3 Nisan 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28253

YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)’tan:

BASIN KARTI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/3/2001 tarihli ve 24350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Basın Kartı Başvurularında İstenen Belgelere İlişkin Uyulacak Usul ve Esaslar

EK MADDE 1 – Basın kartı başvurularında başvuru sahiplerinden istenen belgelere ilişkin aşağıda belirtilen hususlar esas alınır:

a) Başvuru sahibinin kimlik ve adres bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası beyanı alınır ve başvuru sahibinin kimlik ve adres bilgilerine ilişkin olarak kendisinden ayrıca bir belge talep edilmez. Başvuru sahibinin kimlik ve adres bilgilerine kurum tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişilir.

b) Basın Kartı başvuru işlemlerinde kullanılmak üzere istenen bir belgenin aslının getirilmesi hâlinde, bu belgenin fotokopisi, yetkilendirilen personel tarafından aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. Başvuru sahibinin, yetkilendirilen personel tarafından tasdik edilmiş belgeyi teslim etmesi halinde, başvuru sahibinden bu belge haricinde ayrıca belge aslını veya noter onaylı suretini kuruma teslim etmesi istenmez.

c) Başvuru sahibinin adli sicil bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden adlî sicil kaydı istenmez, bunun yerine yazılı olarak adli sicil beyanı istenir. Başvurunun beyanname kullanılarak yapıldığı hâllerde, beyannamede adlî sicil beyanı bölümü ayrılır. Kurum, beyanın doğruluğunu adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder.

ç) Kurumun görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.

d) Başvuru sahiplerinin sosyal güvenlik bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahiplerinden sosyal güvenlik bilgilerine ilişkin belge istenmez. Bu bilgiler Kurum tarafından Sosyal Güvenlik Kurumundan elektronik ortamda alınır. Başvuru sahibinden elektronik ortama erişim için gerekli bilgiler istenir.

Bu maddenin birinci fıkrası hükümleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar hakkında uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)’tan:

BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/1997 tarihli ve 23082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinin (f) alt bendinde yer alan “ikamet ve öğrenim belgeleri” ibaresi “adres beyanı ve öğrenim belgeleri”, olarak “onaylı nüfus cüzdanı sureti” ibaresi  “T.C. kimlik numarası”, olarak “sigorta kayıt ve dökümleri” ibaresi “sigorta kayıt beyanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIM SİGORTALARI HAVUZU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) T.C. kimlik numarası beyanı.

b) Öğrenim belgesinin idarece onaylı örneği.

c) Tebligata esas adres beyanı.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/5/2006

26172

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/9/2006

26297

2-

24/1/2008

26766

 

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kan ve kayın hısımlarından, akrabalık durumlarını ve T.C. kimlik numaralarını beyan etmeleri ve T.C. kimlik numaralarının bulunduğu nüfus cüzdanı aslını ziyaret süresince ceza infaz kurumlarında yetkili görevlilere teslim etmeleri istenir. Ziyaretçilerin beyanlarının doğruluğu, ceza infaz kurumları tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden elektronik ortamda araştırılmak suretiyle teyit edilir. Bu şekilde doğru beyanda bulunduğu tespit edilen ziyaretçilerden beyanlarına ilişkin olarak nüfus kayıt örneği veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge istenmez.

Kimlik paylaşım sistemi üzerinden elektronik ortamda kanuni yakınlığı tespit edilemeyenlerin veya hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen ancak T.C. kimlik numarası bulunmayan kan ve kayın hısımlarının akrabalık durumlarını, nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklar tarafından verilen resmi belgeler ile ispatlamaları gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

—— • ——

Avrupa Birliği Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ

BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN SEÇİMİNE İLİŞKİN SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Personelinin Seçimine İlişkin  Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) T.C. kimlik numarası beyanı (iş talep formunda belirtilir),

f) Adli sicil kaydına ilişkin beyanı,

g) Erkek adayların askerlik durumu beyanı,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere ait kimlik bilgilerinin saklanması

MADDE 7 – İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları, doğum yeri ve doğum tarihlerini belirten bir listeyi saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yapı ruhsatının vizeler bölümüne yapı denetim kuruluşunun denetçilerinin imzaları alındıktan sonra ilgili bölüm idarece incelenir. İnceleme neticesinde eksik vize işlemi var ise bunlar yapı denetim kuruluşuna tamamlattırılır. Bunun dışında, hiçbir şekilde vize veya vize anlamına gelecek bir uygulamada bulunulamaz.”

“(6) İnşaatın tamamlanmasını müteakiben tanzim edilen iş bitirme tutanağı ilgili idarece incelenerek, on beş iş günü içinde onaylanır veya var ise eksikliklerinin neler olduğu belirtilerek, giderilmesinin gerektiği yazılı olarak bildirilir. Eksikliklerin giderilmesinden sonra verilen iş bitirme tutanağı iki iş günü içinde onaylanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir.

 “b) Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin kayıtlı olduğu odaya üyeliklerinin devam edip etmediğini ve mesleki kısıtlılıklarının olmadığına dair beyanlarının olup olmadığını kontrol eder ve üyeliği devam etmeyen müellifin durumunu ilgili meslek odasına bildirir.

c) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idarelerin dışındaki kurumlar tarafından onaylanması gereken elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerini ilgili mevzuata göre inceler, zamanında ve usulüne uygun olarak onaylanmasını temin eder.”

“b) Bakanlıkça onaylanmış yapıya ilişkin bilgi formunun aslını, yapının denetimini üstlendiği konusunda ek-5’te gösterilen form-3’e uygun taahhütnameyi, yapı denetim kuruluşunun yapı sahibi ile imzaladığı ek-6’da gösterilen form-4’e uygun sözleşmeyi ve projelerdeki eksikliklerin giderildiğini gösterir proje kontrol formunu ilgili idareye verir. Söz konusu belgelerde noter tasdiki aranmaz.”

“ç) Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin inşaat ruhsatının alındığı tarihi izleyen otuz gün içinde ilgili idare tarafından onaylanmasını temin eder ve onaya ilişkin belgeyi inşaat ruhsatı vermeye yetkili idareye sunar. Bu süre içinde söz konusu projelere ilişkin onaylar idareye sunulamadığı takdirde inşaat idarece durdurulur.”

“r) Yapı ile ilgili olarak ısı ihtiyacı kimlik belgesinin, kanal bağlantısının yapıldığına ilişkin tutanağın, binanın yapı aplikasyon projesine uygun şekilde aplike edildiğini gösteren vaziyet planı ve bağımsız bölüm planını içeren belgenin, elektrik, telefon ve doğalgaz tesisatlarının, yangın algılama, tahliye ve söndürme sisteminin projelerine uygun şekilde yapılmasını denetleyerek bunlara ilişkin uygunluk belgelerini ve asansörün ilgili idarece tescilini temin eder. Bu işlemlerin usulüne uygun yapıldığına dair raporu ve yapının cephe fotoğraflarını iş bitirme tutanağına ekler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler tarafından, proje müelliflerince hazırlanan projelerin ihtisas alanlarındaki mevzuata uygunluğu, detay ve hesapların doğruluğu, ek-3’te gösterilen form-1 ile belirlenmiş asgari kriterlere uygunluğu ve proje müelliflerinin mesleki kısıtlılığı olmadıklarına dair beyanı kontrol edilir. Var ise, eksiklik ve hataların giderilmesi sağlanır. Eksikliği ve hatası bulunmayan projeler, ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendis tarafından onaylanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Proje müellifi, yapı ruhsatına esas olan uygulama projelerini ve zemin etüdü raporları da dâhil olmak üzere her türlü etüde dayalı çalışmaları mevzuatına uygun olarak yapmak ya da yaptırmak ve incelenmek üzere ilgili meslek odasına kayıt belgesi ve mesleki kısıtlılığı olmadığına dair beyanı ile birlikte yapı denetim kuruluşuna vermek ile görevlidir.”

“(3) İlgili meslek odasına üye olmayan veya mesleki kısıtlılığı olmadığına dair beyanı bulunmayan proje müellifinin projesi, yapı denetim kuruluşunca incelenmez.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“30. Siyah kot: İmar planında gösterilen yolun doğal zeminini ifade eder.

31. Kırmızı kot: İmar planında gösterilen yolun gerekli hesaplar yapıldıktan sonra kullanıma hazır halini ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 57 – Yapı ruhsatı işleri bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.

Yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadilât yapmak üzere parsele ait imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı ve uygulama imar plânına esas onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alana esas bölümünü almak için; yapı sahipleri veya vekilleri başvuru dilekçelerine aplikasyon krokisini ve tapu kayıt örneği veya istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeleri ekleyerek ilgili idareye müracaat ederler.

İlgili idare başvuru tarihinden itibaren imar durum belgesi (çap) ve onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun bir örneğini en geç iki iş günü; yol kotu tutanağı ve kanal kotu tutanağını en geç beş iş günü içinde verir. Kanal kotu tutanağı idare dışında ayrı bir su ve kanalizasyon idaresi tarafından düzenleniyor ise, bu süre üç iş günüdür. Bu belgelerin bu süreler içinde verilmemesi halinde gerekçesinin, başvuru sahibine aynı süreler içinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

Tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler; özel kanunlara göre tahsis yapılmış olmakla beraber henüz tapu siciline malik adına mülkiyet olarak kaydedilmemiş olan gayrimenkuller için özel kanunlarda mülkiyet belgesi yerine geçeceği hükme bağlanmış olmak kaydı ile ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş olan tahsis belgesi, mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına dayalı olarak yetkili makamlarca verilen belge ve kesinleşmiş kamulaştırma kararlarıdır. Tapu kayıt bilgilerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) bulunması halinde bu bilgilere ilgili idare tarafından TAKBİS üzerinden elektronik ortamda doğrudan erişilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bu konuda gerekli tedbirler alınır. Yapı sahipleri veya vekillerinden ayrıca tapu kayıt örneği veya istisnai hallerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler istenmez. Ancak, bu durumda, yapı sahipleri veya vekillerden, başvuru dilekçelerinde TAKBİS üzerinden parsele ilişkin kayıtlara erişim için gerekli bilgileri beyan etmeleri istenir.

Yapı sahibi ve vekilince yukarıdaki fıkralarda sayılan belgelere göre ilgili kanun, plân, yönetmelik, Türk standartları, çevre şartları, fen, san’at ve sağlık kurallarına ve ilgili bütün mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere aşağıdaki projeler hazırlatılır.

a) 1- Mimarî proje; mimarlar tarafından uygulama imar planına, parselasyon planına ve bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanan vaziyet plânı, kat irtifakına ve kat mülkiyetine esas paylaşım tablosu, metrekare cetveli, bodrum katlar dâhil olmak üzere bütün kat plânları, çatı plânı ile bunlara ilişkin en az iki adet kesit ve yeteri sayıda görünüş, toprak kazı hesabı, gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan avan proje ve tatbikat projeleri ile ilgili mühendislerce hazırlanan ısı yalıtım projesi veya raporu, yapı yaklaşma mesafeleri ve yapı projelerine göre hazırlanacak yapı aplikasyon projesi, yerleşme ve yapının özelliğine göre ilgili idarece istenecek peyzaj projelerinden meydana gelir.

2- Yapı aplikasyon projesi; parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre belirlenen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve röper noktalarının ülke koordinat sistemine işlenmek üzere harita mühendislerince hazırlanıp imzalanan projeyi ifade eder.

b) Statik proje; mimarî projeye ve zemin etüdü raporuna uygun olarak, inşaat mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren, bodrum kat dâhil olmak üzere bütün kat plânları, çatı plânları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. Statik projeye esas teşkil edecek zemin etüdü (jeoteknik etüt) raporu;

1- Yeraltının dinamik esneklik direnişleri ve yerin dayanımı, taşıma gücü, yer altı suyu varlığı, yer altı yapısı, deprem bölgelenmesi, yer kırıklıklarının hareketleri, oturma, sıvılaşma ve yer kaymalarının boyutları gibi zeminin fizikî özelliklerini belirleyen çalışmalar yönünden jeofizik mühendislerince,

2- Sondajlar, arazi çalışmaları, zemin ve kaya mekaniği, laboratuvar deneylerini ihtiva eden zemin-yapı etkileşiminin analizinde kullanılacak temel-zemin, zemin profili ve zemini oluşturan birimlerin fizikî ve mekanik özelliklerini konu alan çalışmalar yönünden jeoloji mühendislerince,

3- Zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin emniyet gerilmesi hesaplaması gibi çalışmalar yönünden inşaat ve jeoloji mühendislerince,

mühendislik hizmetleri standartlarına uygun, detaylı olarak hazırlanan ve parselin bulunduğu zeminin durumunu yukarıda belirtilen çalışmalar ve analizler ile açıklayan, ilgili mühendislik disiplinlerine mensup mühendislerce, Bakanlıkça belirlenen formata göre hazırlanan ve imzalanan belgedir.

c) Mekanik tesisat projesi; mimarî projeye uygun olarak, makina mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen sıhhî tesisat, kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri ısıtma, soğutma, havalandırma projeleri ve ısı yalıtım raporudur. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.

ç) Elektrik tesisat projesi; mimarî projeye uygun olarak, elektrik mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen kuvvetli ve zayıf akıma ilişkin elektrik iç tesisatı ile elektrik mühendisi ve makina mühendisince birlikte hazırlanan asansör projeleridir. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.

Beşinci fıkrada sayılan projeler ile yapının özelliğine ve mahallin şartlarına göre idarece ek olarak istenen ilgili mühendislerce hazırlanan arıtma, otomatik kontrol tesisatı, yangın algılama, tahliye ve söndürme gibi proje, rapor ve belgelerin, Bakanlıkça kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara ve mevzuata uygun olarak hazırlanması gerekir.

