24 Şubat 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28214

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATININ GÖREVLERİ,

ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.