24 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28243

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2012/2855

             22 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 25/1/2012 tarihli ve HUM/3837866 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                                     R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                                   Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU

ARASINDA VATANDAŞLARIN KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİN

USULLERE DAİR ANLAŞMA

Bundan sonra “Taraflar” şeklinde anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu,

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti arasında Diplomatik, Hizmet veya Hususi Pasaport Hamillerinin karşılıklı olarak vizeden muaf tutulması hususundaki 7 Nisan 1994 tarihli Anlaşmayı göz önünde bulundurarak,

İki ülke arasında dostane ilişkiler geliştirmeyi arzulayarak,

Ülke vatandaşlarının karşılıklı kısa süreli seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçlayarak,

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

Madde 1

1. Her iki Taraf Devletin vatandaşları, işbu Anlaşmanın ilişiğindeki Ek’te sıralanan geçerli seyahat belgelerine dayanarak, kesintisiz kalış süreleri giriş yaptıkları tarihten itibaren otuz (30) günü aşmamak kaydıyla, vizesiz olarak diğer Taraf Devletin ülkesine girecek, topraklarından çıkacak, transit geçecektir. Ancak, vatandaşların diğer Taraf Devletin ülkesindeki toplam kalış süresi yüz seksen (180) gün zarfında doksan (90) günü aşmayacaktır.

2. Diğer Taraf Devletin ülkesinde işbu Maddenin birinci paragrafında öngörülen azami vize muafiyet süresinden daha uzun süreli kalmak veya çalışmak, ailesini yeniden bir araya getirmek veya bir eğitim kurumuna katılmak niyetinde olan ve işbu Anlaşmanın ilişiğindeki Ek’te sıralanan geçerli seyahat belgeleri hamili her bir Taraf Devletin vatandaşları, diğer Tarafın Devlet mevzuatı uyarınca vize alacaktır.

Madde 2

Her bir Taraf Devletin vatandaşları diğer Taraf Devletin ülkesine, diğer Taraf Devletin mevzuatına uygun olarak, uluslararası yolcu trafiğine açık hudut kapılarını kullanarak girecek ve çıkacaklardır.

Madde 3

Diğer Taraf Devletin ülkesinde geçici veya daimi ikamet izni hamili her bir Taraf Devletin vatandaşları, vize gerekmeksizin, o Taraf Devletin ülkesine girecek, çıkacak, transit geçecek ve kalacaktır.

Madde 4

İşbu Anlaşma, ulusal güvenlik, kamu düzeni veya kamu sağlığını koruma sebepleriyle, her bir Taraf Devletin yetkili makamlarının, kendi mevzuatına uygun olarak diğer Taraf Devlet vatandaşlarının kendi Devletinin ülkesine girişini reddetme veya geçici veya daimi ikamet izinlerini iptal etme hakkına halel getirmeyecektir.

Madde 5

Taraflardan her birinin vatandaşlarının diğer Tarafın ülkesinde kaldıkları süre içerisinde geçerli seyahat belgelerini kaybetmeleri veya bu belgelerin tahribata uğraması halinde, kabul eden Devletin yetkili makamlarından vize veya başka herhangi bir izin belgesi almaları gerekmeksizin, vatandaşı oldukları Devletin diplomatik veya konsolosluk misyonu tarafından tanzim edilen yeni geçerli seyahat belgeleri temelinde söz konusu Devletin ülkesinden çıkacaklardır.

Madde 6

Mücbir sebepler (hastalık, doğal afet vb.) nedeniyle diğer Tarafın ülkesine girişlerinden itibaren otuz (30) gün içerisinde veya vizelerinin veya geçici veya daimi ikamet izinlerinin geçerlilik süresi zarfında, diğer Taraf Devletin ülkesinden çıkamayan her bir Taraf Devletin vatandaşları, vize gerekmeksizin kesintisiz kalışlarını gerçekleştirebilecek, bu tür durumlarla ilgili bir belgenin veya diğer güvenilir bir kanıtın sunulması üzerine vatandaşı oldukları ülkeye veya geçici veya daimi ikametlerinin olduğu ülkeye dönmek için gerekli olan süreyle kabul eden Devletin mevzuatı uyarınca vizelerini veya geçici veya daimi ikamet izinlerini temdit ettireceklerdir.

Madde 7

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren otuz (30) günden geç olmamak üzere, işbu Anlaşmanın ilişiğindeki Ek’te sıralanan geçerli seyahat belgelerinin örneklerini diplomatik yollardan teati edecektir.