Projelerin ilk paftasında, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada ve parsel numaraları, arsanın alanı, var ise mevcut yapılar, yapının taşıyıcı sisteminin niteliği, kat adedi, emsal hesabına konu alanı, yapı inşaat alanı ve toplam yapı inşaat alanı, kullanım amacı, yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje müellifleri ve proje denetimi yapan denetçi mimar ve mühendisler ile bunlara ilişkin kuruluşlar hakkındaki bilgileri ihtiva eden bilgi tablosu bulunur.

Mimari proje altı takım halinde, beşinci ve altıncı fıkralarda sayılan diğer proje, resim, hesap ve raporlar beş takım halinde düzenlenerek ilgili idareye başvurulur. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabi yapılarda, kuruluşun ilgili denetçi mimar ve mühendislerince incelenerek projelere uygun görüş vermiş olması zorunludur.

Bu projeler ilgili idare tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde incelenir, eksik veya yanlış yok ise uygun görüldüğü yapı sahibine yazılı olarak bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ulusal adres veri tabanı üzerinden yapı ruhsatı düzenlenmesi zorunludur. Yapının kamu adına denetimine ilişkin bütün fenni mesuliyetler mimar ve mühendisler tarafından üstlenilmeden yapı ruhsatı düzenlenemez.

İnceleme sonucu eksik veya yanlışlık tespit edilmesi halinde, tüm eksiklik ve yanlışlıkların gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak açıkça belirtilmesi suretiyle projelerin tamamlatılmak üzere bu süre içinde ilgililerine iade edilmesi zorunludur. Belirtilen eksiklikler tamamlanıp, yanlışlıklar giderilmesi üzerine yapı sahibince yapılacak başvuruda, idarece daha önce belirtilenler dışında başkaca yeni bir eksiklik veya yanlışlık öne sürülemez ve sözkonusu eksikliklerin giderildiğinin tespit edilmesi halinde durum yazılı olarak yapı sahibine bildirilerek üst fıkrada yer aldığı şekilde yapı ruhsatı düzenlenir.

Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin yapı ruhsatı verilmesi aşamasında idareye sunulması zorunlu değildir. Bu projeler hazırlanıp yapı denetim kuruluşları veya fenni mesuller tarafından uygun oldukları onaylandıktan sonra ruhsat aşamasında diğer projeler ile birlikte yetkili idareye sunulur. Aynı projelerin ilgili kurumlarca onaylanması yapı denetim kuruluşu veya fenni mesul tarafından temin edilir ve yapı ruhsatının verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde bu projelere ilişkin onaylar yapı denetim kuruluşu veya fenni mesul tarafından ruhsat vermeye yetkili idareye sunulur.

Yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler sırasında ilgili yapıya ait numarataj bilgileri belediyelerin numarataj işleminden sorumlu birimleri tarafından ilgili idareye elektronik ortamda sunulur. Başvuru sahiplerinden numarataj işlemine ilişkin belge istenmez. Numarataj işleminden sorumlu birimler numarataj bilgilerini elektronik ortamda kayıt altına almakla ve ilgili idarelerle paylaşmakla yükümlüdür.

Gelişme alanlarında kalanlar dışında harcamalara katılım payları içinde yer alan yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına katılım payları yapı ruhsatı verilmesi aşamasında idarece ön koşul olarak öne sürülemez, büyükşehir belediyelerince tahsil edilen kanal katılım payı ve yol katılım paylarına ilişkin bilgiler elektronik ortamda kayıt altına alınır ve bu bilgiler belediyelerle paylaşılır.

Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırıp her yıl için yenilemeleri gerekir. İlgili meslek odaları, hakkında süreli veya süresiz kısıtlılığı bulunan veya üyeliği sona eren üyelerini derhal elektronik ortamda merkez yapı denetim komisyonu ile bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara bildirir. İdare yapı ruhsatı düzenleme aşamasında her proje için, proje müelliflerinden, fenni mesullerden ve şantiye şeflerinden mevzuata aykırı uygulama sebebiyle süreli veya süresiz olarak meslekî faaliyet haklarının kısıtlı olmadığına ilişkin ek-1’de yer alan sicil durum taahhütnamesini ister. İdareler sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen mimar ve mühendislerin işlemleri tazmin ve hukuki sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemler oda sicil durum taahhütnamelerinde, idare tarafından yazılı olarak belirtilir. Yapım işlerinde yapı müteahhidi, taşeron ve şantiye şefi olarak görev alanlar aynı zamanda fenni mesul olarak görev üstlenemezler. İdare, projeleri incelerken 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunluğu da gözetir.

3194 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plâncıları dışında kalan fen adamlarının proje hazırlama ve uygulama yapmaya ilişkin yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, bu kurum ve kuruluşlara ait projeleri yapan ve 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun uyarınca mühendislik ve mimarlık hizmeti verme ehliyetine sahip mimar ve mühendisler, meslek odasına kayıt ve büro tescili hakkındaki yükümlülüklere tâbi değildir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 58 – Fenni mesuliyet hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgililerin sicillerinin tutulmasına dair esaslar aşağıda belirlenmiştir.

Fenni Mesuliyet:

Fenni mesuller, 57 nci maddede belirtilen esaslara göre düzenlenen ruhsat eki projelerin uygulanmasının denetimi için mal sahibi veya vekili tarafından belirlenirler ve ilgili idareye karşı görevli ve sorumludurlar.

Proje ile ilgili sorumluluk proje müellifine ait olmak üzere yapının fenni mesuliyeti, konusu, ilgisi ve yapım aşamasına göre mimar, inşaat, makina ve elektrik mühendisleri tarafından ayrı ayrı yürütülür. Proje ile ilgili sorumluluğu bulunanların faaliyetleri ek-2, ek-4, ek-6, ek-7 ve ek-8’de yer alan formlar kullanılarak kayıt altına alınır. Ayrıca idare varsa ek projelerin fenni mesuliyetini, konusuna göre ilgili meslek adamlarının üstlenmesini ister.

Fenni mesuller unvanına ve eğitimine göre, yapının kanuna, plâna, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, san’at, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını denetleyeceğine dair ek-1’de yer alan taahhütnameyi ilgili idareye vermek zorundadır. Taahhütnamede fenni mesul ile mal sahibi arasında yapılan sözleşmede belirlenen fenni mesuliyet bitiş süresine ilişkin bilginin yer alması gerekir. Ayrıca, noter tasdikli imza sirküleri, ek-5’te yer alan oda kayıt belgesi örneği, sosyal güvenlik numarası ve vergi kimlik numarası da idareye verilir.

İdare; aynı zamanda, kanuna ve mevzuata aykırı uygulama nedeniyle süreli olarak faaliyetleri kısıtlanan fenni mesullerin bu durumu hakkında bilgilenmek ve aşağıda belirlenen inşaat alanı sınırlamalarının denetimini sağlamak üzere, ilgili fenni mesulce düzenlenen, sicil durum taahhütnamesini ve fenni mesuliyet üstlenilen işin adı ile fenni mesulün üzerinde bulunan fenni mesuliyete ilişkin inşaat alanını (m2) belirtir belgeyi ister.

İlgili idareler fenni mesuliyet üstlenen mimar ve mühendislerin bir önceki ayda yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bir liste halinde topluca bildirir.

Meslek odaları, fenni mesuliyete ilişkin yapı inşaat alanı sınırlamasının kontrolünü bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere kayıtlarına giren yapı ruhsatı ile bu ruhsata istinaden düzenlenen yapı kullanma izin belgelerini veya fenni mesul sözleşmelerini veya istifa dilekçelerini dikkate alarak yerine getirirler.

Fenni mesulün, yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır. Farklı bir ilde fenni mesuliyet üstlenilebilmesi için ilgili idarenin uygun görmesi ve yapı yeri ile fenni mesulün işyeri arasındaki mesafenin en fazla 200 km olması gerekir.

Fenni mesullerden, mimar veya inşaat mühendisi 30 000 m2'den, makina mühendisi 60 000 m2'den, elektrik mühendisi 120 000 m2'den fazla inşaatın, fenni mesuliyetini aynı anda üstlenemez. Üzerinde başka bir fenni mesuliyet bulunmamak koşulu ile bu miktarları aşan tek ruhsata bağlı inşaatlarda bu şart aranmaz.

Tek ruhsata bağlı, yapı inşaat alanı 3000 m2'den fazla olan inşaatlarda yapı denetiminde fenni mesullere yardımcı olmak üzere uzmanlık konusuna göre birer fen adamı görevlendirilir. Bu fen adamlarından, aynı anda ve il sınırları içinde kalmak kaydıyla inşaatla ilgili fen adamı 15 000 m2'den, tesisatla ilgili fen adamı 30 000 m2'den, elektrikle ilgili fen adamı 60 000 m2'den fazla inşaatta görevlendirilemez.

İşin konusuna göre ilgili fenni mesuller ve yardımcısı fen adamları yapı ruhsat formunda belirlenenler ile aşağıda belirtilen yapım aşamalarında yapı yerinde bulunmak ve aşağıda sıralanan işlerin yapılmış olduğuna ilişkin açıklamaları ek-3’te yer alan yapı denetim defterine işlemek zorundadır.

a) Aplikasyon,

b) Hafriyat ve zemin hazırlama ve zemin etüdü ve emniyet gerilmesi testlerinin yapımı,

c) Temel inşaatın tamamlanması ve temel vizesi düzenlenmesi,

d) Temel ve çatı dahil her katın kalıp, demir, beton ve tesisat donanımı,

e) Su ve ısı yalıtım vizesi,

f) Malzemenin kullanımından önce Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygunluğunun denetimi,

g) Tesisat, elektrik, kanalizasyon vizeleri.

Bu maddeye göre istihdam edilen fen adamlarının bu görevi kabul ettiklerine dair taahhütnamenin ilgili idareye verilmesi zorunludur.

Sicil: Fenni mesullerin sicilleri, ilgili meslek odalarınca, ilgili idareden alınacak iş bitirme belgeleri de dikkate alınarak tutulur ve yeni bir fenni mesuliyet üstlenilmesinde bu siciller dikkate alınır.

Fen adamlarının sicilleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde, belediyelerin ilgili birimlerince tutulur ve bu sicillerin birer kopyaları her yıl sonunda valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilir. Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerde görev yapacak fen adamlarının sicillerinin tutulması valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) aittir. Sicil fişleri yapının inşaat ruhsatı alınmasından yapı kullanma izninin alınmasına dek geçecek süreyi, bu süreç içindeki faaliyetlerin hepsini içine alır. Fen adamlarının sicillerinin tutulmasında fenni mesullerin bildireceği görüş ve kanaatler esas alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten izin alınması zorunludur. Bu iznin alınması için ilgili idareye yapılan başvuru dilekçesi ekinde, fenni mesullerin veya yapı denetim kuruluşlarının yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını ve ilgili standartlara uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirten raporları ile yapıya ilişkin fotoğrafları yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yapı kullanma izinlerinde başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar

MADDE 64/A – Yapı kullanma izinlerine ilişkin başvurularda, başvuru sahibinin dilekçesi veya idare tarafından hazırlanmış matbu form ile yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğine ilişkin fenni mesul veya yapı denetim kuruluşu raporları dışında herhangi bir belge istenmez.

Yapı kullanma izni vermeye yetkili idarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.

Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli bilgiler istenebilir.

Yapı ruhsatına ilişkin bilgilerin Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) bulunması halinde söz konusu bilgiler buradan temin edilir. KPS üzerinden erişilebilen bilgiler yapı sahipleri veya vekillerinden istenmez.

Yapı kullanma izin belgesi verilmesine ilişkin işlemler sırasında ilgili yapıya ait numarataj veya kanal bağlantısı yapılmasına ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulması halinde bu bilgiler belediyelerin numarataj veya kanal işlemlerinden sorumlu birim veya kurumları tarafından ilgili idareye elektronik ortamda sunulur. Başvuru sahiplerinden numarataj veya kanal işlemlerine ilişkin belge istenmez. Belediyelerin numarataj ve kanal işlemlerinden sorumlu birim veya kurumları söz konusu bilgileri elektronik ortamda kayıt altına almakla ve yapı kullanma izni vermeye yetkili idarelerle paylaşmakla yükümlüdür.

Yapı kullanma izni vermeye yetkili idarece, başvuru sahibinden kullanılan malzemenin irsaliye ve faturası, doğalgaz uygunluk belgesi, yangın güvenlik (itfaiye) raporu, sığınak raporu, emlak alım vergisi ilişik kesme belgesi, yapı denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilen temel, toprak ve ısı yalıtım vizeleri başta olmak üzere herhangi bir vize işlemi için ilgili idarece hazırlanacak onay belgesi, çevre düzenine ilişkin yazı, işgaliye borcu olmadığına ilişkin yazı, vergi dairelerinden vergi borcu olmadığına ilişkin belge, belediye tarafından alınan vergi ve harçların makbuzları ve buna benzer belgeler istenmez.

İlgili idareler, bu maddenin yayımından itibaren en geç bir yıl içinde bu maddede yapı kullanma izin belgesi için öngörülen elektronik ortamda veri paylaşımına ilişkin tedbirleri almak ve bu verileri yapı kullanma izni vermeye yetkili idarelerin erişimine açmakla yükümlüdür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan ekler ilave edilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümleri (..................) Belediye Başkanı tarafından uygulanır.

 

 

 

“EK-1                                                                                 FORM - 1

 

PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

TAAHHÜTNAME

Proje Müellifi

Oda Sicil No    :

Unvanı             :

Adresi              :

Telefonu          :

Müellifliği Üstlenilen Proje

İl / İlçe                              :

İlgili İdare                        :

Pafta/Ada/Parsel No        :

Yapı Adresi                      :

Yapı Sahibi                       :

Yapı Sahibinin Adresi      :

Projenin Türü                   :

Yukarıdaki bilgilere sahip projenin müellifliğini üstlenmemde 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarımda herhangi bir kısıtlılık bulunmadığını taahhüt ederim. ...../..../20.....

