27 Mart 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28246

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/4)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) 9607.11 ve 9607.19 gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında yer alan “kayarak işleyen fermuarlar”ın ithalatında, 12/3/2005 tarihli ve 25753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/7 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanlarına 3 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce, yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülke kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebi sonucunda soruşturma açılmış ve sonuç olarak 30/10/2010 tarihli ve 27744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/29 sayılı Tebliğ ile dampinge karşı önlemin devam etmesine karar verilmiştir.

(2) Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin 2011/20 sayılı Tebliğ kapsamında mevcut önlemin etkinliğinin takibine ilişkin yapılan incelemelerde, ÇHC’ye yönelik yürürlükte olan önlemin Endonezya üzerinden etkisiz kılındığına yönelik bulgulara ulaşılmıştır.

(3) Mevcut dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığına yönelik bulguları değerlendirmek amacıyla 15/7/2011 tarihli ve 27995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2011/17 sayılı Tebliğ ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ile 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Ankara temsilciliğine, bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.

(2) Bu süreç içerisinde ilk etapta 4 üretici/ihracatçı firma, 1 tane üretici/ihracatçı ile ilintili firma ve 12 ithalatçı firma soru formuna cevap vermiştir.

(3) İhracatçı/üretici firmalardan gelen cevapların ilk incelemesi neticesinde tespit edilen, soruşturmanın gidişatını etkileyecek mahiyetteki ciddi eksiklikler ilgili ihracatçılara bildirilmiş ve söz konusu eksikliklerin tamamlanması için kendilerine ek süre verilmiştir.

(4) Bu çerçevede, PT. FAJARINDO FALIMAN ZIPPER unvanlı firma, soru formunu ilk etapta eksik doldurmuş olup, firmaya eksikliklerini tamamlaması için süre verilmiştir. Fakat firmanın tarafımıza tekrar iletmiş olduğu cevapta eksikliklerini tamamlamadığı görülmüştür. Bu bağlamda, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde söz konusu firma işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(5) PT. MATAHARI SENTOSA unvanlı firma, soru formuna cevap için verilen normal ve ek süre içerisinde cevap vermemiştir. Firma uygulamada yeri olmayan bir şekilde kendi hükümetlerinden bir ay süre uzatımı aldıklarını iddia etmiş olup, daha sonrasında eksikliklerle dolu bir cevap göndermiştir. Bu bağlamda, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde söz konusu firma işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(6) PT. LAKSMANA MULIA SENTOSA unvanlı firma, soru formuna normal cevap süresi içerisinde nerdeyse boş olan bir soru formu cevabı göndermiştir. Daha sonra firmaya soru formunda belirtilen talimatlara göre hareket etmesi gerektiği bildirilip eksikliklerini tamamlaması için ek süre verilmiştir. Fakat firma bu süre içerisinde de soru formunu cevaplamamıştır. Bu bağlamda, firma Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde iş birliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(7) Endonezya’da mukim PT. YKK ZIPPER INDONESIA firmasının soru formuna vermiş olduğu cevap, Türkiye’ye ihracat gerçekleştiren bağlantılı PT. YKK ZIPCO INDONESIA (ZIPCO) firmasının yapmış olduğu işbirliği kapsamında tamamlayıcı unsur olarak değerlendirilmiştir.

(8) Soruşturma kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin doğrulanması amacıyla işbirliğinde bulunan tek firma olan ZIPCO firması ile ZIPCO’nun bağlantılı firması olan ve hammadde/yarı mamül tedarik ettiği, ancak soruşturma konusu eşyaya ait GTP’lerde Türkiye’ye ihracatı olmayan PT. YKK ZIPPER INDONESIA firması nezdinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılara, ilgili ülkede yerleşik ürünün bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ilgili ülkenin Ankara’daki temsilciliğine ilgili soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilen ihracatçı firmaya, karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içeren firma özel nihai bildirimi ile söz konusu ülkenin Ankara’daki temsilciliğine nihai bildirim iletilmiş olup, nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 5 – (1) Soruşturma dönemi olarak, ticaretin gerçekleştirilme şeklindeki değişikliği incelemeye olanak verecek şekilde dampinge karşı önlemin öncesi ve sonrasını kapsayan 1/1/2005-31/12/2010 dönemi esas alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli fermuarlara uygulanan dampinge karşı önlemin Endonezya üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmaların işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 7 – (1) Ülkemizin fermuar ithalatı 2005 yılında 162 milyon metre, 2006 yılında 108 milyon metre, 2007 yılında 67 milyon metre, 2008 yılında 37 milyon metre, 2009 yılında 22 milyon metre ve 2010 yılında 51 milyon metre olarak gerçekleşmiştir.

