

(2) Adli yardm talebiyle alan dava ve ilerde adli yardm konusunda bir karar verilinceye kadar har, gider ve delil avans alnmaz. Kanunlardaki zel hkmler sakldr.

(3) Gider avansnn yeterli olmadnn dava srasnda anlalmas halinde, mahkemece bu eksikliin tamamlanmas iin davacya iki haftalk kesin sre verilir. Dava art olan gider avansnn yatrlmamas veya tamamlanmamas halinde, dava, dava art yokluundan reddedilir.

(4) Taraflardan her biri ikamesini talep ettii delil iin mahkemece belirlenen avans, verilen kesin sre iinde yatrmak zorundadr. Delil avans, taraflarn dayandklar delillerin giderlerini karlamak zere mahkemece belirlenen kesin sre iinde demeleri gereken mebla ifade eder. Taraflar birlikte ayn delilin ikamesini talep etmilerse, gereken gideri yar yarya avans olarak derler. Taraflardan biri avans ykmlln yerine getirmediinde, dier taraf bu avans da yatrabilir. Delil avansn yatrmayan taraf, o delilin ikamesinden vazgemi saylr. Taraflarn zerinde tasarruf edemeyecekleri dava ve ilerle, kanunlardaki zel hkmler sakldr.

(5) Delil avansnn denmesine, hkim tarafndan dilekelerin verilmesi, n inceleme aamas veya tahkikatn banda karar verilir.

(6) Har, Hukuk Muhakemeleri Kanununa gre tahsil edilmesi gereken avans ve para cezalar elektronik ortamda tahsil edilebilir. Tahsil ilemi bankalar araclyla olabilecei gibi Barokart, kredi kart ve benzeri aralarla da yaplabilir.

(7) Gider ve delil avans olarak tahsil edilen paralarn, mutad demeler dikkate alnarak belirlenecek olan gnlk ihtiyatan fazlas Bakanlka belirlenen bankaya yatrlr.

Harlarn ve para cezalarnn tahsili

MADDE 46 (1) Harlarn ve para cezalarnn tahsili iin gereken mzekkereler yaz ileri mdr tarafndan yazlr. Her yl bte kanunu ile belirlenen terkin snrnn altnda kalan harlarla ilgili mzekkere yazlmaz.

(2) Har tahsil mzekkereleri karar tarihinden itibaren en ge iki ay onbe gn iinde yazlmak zorundadr. 3402 sayl Kadastro Kanununun 36 nc maddesinin nc fkras uyarnca har tahsil mzekkereleri hkmn kesinletii tarihten itibaren onbe gn iinde yazlr.

Yarglama giderlerinin iadesi

MADDE 47 (1) Yarglama gideri iin tahsil edilen parann kullanlmayan ksm hkmn kesinlemesinden sonra yaz ileri mdr tarafndan ilgilisine iade edilir. Hesap numaras bildirilmi ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yaplr. Hesap numaras bildirilmemi ise masraf kalan paradan karlanmak suretiyle PTT merkez ve iyerleri vastasyla adreste demeli olarak gnderilir.

(2) Geici hukuk koruma talebi iin alnan yarglama giderinin kullanlmayan ksm verilen karardan sonra talep zerine iade edilir.

DRDNC BLM

Kanun Yolu lemleri

Kanun yoluna bavuru ilemleri

MADDE 48 (1) Kanun yoluna bavuru dilekesi, n bro veya yaz ilerinde grevli personele teslim edilir.

(2) Kanun yoluna bavuru dilekesi harca tabi deilse hemen, harca tabi ise har dendikten sonra kaydedilir ve bavuru sahibine cretsiz alnd belgesi verilir.

(3) Alnd belgesi, kanun yolu dilekesinin sisteme kaydedilmesi zerine verilen belgedir. Alnd belgesi, mahkemenin adn, dosyann esas ve karar numarasn, karar tarihini, taraflarn ve varsa mdahillerin ad ve soyadlarn, davann konusunu, bavurulan kanun yolu merciini, bavuru tarih ve saatini ierir.

(4) Kanun yolu bavurusu, kanun yolu dilekesinin kaydedildii tarihte yaplm saylr.

(5) Baka yer mahkemesine verilen kanun yoluna bavuru dilekelerinde de yukardaki hkmler uygulanr. Baka yer yaz ileri mdr veya grevli personel teslim ald dileke ve eklerini elektronik ortama aktarr, fizik evrak da gecikmeksizin ilgili mahkemeye gnderir.