 

 

Proje Müellifi

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

 

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.

 

 

 

EK-1                                                                                   FORM - 2

 

FENNİ MESUL MİMARLAR TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

TAAHHÜTNAME

Fenni Mesul Mimar

Oda Sicil No    :

Unvanı             :

Adresi              :

Telefonu          :

Fenni Mesuliyeti Üstlenilecek İş

İl / İlçe                              :

İlgili İdare                        :

Pafta/Ada/Parsel No        :

Yapı Adresi                      :

Yapı Sahibi                       :

Yapı Sahibinin Adresi      :

Sözleşme Başlangıç Tarihi:

Sözleşme Bitiş Tarihi        :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde, 3194 sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulayacağımı, fenni mesuliyetini üstlendiğim yapıyı ruhsata ve eki projelere, standart ve şartnamelere uygun olarak denetleyeceğimi,

Bu çerçevede yapılacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, fenni mesuliyet görevini ifa ederken başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Üzerimde başka bir fenni mesuliyet bulunmamak koşulu ile fenni mesuliyetini üstleneceğim tek ruhsata bağlı inşaatlar müstesna olmak üzere aynı anda fenni mesul olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 30.000 m²'yi geçmeyeceğini ve mimar fenni mesul olarak görev yaptığım ilin sınırları dışında başka bir görev üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca iş bu görevimden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../..../20.....

 

Fenni Mesul

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

 

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.

 

 

 

EK-1                                                                                   FORM - 3

 

FENNİ MESUL İNŞAAT MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE

VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

TAAHHÜTNAME

Fenni Mesul İnşaat Mühendisi

Oda Sicil No    :

Unvanı             :

Adresi              :

Telefonu          :

Fenni Mesuliyeti Üstlenilecek İş

İl / İlçe                              :

İlgili İdare                        :

Pafta/Ada/Parsel No        :

Yapı Adresi                      :

Yapı Sahibi                       :

Yapı Sahibinin Adresi      :

Sözleşme Başlangıç Tarihi:

Sözleşme Bitiş Tarihi        :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde, 3194 sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulayacağımı, fenni mesuliyetini üstlendiğim yapıyı ruhsata ve eki projelere, standart ve şartnamelere uygun olarak denetleyeceğimi,

Bu çerçevede yapılacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, fenni mesuliyet görevini ifa ederken başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Üzerimde başka bir fenni mesuliyet bulunmamak koşulu ile fenni mesuliyetini üstleneceğim tek ruhsata bağlı inşaatlar müstesna olmak üzere aynı anda fenni mesul olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 30.000 m²'yi geçmeyeceğini ve inşaat mühendisi fenni mesul olarak görev yaptığım ilin sınırları dışında başka bir görev üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca iş bu görevimden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../..../20.....

 

Fenni Mesul

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.

 

 

 

 EK-1                                                                                  FORM - 4

 

FENNİ MESUL MAKİNA MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE

VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

TAAHHÜTNAME

Fenni Mesul Makina Mühendisi

Oda Sicil No    :

Unvanı             :

Adresi              :

Telefonu          :

Fenni Mesuliyeti Üstlenilecek İş

İl / İlçe                              :

İlgili İdare                        :

Pafta/Ada/Parsel No        :

Yapı Adresi                      :

Yapı Sahibi                       :

Yapı Sahibinin Adresi      :

Sözleşme Başlangıç Tarihi:

Sözleşme Bitiş Tarihi        :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde, 3194 sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulayacağımı, fenni mesuliyetini üstlendiğim yapıyı ruhsata ve eki projelere, standart ve şartnamelere uygun olarak denetleyeceğimi,

Bu çerçevede yapılacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, fenni mesuliyet görevini ifa ederken başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Üzerimde başka bir fenni mesuliyet bulunmamak koşulu ile fenni mesuliyetini üstleneceğim tek ruhsata bağlı inşaatlar müstesna olmak üzere aynı anda fenni mesul olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 60.000m²'yi geçmeyeceğini ve makina mühendisi fenni mesul olarak görev yaptığım ilin sınırları dışında başka bir görev üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca iş bu görevimden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../..../20.....

 

Fenni Mesul

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.

 

 

 

EK-1                                                                                   FORM - 5

 

FENNİ MESUL ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE

VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

TAAHHÜTNAME

Fenni Mesul Elektrik Mühendisi

Oda Sicil No    :

Unvanı             :

Adresi              :

Telefonu          :

Fenni Mesuliyeti Üstlenilecek İş

İl / İlçe                              :

İlgili İdare                        :

Pafta/Ada/Parsel No        :

Yapı Adresi                      :

Yapı Sahibi                       :

Yapı Sahibinin Adresi      :

Sözleşme Başlangıç Tarihi:

Sözleşme Bitiş Tarihi        :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde, 3194 sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulayacağımı, fenni mesuliyetini üstlendiğim yapıyı ruhsata ve eki projelere, standart ve şartnamelere uygun olarak denetleyeceğimi,

Bu çerçevede yapılacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, fenni mesuliyet görevini ifa ederken başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Üzerimde başka bir fenni mesuliyet bulunmamak koşulu ile fenni mesuliyetini üstleneceğim tek ruhsata bağlı inşaatlar müstesna olmak üzere aynı anda fenni mesul olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 120.000m²'yi geçmeyeceğini ve elektrik mühendisi fenni mesul olarak görev yaptığım ilin sınırları dışında başka bir görev üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca iş bu görevimden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../..../20.....

 

Fenni Mesul

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.

 

 

 

EK-1                                                                                   FORM - 6

 

ŞANTİYE ŞEFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

TAAHHÜTNAME

Şantiye Şefi

Oda Sicil No    :

Unvanı             :

Adresi              :

Telefonu          :

Şantiye Şefliği Üstlenilen Yapı

İl / İlçe                              :

İlgili İdare                        :

Pafta/Ada/Parsel No        :

Yapı Adresi                      :

Yapı Sahibi                       :

Yapı Sahibinin Adresi      :

Yukarıdaki bilgilere sahip yapının şantiye şefliğini üstlenmemde 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarımda herhangi bir kısıtlılık bulunmadığını taahhüt ederim. ...../..../20.....

 

Şantiye Şefi

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

 

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.

 

 

 

EK-1                                                                                   FORM - 7

 

İNŞAATLA İLGİLİ YARDIMCI FEN ADAMLARINA AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

TAAHHÜTNAME

İnşaatla İlgili Yardımcı Fen Adamı

Oda Sicil No    :

Unvanı             :

Adresi              :

Telefonu          :

Yardımcı Fen Adamlığı Üstlenilecek İş

İl / İlçe                              :

İlgili İdare                        :

Pafta/Ada/Parsel No        :

Yapı Adresi                      :

Yapı Sahibi                       :

Yapı Sahibinin Adresi      :

Sözleşme Başlangıç Tarihi:

Sözleşme Bitiş Tarihi        :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde fenni mesullere yardımcı fen adamı olarak çalışacağımı, bu görevi ifa ederken, başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

İnşaatla ilgili yardımcı fen adamı olarak aynı anda denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 15.000 m²'yi geçmeyeceğini ve ikamet ettiğim il sınırları dışında denetim görevi üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca yardımcı fen adamlığı görevinden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman fenni mesullere ve idareye bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ......./...../20......

 

Adı-Soyadı

Unvanı

Oda Sicil No

İmza

 

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.

 

 

 

EK-1                                                                                   FORM - 8

 

TESİSATLA İLGİLİ YARDIMCI FEN ADAMLARINA AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

TAAHHÜTNAME

Tesisatla İlgili Yardımcı Fen Adamı

Oda Sicil No    :

Unvanı             :

Adresi              :

Telefonu          :

Yardımcı Fen Adamlığı Üstlenilecek İş

İl / İlçe                              :

İlgili İdare                        :

Pafta/Ada/Parsel No        :

Yapı Adresi                      :

Yapı Sahibi                       :

Yapı Sahibinin Adresi      :

Sözleşme Başlangıç Tarihi:

Sözleşme Bitiş Tarihi        :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde fenni mesullere yardımcı fen adamı olarak çalışacağımı, bu görevi ifa ederken, başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Tesisatla ilgili yardımcı fen adamı olarak aynı anda denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 30.000 m²'yi geçmeyeceğini ve ikamet ettiğim il sınırları dışında denetim görevi üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca yardımcı fen adamlığı görevinden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman fenni mesullere ve idareye bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ......./...../20......

 

Adı-Soyadı

Unvanı

Oda Sicil No

İmza

 

                                                                                                   

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.

 

 

 

EK-1                                                                                   FORM - 9

 

ELEKTRİKLE İLGİLİ YARDIMCI FEN ADAMLARINA AİT TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

TAAHHÜTNAME

Elektrikle İlgili Yardımcı Fen Adamı

Oda Sicil No    :

Unvanı             :

Adresi              :

Telefonu          :

Yardımcı Fen Adamlığı Üstlenilecek İş

İl / İlçe                              :

İlgili İdare                        :

Pafta/Ada/Parsel No        :

Yapı Adresi                      :

Yapı Sahibi                       :

Yapı Sahibinin Adresi      :

Sözleşme Başlangıç Tarihi:

Sözleşme Bitiş Tarihi        :

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde fenni mesullere yardımcı fen adamı olarak çalışacağımı, bu görevi ifa ederken, başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Elektrikle ilgili yardımcı fen adamı olarak aynı anda denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 60.000 m²'yi geçmeyeceğini ve ikamet ettiğim il sınırları dışında denetim görevi üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca yardımcı fen adamlığı görevinden herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman fenni mesullere ve idareye bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ......./...../20......

 

Adı-Soyadı

Unvanı

Oda Sicil No

İmza

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir.

 

 

 

EK-2                                                                                  FORM - 10

 

KALIP VE DONATI İMALATI KONTROL TUTANAĞI ÖRNEĞİ

 

 

İlgili İdare                                          :

Yapı Sahibi                                        :

Yapı Ruhsat Tarihi ve No                :

Yapının Adresi                                  :

Pafta/Ada/Parsel No                          :

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi       :

İlgili Fenni Mesul Oda Sicil No        :

                Yukarıda belirtilen yapının.........blok, ..........kat, ........kotunda yapılan denetimde:

1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

 

İş bu tutanak...../...../...... tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

 

Fenni Mesul

Mimar

Fenni Mesul

İnşaat Mühendisi

Fenni Mesul

Makine Mühendisi

Fenni Mesul

Elektrik Mühendisi

Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi

Adı-Soyadı

İmza

Adı-Soyadı

İmza

Adı-Soyadı

İmza

Adı-Soyadı

İmza

Adı-Soyadı

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2                                                                                  FORM - 11

 

BETON DÖKÜM TUTANAĞI ÖRNEĞİ

 

İlgili İdare                                                  :

Yapı Sahibi                                                :

Yapı Ruhsat Tarihi ve No                        :

Yapının Adresi                                          :

Pafta/Ada/Parsel No                                  :

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi               :

İlgili Fenni Mesul Oda Sicil No                :

                Yukarıda belirtilen yapının ........... blok, .... kat, .......... kotunda ………………. ve ..../..../..... tarihinde gerçekleştirilen …..m3 beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak ..... adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, tarafımdan düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, tarafımca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

 

Fenni Mesul

İnşaat Mühendisi

 

Adı-Soyadı

İmza

 

 

 

EK-3                                                                                  FORM – 12

 

YAPI DENETİM DEFTERİ ÖRNEĞİ

 

Tarihi ve Günü : …../…../20….. , ……………………………

Sayfa ….

Hava Durumu:

ÇALIŞILAN YER, YAPILAN İMALATLAR, GELEN MALZEME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi

Adı-Soyadı

İmza

İlgili Fenni Mesul

Adı-Soyadı

İmza

 

 

 

 

NOT: Her sayfası imzalı ve mühürlü olacaktır.

 

 

 


EK-4                                                                                  FORM – 13

 

İŞ BİTİRME TESPİT TUTANAĞI ÖRNEĞİ

 

İŞ BİTİRME TESPİT TUTANAĞI

İlgili İdare

:

Yapı Sahibi

:

Yapı Ruhsat Tarihi ve No

:

Yapının Adresi

:

Pafta/Ada/Parsel No

:

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi

;

 

 

DÜZENLEYENLER

Yapının Fenni Mesulü Mimar ve Mühendisler

              Yapı Sahibi

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

 

 

 

Adı-Soyadı

İmza

 

 

 

 

 

 

Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi

 

 

 

 

 

 

Adı-Soyadı

İmza

 

 

 

ONAY (İlgili İdare)

BİNA MAHALLİNİ TETKİK EDEN TEKNİK GÖREVLİLER

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

BELGEYİ TETKİK EDEN YETKİLİLER

ONAYLAYAN

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

    Yukarıda özellikleri belirlenen yapı …./…./20.... tarihi itibariyle tamamlanmış ve 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinin onuncu fıkrası uyarınca tanzim edilen işbu tutanak (3) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

EK-5                                                                                  FORM – 14

 

ODA KAYIT BELGESİ ÖRNEĞİ

 

TMMOB ………………….. ODASI

……….. ŞUBESİ

 

Tarih :

Sayı :

 

………………………….BELEDİYE BAŞKANLIĞINA / İL ÖZEL İDARESİNE

 

Oda Sicil No

:

:

:

Adı, Soyadı

:

:

:

Baba Adı

:

:

:

Doğum Yeri

:

:

:

Doğum Tarihi

:

:

:

Mezun Olduğu Okul

:

:

:

Mezuniyet Tarihi

:

:

:

Odaya Kayıt Tarihi

:

:

:

Diploma Unvanı

:

:

:

Kısıtlılık Durumu

:

:

:

Fenni Mesulün m2 durumu

:

:

:

 

Yukarıda açık kimliği yazılı olan Odamız üyesi ……………………..., ……………. Şubesine kayıtlıdır. Bu belge İdarenin isteği üzerine TMMOB Kanunun 33üncü  maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

 

Oda Yetkilisi

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

 

 

 

 


EK-6                                                                                  FORM – 15

SEVİYE TESPİT TUTANAĞI ÖRNEĞİ

(FENNİ MESUL DEĞİŞİKLİĞİNDE)

İlgili İdare

:

Yapı Sahibi

:

Yapı Ruhsat Tarihi ve No

:

Yapının Adresi

:

Pafta/Ada/Parsel No

:

Yapı İnşaat Alanı (m²)  ve Cinsi

:

İnşaatın Durumu

  

 

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

 

 

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

...../...../...... tarihi itibariyle yukarıda özellikleri belirtilen yapıda fenni mesul değişikliği sebebiyle işbu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜZENLEYENLER

      Görevinden ayrılan                                                                       Görevi devir alan

      Adı Soyadı            :                                                                         Adı Soyadı                  :

      Görevi ve Unvanı :                                                                         Görevi ve Unvanı :

      Oda Sicil No         :                                                                         Oda Sicil No         :

      İmzası                   :                                                                           İmzası                   :

 

 

Yapı Sahibi

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza


 

 

 

ONAYLAYAN

İlgili İdare Yetkilisi

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

 

 

 

EK-7                                                                                  FORM – 16

 

YIL SONU SEVİYE TESPİT TUTANAĞI ÖRNEĞİ

 

 

İlgili İdare

:

Yapı Sahibi

:

Yapı Ruhsat Tarihi ve No

:

Yapının Adresi

:

Pafta/Ada/Parsel No

:

Yapı İnşaat Alanı (m²)  ve Cinsi

:

İnşaatın Durumu

 

 

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

...../...../...... tarihi itibariyle yukarıda özellikleri belirtilen yapıda yıl sonu inşaat durumunun tespit edilmesi amacıyla işbu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

 

 

DÜZENLEYENLER

Fenni Mesul

Mimar

Fenni Mesul

İnşaat

Mühendisi

Fenni Mesul

Makine

Mühendisi

Fenni Mesul

Elektrik

Mühendisi

Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi

Yapı Sahibi                                                                      

Adı-Soyadı

İmza

 

Adı-Soyadı

İmza

 

Adı-Soyadı

İmza

 

Adı-Soyadı

İmza

 

Adı-Soyadı

İmza

 

Adı-Soyadı

İmza

 

 

ONAYLAYANLAR

İlgili İdare Yetkilisi

Adı-Soyadı

Unvanı

İmza

 

 

 

EK-8                                                                                  FORM – 17

 

YAPI TATİL ZAPTI ÖRNEĞİ

 


T.C.

……………….…......... BELEDİYESİ / İL ÖZEL İDARESİ

YAPI TATİL ZAPTI

İL:

 

MAL SAHİBİ:

 

İLÇE/BELDE:

 

YAPI MÜTEAAHİDİ:

 

ADRES:

 

PAFTA:

 

RUHSATSIZ

£

ADA:

 

PARSEL:

 

RUHSAT VE EKİ

PROJELERE AYKIRI

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPTIN TUTULDUĞU ESNADA YAPININ DURUMU VE AYKIRILIKLAR:

 

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

…………………………………………………………………………………………..........................................

 

Yukarıda bilgileri yer alan yapıda ..../..../..... tarihinde  yapılan incelemede ruhsatsız/ruhsat eki projesine aykırı olarak gerçekleşen inşai faaliyetler tespit edilerek iş bu yapı tatil zaptı 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca bir nüshası yapı yerine asılmak, bir nüshası da muhtarlığa iletilmek, bir nüshası da İdarede kalmak üzere  tarafımızca (3) nüsha olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

 

 

           Teknik Personel                  Teknik Personel                      Yapı Sahibi veya                          Tarih

                    İdare                                    İdare                              Şantiye Şefi veya                      İdare Onay

                                                                                                       Yapı Müteahhidi

 

 

 

 

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/5/2008 tarihli ve 26867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) T.C. kimlik numarası beyanı (Sınav başvuru formu veya dilekçesinde belirtilir.),”

“d) Oda tarafından, başvuru yılı içinde düzenlenmiş üye sicil kayıt belgesinin aslı veya idarece onaylı örneğinin,”

“e) Mühendis olarak en az 5 yıl çalıştığına dair ilgili kamu kuruluşundan, özel sektörde çalışanlar için odadan alınan belgenin aslı veya idarece onaylı örneğinin,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,”

“c) Adli sicil kaydına ilişkin beyanı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Görev yapmaya engel oluşturabilecek vücut ve akıl hastalıkları bulunmadığına ve arazi şartlarında çalışmasına sakınca olmadığına dair sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alması,”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/5/2008

26867

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2009

27305

 

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Personel için bir özlük dosyası açılır. Bu dosyada, ilgilinin görev istek formu, T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, adli sicil yazılı beyanı, öğrenim belgesinin aslı veya TİM ya da Birlik tarafından onaylı sureti, sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı, erkek personelin askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, başka kurum veya kuruluşta çalışmış ise hizmet belgesi, yabancı dilleri ve derecelerine ilişkin belgelerin asılları veya TİM ya da Birlik tarafından onaylı suretleri, disiplin kurulu kararları, denetim raporları, mahkeme kararları, performans değerlendirme formları, atama, yükselme, yer değiştirme, nakil, izin ve benzeri her türlü özlük işlemlerine dair her türlü onay, yazışma ve diğer belgeler bulunur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2009

27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/10/2011

28081

 

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası beyanı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek Form- 2’de yer alan çizelgedeki  “Tüzel Kişiler” den istenilen belgelerden (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası beyanı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek Form- 19’da yer alan “Ek Belgeler” kısmındaki (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası beyanı,”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/11/2010

27751

 

—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU CANKURTARMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/2006 tarihli ve 26063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğünün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Genel Müdürlük”, “Genel Müdür” ve “Spor Kulübü” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,”

“Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,”

“Spor Kulübü: 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış, Spor Genel Müdürlüğüne tescilli olan spor kulüplerini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “noter onaylı kopyaları” ibaresi “Federasyonca onaylı örnekleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan  “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN

HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kuruluş sorumlu yöneticisi olan veteriner hekim ile kuruluşta çalışacak olan diğer veteriner hekimlerin bulundukları meslek odalarından almış oldukları belgeye istinaden noterden yapılan sözleşmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak devlet memuru ve işçi statüsündeki personel için ise görevlendirme yazısının ve bu personelin diplomasının mülki idare amirliğince onaylı suretleri,”

“d) Açılması istenen işyeri bir şirket ise şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil numarası beyanı (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmış ise şirket sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin kurumca tasdikli örneği istenir.),”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Genetiği değiştirilmiş olanlar hariç olmak üzere prosedürlerde kullanılan veya kullanılması amaçlanan hayvanların aile yanına verilmesi veya türlere uygun doğal bir ortama bırakılması veya çiftçilik sistemine iade edilmesine, aşağıdakilere uyulması halinde izin verilebilir.

a) Hayvanın sağlık durumunun elvermesi,

b) Halk sağlığına, hayvan sağlığına veya çevreye zarar vermeyecek durumda olması,

c) Hayvanın afiyetinin korunması için uygun önlemlerin alınmış olması.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Hayvanların aile yanına verileceği durumlarda üretici, tedarikçi ve kullanıcı kuruluşlar hayvanların sosyalleşmesini sağlayan Bakanlıkça belirlenecek aile yanına verme programına uymaları zorunludur. Aile yanına verme ve çiftçilik sistemine iade işlemleriyle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Kuruluşlar bu maddenin birinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarında belirtilen personel değişikliklerini bulundukları ildeki il müdürlüğüne bildirmekle, il müdürlükleri de kendilerine ulaşan personel değişikliklerini Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/12/2011

28141

 

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastaneleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Hastane binasının mülk sahibi veya kiracısı olduğuna dair beyanı,

e) Tüzel kişiler için tüzel kişinin kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil numarası beyanı (şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin kurumca onaylı örneği istenir), imza sirküleri ve yönetim kurulu kararının kurumca onaylı örneği,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sorumlu yönetici ve veteriner hekimler ile yapılmış bölge veteriner hekimler odası onaylı sözleşme,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/12/2011

28149

 

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KİMYEVİ GÜBRE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Vergi kimlik numarası ile bağlı bulunan vergi dairesi adının beyanı,”

“d) Kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil numarası beyanı (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmış ise şirket sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin kurumca tasdikli örneği istenir.), imza sirküleri ve yönetim kurulu kararının kurumca tasdikli örneği,”

“e) İş yeri sahibinin T.C. kimlik numarası yazılı beyanı. İşyerinin şirket olması halinde T.C. kimlik numarası yazılı beyanı şirket yetkilisine veya müdürüne ait olacaktır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mera Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Göçerler, otlatma mevsiminin başlamasından en az bir ay önce, otlatacakları hayvan sayısı, cinsi ile otlatmak istedikleri yeri bildiren bilgi, belgeler ve T.C. kimlik numarası yazılı beyanı ile birlikte, kiralamak istedikleri yerin Valiliğine başvururlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL

VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/3/2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.

b) T.C. kimlik numarası beyanı.

c) Adli sicil kaydına ilişkin beyanı.”

“f) Vergi kimlik numarası ile bağlı bulunan vergi dairesi adının beyanı.

g) Kiracı veya mülk sahibi olduğuna ilişkin mülkiyet durum beyanı.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/3/2007

26456

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/10/2011

28085

2-

22/12/2011

28150

 

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nüfus cüzdanlarının bir örneğini” ibaresi “T.C. kimlik numarası yazılı beyanlarını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Denizlerden ve iç sulardan avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin karaya çıkış noktalarından doğrudan su ürünleri toptan satış merkezine, su ürünleri haline veya işleme tesisine nakillerinde kullanılacak belgeler, bu belgelerin düzenlenmesi ve düzenlenmesinden istisna tutulacak miktar, tür ve yerler Tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM

YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil numarası beyanı (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmış ise şirket sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin kurumca tasdikli örneği istenir.), imza sirküleri ve yönetim kurulu kararının kurumca tasdikli örneği.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Belediyeden alınmış işyeri ruhsatının il müdürlüğünce onaylı fotokopisi,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2011

28078

 

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/5/2008

26879

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/6/2010

27620

2-

20/5/2011

27939

 

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/5/2008 tarihli ve 26869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/5/2008

26869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/7/2009

27305

2-

28/9/2010

27713

3-

26/11/2011

28124

 

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Erkek adaylardan askerlik durum beyanı”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan (Askerlik çağı geldi ise).”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/8/2008

26970

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/6/2010

27620

 

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN

İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Belediye tarafından mezar sahiplerine; bedel karşılığı alınan mezarların kullanım hakkının satın alan kişiye ait olduğunu, kullanım tahsisini varislerine devredilebileceğini ve bu mezar yerine yapılacak mükerrer defnin ancak varislerinin uygun göreceği kişilere ait olabileceğini belirtir, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’teki belge verilir. Mezar Yeri Kullanım Tahsis Belgesi verilirken başvuru sahiplerinin beyanı esas alınır ve işlemlerin tamamlanması sürecinde başvuru sahiplerinden nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı sureti veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge talep edilmez. Belediyeler vermiş oldukları mezar yeri kullanım tahsis belgeleriyle ilgili bilgileri elektronik ortamda kayıt altında tutmakla yükümlüdürler. Cenazenin defin işlemleri sırasında daha önce mezar yeri kullanım tahsis belgesi almış olan cenaze yakınlarından bu belgeyi belediyeye yeniden ibraz etmeleri istenmez. Bu durumda cenaze yakınlarının mezar yeri kullanım tahsisi belgesinde belirtilen T.C. kimlik numarasını beyan etmeleri yeterlidir. Mezar sahipleri sahip oldukları arazi sınırları haricinde merdiven, basamak veya bunlara benzer şeyler yapamazlar. Belediye tarafından uygun görülmesi halinde mezarlıkta çeşme veya hayrat yaptırmak isteyen kişiler taleplerini, T.C. kimlik numaraları ve iletişim bilgilerini beyan ettikleri bir dilekçe ile ilgili belediyeye bildirebilirler. Bu başvuru dilekçesi dışında başvuru sahiplerinden kimlik bilgilerine ilişkin ayrıca bir belge istenmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Gömme izin belgesi düzenlenirken cenazenin kimliğine ilişkin gerekli inceleme ve araştırma yapılır. Bu kapsamda cenaze yakınlarından ölen kişiye ait nüfus cüzdanı aslını gömme izin belgesini düzenleyen yetkililere göstermeleri istenir. Ölen kişinin nüfus cüzdanının bulunamaması durumunda ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı istenir. Ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı dışında nüfus kayıt örneği veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge istenmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ölüm olayları nüfus müdürlüğüne bildirilirken ölen kişinin nüfus cüzdanı aslı da nüfus müdürlüğüne gönderilir. Ölen kişinin nüfus cüzdanının bulunamaması durumunda ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı istenir. Ölen kişinin yakınlarından ölen kişinin T.C. kimlik numarasının yazılı beyanı dışında nüfus kayıt örneği veya kimliğe ilişkin başkaca bir belge istenmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Fakir veya kimsesizlerin cenaze işlemlerinde fakirliğin tespiti ile ilgili olarak cenaze yakınlarının sözlü veya yazılı beyanları esas alınır. Bu kişilerden cenaze işlemlerinin tamamlanması için beyanlarını belgeleyici fakirlik ve muhtaçlık belgesi veya fakirlik ve muhtaçlık durumuna ilişkin başkaca bir belge talep edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Fakir cenazelerinin nakli işlemlerinde fakirliğin tespiti ile ilgili olarak cenaze yakınlarının sözlü veya yazılı beyanları esas alınır. Bu kişilerden cenaze nakil işlemlerinin tamamlanması için beyanlarını belgeleyici fakirlik ve muhtaçlık belgesi veya fakir ve muhtaçlık durumuna ilişkin başkaca bir belge talep edilmez.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı birlikte yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/1/2010

27467

 

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK

USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belediyeler veya bağlı kuruluşlar tarafından yürütülen su ve kanalizasyon hizmetlerinin basitleştirilmesi, su ve kanalizasyon hizmetlerinde bürokrasiyi azaltıcı tedbirlerin alınması ve e-belediyecilik uygulamalarının yaygınlaştırılmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik belediye ve bağlı kuruluşlarının su ve kanalizasyon hizmetlerinin basitleştirilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında olan belediyeler ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında olan büyükşehir belediyelerini,

b) Bağlı Kuruluşlar: Belediyelere bağlı, ayrı bütçeli ve kanunla kurulan, kamu tüzel kişiliğini haiz su ve kanalizasyon hizmetleri yürüten kuruluşları,

c) Sözleşme: Belediye ve bağlı kuruluşları ile başvuru sahipleri arasında yapılan su veya kanalizasyon hizmetlerine ilişkin sözleşmeyi,

ifade eder.

Başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin hususlar

MADDE 5 – (1) Belediye ve bağlı kuruluşları su ve kanalizasyon hizmetlerini yerine getirirken başvuru sahiplerinden bilgi ve belge taleplerine ilişkin işlemlerini aşağıdaki hususları dikkate alarak gerçekleştirirler:

a) İlk su aboneliği, ilk atık su aboneliği ile bu aboneliklere ilişkin devir ve kapama işlemleri ve diğer su abonelik hizmetleri sırasında başvuru sahiplerinden T.C. kimlik numaraları ve diğer kimlik bilgilerini belediye veya bağlı kuruluşla yaptıkları sözleşmede belirtmeleri istenir. Başvuru sahiplerinin kimlik bilgilerinin doğruluğu belediye veya bağlı kuruluşlar tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden teyit edilir. Yetkili belediye ve bağlı kuruluş gerekli görmesi durumunda başvuru sahibinden T.C. kimlik numarasının yer aldığı bir kimlik belgesini yetkili personele göstermesini talep edebilir. Başvuru sahiplerinin kimlik bilgilerinin teyidi amacıyla kendilerinden nüfus cüzdanı fotokopisi, onaylı sureti veya kimliğe ilişkin başkaca bir belgeyi idareye teslim etmeleri istenmez.

b) İlk su aboneliği, ilk atık su aboneliği ile bu aboneliklere ilişkin devir ve kapama işlemleri ve diğer su ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin işlemler sırasında başvuru sahiplerinden mülkiyete, kira sözleşmesine ve mülkiyet ya da mülkiyetin gayri ayni hak sahibinin muvafakatine ilişkin bilgileri belediye veya bağlı kuruluşlarla yaptıkları sözleşmede belirtmeleri istenir. Başvuru sahiplerinin mülkiyet durumuna ilişkin olarak, sözleşmede belirttikleri yazılı beyanları esas alınır. Başvuru sahiplerinin mülkiyete ilişkin hususları belgelendirmeleri amacıyla kendilerinden kira sözleşmesi, tapu sureti veya başkaca bir belge talep edilmez. Buna karşın başvuru sahibinin beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun idarece tespiti halinde, yetkili belediye veya bağlı kuruluşları tarafından başvuru sahibinden abonelik sözleşmesinde belirttiği tarihteki mülkiyet durum beyanını kanıtlayıcı kira sözleşmesi veya tapu sureti sunması istenir. Başvuru sahibinin mülkiyet durum beyanını teyit edici nitelikte bir kira sözleşmesi veya tapu suretini yetkili belediye veya bağlı kuruluşa sunmaması durumunda başvuru sahibinin abonelik sözleşmesi iptal edilir ve hakkında bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen işlemler uygulanır.

c) İlk su aboneliği, ilk atık su aboneliği ile bu aboneliklere ilişkin devir ve kapama işlemleri sırasında işyeri sahibi olan başvuru sahiplerinden vergi kimlik numaralarını, bağlı oldukları vergi dairelerini, ticaret unvanı ve sicil numaraları ve kayıtlı oldukları ticaret sicil memurluklarını veya esnaf sicil memurluklarına ilişkin hususları belediye veya bağlı kuruluşla yaptıkları sözleşmede yazılı olarak belirtmeleri istenir. Başvuru sahiplerinin vergi mükellefiyet tesisi veya ticaret sicil bilgilerine ilişkin olarak başvuru sahiplerinden vergi levhası, ticaret sicil gazetesi veya başkaca bir belge talep edilmez. Belediye veya bağlı kuruluşlar gerekli görmeleri durumunda başvuru sahiplerinin vergi mükellefiyet beyanlarının doğruluğunu e-vergi levhası sorgulamasıyla teyit edebilirler. Belediye veya bağlı kuruluşlar gerekli görmeleri durumunda başvuru sahiplerinin ticaret sicil gazetesi bilgilerine Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünün kurumsal internet sayfası üzerinden sorgulamayla teyit edebilirler.

ç) Belediye veya bağlı kuruluşlar tarafından sunulan su ve kanalizasyon hizmetlerinden mevzuata göre istenen herhangi bir belgenin aslının başvuru sahibi tarafından getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. Başvuru sahiplerinin yetkili belediye veya bağlı kuruluşça görevlendirilen personel tarafından tasdik edilmiş belgeleri yetkili belediye veya bağlı kuruluşa teslim etmeleri durumunda, kendilerinden bu belgeler haricinde ayrıca belge asıllarını veya noter onaylı suretlerini teslim etmeleri istenmez.

d) İlk su abonelik işlemi için yapı kullanma izni ve harcamalara katılım payının ödenmesi dışında başkaca bir şart aranmaz. İnşaat halindeki yerler için ilk su abonelik işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesine sahip olma şartı yerine yapı ruhsatına sahip olma şartı aranır. Atık su abonelik işlemlerinde ise 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Su Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesi gereğince ayrıca kanal bağlantı ücreti istenir.

e) Ön ödemeli (kartlı) su sayacı kullanan abonelerden güvence bedeli (depozit) tahsil edilmez.

f) Başvuru sahiplerinin su ve kanalizasyon hizmetlerine başvuruları sırasında yapı kullanma izin belgesi ve yapı ruhsatı bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde bu bilgiler yetkili belediye veya bağlı kuruluş tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden alınır. Yetkili belediye veya bağlı kuruluş, başvuru sahiplerine ait yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatı bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişim için gerekli bilgileri başvuru sahiplerinden talep edebilir. Yetkili belediye veya bağlı kuruluş başvuru sahiplerine ait yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatı bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişememesi durumunda yapı kullanma izin belgesi ve yapı ruhsatı belgesinin fotokopileri veya kurumca onaylı suretlerini başvuru sahiplerinden talep edebilir.

g) Su ve kanalizasyon hizmetlerinde mevcut bulunan bilgi ve belgelerden güncel adresin doğru olarak tespit edilememesi nedeniyle ilgili yere ait numarataj bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde, bu bilgiler belediyelerin numarataj işlemlerinden sorumlu birimleri tarafından elektronik ortamda sunulur. Başvuru sahiplerinden numarataj alanında görevli belediye biriminden ayrıca numarataj yazısı getirmesi istenmez. Belediyelerin numarataj işlemlerinden sorumlu birimleri, numarataj işlemleri ile ilgili verileri elektronik ortamda tutmakla ve bu verilere ihtiyaç duyan belediye birimleriyle elektronik ortamda paylaşmakla yükümlüdürler.

ğ) Su ve kanalizasyon hizmetlerinin sunumu sırasında başvuru sahiplerinin mevzuat gereği ödemede bulundukları tutarları belgeleyen güvence makbuzu, kanal katılım makbuzu ve diğer ödeme makbuzları, başvuru sahiplerinden talep edilmez. Belediye veya bağlı kuruluş başvuru sahiplerinin mevzuat gereği ödemede bulunup bulunmadıklarına ilişkin bilgileri, başvuru sahibinin ödeme yaptığı belediye birimi veya belediye adına tahsilât yapan kurumdan elektronik ortamda alırlar. Başvuru sahibinin ödeme yaptığı belediye birimi veya belediye adına tahsilât yapan kurum, başvuru sahiplerinin mevzuat gereği ödemede bulunup bulunmadıklarına ilişkin bilgileri elektronik ortamda kayıt altında tutmakla ve bu bilgilere ihtiyaç duyan belediye veya bağlı kuruluşla paylaşmakla sorumludur.

h) Belediye ve bağlı kuruluşun görevi gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.

ı) İşlemler vekil tarafından yürütülecek ise vekâletname, şirket için ise vekâletname ve imza sirküleri ibraz edilir. Noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin aslı gösterilmesi kaydıyla fotokopisi kurumca onaylanarak işleme alınır. Vekâletname ve imza sirkülerinin noter onaylı suretlerinin kuruma bırakılması istenmez.

i) Başvuru sahibinin sözleşmede sehven yanlış adres beyan etmesi halinde belediye ve bağlı kuruluşun karşılaşacağı zarar başvuru sahibinden karşılanır. Bu husus sözleşmede belirtilir ve ayrıca sözleşme başvuru sahibince imzalanmadan önce belediye ve bağlı kuruluş tarafından görevlendirilen yetkili bir personel tarafından başvuru sahibine sözlü olarak da ifade edilir.

j) Su ve kanalizasyon hizmetlerinde başvuru sahibinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuru sahibine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı bilgileri ruhsat vermeye yetkili idarelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme işlemlerinden sorumlu birimleri tarafından elektronik ortamda sunulur. Bu kapsamda su ve kanalizasyon hizmetlerinde başvuru sahiplerinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı sureti istenmez. Ruhsat vermeye yetkili idarelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme işlemlerinden sorumlu birimleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme işlemleri ile ilgili verileri elektronik ortamda tutmakla ve bu verilere su ve kanalizasyon hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyan belediye birimleriyle elektronik ortamda paylaşmakla yükümlüdürler.

Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması

MADDE 6 – (1) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri yapılmaz, işlem veya sözleşmeleri yapılmış ise iptal edilir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususunda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Su ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin verilerin elektronik ortamda tutulması

MADDE 7 – (1) Belediye ve bağlı kuruluşları, su ve kanalizasyon hizmetlerinin sunumu sırasında oluşturulan belgelere ilişkin bilgileri elektronik ortamda kayıt altında tutar, elektronik ortamda kayıt altında tutulan bilgilere ilişkin veritabanları oluşturur ve söz konusu veritabanlarını talep eden kamu kurum ve kuruluşlarıyla elektronik ortamda paylaşırlar.

(2) Belediye ve bağlı kuruluşları ilk abonelik başvurusu, devretme, kapatma ve ödeme işlemlerinin internet yoluyla yapılması ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik teknik ve idari tedbirleri alır ve hizmetlerin e-Devlet Kapısına entegrasyonunu sağlar.

(3) Başvuru sırasında istenen evrak ve sözleşme örnekleri belediye veya bağlı kuruluşların kurumsal internet sayfasında da yayımlanır.

Yönetmeliğe uyum

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Belediye ve bağlı kuruluşlar, bu Yönetmelikte öngörülen hususlara ilişkin gerekli her türlü idarî, teknik ve hukukî düzenlemeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde gerçekleştirir.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI TİCARETİ VE BU TİCARETE AİT İŞYERLERİ İLE DEPOLARIN

DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 11/1/1984 tarihli ve 18278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri ile Depoların Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Kanuni tebligat adresi beyanı,

             d) T.C. kimlik numarası beyanı,”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMINA YARDIM SAĞLANMASINA

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “e) T.C. kimlik numarası beyanı,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “f) T.C. kimlik numarası beyanı,”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “nüfus cüzdanlarının onaylı suretleri” ifadesi “T.C. kimlik numaraları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Evlenme yardımı: Aile yardımı bildirimi (Örnek No: 14) ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2005

26040 (3. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/7/2009

27296

 

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 12 – Okul öncesi eğitim kurumlarına alınacak çocukların kayıt şartları, kayıtların başlayacağı tarihten 15 gün önce okulun uygun bir yerinde görülebilecek şekilde ilan edilir.

Kayıt için istenen belgeler;

a) Başvuru formu.

b)Varsa 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde tercih sebebi sayılan belgeler.

c) Dört adet fotoğraf.

ç) Aşı kartı.

Kayıt işlemleri sırasında çocuğun kimlik bilgilerine ilişkin olarak başvuru formunda belirtilen çocuğa ait T.C. kimlik numarası esas alınır. Başvuru formunda belirtilen T.C. kimlik numarasının çocuğa ait olduğunu teyit etmek amacıyla çocuğa ait nüfus cüzdanı aslının gösterilmesi istenebilir. Kayıt işlemleri sırasında çocuğun veya velisinin nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri belgesi gibi çocuğun veya velisinin kimlik ve adres bilgilerine ilişkin olarak herhangi bir belge talep edilmez.

Ayrıca velilerden çocukların kişisel kullanımları dışında hiçbir malzeme ve araç istenmez."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/10/1993 tarihli ve 21717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Adli sicil beyanı,”

“d) Askerlik durum beyanı,

e) Yükseköğrenim diploma veya bitirme belgesi veya kurumca onaylı örneği,”

“g) Kamu Personel Seçme Sınavı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/1983 tarihli ve 18129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Öğrenim belgesinin Okul Müdürlüğünce onaylı örneği,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Örnek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

“ÖRNEK-1

 

ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI YETKİ BELGESİ

SÖZLÜ-UYGULAMALI SINAVLARINA

KATILACAKLARIN VERECEKLERİ

ÇALIŞMA BELGESİ

 

Bu belge, aşağıdaki açıklamalar dikkatle göz önüne alınarak düzenlenecektir.