2. Taraflar, işbu Anlaşmanın ilişiğindeki Ek’te sıralanan geçerli seyahat belgelerini tadil etmeleri durumunda, bir an önce birbirlerine yazılı bildirimde bulunacaklar ve bu tür seyahat belgelerinin örneklerini, bu belgeler kullanılmaya başlanmadan önce ve otuz (30) günden geç olmamak üzere, diplomatik yollardan birbirlerine ileteceklerdir.

3. İşbu Anlaşmanın ilişiğindeki Ek’te kayıtlı olmayan yeni seyahat belgelerinin kullanılmaya başlanması durumunda, işbu belge, bir değişiklik yapılması suretiyle Ek’te yer alacaktır. Bu paragrafın uygulanması amacıyla, Taraflar işbu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz (30) günden geç olmamak üzere, yeni seyahat belgesinin örneklerini diğer Tarafa diplomatik yollardan iletecektir. Bu değişikliğin yürürlüğe girmesi işbu Anlaşmanın onuncu Madde’sinde belirtilen hükümlere uygun olacaktır.

Madde 8

İşbu Anlaşmanın yorumlanmasından ve uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlık Taraflar arasında istişareler veya müzakereler yoluyla çözülecektir.

Madde 9

1. Her bir Taraf, ulusal güvenliği, kamu düzeni ve kamu sağlığını korumak amacıyla, işbu Anlaşmanın uygulanmasını tamamen veya kısmen geçici olarak askıya alma hakkına sahiptir. Geçici olarak askıya almaya ilişkin yazılı bildirim, askıya alma işleminden en az kırk sekiz (48) saat önce diğer Tarafa diplomatik yollardan iletecektir.

2. İşbu maddenin birinci paragrafında öngörülen nedenlerle, Anlaşmayı askıya almaya karar veren Taraf, Anlaşmanın uygulanmasını tekrar başlatma kararını diğer Tarafa aynı usullerle bildirecektir.

Madde 10

1. İşbu Anlaşma, bir (1) yıllık bir süre için akdedilmiştir ve Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç usul sürecinin tamamlandığına ilişkin olarak birbirlerine diplomatik yollardan yaptıkları son yazılı bildirimin alındığı tarihi takip eden doksanıncı (90.) gün yürürlüğe girecektir.

2. İşbu Anlaşma, Taraflardan birinin bir diğerine diplomatik yollardan yazılı bildirimde bulunarak Anlaşmayı sonlandırma niyeti olduğunu beyan etmedikçe, otomatik olarak daha sonraki bir yıllık süreler için uzatılacaktır.

3. İşbu Anlaşma Tarafların karşılıklı rızasıyla değiştirebilir. Taraflarca mutabık kalınan her türlü değişiklikler, işbu Maddenin birinci paragrafı uyarınca yürürlüğe girecektir.

4. Taraflardan her biri, işbu Anlaşmayı diplomatik yollardan yazılı bildirimde bulunarak feshedebilir. Bu durumda, Anlaşma, diğer Tarafın fesih bildirimini aldığı tarihi izleyen doksanıncı (90.) gün yürürlükten kalkacaktır.

İşbu Anlaşma Ankara’da, 22 Aralık 2011 tarihinde, Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce olarak, her metin aynı derecede geçerli olmak üzere, ikişer nüsha imzalanmıştır. Anlaşmanın hükümlerinin yorumlanmasında görüş ayrılıklarının ortaya çıkması durumunda, İngilizce metin esas alınacaktır.

 

                     TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                           UKRAYNA BAKANLAR KURULU

                            HÜKÜMETİ ADINA                                                                           ADINA

 

                               Ahmet Davutoğlu                                                                  Kostyantin Grişçenko

                                 Dışişleri Bakanı                                                                         Dışişleri Bakanı

 

 

 

EK

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen seyahat belgelerinin listesi:

1. Umuma Mahsus Pasaport;

2. Geçici Pasaport (sadece daimi olarak ikamet edilen devlete dönmek için);

3. Uçaklar için Mürettebat Sertifikası (uçak mürettebat listesi ibraz edilirse);

4. Gemi Adamı Cüzdanı (gemi mürettebat listesi veya bir örneği ibraz edilirse);

5. Seyahat Belgesi (Türkiye’ye dönüş için).

 

Ukrayna vatandaşlarına verilen seyahat belgelerinin listesi:

1. Ukrayna Vatandaşı Yurtdışı Seyahat Pasaportu;

2. Çocuk Seyahat Belgesi;

3. Gemi Adamı Kimlik Kartı (gemi mürettebat listesi veya örneği ibraz edilirse);

4. Mürettebat Kimlik Kartı (uçak mürettebat listesi örneği ibraz edilirse);

5. Ukrayna’ya Dönüş Sertifikası (sadece Ukrayna’ya dönüş için).

 

 

Yabancı dil metin için tıklayınız.