28 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28218

TBMM KARARI

BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA BİLİŞİM SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER İLE

İNTERNET KULLANIMININ BAŞTA ÇOCUKLAR, GENÇLER VE AİLE

YAPISI ÜZERİNDE OLMAK ÜZERE SOSYAL ETKİLERİNİN

ARAŞTIRILMASI AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU KURULMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1009                                                                                                       Karar Tarihi: 21/2/2012

             Bilgi toplumu olma yolunda bilişim sektöründeki gelişmeler ile internet kullanımının başta çocuklar, gençler ve aile yapısı üzerinde olmak üzere sosyal etkilerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 21/2/2012 tarihli 68 inci Birleşiminde karar verilmiştir.