 

Adı ve Soyadı

 

 

 

Baba Adı

 

 

 

Doğum Yeri ve Tarihi

 

 

 

 

FOTOĞRAF

 

 

 

 

Mühür veya Kaşe

T.C. Kimlik Numarası

 

 

Öğrenim Durumu

 

 

 

Adresi

 

 

 

Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi Adı

 

 

Sosyal Sigorta veya Bağkur No. 

 

 

 

Yetkili Elektrik Tesisatçısı ise Sınıfı ve Belge Numarası

 

 

 

 

 

 

 

1. BÖLÜM

 

Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan …………………………… elektrik islerimizde / işlerimde ………………………. tarihinden  …………………….. tarihine kadar yardımcı/kalfa/Usta durumunda çalışmıştır.

/.…/….

İmza

Kaşe veya Mühür

Belgeyi Düzenleyen

İşyeri Sahibi veya Kurum Yetkilisinin

Adı ve Soyadı : …………………………………………

Resmi Adresi  : …………………………………………

…………………………………………

 

2. BÖLÜM

 

Yukarıda açık kimliği yazılı …………………………… tarihinden itibaren Derneğimiz / Odamız …………….. üye kayıt numarası ile kayıtlı olup serbest olarak elektrikçilik işlerini yapmaktadır.

/.…/….

İmza

Kaşe veya Mühür

Belgeyi Düzenleyen

İşyeri Sahibi veya Kurum Yetkilisinin

Adı ve Soyadı : …………………………………………

Resmi Adresi  : …………………………………………

…………………………………………

 

 

NOT

1-  Elektrik tesisatçılığı yetki belgesi isteğinde bulunan kişi bir işyerinde veya kurumda çalışıyorsa 1. Bölüm, Kamu kurumu niteliğinde olan Dernek veya Odaya (mesleki kuruluşlara) kayıtlı olarak mesleğini serbest olarak sürdürüyorsa 2. Bölüm doldurulacaktır.

2-  Sözlü uygulamalı sınavlara girmek isteyenler bu belgeyi diğer belgelerle birlikte ilgili okul müdürlüğüne teslim edecekler.”

 

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

ÖĞRETMEN VE EĞİTİM UZMANI YETİŞTİREN YÜKSEK ÖĞRETİM

KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ

OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/1/1990 tarihli ve 20391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Burs verilecek öğrencilerin tespiti

MADDE 7 – Bakanlıkça parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanı ayrılan programları kazananların listesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden, yetenek sınavını kazananların listesi de ilgili fakülte veya yüksekokullardan alınıp en yüksek puandan başlayarak burs verilecek öğrenciler tespit edilir ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2005 tarihli ve 26033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) T.C. kimlik numarası beyanı,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumlara kayıt-kabulde; T.C. kimlik numarası ve 19 yaşını dolduran çıraklardan askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair yazılı beyan ile diploma veya tasdikname, fotoğraf ve çıraklık eğitiminde ayrıca sözleşme istenir.”

“Öğrenci velisinin kayıt sırasında beyan ettiği kimlik, adres ve iletişim bilgileri esas alınır, ayrıca öğrenciye ait nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikamet belgesi istenmez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/2/1987 tarihli ve 19361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Kurs açma izninin verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.

1 - Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan kurucu veya temsilcisinden;

a) Form Dilekçe (EK-1),

b) T.C. Kimlik numarası beyanı,

c) Ağır hapis gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan mutlak surette yahut kasti bir cürümden dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı adli sicil beyanı,

ç) Tüzel kişiliği haiz kuruculardan ise, form dilekçe ile birlikte vakıf veya dernekler için kurumca tasdik edilmiş tüzük veya ana sözleşme, şirketler için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya kurumca onaylı şirket sözleşmesi, kurucu temsilcisi olduğuna dair noter tasdikli yönetim kurulu kararı,

istenir.

2 - Özel kursun açılacağı binaya ait belgeler;

a) Özel kursun açılacağı binanın mülkiyet durum beyanı (kiracı veya malik veya intifa hakkına sahip olunduğuna dair yazılı beyan) ve adresine ilişkin beyan (Form dilekçede belirtilir)

b) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde açılacak kurslar için 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince kat malikleri kurulu muvafakat belgesi,

c) Bina iş yeri ise, belediye imar müdürlüğünden alınacak iş yeri belgesi.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) T.C. uyruklu adaylardan;

1) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı (Kayıt esnasında kurs görevlisi tarafından nüfus cüzdanının aslı istenerek kontrol edilir.)

2) Öğrenim belgesi veya noter tasdikli sureti veya kamu kurum ve kuruluşlarından aldığı öğrenim durumunu bildiren tasdikli belge,

3) Dört adet vesikalık fotoğraf,

4) Sağlık Kurulu raporu,

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı.

Adaylar kaydoldukları dönem sonuna kadar sağlık kurulu raporunu kurs müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Bu süre içinde söz konusu belgeleri kurs müdürlüğüne vermeyenler sınavlara alınmazlar. Kurslara müracaat eden adayların, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adli mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar sınava alınmazlar, sınava alınmış ise sınavları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “tasdikli” ibaresinden önce “kurumca” ibaresi eklenmiştir.

“c) Öğrenim belgesi veya kurumca tasdikli örneği,

d) Sabıka kaydı olmadığına dair adli sicil beyanı,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’te geçen “Nüfus cüzdanının tasdikli örneği” ibaresi “T.C. kimlik numarası beyanı” şeklinde değiştirilmiş ve “İkametgah belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/1998 tarihli ve 23395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl veya ilçe idare kurulunca kendilerine muhtaçlık belgesi verilen erbaş ve er aileleri; erbaş ve erin anne, baba, eş ve çocuklarına ait T.C. kimlik numaralarının yazılı beyanı ile birlikte, erbaş ve erin bağlı bulunduğu askerlik şubesine ya da başka yerde ikamet etmeleri halinde bunu beyan etmeleri kaydıyla yabancı askerlik şubesine başvurarak, Devlet ve üniversite hastanelerine yapacakları başvurularda kullanılmak üzere, kendilerine sağlık cüzdanı verilmesi için talepte bulunurlar. Yabancı askerlik şubesi başkanlıkları, kendilerine böyle bir başvurunun yapılması durumunda, yerli askerlik şubeleriyle en seri şekilde temas kurarak gerekli işlemleri yaparlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma, İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanları yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/2001 tarihli ve 24480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “noterlikçe” ibaresi “Müdürlükçe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-9 Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Denetleme Formu’nun 15 inci satırında yer alan “noter” ibaresi “Müdürlükçe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2002 tarihli ve 24758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “noter” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “noter” ibareleri “Müdürlükçe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile Ek-1 Tıbbi Ürün Ruhsat Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler’in “Standart Ruhsat Başvuruları İçin Dosya Gerekleri” bölümünün “1.2. Başvuru Formu” kısmının ilk cümlesinde yer alan “noter” ibaresi “Kurumca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/9/2004 tarihli ve 25583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) T.C. Kimlik numarası beyanı,”

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI

TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 6/3/2010 tarihli ve 27513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “2) Diploma, uzmanlık belgesi ve sertifikalarının aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-9’undaki Personel Değişikliğinde İstenen Bilgi ve Belgelerde yer alan “Nüfus cüzdanı örneği” ibaresi “T.C. Kimlik numarası beyanı” olarak, “İkametgah belgesi” ibaresi  “Adres beyanı” olarak değiştirilmiş ve “noter onaylı ya da” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2010

27513

 

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıllık tabiplik yaptığını gösteren belgelerin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği,”

“5) Diploması ve var ise uzmanlık belgesinin Müdürlükçe onaylı birer örneği,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “noter” ibaresi “Müdürlükçe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-10 Özel Hastane Açılışında İstenecek Belgeler Listesi’nin (e) ve (h) bentlerinde yer alan “noter” ibaresi “Müdürlükçe” olarak, (ı) bendinin (1), (2), (4), (5), (7) ve (9) numaralı alt bentleri ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Özel hastanede mesul müdür veya mesul müdür yardımcısı olarak çalışacağına ilişkin Müdürlükçe tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,”

“2) Türkiye’de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belgelerin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği,”

“4) T.C. Kimlik numarası beyanı,”

“5) Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin Müdürlükçe tasdikli birer örneği,”

“7) Adli sicil kaydı beyanı,”

“9) Adres beyanı.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/10/1999 tarihli ve 23486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Sağlık kuruluşu, adi şirket tarafından açılacak ise; tabiplerin veya diş hekimlerinin diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli suretleri ve sağlık kuruluşunun bağlı bulunduğu vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-7 Denetleme Formu’nun 14 nolu satırında bulunan “noter” ibaresi “İl Sağlık Müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “noter” ibaresi “Müdürlükçe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-1/a’sının “3-Laboratuvar/Müessese Ruhsatname Başvurusu İçin İstenen Belgeler” bölümünün “F) Taahhütnameler” kısmında yer alan “noter tasdikli” ibaresi “Müdürlükçe tasdikli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2008

26788

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/7/2008

26945

2-

11/3/2009

27166

3-

31/12/2009

27449 5. Mükerrer

4-

10/3/2010

27517

5-

3/8/2010

27661

6-

25/9/2010

27710

7-

6/1/2011

27807

8-

7/4/2011

27898

9-

3/8/2011

28014

10-

28/9/2011

28068

11-

14/2/2012

28204

 

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğine ekli Ek-2/A Hizmet Birimi Ruhsatı Başvuru Formunun Doldurulmasına İlişkin Kılavuzun “(4) Hizmet Birimi Bilgileri” kısmının “(c) Hizmet Birimi Sorumlusu” bölümünde yer alan “noter” ibaresi “İl sağlık müdürlüğünce” olarak ve “Altı aydan eski olmamak üzere onaylanmış nüfus cüzdanı örneği” ibaresi “T.C. Kimlik numarası beyanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekli Ek-3 Geçici Ruhsat Başvurusu için Gerekli Bilgi ve Belgeler’de yer alan “noter” ibaresi “İl sağlık müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/12/2008

27074

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/12/2009

27422

 

—— • ——

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/8/2008 tarihli ve 26963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu içeren ticaret sicil gazetesinin aslı veya İdarece onaylı örneği, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Tüzel kişiler için imza sirküleri ile yetki belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği, gerçek kişiler için noterden onaylı imza beyanının aslı veya İdarece onaylı örneği,

c) Tahsis belgesi (kira, kullanma izni veya irtifak hakkı gibi) veya mülkiyete dair tapu örneğinin aslı veya İdarece onaylı sureti,

ç) İmar planı sınırları içerisinde varsa binalar için Yapı Kullanma İzin Belgesi veya geçici yapılar için ilgili kurumundan alınmış izin belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneği,”

“e) Onaylı tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı ile ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış üretim kapasite raporunun aslı veya İdarece onaylı örneği,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu içeren ticaret sicil gazetesinin aslı veya İdarece onaylı örneği, gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Tüzel kişiler için imza sirküleri ile yetki belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneği, gerçek kişiler için noterden onaylı imza beyanının aslı veya İdarece onaylı örneği,

c) Tahsis belgesi (kira, kullanma izni veya irtifak hakkı gibi) veya mülkiyete dair tapu örneğinin aslı veya İdarece onaylı sureti,

ç) Kullanılacak binalar için Yapı Kullanma İzin Belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneği,”

“e) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı veya İdarece onaylı örneği,

f) Yapı ruhsatı vermeye yetkili mercilerden alınmış; yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin ve uygulamalarının 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluk belgesinin aslı veya İdarece onaylı örneği,

g) Onaylı tesis alanı organizasyonu ve yerleşim planı ile kapasite raporunun aslı veya İdarece onaylı örneği,

ğ) Tesisler için TS EN ISO 9001 kalite, TS EN ISO 14001 çevre ile OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgelerinin aslı veya İdarece onaylı örneği,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tahsisle ilgili sözleşme metninin noter tasdikli örneğinin aslı veya İdarece onaylı sureti,

b) Devir alan ya da alacak kişiliğe ait ticaret sicil gazetesinin aslı veya İdarece onaylı örneği, T.C. kimlik numarası beyanı,

c) İmza sirküleri ve yetki belgesinin veya noterden onaylı imza beyanının aslı veya İdarece onaylı örneği,

ç) Kira kontratının aslı veya İdarece onaylı örneği,

d) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı veya İdarece onaylı örneği (Kısmi işletme izni olanlarda aranmaz).”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/8/2008

26963

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

13/2/2009

27140

2-

11/12/2010

27782

3-

28/1/2012

28187

 

—— • ——

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/6/2000 tarihli ve 24088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliğinin  EK-2’si  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK-2

TUGS’NE TESCİL EDİLECEK GEMİLERİN

İBRAZ EDECEĞİ BELGELER

1- Tescil Takip Başvurusu;

2- Geminin Adı;

3- Tonaj Sertifikası;

4- Satış Sertifikası;

5- Gemi İnşa Şahadetnamesi;

(Yeni inşa edilen gemiler için)

6- Bayrak Şahadetnamesi;

7- Kütük Kayıt Örneği;

(TMGS’den nakil ile,TUGS’ne tescil edilecek gemiler için)

8- Terkin Belgesi;

9- Kayıt Harcı Ödendi Belgesi;

10- Tonaj Harcı Ödendi Belgesi;

11- Maliklik Belgeleri;

Gerçek Kişilerde;

Türk Uyruklu ise;

-T.C. Kimlik numarası beyanı,

-İkametgah adresi beyanı

Yabancı Uyruklu ise;

-İkametgah senedi (muhtar tasdikli);

-Kimlik bilgileri  (Konsolosluk veya noter tasdikli);

-Oturma İzin Belgesi (İçişleri Bakanlığı veya Valilik tasdikli)

-Çalışma müsaadesi;

Tüzel Kişilerde;

-Şirketin tescilini varsa tadilatlarını gösteren, Türkiye ticaret sicil gazeteleri; (aslı veya ticaret odası/TUGS Memurluğu ve irtibat bürolarınca tasdikli örneği);

-Faaliyet belgesi;

-İmza sirküleri.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-6’sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK-6

YURT DIŞINDA TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE TESCİL EDİLECEK GEMİLERİN BAŞKONSOLOSLUKLARA, KONSOLOSLUKLARA VE YOKLUĞUNDA FAHRİ BAŞKONSOLOSLUK VEYA KONSOLOSLUKLARA İBRAZ EDECEĞİ BİLGİ VE BELGELER

1- Geminin Adı,

2- IMO Numarası,

3- Geminin Cinsi,

4- Bağlama Limanı,

5- İnşa Yeri ve Kızaktan İndiği Yıl,

6- Terkin Belgesi,

7- Tonaj Sertifikası,

8- Tescil Talebi,

9- Maliklik Belgesi,

Hakiki Kişilerde;

Türk Uyruklu ise;

a) T.C. Kimlik numarası beyanı;

b) İkametgah adresi beyanı

Yabancı uyruklu ise (Türkiye’de mukim);

c) İkametgah Senedi (Muhtardan)

d) Kimlik bilgileri (Konsolosluk veya Noter tasdikli)

e) Oturma İzin Belgesi (İçişleri veya Valilik tasdikli)

f) Çalışma müsaadesi

Tüzel Kişilerde;

g) Şirketin Tescilli olduğunu gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, varsa tadil gazeteleri (Aslı veya TUGS Memurluğu ve irtibat bürolarınca tasdikli örneği)

h) İmza Sirküleri

i) Faaliyet Belgesi”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

—— • ——

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/1997 tarihli ve 22990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Durumu bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan yerler için başvuru sahibine tebligat yapılarak; Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi düzenlettirmek üzere, aşağıdaki evraklar istenecektir.