(6) Herhangi bir nedenle elektronik ortamda ilem yaplamamas halinde durum bir tutanakla tespit edilir ve ilem fiziki ortamda yaplr. Elektronik sistem aldnda fizik ortamda yaplan ilemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarlr. Bu durumda kanun yolu bavuru dilekesi tutanan dzenlendii tarihte verilmi saylr.

(7) Fiziksel ortamda kanun yolu bavurusu mesai saatleri iinde yaplr.

(8) Gerek kiilerin UYAP Vatanda Bilgi Sistemi zerinden, tzel kii temsilcilerinin UYAP Kurum Bilgi Sistemi zerinden kanun yolu bavuru dilekeleri gnderebilmeleri iin elektronik imza sahibi olmalar gerekir. Gerek ve tzel kiiler elektronik ortamda yapacaklar kanun yolu bavurusunun harcn elektronik ortamda mahkeme veznesinin bal olduu banka hesabna aktarrlar. Kanun yolu bavurusu, dilekenin sisteme kaydedildii tarihte yaplm saylr. lem sonucunda bavuru sahibinin elektronik ortamda eriebilecei bir alnd belgesi oluturulur.

(9) Taraf vekillerince UYAP zerinden gvenli elektronik imza ile kanun yolu bavuru dilekesi gnderilebilir. Bu iler iin ayrca elle atlm imzal belge istenmez. Avukatlarn UYAP Avukat Bilgi Sistemi zerinden kanun yolu bavuru dilekesi gnderebilmeleri iin elektronik imza sahibi olmalar gerekir. Kanun yolu harlar avukat tarafndan elektronik ortamda mahkeme veznesi hesabna aktarlr. Ayrca bu ilemlerin Barokart veya kredi kart gibi deme aralaryla yaplmas salanabilir. Kanun yolu bavurusu, dilekenin sisteme kaydedildii tarihte yaplm saylr. lem sonucunda bavuru sahibinin elektronik ortamda eriebilecei bir alnd belgesi oluturulur.

(10) Elektronik ortamda kanun yolu bavurusu saat 00:00a kadar yaplabilir.

(11) Kanun yoluna bavurulan dava veya iler, grevli daire doru bir ekilde belirlendikten sonra kanun yolu formu ve dizi pusulas UYAP zenden hazrlanarak ilgili mercie gnderilir.

BENC BLM

ekimesiz Yargda Mhrleme, Deftere Geirme ve Yemin Tutana

Dzenlenmesi Usul

Mhrleme

MADDE 49 (1) Mhrleme, tanr mallarn koruma altna alnmas amacyla bir yerde tutularak kullanlmasnn nlenmesi veya bir tanmazn kullanlmasnn, deitirilmesinin nlenmesi ya da belirli bir faaliyetin durdurulmasdr.

(2) Tanr mallar deftere geirildikten sonra bir torba veya kapal bir yere konularak muhafaza altna alnr ve uygun aralarla mhrlenir.

(3) Tanmazlarda mhrleme ilemi, tanmaza giri ve kn engellenmesi veya bir faaliyetin nlenmesi eklinde gerekletirilir.

(4) Mhrleme ilemleri yaz ileri mdr veya grevli personel tarafndan yer, gn ve saat belirtilip tutanaa balanarak imzalanr.

Defter tutma

MADDE 50 (1) Defter tutma, tanr ve tanmaz mallar ile bor, alacak ve haklarn kayt altna alnmasdr.

(2) Defter tutma ilemleri, yaz ileri mdr, yaz ileri personeli veya bilirkii eliyle yaptrlabilir.

(3) Defter tutma ileminde, tanr mallarn sra numaras, cinsi, adeti, miktar, nerede bulunduklar, deeri; tanmaz mallarn sra numaras, tapu veya dier tanm bilgileri, deerleri; bor, alacak ve haklarn sra numaras, nitelii, vadesi ve miktar, borlu, alacakl ve hak sahibinin kimlik bilgileri, kayda geirilir.

(4) Defter tutma ilemleri elektronik ortamda yaplr. Zorunlu hallerde fizik ortamda yaplan ilemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarlr.

(5) Defter tutma ilemi fizik ortamda yapld takdirde defterin her sayfas ayr ayr numaralandrlr, imzalanr ve mhrlenir. Defterin sonu grevli personel veya bilirkii tarafndan imzalanr.

