21 Mart 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28240

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SPOR ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kadir Has Üniversitesi, Spor Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarıyla işbirliği içinde, spor hukuku, spor yönetimi, spor iletişimi ana alanları başta olmak üzere, spor sosyolojisi, spor felsefesi, spor ekonomisi, spor pazarlaması ve spor etiği konularında ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, ulusal ve uluslararası spor ile ilgili federasyon, kurum, komite ve akademik kuruluşların ilgili mevzuat ve uygulamaları ile Türkiye’deki spor teşkilatlanması, spor kuralları ve diğer uygulamaları irdelemek ve önerilerde bulunmak; uluslararası alanda lisans ve lisansüstü eğitimi yapılan spor hukuku, spor yönetimi ve spor iletişimi dallarının Türkiye’de de gelişimini sağlamak üzere çalışmalar yapmak; spor ile ilgili akademik çalışmaları kolaylaştırmak adına bir spor kütüphanesi kurmak ve bu alanda çalışanların hizmetine sunmak; spor kişi ve kuruluşlarına danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek; ilgili konularda araştırmalar yapmak; spor alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası ortaklıklar, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği geliştirmek ve kamuoyunun Merkezin faaliyet alanlarında bilinçlendirilmesi ve eğitilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür:

a) İlgili tüm alanlarda uluslararası gelişmeleri izleyerek, toplumun zamanında ve eksiksiz bilgilenmesini sağlayacak akademik çalışmalar yapmak.

b) İlgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, kollokyum, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak, gerektiğinde ilgili bakanlık, genel müdürlük, federasyonlar ve diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği yapmak.

c) İlgili alanlara giren mevzuat, yargı kararları ve diğer yazılı ve görsel belgeleri toplamak, yabancı dilde olanlardan gerekli görülenleri Türkçe’ye çevirmek ve bu konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak, yapılan çalışmalara destek olmak.

ç) İlgili alanların uygulamalarıyla uğraşan ve bu alanlarda etkili olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ulusal veya uluslararası nitelikteki spor araştırma, uygulama ve eğitim merkezleri, enstitüleri ve benzeri kurumlarla ilişki kurmak ve işbirliğini geliştirmek.

d) İlgili alanlarda gerekli arşiv, kütüphane, sergi, sinematek, videotek ve diğer bilgi ve uygulama tesislerini kurmak, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmak.

e) İlgili alanlarda araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar, çalışma grupları kurmak.

f) Spor alanında faaliyet gösteren devlet kuruluşları, federasyonlar, kulüpler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların yönetici ve personelinin spor hukuku, spor yönetimi ve spor iletişimi alanlarında bilgilenme ve olgunlaşmalarını sağlamak, mesleğinde faaliyet gösteren spor sektörü çalışanlarının meslek içi eğitimlerine katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak.

g) Üniversitelerin sosyal bilimler enstitüleri ve ilgili fakültelerinde, spor alanında yapılan akademik çalışmaları teşvik etmek ve ilgili derslerinin okutulması için girişimlerde bulunmak, bu dersleri okutacak/okutan fakülte ve yüksek okullara müfredat, öğretim elemanı ve diğer bilimsel yardımlarda bulunmak.

ğ) Yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde spor hukuku, spor yönetimi ve spor iletişimi alanlarında danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

h) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri veya Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak, konusunda uzman kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi, altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda sona erer.

(2) Müdür, gerekli hallerde, çalışmalarda yardımcı olmak üzere bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak atanmak üzere Rektöre önerir; Müdür Yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak ve gerekli uygulamaları gerçekleştirmek.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet planı, programı ve bütçesini hazırlamak ve uygulamasını sağlamak.

d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu görüşü ile Rektöre sunmak.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun kararları ile çalışma programını uygulamak.

f) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak.

b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet programının hazırlanması için gerekli kararları almak, Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

ç) Merkezin eğitim, işbirliği, araştırma, inceleme, yayın, etkinlik, danışmanlık ve proje başvurularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin enstitü müdürleri, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ve Rektörlüğe bağlı uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ile Müdürün önerisi üzerine akademik personel ve Merkez çalışmalarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel sektör çalışanları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile alanında yetkin bireyler arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Danışma Kuruluna, Rektör başkanlık eder. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak yılda bir kez ve Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu durumlarda olağanüstü olarak toplanır.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirme ve tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

(5) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak, Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış olan ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.