1- Tesis yapılacak yerin tapusu,

2- Çaplı tasarruf belgesi,

3- Zilyetlik ilmühaberi veya kira kontratından herhangi birinin aslı veya noter tasdikli bir örneği,

4- Vaziyet planı: Teknik elemanlarca hazırlanmış ve imzalanmış tesisin  arazi üzerindeki konumunu, her türlü giriş çıkış yollarını gösteren ve arazideki hâlihazır durumun işlenmiş olduğu vaziyet planlarından beş adet,

5- Tesis yerinin belediye sınırı veya mücavir alan dışında olduğuna dair ilgili belediyeden alınmış resmi yazı.

Tesis yerine ait müşterek veya iştirak halindeki mülkiyette, sahiplerinden her birinin noterden tasdikli onayları ayrıca istenir.

Tesis yapılacak yerin tapusu, çaplı tasarruf belgesi, zilyetlik ilmühaberi veya kira kontratından herhangi birinin aslının ibraz edilmesi ve işlem bitiminde geri istenilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir ve işlem bitiminden sonra, elden veya bir yazı ekinde iade edilir.

Gerekli belgelerin tamamlanmasını takip eden bir ay içinde ilgili kuruluşun Bölge Müdürlüğünce Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi düzenlenerek, vaziyet planı onaylandıktan sonra bir örneği ön izin belgesi ile birlikte başvuru sahibine ve ilgili Valiliğe gönderilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

—— • ——

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinin EK-4’ünde yer alan “noterden” ibaresi “Liman Başkanlıkları tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

—— • ——

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/1996 tarihli ve 22741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “noter” ibaresi “kurumca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (12) numaralı alt bendinde yer alan “noterden tasdikli tebligat adresi” ibaresi “tebligata esas adres beyanları ile ikametgâh adresi beyanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve DHMİ Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

KILAVUZ KAPTANLARIN YETERLİKLERİ, EĞİTİMLERİ,

BELGELENDİRİLMELERİ VE ÇALIŞMA USULLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nüfus cüzdanı sureti” ibaresi “T.C. Kimlik Numarası” olarak, “İngilizce yeterlik belgesi veya” ibaresinden sonra gelen  “noter onaylı sureti” ibaresi “Kurumca onaylı sureti” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

—— • ——

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2007 tarihli ve 26539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “noter tasdikli suretini” ibaresi “Genel Müdürlükçe onaylanan suretini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/6/2007

26539

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/3/2011

27879

 

—— • ——

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/1966 tarihli ve 12428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“1- Aile fertlerinin T.C. kimlik numaraları,”

“1- O belediye sınırları içinde devamlı ikamet ettiğine dair adres yazılı beyanı.

2- İstekli, emekli veya bunların dul veya yetim aile fertleri ise bu durumunu belirten yazılı beyan.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.

—— • ——

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından:

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2006 tarihli ve 26219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fona, ilk defa veya yeniden atanacaklardan, atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı.

b) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

c) 6 adet vesikalık fotoğraf.

ç) Erkekler için; askerlik durumu beyanı.

d) Adli sicil beyanı.

e) Tebligata esas adres beyanı.

f) Atanılacak kadronun özelliğine göre 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümleri çerçevesinde istenebilecek güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasına ilişkin formlar.

g) Mal bildirim beyannamesi.

ğ) Görevini yapmasına engel bir sağlık sorununun olmadığına dair beyan.

h) Atanılacak kadronun özelliğine göre istenilebilecek diğer belgeler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Denetçi Yardımcılığına Giriş Sınavına girmek isteyenler;

a) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından, Fonun irtibat bürolarından veya Fon internet sayfasından temin edecekleri İş Talep Formu,

b) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

c) T.C. kimlik numarası beyanı (İş Talep Formunda belirtilir),

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

d) KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği

ve gerekli görülecek diğer belgeler ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen veya postayla başvururlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “olumlu sicil almak” ibaresi “disiplin cezası almamak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Son üç yılda disiplin cezası almamış olması,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/7/2006

26219

 

—— • ——

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/4/2008 tarihli ve 26835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinin 17 nci maddesin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “nüfus cüzdanı onaylı kopyası” ve “sağlık raporu” ibareleri “T.C. kimlik numarası beyanı” ve “sağlık durumuna ilişkin beyanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/4/2008

26835

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2009

27305

 

—— • ——

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 10/8/2007 tarihli ve 26609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) T.C. kimlik numarası beyanı,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “en az (C) düzeyinde belge ibraz” ibaresi “en az (C) düzeyinde puan aldıklarını gösterir belgenin aslını veya bilgisayar çıktısını ibraz” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/8/2007

26609

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/10/2007

26665

2-

8/11/2010

27753

 

—— • ——

Türkiye İş Kurumundan:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALINMASINDA

UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin sonuna aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

             “(4) İş başvurularında; adayın T.C. kimlik numarası beyanı, adli sicil kaydına ve askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı ve kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat gereği adaylardan talep ettikleri belgelerin aslı veya aslını görmek kaydıyla Kurumca onaylı suretleri tasdik edilerek işleme alınır. Gerekli hallerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşu, adayın T.C. kimlik numarasıyla ilgili beyanının teyidi amacıyla, T.C. kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanının aslını göstermesini talep edebilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/9/2009

27354

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/10/2009

27388

 

—— • ——

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/1993 tarihli ve 21773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, raporda belirtilen kanaate ilişkin görüş birliğine varılmadığı hallerde Başkanlık görüşünü de ekleyerek Genel Müdüre sunmak, ilgili yerlere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek, alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

“Sınav Kurulu, yazılı sınav sorularını ve/veya sözlü sınav konularını hazırlar veya hazırlatır, sınavları düzenler, gerçekleştirir ve değerlendirir.

Sınavların yönetim sorumluluğu sınav kuruluna ait olmak üzere sınav soruları gerektiğinde ÖSYM’ye veya Üniversitelere hazırlatılabilir veya uygulatılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (f) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) T.C. kimlik numarası beyanı,

“b) Yüksek Öğrenim bitirme belgesi veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,”

“d) Askerlik durum beyanı,”

“f) Adli sicil beyanı,”

“h) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “F – KOMPOZİSYON” ve “G – KOMPOZİSYON” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100  tam puan üzerinden 60 dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir.

Yazılı sınav sonuçları Genel Müdürlükçe ilan edilir ve Kurumun resmi web sayfasından duyurulur.

ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) giriş yazılı sınav olarak kabul edilmesi halinde adayın almış olduğu puan, yazılı sınav puanı yerine geçer.

Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65 den aşağı olmaması şarttır.

Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Sınav notlarının eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla belirlenir. Sınavı başaranlara kurul başkanlığınca gerekli duyuru yapılır.

Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin atamaları sınavdaki derece sırasına göre yapılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/11/1993 tarihli ve 21756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) T.C. kimlik numarası beyanı,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı;

a) Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,

b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,

c) Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,

d) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,

e) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

f) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeleri,

ibraz eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bağlantı yapılacak binanın veya tesisin mülkiyetine ilişkin olarak üçüncü bir şahıs tarafından dağıtım şirketine bir şikayette bulunulması halinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından talep sahibinden bağlantı anlaşması yapıldığı tarihteki beyanını kanıtlayıcı bir belgeyi üç iş günü içerisinde sunması istenir. Talep sahibinin bağlantı anlaşması yapıldığı tarihteki beyanını kanıtlayıcı bir belgeyi dağıtım lisansı sahibi tüzel kişisine sunmaması halinde, bu kişilere gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında yapılacak işlemler uygulanır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen talep sahiplerinin bağlantı anlaşmaları iptal edilir ve hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında yapılacak işlemler bağlantı anlaşmasında dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından yazılı olarak belirtilir.

Talep sahibinin bağlantı anlaşmasında mülkiyet durumunu gerçeğe aykırı olarak beyan etmesi sonucu dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin karşılaşacağı zarar talep sahibinden karşılanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra aşağıda belirtilen fıkralar madde metnine eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Müşteri olacak başvuru sahibinin perakende satış sözleşmesinde T.C. kimlik numarasını, kimlik bilgilerini, mülkiyetin kime ait olduğu ve elektrik kullanılacak yerin adresini belirtmesi istenir. İşyeri açan gerçek ve tüzel kişilerden perakende satış sözleşmesinde ayrıca ticaret unvanlarını, vergi kimlik numaralarını, bağlı bulundukları vergi dairesi adını, ticaret unvanlarını, ticaret sicil numaralarını ve ticaret sicil kaydını yaptıkları ticaret sicil memurluğunun adını belirtmeleri istenir. Perakende satış sözleşmesi işlemlerinde abone olacak gerçek ve tüzel kişilerden kimlik fotokopisi, ikametgâh belgesi, tapu fotokopisi, kira sözleşmesi, daha önce kullanımda bulunduğu yerde elektrik borcunun olmadığını gösterir “Borcu yoktur” belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası veya vergi numarasını gösterir belge istenmez.

Müşterilerin perakende satış sözleşmesinde belirttikleri kimlik bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün kurumsal internet sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası doğrulaması yoluyla veya müşterinin nüfus cüzdanı istenip doğrudan kontrol edilerek teyit edilebilir. İşyeri açan talep sahiplerinin vergi kimlik numaraları Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal internet sayfası üzerinden e-vergi levhası sorgulaması yoluyla ticaret sicil bilgileri ise Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünün kurumsal internet sayfası üzerinden ticaret sicil sorgulaması yoluyla teyit edilir.

Perakende satış sözleşmesinde bahsi geçen binanın veya tesisin mülkiyetinin kime ait olduğu konusunda ise müşterinin beyanı esas alınır ve bu hususta ayrıca bir belge istenmez. Söz konusu bina veya tesisin mülkiyetine ilişkin olarak üçüncü bir şahıs tarafından perakende satış lisansı sahibi tüzel kişisine bir şikâyette bulunulması halinde perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi tarafından müşteriye perakende satış sözleşmesi yapıldığı tarihteki beyanını kanıtlayıcı bir belgeyi altı iş günü içerisinde sunması istenir. Müşterinin perakende satış sözleşmesi yapıldığı tarihteki beyanını kanıtlayıcı bir belgeyi perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiye sunmaması halinde, bu kişilere gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında yapılacak işlemler uygulanır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen müşterinin perakende satış sözleşmeleri iptal edilir ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında yapılacak işlemler perakende satış sözleşmesinde dağıtım şirketi tarafından yazılı olarak belirtilir ve müşteriye perakende satış lisansı sahibi tüzel kişisince yetkilendirilen bir görevli tarafından sözlü olarak da belirtilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı  alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Tüzel kişinin ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil kayıt belgesi ile tescilin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı nüshaları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3’ün 2 nci, 3 üncü maddeleri ile 4 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil kayıt belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

3- Tüzel kişilik ana sözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca veya Kurum tarafından tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik ana sözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya Kurumca ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı nüshaları,”

“b) Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi veya Kurumca onaylı sureti,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıda belirtilen cümle eklenmiştir.

“Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur ve adli sicil belgesi dışında söz konusu Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı belge talep edilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Tüzel kişinin ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin sicil belgesi ile tescilin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Vize süresi, geçerlilik tarihinden itibaren, yapım ve hizmet sertifikası için üç yıl, iç tesisat ve servis hatları sertifikası için bir yıldır. Kurum ve dağıtım şirketine yapılan vize başvuruları en geç onbeş gün içinde değerlendirilir. İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen vize başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklar tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

Vize yaptırmayan sertifika sahibi, faaliyetine vize yaptırıncaya kadar devam edemez. Vizesiz faaliyette bulunan sertifika sahipleri hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen yaptırımlar uygulanır.