(6) Elektronik veya fizik ortamda tutulan defter ilgili hkim tarafndan gvenli elektronik imza ya da el ile imzalanarak onaylanr.

Yemin tutana

MADDE 51 (1) Yemin tutana, mevzuat uyarnca hkim huzurunda yemin etmeleri gereken kamu grevlileri, bilirkiiler ve dier kiilerin yapacaklar yemine ilikin dzenlenen tutanaktr.

(2) Yemin tutananda, mahkemenin veya hukuk dairesinin ad, hkimin ve zabit ktibinin ad ve soyad, sicili, imzas; yemin eden kiinin ad ve soyad, T.C. kimlik numaras, unvan, imzas; yeminin yapld yer, tarih ve saat; yeminin metni yer alr.

(3) Yemin tutana yaptrlan yeminin niteliine gre tamas gereken dier kaytlar da ierir.

(4) Yemin tutana elektronik ortamda dzenlenir. Zorunlu hallerde fizik ortamda yaplan ilemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarlr.

NC KISIM

eitli Hkmler

Tebligat ilemleri

MADDE 52 (1) Tebligat ilemleri 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanunu uyarnca karlan ynetmeliklere gre fizik ya da elektronik ortamda yaplr.

Ara kararlarn yerine getirilmesi

MADDE 53 (1) Ara kararlar gereince yaplmas gerekli ilemler derhal yerine getirilir. Ara kararnn yerine getirildii veya yerine getirilememe nedeni zabt ktibi tarafndan tarih belirterek erh verilir.

Mzekkerelerin gnderilme ekli

MADDE 54 (1) Mahkemelerce yazlan ve fizik ortamda gnderilmesi gereken yazlar posta yoluyla ya da mbair vastasyla gnderilir.

(2) Bu yazlar, hkimin izniyle elden takip amacyla i sahibine veya varsa vekiline ya da kanun temsilcilerine imza karlnda teslim edilebilir. Elden teslim edilen yazlar mahkeme mhryle mhrlenir ve bir zarfa konularak az kapatlr.

Tanklarn arlmas, cret ve giderlerinin denmesi

MADDE 55 (1) Tanklara gnderilecek davetiyede;

a) Tann ad, soyad ve ak adresi,

b) Taraflarn ad ve soyadlar,

c) Tanklk yapaca konu,

) Hazr bulunmas gereken yer, gn ve saat,

d) Mazeret bildirmeksizin gelmedii takdirde zorla getirilecei, gelmemesinin sebep olduu giderlere ve miktar belirtilmek suretiyle Kanunda gsterilen disiplin para cezasna hkmolunaca,

e) Durumaya gelmesine ramen kanun bir sebep gstermeden tanklktan ekinir, yemin etmez veya gstermi olduu sebep mahkemece kabul edilmemesine ramen tanklk yapmaktan ekinirse miktar belirtilmek suretiyle Kanunda gsterilen disiplin para cezasna ve bu yzden doan giderleri demesine hkmolunaca,

f) Bakanlk tarafndan hazrlanan tarife gereince cret ve giderlerinin denecei,

yazlr.

(2) Tanklk creti ve giderleri, tanklk grevi yerine getirildikten sonra tann talebi zerine, yaz ileri mdr veya grevlendirecei personel tarafndan denebilecei gibi, tank tarafndan hesap numaras bildirildii takdirde banka hesabna da aktarlabilir. Aksi halde masraflar iinden alnarak PTT merkez ve iyerleri araclyla adreste demeli olarak gnderilir.

Hkmn korunmas

MADDE 56 (1) Elektronik ortamda hazrlanan hkm, hkme katlan hkimler ve zabt ktibi tarafndan gvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP veri tabannda saklanr. Ayrca hkmn kts hkme katlan hkimler ve zabt ktibi tarafndan imzalanp mahkeme mhryle mhrlenerek karar kartonunda muhafaza edilir.

Karar verilmi dosyalara ilikin ilemler

MADDE 57 (1) Hkmn kesinlemesinden nce davadan feragat, davay kabul veya sulh halinde, hkim dosya zerinden bu konuda ek karar verir. Taraflarca kanun yoluna bavurulmu olsa dahi srf bu nedenlerle dosya istinaf veya temyiz incelemesine gnderilmez.

lam ve suretlerin verilmesi, kesinleme kayd ile harlarn tahsili

MADDE 58 (1) Hkimin resen harekete getii haller ile kanunlardaki zel hkmler sakl kalmak kaydyla taraflardan birinin talebi olmadka hkm teblie karlmaz. Taraflardan birinin talebi halinde hkmn bir nshas makbuz karlnda talep eden tarafa verilir, bir nshas da dier tarafa teblie karlr.

