20 Mart 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28239

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/7)

Başvuru

MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. tarafından yapılan ve Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Emas Makina Sanayi A.Ş. tarafından desteklenen başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), İtalya ve Sırbistan menşeli “Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı”nın (termosifon) Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülkeler menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.

Başvuru konusu madde

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşya, 8516.10.80.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında beyan edilen “Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı”dır.

(2) Termosifonlar içi emaye kaplı çelik bir tank içerisine yerleştirilmiş ısıtıcı ile hacmi kadar biriktirilen suyun ısıtılması ve bu suyun kullanım ihtiyaçları için tüketilmesi amacına hizmet eden bir cihazdır. Beklemekte olan suyun ısı kaybını önlemek için etrafına poliüretan izolasyon malzemesi ve boyalı sacdan üretilen dış ceket giydirilir ve sıcaklığı kontrol eden termostat ve diğer emniyet ekipmanları ile donatılır. Dış giydirmenin şekli prizmatik ya da silindirik olabilir.

(3) Termosifonlar 50, 65, 80 litre gibi çeşitli hacimlerdeki depolara sahip olabilmektedir. Cihazın kontrol sistemine göre ürünler standart, led göstergeli, termostat kontrollü ve dijital kontrollü olmak üzere sınıflara ayrılmaktadır.

(4) Bahse konu GTİP, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikâyetçi/destekçi firmaların İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4 – (1) İtalya ve Sırbistan’ın iç piyasa satışlarına ilişkin veri temin edilemediğinden oluşturulmuş normal değer hesaplamasına gidilmiş ve yerli üretim dalının üretim maliyetlerine makul bir kâr oranı eklenerek normal değer oluşturulmuş ve bulunan değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir. ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, normal değerin tespitinde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanmış olup, İtalya ve Sırbistan için belirlenen normal değerin ÇHC için de geçerli olduğu kabul edilmiştir.

(2) Şikâyet konusu ülkelerden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, şikâyet konusu ürünün normal değerinin hesaplamasında kullanılan döneme ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama ihraç fiyatları esas alınmıştır. CIF ihraç fiyatları FOB düzeyine çekilmiş ve söz konusu ihraç fiyatlarının fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(3) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatlarının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılması yoluyla, termosifon için hesaplanan damping marjlarının, şikayete konu ülkeler için önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5 – (1) ÇHC, İtalya ve Sırbistan menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının hem mutlak olarak hem de toplam ithalat içerisindeki payının 2009-2011 döneminde önemli ölçüde artış gösterdiği tespit edilmiştir.

(2) İlgili sektörde tüketimin artmasına karşın dampingli ithalatın artması nedeniyle büyüyen pazarda yerli üretim dalının pazar payının azaldığı ve şikâyete konu ülkelerin pazar payının arttığı belirlenmiştir.

(3) Yerli üretim dalının yurt içi satış, üretim, kârlılık, ürün nakit akışı ve kapasite kullanım oranı gibi ekonomik göstergelerinde 2009-2011 döneminde ciddi olumsuzluklar yaşandığı belirlenmiştir.

(4) Aynı dönemde, şikâyete konu ülkelerden yapılan termosifon ithalatında gerçekleşen ortalama birim fiyatların yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı ve baskıladığı belirlenmiştir.

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluğa yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ÇHC, İtalya ve Sırbistan menşeli söz konusu madde için, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

MADDE 7 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, ÇHC için bu aşamada Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal üçüncü ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir.

(2) Ancak, ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin ek madde 1’indeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi uygulanır.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi alamayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı’na ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Ayrıca, ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla, ÇHC, İtalya ve Sırbistan’ın Ankara’daki resmî temsilciliklerine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 7 nci madde kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde, soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 26/ 212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms219@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.