Vize başvuruları sırasında aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler sunulur:

1) Üzerinde firma kaşesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunan, örneği Kurumun internet sayfasında yayımlanan vize başvuru dilekçesi,

2) Yapım ve hizmet sertifikasındaki farklı her bir kategori için en az bir mühendisin, ilgili fakülte veya Kurumca onaylı diploma sureti, bu mühendislerden çalışanlar için, üzerinde sigortalının isim ve imzası, sosyal güvenlik numarası ile firma kaşesi ve yetkili imzaları bulunan beyan,

3) İç tesisat ve servis hatları sertifikasına ilişkin Makina Mühendisinin diploma ve yetkili mühendis belgesinin, tesisatçı, kaynakçı ve mesleki yeterlilik  belgesinin aslı ya da dağıtım şirketince onaylı suretleri ile belgeleri sunulan personel için üzerinde sigortalının isim ve imzası, sosyal güvenlik numarası  ile şirket kaşesi ve yetkili imzaları bulunan beyan,

4) Vize bedelinin  yatırıldığına dair dekont,

5) Ekleriyle birlikte sertifikanın aslı.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi  ile aynı fıkranın (m) bendinin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahipleri, doğal gazla ilgili faaliyetlerinde, çelik/polietilen boru kaynakçısı kadrolarında, MYK onaylı Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) ve Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3 veya Seviye 4) mesleki yeterlilik belgelerine veya akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş belgelere sahip personel çalıştırmak zorundadır.”

 “İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi, ayrılmış olan makina mühendisinin yerine yeni personel istihdam edinceye kadar faaliyete devam edemez. Aynı şekilde, ayrılmış olan mesleki yeterlilik belgesi sahibinin, kaynakçı veya tesisatçının yerine  yeni personel istihdam edinceye kadar ayrılan personele ilişkin alanda faaliyette bulunamaz. Yeni personel istihdam edildiğinde, faaliyetine devam etme izin talebini içeren başvuru dilekçesi ve ekinde yeni istihdam edilen personele ait dağıtım şirketince onaylı belge suretleri ve üzerinde sigortalının isim ve imzası, sosyal güvenlik numarası  ile şirket kaşesi ve yetkili imzaları bulunan  beyan ile dağıtım şirketine başvuruda bulunur. Başvuru en geç beş gün içerisinde neticelendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “Uygulama” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3, Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 – Bu maddenin yayımı tarihinde yapılan  İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası ile Yapım ve Hizmet Sertifikasındaki faaliyet konularına ilişkin değişiklikler sertifikanın vizesi sırasında gerçekleştirilerek sertifikaya kaydedilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

Ek-1

“EK-1

 

YAPIM VE HİZMET SERTİFİKASI

BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

T. C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

BAŞKANLIĞINA

 

Doğal gaz piyasasında aşağıda belirtilen konularda faaliyette bulunmak üzere on (10) yıl süreli yapım ve hizmet sertifikası verilmesini talep etmekteyiz.

Başvurumuzun kabulünü ve sertifika verilmesini arz ederiz.

Ekler: (EK-3’de belirtilen belgeler)

 

         Ticaret unvanı 

 

 

 

 

Temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin adı ve soyadı

 

 

 

Temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzası ile firma  kaşesi

 

 

 

 

Tarih

 

Doğal gaz tesislerine ilişkin talep edilen faaliyet konuları:          

Doğal gaz tesislerine ilişkin talep edilen faaliyet kategorileri  (istediğiniz faaliyet konusu karşısında belirlenen kategorilere ait boşluklara X   koyarak işaretleyiniz):

Zemin

Arazi

İnşaat

Mekanik

Elektrik/

Elektronik

 Fizibilite-etüt

 

 

 

 

 

 Proje

========

 

 

 

 

 Müşavirlik

 

 

 

 

 

 Kontrol ve denetleme

 

 

 

 

 

 Yapım 

========  

======

 

 

 

 Bakım ve onarım

========  

=======

 

 

 

 Servis

========                

=======

 =========

 

 

”

 

 

 

Ek-2

“EK-3

SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN

BİLGİ VE BELGELER

1. Yapım ve hizmet sertifikası ile ilgili başvuru bilgi ve belgeleri şunlardır:

1.1 İşyerinin ve varsa şube ya da irtibat bürolarının adresi ile telefon, faks ve elektronik posta bilgileri yazılı beyanı (kaşeli ve imzalı),     

1.2 Sanayi ve/veya Ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter/Kurumca onaylı sureti,

1.3 Noter/Kurumca onaylı imza sirküleri,

1.4 Talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre EK-6’da belirtilen mühendislik disiplinleri kapsamında firma sahibi, şirket ortağı ve çalışanı ile bu kapsamda işe yeni alınan personele ait en az dört yıllık yüksek öğrenim belgesinin ilgili fakülte veya /Kurumca onaylı sureti,

1.5 Yüksek öğrenim belgesi suretleri sunulan firma sahibi ve şirket ortağının  bu durumunu gösteren belgenin aslı /Kurumca onaylı sureti ile, diğer yüksek öğrenim belgesi suretleri sunulan personel için  üzerinde sigortalının isim ve imzası, sosyal güvenlik numarası ile şirket kaşesi ve yetkili imzaları bulunan beyan

1.6 Talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre yapılan işlerle ilgili firmaya ait iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin ya da ilgili mühendislere ait iş deneyim belgelerinin aslı veya /Kurumca onaylı sureti; proje faaliyet konusunda ise projenin aslı veya ilgili kuruluş /Kurumca onaylı sureti,

Yapılan işlerle ilgili iş bitirme/iş durum/iş deneyim belgeleri sunulabilecek konular, verilenlerle sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir:

1.6.1 Fizibilite-etüt: Tesislerin yerleştirileceği arazide zemin etüdü ve rapor hazırlama, arazi üzerinde ölçme noktalarının tespiti ve ölçüm sonuçlarının derlenmesi, yapım faaliyetlerine ilişkin fizibilite çalışması ve rapor hazırlama,

1.6.2 Proje: Harita hazırlama, yapım faaliyetlerine ilişkin proje hazırlama,

1.6.3 Müşavirlik: Rapor hazırlama, rapor değerlendirme, proje değerlendirme, malzeme ve yapım şartnamesi, ihale dokümanı hazırlama,

1.6.4 Kontrol ve denetleme: Sahada yapılan işlerin proje, şartname, ilgili mevzuat ve diğer mevzuata göre kontrolü, malzeme onayı, NDT, test ve kabul işlemleri,

1.6.5 Yapım, Bakım ve Onarım

1.6.5.1 İnşaat: İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon,  sulama şebekesi, yol, hava alanı,

1.6.5.2 Mekanik:

1.6.5.2.1. İş bitirme/durumu (firmalar için): İçme suyu, ham petrol, lpg, rafineri, petrokimya, pompa istasyonu vb kaynak işçiliği olan çelik boru, çelik depolama tankı vb tesisler,

1.6.5.2.2 İş deneyimi (çalışanlar için): Doğal gaz tesis ve tesisatları, petrol boru hatları, LPG tesisatı, petrokimya, rafineri, doğal gazla çalışan enerji santralları,

1.6.5.3 Elektrik/Elektronik: YG/OG/AG hatları, aydınlatma, katodik koruma, telekomünikasyon sistemi, SCADA, enerji santralı

1.6.6 Servis: Tesislerdeki ürünlerin servisini yapacak personele ait servis eğitim belgesi aslı yada Kurumca onaylı sureti ve imalatçı veya ithalatçı firmalardan alınmış yetkili servis belgesinin aslı veyaKurumca onaylı sureti.

2. İç tesisat ve servis hatları sertifikası ile ilgili başvuru bilgi ve belgeleri şunlardır:

2.1.1. 2.1 Sertifika başvurusunun yapıldığı dağıtım şirketinin dağıtım bölgesi içindeki işyeri veya irtibat bürosunun adresi ile telefon, faks ve elektronik posta bilgileri yazılı kaşeli ve imzalı beyanı ,     

2.2 Sanayi ve/veya Ticaret Odası ya da 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa göre kurulmuş bulunan ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya / Dağıtım Şirketince onaylı sureti,

2.3 Asıl veya  Dağıtım Şirketince onaylı imza sirküleri,

2.4 Firma sahibi, şirket ortağı veya çalışanı Makina Mühendisine ait, yüksek öğrenim belgesinin ilgili fakülte veya Dağıtım Şirketince onaylı sureti,

2.5 Yüksek öğrenim belgesi suretleri sunulan firma sahibi ve şirket ortağının  bu durumunu gösteren belgenin aslı veya Dağıtım Şirketince onaylı sureti ile belgeleri sunulan personel için üzerinde sigortalının isim ve imzası, sosyal güvenlik numarası ile şirket kaşesi ve yetkili imzaları bulunan beyan,

2.6 Doğal gaz veya diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili Makine mühendisine ait iş deneyim belgeleri ya da firmaya ait iş bitirme veya iş durum belgelerinin aslı veya Dağıtım Şirketince onaylı sureti,

2.7 Faaliyet konularına göre temin edilecek belgeler: (asıl veya Dağıtım Şirketince onaylı suret olarak sunulur)

2.7.1 Proje;

2.7.1.1 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Doğal Gaz İç Tesisatı  Mühendis Yeterlilik Belgesi,

2.7.1.2 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgesi,

2.7.2 Müşavirlik;

2.7.2.1 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Doğal Gaz İç Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgesi ile Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgesi,

2.7.2.2 Firmanın doğal gaz iç tesisatı ve servis hattı veya doğal gaz tesisi yapımı ya da mühendislik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin iş bitirme veya iş durum belgeleri ya da firma çalışanı Makina mühendisinin doğal gaz iç tesisatı ve servis hattı veya doğal gaz tesisi yapımında ya da mühendislik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin çalıştığına dair iş deneyim belgeleri,

2.7.3 Kontrol-Denetim;

2.7.3.1 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış doğal gaz İç Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgesi ile Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgesi,

2.7.3.2 MYK onaylı Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesi,

2.7.3.3 Firmanın doğal gaz iç tesisatı ve servis hattı veya doğal gaz tesisi yapım veya kontrol ve denetimine ilişkin iş bitirme veya iş durum belgeleri ya da firma çalışanı Makina mühendisinin doğal gaz iç tesisatı ve servis hattı veya doğal gaz tesisi yapımında veya kontrol ve denetiminde çalıştığına dair iş deneyim belgeleri.

2.7.4 İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım;

2.7.4.1 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Doğal Gaz İç Tesisatı Mühendis Yeterlilik Belgesi,

2.7.4.2 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü  Mühendis Yeterlilik Belgesi,

2.7.4.3 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre düzenlenmiş Doğal Gaz ve Sıhhi Tesisatçılık Ustalık Belgesi veya Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatçılığı Ustalık Belgesi veya doğal gaz tesisatçılığına ilişkin İşyeri Açma Belgesi ya da MYK onaylı Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi,

2.7.4.4 Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen çelik boru (eksen 45o eğimli) kaynakçı sertifikası veya MYK onaylı Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi,

2.7.4.5 Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen Polietilen boru (geçme ve semer-mesnet elektrofüzyon) kaynakçı belgesi veya MYK onaylı Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi,

2.7.5 Servis Hattı Yapım, Bakım-Onarım;

2.7.5.1 Makina mühendisine ait akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü Yetkili Mühendis Belgesi,

2.7.5.2 MYK onaylı Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesi,

2.7.5.3 Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen Polietilen boru (geçme ve semer-mesnet elektrofüzyon) kaynakçı belgesi veya MYK onaylı Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi,

2.7.5.4 Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen çelik boru (eksen 45o eğimli) kaynakçı sertifikası veya MYK onaylı Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi,

2.8. Faaliyet konularına ilişkin olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yayımlanan meslek standartlarında belirtilen ve faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli tüm araç, gereç ve ekipmanın temin edileceğine dair başvuru sahibinin yazılı beyanı.

Açıklamalar;

1. Sertifika başvurusunda asıl olarak sunulan belgelerin suretleri Kurum veya Dağıtım Şirketi tarafından onaylanarak işleme konulur ve başvuru sahibinin beyanı dışındaki asıllar iade edilir. Başvuru sahibinin talebi halinde noter onaylı belge  suretleri için de aynı işlem uygulanır.

2. Talep edilen faaliyet konuları ve kategorilere göre doğal gaz ve diğer sektörlerde yapılan işlerle ilgili iş bitirme ve/veya iş durum belgeleri bulunmadığı taktirde, firma sahibi, şirket ortağı ve/veya şirket çalışanı dört yıllık yüksek öğrenim belgesi sahiplerinin yaptıkları işi, konusunu ve süresini gösterir, ilgili işveren tarafından düzenlenmiş doğal gaz, altyapı veya  sanayi tesisleriyle ilgili iş deneyim belgelerinin aslı veya Kurumca onaylı sureti temin edilir.

3. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı şirketler sertifika başvurularından önce 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda Türkiye’de şirket kurarak veya şube açarak tescil olunur. Bu kişiler için, EK-3'te yer alan bilgi ve belgelere ilişkin yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca veya Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve 16/9/1984 tarihli ve 18517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine uygun biçimde düzenlenir ve belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış tercümeleri başvuruya eklenir.

4. Sertifika alma/tadil/vize başvurusunda sunulan personele, firma sahibi veya ortağına ait belgeler, söz konusu personel firmada çalıştığı, ortak veya sahibi olduğu süreçte diğer bir sertifika alma/tadil/vize başvurusunda kullanılamaz.

5. Kurumdan “Proje; Mekanik”, “Kontrol ve Denetleme; Mekanik”, “Yapım/Bakım ve Onarım; Mekanik” faaliyet konuları ve kategorilerinde yapım ve hizmet sertifikası alan firmalar, bu konulara karşılık gelen “Proje”, “Müşavirlik”, “Kontrol-Denetim” ve/veya “İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım”  faaliyet konularında  iç tesisat ve servis hatları sertifikası başvurusunda bulunmaları halinde, EK-3’ün 2 nci  fıkrasının   2.6 ncı alt bendi kapsamındaki belgeleri sunmazlar.

6. Sertifika alma, tadil ve vize başvurusunda sunulan bilgi ve belgeler;  31.07.2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur.”

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/2/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (f) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) T.C. kimlik numarası beyanı,