(2) Taraflardan her birine verilen hkm nshas ilamdr.

(3) Taraflarn elinde bulunan hkm nshalarnn farkl olmas hlinde karar kartonundaki esas alnr.

(4) Taraflar, harcn denmi olup olmamasna baklmakszn ilam her zaman alabilirler.

(5) Bakiye karar ve ilam harcnn denmemi olmas, hkmn teblie karlmasna, takibe konmasna, kanun yollarna bavurulmasna ve hkmn kesinletirilmesine engel tekil etmez.

(6) Hkmn kesinletii, ilamn altna veya arkasna yazlp, tarih ve mahkeme mhr konmak ve daire bakan veya hkim tarafndan imzalanmak suretiyle belirtilir.

(7) Suretler yaz ileri mdr tarafndan aslna uygunluu belirtilip onaylanarak verilir.

Teminatlarn iadesi

MADDE 59 (1) htiyati tedbir veya ihtiyati haciz taleplerinde teminat olarak yatrlan para, banka mektubu, tahvil veya benzeri evrakn iadesinin istenmesi halinde yaz ileri mdr teminatn iadesi iin kanun artlarn gerekleip gereklemediini aratrp bu hususu belgelendirerek gr ile birlikte dosyay hkim ya da daire bakanna sunar. Teminat gsterilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktnn anlalmas halinde mahkemece, teminatn iadesine karar verilir.

Ses ve grnt nakledilmesi yoluyla duruma icras ve dier usul ilemler

MADDE 60 (1) Mahkeme veya hukuk dairesi, taraflarn rzas olmak artyla, kendilerinin veya vekillerinin, SEGBS veya benzeri sistemlerle ayn anda ses ve grnt nakledilmesi yoluyla bulunduklar yerden durumaya katlmalarna ve usul ilemleri yapabilmelerine izin verebilir.

(2) Taraflarn rzas olmak kaydyla, mahkeme veya hukuk dairesi tann, bilirkiinin, uzmann veya bir tarafn dinlenilmesi esnasnda baka bir yerde bulunmalarna izin verebilir. Dinleme, SEGBS veya benzeri sistemler vastasyla ses ve grnt olarak ayn anda duruma salonuna nakledilir.

(3) Yemin edecek taraf, mahkeme veya hukuk dairesinin bulunduu yerden baka bir yerde oturuyor ise SEGBS veya benzeri sistemler vastasyla ayn anda ses ve grnt nakledilmesi yolu ile yemin icras mmkndr.

(4) SEGBS veya benzeri sistemlerle elde edilen ses ve grnt verileri de Kanunun 199 uncu maddesine gre elektronik belge hkmndedir.

(5) Kimlik tespiti ve dinleme ileminin yapldna dair UYAP Biliim Sisteminde veya zorunluluk nedeniyle haricen tutulan tutanak, dinleme ilemi srasnda hazr bulunan tm ilgililerce duruma gre gvenli elektronik imza ya da el rn imza ile imzalanr. Tutanakta, dinlenenlerin ad ve soyadlar, dinlemenin balang ve biti zaman, dinlemenin sresi, hazr bulunanlar ve varsa sunulan deliller gibi hususlar belirtilir.

(6) Elektronik ortamdaki tutanak aynen, fizik olarak tutulan tutanak ise taranp, elektronik imza ile imzalanmak suretiyle dinleme talep eden makama UYAP zerinden gnderilir. Belge asllar mahallinde saklanr.

(7) SEGBS veya benzeri sistemlerle durumaya katlan taraflarn beyanlarnn imzalanmas gerektiinde, dinlemenin yapld yer mahkemesince talepte bulunan mahkemece tutulan tutanan bir kts alnarak imzalatlr, imzalanan tutanak tekrar elektronik ortama aktarlr ve tutanan asl mahkemesine gnderilir.

(8) Bu maddede hkm bulunmayan hallerde 20/9/2011 tarih ve 28060 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ceza Muhakemesinde Ses ve Grnt Biliim Sisteminin Kullanlmas Hakknda Ynetmeliin bu Ynetmelie aykr olmayan hkmleri uygulanr.

