28 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28218

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

PATATES KANSERİ [SYNCHYTRİUM ENDOBİOTİCUM (SCHİLBERSZKY)

PERCİVAL] İLE MÜCADELE HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2002/61)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/15)

MADDE 1 – 29/9/2002 tarihli ve 24891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patates Kanseri [Synchytrium endobioticum (Schilberszky) Percival] ile Mücadele Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/61)’in adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“PATATES SİĞİLİ İLE MÜCADELE HAKKINDA TEBLİĞ”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – Bu Tebliğ patates siğili etmeni olan Synchytrium endobioticum’un ülkeye girişinin ve yayılışının önlenmesi, sürekli olarak kontrol edilmesi yerinin ve yayılışının tespit edilmesi, eğer tespit edilmişse kontrol altına alınması ve mücadelesinin yapılması, patates yetiştiriciliğinin bu tip zararlı organizmalardan korunması ve üretim kapasitesinin dolayısıyla tarımsal verimliliğinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Bu Tebliğ, patates siğili etmeninin tespitini, kontrol altına alınmasını mücadelesini ve eradikasyonunu kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak ve AB mevzuatına paralel olarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Patates siğilinin tespiti

MADDE 4 – Patates siğili etmeni olan synchytrium endobioticum’un ortaya çıkışı herhangi bir şekilde kaydedilirse, bulaşık tarlanın çevresinde ve çevresindeki alanları koruma altına almaya yetecek büyüklükte bir güvenlik kuşağı oluşturulur ve bu alanın sınırları belirlenir. Bir tarlada en azından bir tek bitkide hastalık belirtisinin görülmesi halinde, tarla bulaşık olarak kabul edilir. Bulaşmanın mevcut olup olmadığını ve çeşit dayanıklılığını saptamak için uygun ve geçerli metotlar kullanılır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.