22 ubat 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28212

TEBL

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

RZGR VE GNE ENERJSNE DAYALI LSANS BAVURULARINA

LKN LM STANDARDI TEBL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli; rzgr ve gne enerjisine dayal retim tesisi kurmak amacyla yaplan lisans bavurularnda kaynak baznda standardna uygun lm yaplmasna ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanunun 6/C ve 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Elektrik Piyasas Lisans Ynetmeliinin 8 inci maddesi hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) lgili mevzuat: Elektrik piyasasna ilikin kanun, ynetmelik, tebli, genelge, Kurul kararlar ile ilgili tzel kiilerin sahip olduu lisans veya lisanslar,

b) Kurum: Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunu,

c) Meteoroloji Genel Mdrl: Meteoroloji Genel Mdrlnn merkez ve tara tekilatn,

) Standart lm: Lisans bavurusunda bulunan tzel kiiler tarafndan tesisin kurulaca saha zerinde, bu Tebli kapsamnda dzenlenen artlara uygun olarak elde edilmi lm,

d) UTM Koordinat: Universal Transversal Mercator izdmnde alt derecelik dilim esasna gre verilen koordinat (ED 50 Datum),

ifade eder.

(2) Bu Teblide gemekle birlikte tanmlanmam dier terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

KNC BLM

Rzgr lmlerine likin Hkmler

Rzgr lmlerine ilikin ykmllk

MADDE 4 (1) Rzgr enerjisine dayal retim tesisi kurmak zere lisans bavurusunda bulunan tzel kiiler tarafndan, tesisin kurulaca saha zerinde, bu Tebli kapsamnda dzenlenen artlara uygun olarak elde edilmi en az bir yl sreli lm yaplmas zorunludur. Lisans bavurusu esnasnda Ek-1de yer alan Rzgr lm stasyonu Kurulum Raporu ve Ek-2de yer alan Rzgr lm Sonu Raporu Kuruma sunulur.

(2) lm istasyonu kurulmas iin gerekli olan izinlerin alnmas ilgili tzel kiinin sorumluluundadr.

Rzgr lmlerinin sahay temsil etmesi

MADDE 5 (1) lm istasyonu, rzgr enerjisine dayal retim tesisinin kurulaca lisans bavurusu yaplan santral sahas alannda yer almaldr.

Rzgr lm istasyonu yaps

MADDE 6 (1) lm istasyonu; rzgr hz sensr, rzgr yn sensr, scaklk sensr, basn sensr, bal nem sensr ile lm kayt cihazndan oluur. Rzgr lm direinin ykseklii minimum 60 metre olmaldr. Rzgr lmlerinden en az bir tanesi 30 metrede, dier lmler ise en az 3 metrede yaplmaldr. Rzgr hz ve yn en az iki seviyede, basn, scaklk ve nem ise en az bir seviyede llmelidir.

Rzgr lmlerine balama

MADDE 7 (1) Ek-1de yer alan Rzgr lm stasyonu Kurulum Raporunu onaylama yetkisi yerinde inceleme yaplmas kaydyla Meteoroloji Genel Mdrlnde olup raporun onayland tarih rzgr lmne balama tarihi olarak kabul edilir.

(2) Rzgr lm Sonu Raporu, Meteoroloji Genel Mdrl ve lisans bavurusunda bulunacak tzel kii tarafndan mtereken onaylanr.

Rzgr lm sresi

MADDE 8 (1) Rzgr lm istasyonunda, en az bir yllk lm yaplmas zorunludur.

(2) Bir yllk lm sresi ierisinde, iletme ve/veya bakm veya sair nedenlerle veri kayb yzde 20den daha fazla olamaz. Veri kaybnn yzde 20ye kadar olduu durumlarda kayp veriler, mevcut veriler veya en yakn meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanlarak istatistiki metotlar (enterpolasyon ve benzeri) kullanlarak elde edilir.

Rzgr lm verilerinin kayt yaps

MADDE 9 (1) Rzgr lm istasyonlarnda be saniye veya daha ksa srelerde llen/hesaplanan;

a) Rzgr hz iin ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum,

b) Rzgr yn iin ortalama ve standart sapma,

c) Dier parametreler iin ortalama, minimum ve maksimum

deerler bir dakikalk aralklarla kayt edilir.

NC BLM

Gne lmlerine likin Hkmler

Gne lmlerine ilikin ykmllk

MADDE 10 (1) Gne enerjisine dayal retim tesisi kurmak zere lisans bavurusunda bulunan tzel kiiler tarafndan, tesisin kurulaca saha zerinde, bu Tebli kapsamnda dzenlenen artlara uygun olarak elde edilmi en az alt ay yerinde lm yaplm olmak kaydyla asgari bir yl sreli veri sunulmas zorunludur. Lisans bavurusu esnasnda Ek-3te yer alan Gne lm stasyonu Kurulum Raporu ve Ek-4te yer alan Gne lm Sonu Raporu Kuruma sunulur.

(2) lm istasyonu kurulmas iin gerekli olan izinlerin alnmas ilgili tzel kiinin sorumluluundadr.

Gne lmlerinin sahay temsil etmesi

MADDE 11 (1) lm istasyonu, gne enerjisine dayal retim tesisinin kurulaca lisans bavurusu yaplan santral sahas alannda yer almaldr.

Gne lmlerine balama

MADDE 12 (1) Ek-3te yer alan Gne lm stasyonu Kurulum Raporunu onaylama yetkisi yerinde inceleme yaplmas kaydyla Meteoroloji Genel Mdrlnde olup raporun onayland tarih gne lmne balama tarihi olarak kabul edilir.

(2) Gne lm Sonu Raporu, Meteoroloji Genel Mdrl ve lisans bavurusunda bulunacak tzel kii tarafndan mtereken onaylanr.

Gne enerjisi lmleri

MADDE 13 (1) Gne enerjisine dayal lisans bavurularnda aadaki esaslar dorultusunda lm verileri bulundurulur:

a) Lisans bavurusu kapsamndaki tesisin kurulaca alandaki gne lm istasyonunda TS ISO 9060 veya ISO 9060 standardna uygun ve kalibrasyon sertifikal piranometre kullanlarak dakikalk bazda kayt edilen, yer yznn yatay dzlemindeki bir metrekaresine gelen toplam gne radyasyonu llr. lm istasyonunda ayrca scaklk sensr, bal nem sensr, rzgr hz sensr ile lm kayt cihaz bulunur.

b) lm istasyonda kullanlan piranometrenin TS ISO 9060 veya ISO 9060 standard kapsamndaki sertifikas, kalibrasyon sertifikas ve benzeri belgeler bavuru dosyasnda yer alr.

Gne lm sresi

MADDE 14 (1) Gne lm istasyonunda, en az alt ay yerinde lm yaplm olmak kaydyla asgari bir yl sreli veri sunulmas zorunludur.

(2) Yerinde yaplan en az alt aylk lm sresi ierisinde, iletme ve/veya bakm veya sair nedenlerle veri kayb yzde 20den daha fazla olamaz. Veri kaybnn yzde 20ye kadar olduu durumlarda kayp veriler, mevcut veriler veya en yakn meteoroloji istasyonu verilerinden faydalanlarak istatistiki metotlar (enterpolasyon ve benzeri) kullanlarak elde edilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Mevcut lmler

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yaym tarihinden nce lme balam olan tzel kiiler iin, bu Teblide belirlenen artlarn salamas ve ilgili kurulum raporunun yetkililer tarafndan onaylanmas halinde raporun onayland tarih lme balama tarihi olarak kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Tebli hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.

 

Tebliin eklerini grmek iin tklaynz