15 Mart 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28234

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA İLK DEFA YAPILACAK

ATAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, (B) grubu Bakanlık kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına ilk defa yapılacak atamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Başkanlık: Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığını,

ç) (B) Grubu kadrolar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılanlar dışında kalan ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen Bakanlık kadrolarını,

d) KPSS (B): (B) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

f) Müsteşar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarını,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ğ) Sözleşmeli personel pozisyonları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi uyarınca çalıştırılacak personele ilişkin pozisyonları,

h) Sözlü sınav: Bakanlık (B) grubu kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, sınav komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavı,

ı) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sözlü Sınava İlişkin Genel ve Özel Şartlar

Başvuru için genel şartlar

MADDE 4 – (1) Sözlü sınava katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış olan ve ilanda belirtilen KPSS puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

Özel şartlar

MADDE 5 – (1) (B) grubu kadrolar ile sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar:

a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

2) En az beş yıl avukatlık yapmış olmak,

b) Avukat kadro veya pozisyonuna atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Muayene memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile mühendislik fakülteleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak,

2) Sınava son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Muhafaza memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile mühendislik fakülteleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak,

2) Sınava başvuru tarihinde 30 yaşından gün almamış olmak,

3) Erkekler en az 172 cm, bayanlar ise en az 165 cm boyunda olmak, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu almak,

d) İcra memuru ve memur kadrolarına atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iletişim, iktisat, işletme ve iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden veya en az iki yıl süreli eğitim veren ihracat-ithalat, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret yönetimi, dış ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi, adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksek okullarının adalet, gümrük işletme veya gümrük işleri bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak,

e) Çözümleyici ve programcı kadro veya pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların matematik, istatistik, fizik, bilgisayar, elektrik ve elektronik bölümleri veya mühendislik fakültelerinin Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğine dair belge sahibi olmak,

3) KPDS’den en az (D) düzeyinde veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası sınavlardan ve ÜDS’den KPDS (D) düzeyine eşit puan aldığını geçerlilik süresi sona ermemiş bir yabancı dil seviye belgesiyle belgelemek,

4) Yabancı dil seviye belgesini, sınavın son müracaat tarihi itibariyle beş yıl içerisinde girmiş olduğu sınavda almış olmak,

f) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu başarıyla bitirdiğine ilişkin sertifika veya yükseköğrenimde bilgisayar eğitimi aldığına dair transkript sahibi olmak,

g) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Eğitim bilimleri fakültelerinin eğitim programları ve öğretim, eğitim yönetimi teftişi ve planlaması, yetişkin eğitimi bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da bu konularda yüksek lisans öğrenimi görmüş olmak,

ğ) Anbar memuru, veznedar, satış memuru, koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile gemi adamı kadro veya pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

2) Gemi adamı için yapacağı görevle ilgili yeterlik belgesine sahip olmak,

3) Koruma ve güvenlik görevlisi için tam teşekküllü Devlet hastanesinden “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu almak, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşıdığına dair belge sahibi olmak,

h) Mütercim kadro veya pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim ile ilgili dil ve edebiyat bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

2) KPDS’den en az (A) düzeyinde veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası sınavlardan ve ÜDS’den KPDS (A) düzeyine eşit puan aldığını, geçerlilik süresi sona ermemiş bir yabancı dil seviye belgesiyle belgelemek,

3) Yabancı dil seviye belgesini, sınavın son müracaat tarihi itibariyle iki yıl içerisinde girmiş olduğu sınavda almış olmak,

ı) Şoför kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

i) Ekonomist, kimyager, istatistikçi kadroları ile mühendis, mimar, veteriner hekim, tekniker, laborant, diyetisyen kadro veya pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Üniversitelerin veya yüksek okulların, yapacağı görevle ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının  Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

2) Kimyager ve İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için; sınavın son başvuru tarihi itibariyle beş yıl içerisinde girmiş olduğu KPDS’den en az (D) düzeyinde veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası sınavlardan ve ÜDS’den KPDS (D) düzeyine eşit puan aldığını belgelemek,

j) Teknisyen, kaptan ve makinist kadro veya pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Yapacağı görevle ilgili en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

2) Yapacağı görevle ilgili yeterlik belgesine sahip olmak,

k) Hemşire kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

l) Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara atanabilmek için en az lise veya dengi mesleki eğitim veren okullardan mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözlü Sınav Komisyonu, Sözlü Sınavın Usul ve Esasları

Sözlü sınav komisyonu ve görevleri

MADDE 6 – (1) Sınav komisyonu, beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Personel Dairesi Başkanı komisyonun tabiî üyesi olup, diğer üyeler Daire Başkanı ve daha üst unvanlılar arasından Bakan onayı ile belirlenir. Asil üyelerin katılamadıkları durumlarda yedek üyeler belirlenme sıralarına göre sınav komisyonuna katılırlar.

