2 Nisan 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28252

YÖNETMELİK

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KAFKASYA VE ÇEVRESİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Artvin Çoruh Üniversitesi Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Artvin Çoruh Üniversitesi Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Artvin Çoruh Üniversitesi Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin yakın ilişkilerinin bulunduğu Kafkasya ve çevresi ile ilgili disiplinler arası bir yaklaşımla bilimsel araştırma yapmak.

b) Araştırma projeleri hazırlamak, bu kapsamda projeler için finans kaynakları teminine çalışmak.

c) Merkezin çalışma alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışı bağlantılar geliştirmek suretiyle yurt içindeki ve dışındaki ilgili kuruluşlar ve merkezler ile yakın ilişki ve işbirliği içinde olmak.

ç) Araştırmacıların araştırma yapmalarına dönük engellerin kaldırılmasına ve araştırmaların hızla yapılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

d) Merkezin çalışma alanına giren konularda her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

e) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve olanaklar sağlamak.

f) Artvin Çoruh Üniversitesindeki diğer bölüm ve programlara destek vermek, karşılıklı işbirliği çerçevesinde müşterek projeler hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı ve kadrolu, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmaları olan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elamanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci derecede sorumlu olup, bu yönde bütün tedbirleri alır ve uygular. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve kurullara başkanlık etmek.

c) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

ç) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki araç gerecin verimli kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

d) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği çalışmalarını yürütmek.

g) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde, genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversitedeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında çalışmalarda bulunan Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel ve idari faaliyetlerini planlamak; çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek ve Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezle ilgili esaslara ilişkin taslakları hazırlamak ve Senatonun onayına sunmak.

c) Müdürlükçe hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.

ç) Çalışmalarda Müdüre yardımcı olmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili Üniversitenin öğretim elemanları, istekleri halinde Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

b) Merkezin çalışma alanına giren konularda bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin görüş ve tavsiyelerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen elemanlarca karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.