20 Mart 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28239

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             Tarih              : 19/3/2012

             Karar No      : 2012/ÖİB-K-05

             Konu            : Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye Ait Taşınmazın Satışı.

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

             Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’ye, İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından gerçekleştirilen ve değer tespit sonuçları göz önünde bulundurularak ADÜAŞ Yönetim Kurulunun 21/2/2012 tarih ve 2012/01 no.lu Kararı ile kabul edilen, 24/2/2012 tarih ve 91 sayılı ADÜAŞ yazısı ile İdareye intikal ettirilen ihalenin sonucu dikkate alınarak, ÖYK’nın 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden;

             1- Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Karataş Köyü, 317 parselde kayıtlı 77.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.ye 825.000,00-(sekizyüzyirmibeşbin) TL bedelle satılmasına, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının  irat kaydedilerek anılan taşınmazın,

             2- İkinci yüksek teklifi veren Desat Ege Akdeniz Elektrik Mekanik Ltd. Şirketine 812.000,00-(sekizyüzonikibin) TL bedelle İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde satılmasına, Desat Ege Akdeniz Elektrik Mekanik Ltd. Şirketinin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartnamesinde belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

             3- Taşınmazın devir işlemlerinin, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli olan izinlerin alınmasını müteakiben yapılmasına,

             4- İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine

             karar verilmiştir.