17 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28236

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 9/2/2012

Karar No  : 2012/32

Konu         : TTA’ya ait Manisa İli, Salihli İlçesi’ndeki taşınmazın özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın, 26.1.2012 tarihli ve 690 sayılı yazısına istinaden, Kurulumuzun 15.10.2007 tarihli, 2007/60 sayılı Kararı ve 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden, İdarece Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TTA)’ne verilen yetki çerçevesinde, mülkiyeti TTA’ya ait Manisa İli, Salihli İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan ve tapunun 2096 Ada, 1 Parsel numarasında kayıtlı toplam 5.240,00 m² yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla, TTA tarafından 14.12.2011 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin sonuçları dikkate alınarak;

1. İhale konusu taşınmazın 3.000.000 (Üçmilyon) TL bedelle en yüksek teklifi veren İsmail KOǒa ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ihale üzerinde kalan İsmail KOǒun peşinatı-satış bedelini ödememesi ve/veya verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalede ikinci en yüksek teklifi veren Sakin DEMİR’e 2.990.000 (İkimilyondokuzyüzdoksanbin) TL bedelle ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sakin DEMİR’in peşinatı-satış bedelini ödememesi ve/veya verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalede üçüncü en yüksek teklifi veren Etem TATLICIOĞLU’na 2.970.000 (İkimilyondokuzyüzyetmişbin) TL bedelle ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Etem TATLICIOĞLU’nun peşinatı-satış bedelini ödememesi ve/veya verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, ihalede dördüncü en yüksek teklifi veren Maşallah KUTLU’ya 2.950.000 (İkimilyondokuzyüzellibin) TL bedelle ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Maşallah KUTLU’nun peşinatı-satış bedelini ödememesi ve/veya verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, ihalede beşinci en yüksek teklifi veren Burhan KUTLU’ya 2.900.000 (İkimilyondokuzyüzbin) TL bedelle ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Burhan KUTLU’nun peşinatı-satış bedelini ödememesi ve/veya verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek, ihalede altıncı en yüksek teklifi veren Koray KAPLAN’a 2.850.000 (İkimilyonsekizyüzellibin) TL bedelle ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Koray KAPLAN’ın peşinatı-satış bedelini ödememesi ve/veya verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya talep edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya ihale şartnamesinin öngördüğü diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

2. Satış sözleşmesi imzalanıncaya kadar işbu Kararda isimleri bulunan teklif sahiplerinin geçici teminatlarının tutulmasına,

3. Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında TTA’nın yetkili kılınmasına,

Karar verilmiştir.