11 Mart 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28230

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dicle Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DÜYEM): Dicle Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Güneş, rüzgar, hidrojen, hidrolik ve biyo-kütle enerji gibi alternatif-yenilenebilir, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm ve izleme çalışmaları yapmak,

b) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliğinin artırılması projeleri çerçevesinde yenilenebilir enerji alanında bilimsel araştırma ve uygulamalarda bulunmak,

c) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre ve ülke çapında potansiyellerinin tespitini yapmak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji üretimini ve kullanımını teşvik etmek,

ç) Üniversitede bulunan yenilenebilir enerji ile ilişkili ana bilim dallarında yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek,

d) Yenilenebilir enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,

b) Yenilenebilir enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek,

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek,

ç) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

d) Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri, endüstri ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak,

e) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, incelemeler, laboratuar deneyleri, ekspertiz raporları ve benzeri işler yapmak,

f) Kurum ve kuruluşlarda enerji verimliliği (ENVER), rüzgar enerji santralleri (RES), sürdürülebilir yenilenebilir enerji programları ve benzeri programlarda çalışacak olanlar için; geçerli, yenilenebilir/sürdürülebilir enerji uzmanlığı eğitimi ile ilgili programları hazırlamak, uygulamak ve gerektiğinde sertifika vermek,

g) Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimini teşvik etmek amacıyla, uygun teknolojinin geliştirilmesi ve transferi ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek,

ğ) Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak,

h) İlgili kurum ve kuruluşlar ile Merkez arasında sanayi işbirliğini geliştirmek,

ı) Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arasında işbirliğini sağlamak,

i) Merkezi ulusal ve uluslar arası alanda enerji konusunda politika belirleyen, proje geliştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları yapmak,

j) Üniversite öğrencilerine bu konuda araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Proje Grupları,

İnceleme Birimleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak,

f) Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek,

b) DÜYEM’in kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak,

c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer altı üye Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir şekilde boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) DÜYEM’in faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektörün birini seçerek görevlendireceği Müdür adaylarını belirlemek,

b) Yıllık çalışma raporu, plan ve programlarını karara bağlamak ve bütçe taslağını hazırlamak,

c) Müdürün önereceği proje grubu veya inceleme birimleri ile bunların başkanlarını görevlendirme konusunda karar alarak, bunların çalışma esaslarını belirlemek,

ç) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen DÜYEM’in faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kararlar almak,

d) Müdürün getireceği konular hakkında karar vermek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yeni görüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre Danışma Kurulu oluşturulabilir. Danışma Kurulu üyeleri; sürekli veya geçici olarak, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan kişi, kurum veya kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma kurulu, Müdürün daveti üzerine ve Müdür başkanlığında üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Proje grupları, inceleme birimleri ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezde; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçlar doğrultusunda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile enerji araştırmaları, inceleme, planlama, danışmanlık, eğitim, yayın konularında ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki faaliyet alanlarında görev yapmak üzere inceleme birimleri veya proje grupları kurulur. Bu birim ve gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.