2 Nisan 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28252

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE TEŞKİLAT

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/12/1997 tarihli ve 23208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Kuruluş ve Teşkilat Yönetmeliğinin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mütevelli Heyet idari teşkilatı

MADDE 5 – Mütevelli Heyet idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur;

a) Başkan; Mütevelli Heyet Başkanı, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Üyeler arasından 4 yıl için seçilir. Süresi biten Başkan yeniden seçilebilir, Başkan Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırabilir.

b) Başkan yardımcısı; Mütevelli Heyet Başkanı Mütevelli Heyet üyeleri arasından uygun göreceği bir kişiyi başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.

c) Danışmanlar, doğrudan Mütevelli Heyet Başkanına bağlı olup, Üniversitenin yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde başkana danışmanlık yaparlar.

ç) Hukuk Müşavirleri; Hukuk Müşavirleri doğrudan Başkana bağlı olup görevleri şunlardır:

1) Üniversitenin kazai ve idari merciler karşısında haklarını savunmak,

2) Üniversitenin faaliyetlerinin yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında Mütevelli Heyete yardımcı olmak,

3) Başkanca verilen benzeri görevleri yapmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.