20 Mart 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28239

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI

             Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım ÖZER Başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi Metin SARAÇ (Mühendis), Sağlık Bakanlığı temsilcisi Uzm. Dr. Sühendan ADYÜZEL, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcisi E. Nilgün ÜNALMIŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından konu ile ilgili bir iş müfettişi olarak Aysun ALP (İş Müfettişi), en fazla gemi adamını bulunduran en üst işçi kuruluşundan TÜRK-İŞ adına Sinan GÜNAYDIN (Denizciler Sendikası Genel Mali Sekreteri), İrfan METE (Denizciler Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri), en fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan TİSK adına Av. Zekeriya Ulaş YILDIZ (Müşavir Avukat), Hasan YILMAZ (TÜHİS İktisat Müşaviri), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanlığı adına Recep DÜZGİT’in katılımlarıyla 20 Şubat 2012 Pazartesi günü saat 14.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanmıştır.

             Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 20,00.-TL (Türk lirası) iaşe bedelinin, 15/3/2011 gün ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bunun, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

             Yönetmeliğin 7 nci maddesinde “… Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır.” şeklindeki hükmü göz önünde bulundurularak;

             a) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2011 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alınan maddelerin 2011 yılı fiyat aritmetik ortalaması,

             b) Hizmet akidleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

             c) Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu,

             Esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 20,50.- TL (Yirmi Türk Lirası Elli Kuruş) olarak tespitine oy birliği ile

             karar verildi. 20/2/2012