(2) Sınav komisyonu üyeleri, üçüncü dereceye kadar bu derece dâhil kan hısımları ile ikinci dereceye kadar bu derece dahil sıhri hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin bildirimleri üzerine, yerine yedek üye görevlendirilir.

(3) Sınav komisyonu, sınav işlemlerinin yürütülmesi, sınav sonuçlarının ilan edilerek duyurulması, sınav sonuçlarına yapılacak itirazların incelenerek karara bağlanması ve sınava ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesinden sorumludur.

Sınavın ilanı

MADDE 7 – (1) Sözlü sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, mezun olunması gereken okullar ve bölümler ile KPSS puan türü, atama yapılacak kadro ve pozisyonların unvanı, sayısı, varsa sınıfı ve derecesi, atanılacak görev yerleri, sınav tarihi ve konuları, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Türkiye genelinde tirajı yüksek günlük gazetelerden en az birinde yayımlanmak ve Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının iki katına kadar aday çağrılabilir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılır.

Sınava başvuru işlemleri

MADDE 8 – (1) Sözlü sınava girmek isteyenler; Bakanlığın kurumsal internet sitesinde yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat ederler. Adaylar aynı anda açılan birden fazla unvan için başvuruda bulunamazlar.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 9 – (1) Sözlü sınavın sekreterya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür. Başkanlık, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adayda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmaz.

Sınavın yapılış biçimi

MADDE 10 – (1) Sözlü sınavda adayın;

a) Kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

Başarı sıralamasının tespit edilmesi

MADDE 11 – (1) Adayların başarılı olabilmesi için sözlü sınav puanının en az yetmiş olması şarttır.

(2) Başarı puanı, adayların KPSS puanı ve sözlü puanının aritmetik ortalamasıdır.

(3) Yapılan sınav sonucunda sınav komisyonu, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı puanı sırası esas alınarak atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirler. Asil aday sayısının yüzde on beşini geçmeyecek kadar da yedek aday belirleyebilir. Yedek listede yer alan adayların hakları, bir sonraki sınav ilan tarihine kadar geçerlidir.

(4) Asil ve yedek liste sıralaması yapılırken adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilir.

Sınav sonucunun duyurulması

MADDE 12 – (1) Sınavda başarılı olan adayların ad, soyad, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeleri sözlü sınavın bitimi tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilân edilir; ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler

MADDE 13 – (1) Sözlü sınavı kazanan adaylardan atamaya esas olmak üzere aşağıdaki belgeler istenir:

a) Diplomanın aslı veya Bakanlık ya da mezun olduğu eğitim kurumunca onaylı sureti,

b) Mal bildirimi ve kamu görevlileri etik sözleşmesi,

c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

ç) 4 adet fotoğraf,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığının olmadığına ve yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı sağlık durumu beyanı,

e) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

f) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

(2) Sınavı kazanan adayların birinci fıkrada belirtilen belgeleri sınav sonuçlarının Bakanlık kurumsal internet sitesinde yayımlanmasından itibaren on beş iş günü içerisinde Bakanlığa teslim etmeleri zorunludur. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybeder. Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyenler ile atanma isteminden vazgeçenlerin veya atanıp da görevine başlamayanların yerine başarı sırası esas alınarak yedek adaylar çağrılır.

(3) Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde ve birinci fıkrada istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 14 – (1) Sözlü sınavı kazananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, kazanamayanların belgeleri ise iki yıl süreyle Başkanlıkça saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 15 – (1) Sözlü sınava katılan adaylar, sonuçların Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde Başkanlığa verecekleri dilekçe ile itiraz edebilirler.

(2) Başkanlık tarafından sınav komisyonuna intikal ettirilen itirazlar, sınav komisyonu tarafından yedi iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır ve Başkanlıkça ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama ve Çalışma Süresi

Sınavı kazananların atamaları

MADDE 16 – (1) Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılır. Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilân edilir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılır.

Atama yapılamayacak yerler

MADDE 17 – (1) Sınavı kazanan adaylar, kendisinin veya eşinin halen veya daha önce nüfusa kayıtlı olduğu;

a) Merkez nüfusu 100.000’in altında olan il veya ilçeye ve bu ilçenin bağlı olduğu ilin merkez nüfusu 100.000’in altında olan diğer ilçelerine,

b) İl veya ilçe merkezi nüfusu 100.000’in üstünde olmakla birlikte, bu il’e bağlı ilçelerden nüfusu 100.000’nin altında olan diğer ilçelere

atanamazlar.

Zorunlu çalışma süresi

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananlar, eş veya sağlık özürleri haricinde, atandıkları yerde iki yıl fiilen görev yapmadan Bakanlığın başka yerdeki diğer idarelerine atanamazlar.

(2) Askerlik süresi, görevden uzaklaştırma halinde geçen süreler, aylıklı ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık izinlerinin üç aydan fazlası, birinci fıkrada belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, ilgisine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ÖSYM Başkanlığınca Bakanlığın (B) grubu kadrolarına yerleştirilmiş olmakla birlikte işlemleri sonuçlanmamış olan adaylara, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.