Kymetli evrak ve belgelerin saklanmas

MADDE 61 (1) Kymetli evrak ve saklanmas lzumlu grlen sair belgeler yaz ileri mdrnn sorumluluunda mahkemenin kasasnda muhafaza edilir.

Resmi mhr ve beratnn saklanmas

MADDE 62 (1) Mhrlerin teslim alndna ilikin yaz ve berat yaz ileri mdrnn sorumluunda mahkemenin kasasnda muhafaza edilir.

Davalarn birletirilmesi ve ayrlmasnda yaplacak ilemler

MADDE 63 (1) Birletirilmelerine karar verilmi olan davalarn esas kaytlarnda bu durum belirtilir. Baka bir dava ile birletirilmesine karar verilen davann karar numaras birletirme kararna yazlr ve bu durum mahkemede verilen son kararda gsterilir.

(2) Bir davada ayrma karar verilirse ayrlan dava veya davalar o mahkemenin esasna ayrca kaydedilir ve eski kayt ile yeni kayt birbiriyle ilikilendirilir. lk kayt o dosyada kalan ksma mnhasr olur. Ayrlan davann dosyas ilk dosyada bu ksmlara ait yazlarn tamamnn onayl suretleri konularak yeniden oluturulur. Ayrlan davalar bakmndan daha nce tek karar ve ilam harc alnm ise her biri iin ayrca har alnr; daha nce alnan har ayrlm davalar da kapsyorsa yeniden har alnmaz. Ayrlp yeni esas numaras alan her dava iin bavuru harc alnr.

(3) Ayrma ilemleri iin yaplan masraflar ile ayrlan dosyann duruma gnnn teblii iin gerekli olan masraf ana dosyann gider avansndan karlanr. Gerektiinde gider avans tamamlattrlr.

Bilirkiilerin elektronik ortamda ilem yapmas

Madde 64 (1) Bilirkiiler UYAP Bilirkii Bilgi Sistemi zerinden de ilem yapabilirler. Bunun iin bilirkiilerin elektronik imza sahibi olmalar gerekir.

(2) UYAP Bilirkii Bilgi Sistemi zerinden bilirkii veya bilirkiiler grevlendirilebilir. Bilirkii listesinde yer alan bilirkiiler tespit ve teslim tutanan, dosyann i listesine dmesinden itibaren en ge bir hafta iinde gvenli elektronik imza ile imzalayarak mahkemeye gndermek ya da Hukuk Mahkemeleri Kanununun 275 inci maddesinin birinci fkrasnda belirtilen haber verme ykmlln yerine getirmek zorundadr. Bu tutanaklar, bilirkii tarafndan imzalanmadan dosya eriime ve incelemeye alamaz. Bilirkii dosyay inceledikten sonra elektronik ortamda dzenledii raporunu gvenli elektronik imzayla imzalayarak mahkemesine gnderir. Birden fazla bilirkii grevli ise dzenlenen rapor tm bilirkiiler tarafndan gvenli elektronik imza ile imzalandktan sonra mahkemeye gnderilir. Bilirkii listesinde yer almayan bilirkiilerin ise bu ilemleri yapabilmeleri iin ncelikle mahkeme huzurunda yemin etmeleri gerekir.

(3) Bilirkiilere denmesi gereken cretler de Bilirkii Bilgi Sistemi zerinden banka hesaplarna aktarlabilir.

(4) Raporunu sunan bilirkii hakknda, hkim tarafndan UYAPta yer alan performans deerlendirme formu doldurulabilir.

DRDNC KISIM

Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 65 (1) Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yaz leri Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 66 (1) Bu Ynetmeliin, elektronik ortamda yaplmas ngrlm olup henz UYAP uygulamalarnda bulunmayan ilemlere ilikin hkmleri, gerekli yazlm almas tamamlanp uygulama gncelleme duyurular yapldktan sonra, dier hkmleri ise yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 67 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Adalet Bakan yrtr.