(2) Ülkemizin ithalatı içinde Endonezya’nın payı 2004 yılında %0 düzeyinde iken, 2005-2010 döneminde sırasıyla önce %26’ya daha sonraki dönemlerde ise %27, %29, %59, %71 ve %83’ler düzeyine çıkmıştır.

(3) Söz konusu fermuarların ticaretinin seyrinin keskin bir şekilde değişimi, önlemin yürürlüğe konulmasını müteakiben gerçekleşmiştir.

Önlemin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 8 – (1) Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, Endonezya’da mukim üretici/ihracatçı firmalardan PT. YKK ZIPCO INDONESIA firmasının soruşturma konusu ürünlerden plastik dişli fermuarlarda üretici niteliğini haiz olduğu, söz konusu eşyanın üretim sürecinde esaslı işlem yaptığı ve ÇHC menşeli ürünleri menşe yanıltması yapmak suretiyle Türkiye’ye ihraç etmediği, gerek sunulan bilgi ve belgelerden gerekse yerinde doğrulama soruşturması sırasında elde edilen bilgi ve belgelerden tespit edilmiş ve bu bağlamda mevcut önlemi etkisiz kılmadığı değerlendirilmiştir.

(2) Soruşturma sürecinde tespit edilen bilgi, belge ve bulgular ışığında Endonezya’da mukim diğer üretici/ihracatçı firmaların mevcut önlemi etkisiz kıldığı tespit edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Sonuç

MADDE 9 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yürütülen soruşturma neticesinde, Endonezya menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden PT. YKK ZIPCO INDONESIA firmasının plastik dişli fermuarlarda üretici niteliğini haiz olduğuna ve ÇHC’ye yönelik yürürlükte olan önlemi etkisiz kılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede bahse konu firmanın plastik dişli fermuarlar için önlem teşmilinden muaf tutulması gerektiği değerlendirilmiştir.

(2) Endonezya’da mukim üretici/ihracatçı diğer firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu fermuarları Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, 2005/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile ÇHC menşeli kayarak işleyen fermuarların ithalinde 3 ABD Doları/kg tutarında yürürlüğe konmuş olan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/29 sayılı Tebliğ ile devam edilmesine karar verilen dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

Karar

MADDE 10 – (1) Soruşturma sonucunda, aşağıda yer alan tabloda (Tablo-1) gösterildiği üzere Endonezya menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, 2005/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlüğe konulmuş olan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/29 sayılı Tebliğ ile devam edilmesine karar verilen dampinge karşı kesin önlem ile aynı oranda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

(2) Endonezya’da mukim ve soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan PT. YKK ZIPCO INDONESIA firması aşağıdaki tabloda (Tablo-2) belirtildiği şekilde 9607.19.00.00.11 GTİP’i altında tasnif edilen yalnız "plastik dişli fermuarlar" için söz konusu dampinge karşı önlemden muaf tutulmuştur.

 

Tablo-1 Dampinge Karşı Önleme ilişkin Tablo

GÜMRÜK

TARİFE

POZİSYONU

MADDE İSMİ

MENŞE VE/VEYA

ÇIKIŞ ÜLKESİ

DAMPİNGE KARŞI

VERGİ MİKTARI

9607.11

Dişleri adi metallerden olanlar

Endonezya

3 ABD Doları/Kg

9607.19

Diğerleri

Endonezya

3 ABD Doları/Kg

 

 

Tablo-2 Dampinge Karşı Önlemden Muafiyete İlişkin Tablo

MADDE İSMİ

GÜMRÜK TARİFE

İSTATİSTİK POZİSYONU

FİRMA ÜNVANI VE ÜLKESİ

Plastik Dişli Fermuarlar

9607.19.00.00.11

PT. YKK ZIPCO INDONESIA (Endonezya)

 

3) 2005/7 ve 2010/29 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde yer alan Tablo-1’de gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen maddelerin, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

(2) Karar maddesinde yer alan Tablo-2’de belirtilen Endonezya’da mukim PT. YKK ZIPCO INDONESIA firması İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/1 sayılı Tebliğ ile belirlenen "Üretici Belgesi" beyanı kapsamında gümrük idarelerine beyanda bulunması halinde 9607.19.00.0011 GTİP’i altında tasnif edilen yalnız "plastik dişli fermuarlar" için söz konusu dampinge karşı önlemden muaftır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.