23 Şubat 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28213

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimi: Merkezin çalışma birimlerini,

b) İlgili anabilim ve bilim dalları: Üniversitenin; Veterinerlik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesinin anabilim dalları ve bu anabilim dalları bünyesinde faaliyet gösteren tıbbi görüntüleme teknolojilerinin kullanıldığı ilgili bütün birimleri ve Mühendislik Fakültesinin biyomedikal, elektrik-elektronik, bilgisayar, makine, mekatronik, malzeme bilimi ve mühendisliği bölümleri ile Fen Fakültesinin fizik, kimya, matematik ve biyoloji bölümlerini,

c) Merkez (ETGAM): Erciyes Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

e) Tıp Fakültesi ve hastaneleri: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini ve hastanelerini,

f) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Üniversite öğretim elemanlarının; tıbbi görüntüleme ile ilgili klinik uygulamaları araştırması, görüntüleme teknikleri eşliğinde minimal invaziv yeni tedavi yöntemlerini geliştirmesi, tıbbi görüntüleme cihaz teknolojileri ile ilgili yazılım ve donanım konularında yapacakları çalışmalarına destek sağlanması, yapılan araştırmalarla sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırması, tıbbi görüntüleme alanında araştırma potansiyelini geliştirmesi, tıbbi görüntüleme cihazlarının geliştirilmesi ve üretimi konusunda öncülük etmek ve ilgili kişi ve kuruluşlara destek sağlamak, bu konuda çağdaş eğitim yöntemlerinin uygulanması ve ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde yapılacak pratik çalışmalarla ilgili katkıda bulunmak, teknolojik gelişmeler ve uygulama alanları konusunda analiz ve çalışmalar yapmak, çözüm önerilerinde bulunmak ve bu alanlarda yayınlar yapmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin daha etkin kullanımını sağlayarak hastaların tanı ve tedavisine katkı sağlamak,

b) Tıbbi görüntüleme cihaz tasarımı ve araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapmak,

c) Mevcut görüntüleme cihaz ve/veya sistemlerde geliştirme yapmak,

ç) Merkez ile ilişkili preklinik (klinik öncesi) görüntüleme ünitesini kurmak; bu konuda Türkiye’de üretilen ve geliştirilen hayvan modellerini görüntülemek ve translasyonel araştırmaların yapılabildiği ortamı oluşturmak,

d) Tıbbi görüntülemede kullanılan kontrast madde ve ajanların geliştirilmesi ve klinik uygulamaları konusunda araştırma imkanları sağlamak,

e) Temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme konularında ileri düzeyde bilimsel proje üretmek,

f) Çok disiplinli araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulama alanına aktarılmasına koordinatörlük yapmak ve yardımcı olmak,

g) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve bu projelere imkan sağlamak, bilimsel çalışmaları teşvik etmek,

ğ) Her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak,

h) Yurtiçi ve dışında benzer kuruluşlarla, amacına yönelik ortak çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

ı) Merkezin araştırma için gerekli imkanlarını arttırmak için çalışmalar yapmak,

i) Tıbbi görüntüleme teknolojileri alanında araştırmaya ihtiyaç duyulan Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık, Mühendislik, Fen-Edebiyat gibi fakültelerdeki ilgili tüm klinik anabilim dalları ve bölümlerindeki elemanlara araştırma imkanları sağlamak,

j) Tıbbi görüntüleme ile ilgili olan uygulama ve araştırma merkezleriyle ortak çalışmalar yürütmek,

k) Kayseri ilinde ve Türkiye’de tıbbi görüntüleme ile ilgili çalışma yapmak isteyen, ancak cihaz altyapısı olmayan akademik ve ticari kurum, şirket ve bilim adamlarına ortak çalışma zemininde altyapı desteği sağlamak,

l) Üniversitenin diğer üniversitelerin araştırma fonu yönetimleriyle işbirliği çerçevesinde, projelere eğitim ve teknik destek sağlamak,

m) Radyasyon güvenliği ile ilgili toplumu bilgilendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkez yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcısı,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

ç) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün Merkezin çalışma birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından önereceği bir öğretim üyesi, Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdürün görüşü alınmak suretiyle Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

(3) Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda Rektör tarafından, Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.

(4) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör yardımcılarından birinin başkanlığında, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından Merkezin ilgili çalışma birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilen birer öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine aynı usulle son verilebilir. Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir. Rektör, en fazla üç üye olmak üzere istekleri halinde diğer üniversitelerden de konu ile ilgili üye görevlendirebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b) Merkezin kuruluş amacına uygun olan müracaatları inceleyerek, uygun görülen destekleme şeklini karara bağlamak,

c) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

ç) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanlara araştırma ve yayın konularında mali destek sağlamak,

d) Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezde; görüntüleme cihaz teknolojileri, röntgen, ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, anjiyografi, girişimsel radyoloji, SPECT/PET, tıp bilişimi, radyasyon güvenliği ve kontrast madde konularında ve benzeri alanlarda çalışmalar yapmak üzere çalışma birimleri oluşturulur.

(2) Çalışma birimlerinde faaliyetler, branşında uzmanlık eğitimi almış ve Üniversitede tam gün statülü öğretim üyesi olan birim sorumlularının denetiminde yürütülür. Birim sorumluları, Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Birim sorumluları bu sürenin sonunda tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir. Birim sorumluları çalışma biriminin ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve Müdüre bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.