 

 

EK -1

RNEK N NCELEME KONTROL FORMU

 

n ncelemenin Durumal Yaplp Yaplmad

 

n inceleme durumasz yaplmtr

(HMK m. 138deki durumda duruma almayabilir)

n inceleme durumal yaplmtr

 

n ncelemede Yaplan lemler

A) Dava artlar Bakmndan

1. Trk mahkemelerinin yarg hakk mevcut mu?

Mevcut Mevcut deil

Ksaca yaplan ilem

 

2. Yarg yolu caiz mi?

Caiz Caiz deil

Ksaca yaplan ilem

 

3. Mahkeme grevli mi?

Grevli Grevli deil

Ksaca yaplan ilem

 

4. Yetkinin kesin olduu hllerde, mahkeme yetkili mi?

Kesin Yetki Yok Yetkili Yetkili deil

Ksaca Yaplan ilem

 

5. Taraflar, taraf ehliyetine sahip mi?

Taraf ehliyeti var Taraf ehliyeti yok

Ksaca Yaplan ilem

 

6. Taraflar dava ehliyetine sahip mi?

Dava ehliyet var Dava ehliyeti yok

Ksaca Yaplan ilem

 

7. Kanun temsilci atanmas gereken hallerde bunun gerei yerine getirilmi mi ya da temsilci gerekli nitelie sahip mi?

Kanun temsilci sz konusu deil Temsilcide eksiklik yok

Temsilci de eksiklik var

Ksaca Yaplan ilem

 

8. Dava takip yetkisinin sz konusu olduu hallerde bu tamam m?

Dava takip yetkisi sorunu yok Dava takip yetkisi sorunu var

Ksaca Yaplan ilem

 

9. Vekil araclyla takip edilen davalarda, vekil davaya veklet ehliyetine sahip mi ve uslne uygun dzenlenmi bir vekletnamesi mevcut mu?

Vekil Yok Veklet ehliyetinde sorun yok

Veklet ehliyetinde sorun var

Ksaca Yaplan ilem

 

10. Davac yatrmas gereken gider avansn yatrm m?

Gider avans yatrlm Gider avans yatrlmam

Ksaca Yaplan ilem

 

11. Teminat gsterilmesi gerekiyor mu, bu karar yerine getirilmi mi?

Teminat gstermek gerekmiyor Teminat gsterilmi

Teminat gsterilmemi

Ksaca Yaplan ilem

 

12. Davacnn, dava amakta hukuki yarar mevcut mu?

Hukuk yarar mevcut Hukuk yarar mevcut deil

Ksaca Yaplan ilem

 

13. Ayn dava, daha nceden alm ve hlen grlyor mu (derdest mi)?

Derdestlik yok Derdestlik var

Ksaca Yaplan ilem

 

14. Ayn dava hakknda daha nce verilmi kesin hkm var m?

Kesin hkm yok Kesin hkm var

Ksaca Yaplan ilem

 

15. zel dava art mahiyetinde bakaca bir dava art var m?

zel dava art yok zel dava art var ve dava art mevcut

zel dava art var ve dava art mevcut deil

Ksaca Yaplan ilem

 

B) lk tirazlar Bakmndan

 

1. Yetki itiraz yaplm m ve sonucu nedir?

Yetki itiraz yok

Yetki itiraz var ve mahkeme yetkili

Yetki itiraz var mahkeme yetkisiz

Ksaca Yaplan ilem

 

2. blm itiraz yaplm m ve sonucu nedir?

blm itiraz yok

blm itiraz var ve dava mahkemenin iblmnde

blm itiraz var ve mahkemenin iblmnde deil

Ksaca Yaplan ilem

 

3. Tahkim itiraz yaplm m ve sonucu nedir?

Tahkim itiraz yok

Tahkim itiraz var ve itiraz yerinde

Tahkim itiraz var ve itiraz yerinde deil

Ksaca Yaplan ilem

 

C) Taraflarn ddia ve Savunmalar ile Uyumazlk Noktalar Bakmndan

Davacnn iddialar zetle tutanaa geirilmitir

Davalnn savunmalar zetle tutanaa geirilmitir

Taraflarn iddia ve savunmalar erevesinde uyumazlk noktalar somut olarak tutanaa geirilmitir

 

D) Taraflarn Sulh Olup Olmadklar ve Sonucu Bakmndan

Taraflar sulh olmamlardr

Taraflar sulh olmulardr

 

E) Esasa likin Sreler Bakmndan (Sreler bakmndan sorun olup olmad tespit edilip, bu konudaki karar ise ilk tahkikat durumasnn banda verilecektir)

Hakdrc sre veya zamanam defi sz konusu deildir

Hakdrc srenin incelenmesi gerekmektedir

Zamanam defi vardr ve incelenmesi gerekmektedir

Hkimin mzas