24 ubat 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28214

YARGITAY KARARI

Yargtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2010/20334

Karar No : 2011/20292

YARGITAY LAMI

ncelenen Kararn:

Mahkemesi : Kuadas Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

Tarihi : 20/1/2010

Numaras : Esas: 2010/410 Karar: 2010/8

Davac : Ahmet Cin

Daval : Funda Cin

Dava Tr : Yabanc Mahkeme (Boanma) Kararnn Tenfizi

Temyiz Eden : Yargtay Cumhuriyet Basavcl

Taraflar arasndaki davann yaplan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hkmn kanun yararna bozulmas Adalet Bakanlnn yazs zerine Yargtay Cumhuriyet Basavcl tarafndan istenilmekle evrak okunup gerei grlp dnld.

6100 sayl Hukuk Muhakemeleri Kanununa, 31/3/2011 tarihli 6217 sayl Kanunun 3. maddesiyle ilave edilen Geici 3. maddenin (1.) fkras gereince; 1086 sayl Kanunun temyize ilikin hkmlerinin uygulanmas gerekmitir.

Davac vekilinin daval aleyhine at davada, boanmaya ilikin Mnih Asliye Hukuk (aile) Mahkemesinin 13/8/2009 tarih ve 518F 11995/2008 sayl kararnn tenfizine karar verilmesini istedii, mahkemece davann kabulne karar verildii ve hkmn temyiz edilmeksizin kesinletii anlalmaktadr.

5718 sayl Milletleraras zel Hukuk ve Usul Hukuku Hakknda Kanunun 53. maddesinde tenfiz dilekesine eklenecek belgeler belirtilmi olup, bu hkme gre yabanc mahkeme ilamnn o lke makamlarnca usulen onanm asl veya ilam veren yarg organ tarafndan onanm rnei ve onanm tercmesi ile, ilamn kesinletiini gsteren ve o lke makamlarnca usulen onanm yaz veya belge ile onanm tercmesinin dilekeye eklenmesi zorunludur.

Mahkemece, kararn onaysz fotokopisi ile yine onaysz tercmenin Kanundaki koullar tamad gzetilmeksizin, eksik belgeye dayanlarak hkm kurulmas doru bulunmamtr.

SONU: Yargtay Cumhuriyet Basavclnn Hukuk Usul Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayal kanun yararna bozma isteinin aklanan sebeple kabul ile hkmn sonuca etkili olmamak zere BOZULMASINA, oybirliiyle karar verildi. 30/11/2011