11 Şubat 2012 Tarihli ve 28201 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6274      6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

—  Vakıfbank İklim Değişikliği Kredisi Konulu Kredi, Garanti ve Tazminat Anlaşmaları

 

YÖNETMELİKLER

—  Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği

—  Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2012/1)

—  Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 57)

—  Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 58)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/2/2012 Tarihli ve 2012/28 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/2/2012 Tarihli ve 2012/29 Sayılı Kararı

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlanlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri