20 Mart 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28239

YÖNETMELİK

Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜTAM)'ni,

c) Müdür: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; tarımsal faaliyetlerle ilgili tüm alanlarda ortaya çıkan yenilikleri takip ederek uygulamaya aktarmak, bölgesel ve ulusal düzeyde tarımsal problemler için çözümler üretmek, etüt, planlama, araştırma, eğitim çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek, akademik birimlerle, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görev ve fonksiyonları şunlardır:

a) Tarımsal araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlayarak destek olmak,

b) Uygulama, staj ve pratiğe yönelik çalışmalara yer, materyal ve hizmet sağlamak,

c) Hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda üretime ayrılan ve/veya gerekirse kiralanan alanlarda, mevcut doğal kaynaklar, sermaye ve iş gücünü kullanarak tarımsal üretim yapmak, tescil denemeleri yürütmek, tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi ve paketlenmesi gibi faaliyetleri organize etmek,

ç) Ürünlerin Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine göre satışını yapmak,

d) Araştırma sonuçlarının üretime aktarılması için gereken yayım ve demonstrasyon  çalışmaları yürütmek,

e) Üretim modelleri/sistemlerinin geliştirilmesi için üreticilere önderlik etmek,

f) Araştırma sonuçlarının patente dönüştürülmesi ve elde edilecek damızlık, tohumluk  ve benzeri üretim materyalinin tescili konularında araştırıcılara destek sağlamak,

g) Eğitim-öğretim ve uygulama hizmetlerini desteklemek,

ğ) Kamu ve özel kuruluşlarda görev alan teknik personel ve çiftçiler için kurs, seminer ve çalışma toplantıları ve benzeri faaliyetleri yapmak,

h) Laboratuvarlarda fiziksel, kimyasal ve benzeri analizleri yapmak,

ı) Tarımsal danışmanlık ve proje hazırlama konularında organizasyonlar yapmak,

i) Tarım makineleri ve sulama sistemleri konularında test ve deneyler yaparak raporlar hazırlamak,

j) Yönetim Kurulunun kararları ile öngörülen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin Ziraat Fakültesinin aylıklı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Merkez Müdürü çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkeze bağlı personelin çalışma düzenini planlamak, yönetim ve denetimini yapmak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyacı, bütçesi ile ilgili önerileri ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında Ziraat Fakültesi Dekanı, Müdür, Döner Sermaye İşletme Müdürü ile Merkez Danışma Kurulu tarafından Üniversitenin Ziraat Fakültesinin farklı bölümlerinden önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Müdürün önereceği bir müdür yardımcısı, oy hakkı olmadan raportör olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılır.

(4) Yönetim Kurulu; yılda en az iki kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyet ve yönetimiyle ilgili kararlar almak, alınan kararların uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

b) Yıllık faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında Ziraat Fakültesi Dekanı, Merkez Müdürü, Ziraat Fakültesindeki bölüm başkanları ve Döner Sermaye İşletme Müdüründen oluşur. Danışma Kuruluna, gerektiğinde ilgili birim temsilcileri davet edilerek oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili tavsiye kararları alır.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Diğer hükümler

MADDE 14 – (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetler ile Merkezin ihtiyaçları, Üniversite özel bütçesi ve döner sermaye bütçesindeki ödeneklerden mevzuat çerçevesinde karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.