11 Şubat 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28201

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI

KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilere verilecek eğitim seminerlerini, bu eğitim seminerlerinin standart programlarını ve bu programların icrası ile İdare adına bu programları icra edecek kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan kişiler, liman ve kara tesisleri ile bu kişilere verilecek eğitimler ve bu eğitimler ile ilgili İdare adına yetki, görev ve sorumluluk verilen kurum ve kuruluşları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS-74)’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,

c) İdare: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünü,

ç) Kara Tesisi: Deniz yoluyla taşınacak tehlikeli yüklere ilişkin olarak; sınıflandırma, ambalajlama, yükleme, boşaltma, elleçleme, taşıma evrakı hazırlama, taşıma teklifi alma, taşıma teklifini kabul etme, taşıma, depolama, planlama ve kontrol görevlerinin ifa edildiği üretici, ithalatçı, ihracatçı, maden ocağı, maden işleme tesisi, gönderen, alıcı, dağıtıcı, elleçleyen, sınıflandıran, ambalajlayan ve taşıyanlara ait olan ve liman tesisi kapsamı dışındaki tesisleri,

d) Komisyon: Görev ve yetkileri bu Yönetmelik ile belirlenen ve İdare tarafından kurulan komisyonu,

e) Liman Tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük veya yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları,

f) Tehlikeli Yük: IMDG Kod kapsamında bulunan yükleri,

g) Yetkilendirilmiş Kuruluş: IMDG Kod kapsamında İdare adına ilgili kişilere eğitim vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Seminerleri ve Eğiticilerin Eğitimi

Eğitim seminerleri

MADDE 5 – (1) Tehlikeli yüklerle ilgili verilen eğitim seminerleri aşağıda belirtilen üç ana başlık altında verilir:

a) Genel farkındalık eğitim semineri: Bu eğitim semineri; deniz yoluyla taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında, yasal gereklilikleri ve tehlikeli yüklerin genel zararlarını tanımayı sağlamak amacıyla planlanır ve tehlikeli maddelerin sınıflarının belirlenmesi, etiketleme, markalama, plakalama, paketleme, istif ve ayırma hükümleri ile tehlikeli madde taşıma belgelerinin açıklanması ve mevcut acil müdahale belgelerinin tanımlanmasını içerir.

b) Göreve yönelik eğitim semineri: Kişilerin icra ettiği göreve ve tehlikeli yüklerin emniyetli elleçlenmesine ilişkin detaylandırılmış eğitimi içerir.

c) Yenileme eğitim semineri: IMDG Kod’da yapılan değişiklikler ile genel bilgilendirmeyi içerir.

(2) Tehlikeli yüklerle ilgili verilecek eğitim seminerlerinin programları İdare tarafından belirlenir.

(3) Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan kişilerin genel farkındalık eğitim semineri, göreve yönelik eğitim seminerleri ve iki yılda bir kez yenileme eğitim seminerine katılmaları zorunludur. Eğitim seminerlerinin kapsamı ve süreleri, kişilerin bulundukları görevlere göre değişiklik arz edebilir. Kişilerin bulundukları görevlere göre katılacakları eğitim seminerlerinin türü, kapsamı ve süreleri İdare tarafından belirlenir.

Eğiticilerin eğitimi

MADDE 6 – (1) İdare tehlikeli yüklerle ilgili düzenlenecek eğitim seminerlerinde görev alacak eğiticileri yetiştirmek amacıyla eğiticilerin eğitimi seminerlerini düzenler veya düzenletir.

(2) Eğiticilerin eğitimine katılanlar İdare tarafından belgelendirilir. Bu belgenin geçerlilik süresi beş yıl olup, eğitim semineri faaliyetlerinde aktif olarak görev alan eğiticilerin bu süre sonrasında İdareye başvurmaları halinde kendilerine İdare tarafından yeniden belge düzenlenir. Bu beş yıllık sürenin son üç yılında eğitim faaliyetinde görev almadığı tespit edilen eğiticilerin belgesini yenilemek istemesi halinde İdare tarafından düzenlenecek olan eğiticilerin eğitimi seminerine yeniden katılım sağlamaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Semineri Düzenleme

Eğitim semineri düzenleme yetkisi

MADDE 7 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelikle belirlenen gerekli şartları sağlayan kurum ve kuruluşları tehlikeli yüklerle ilgili eğitim semineri vermek üzere yetkilendirir.

Komisyon

MADDE 8 – (1) Tehlikeli yüklerle ilgili eğitim seminerleri vermek üzere, İdare tarafından belirlenmiş şartlar çerçevesinde kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesi ya da var olan yetkilerinin iptaline karar verilmesi amacıyla İdare bünyesinde bir komisyon oluşturulur. Komisyona İdareden ilgili Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder ve komisyon, en az iki daire başkanı, bir hukuk müşaviri ile bir denizcilik uzmanı veya gemi sürvey uzmanının katılımından oluşur. Komisyona ilişkin sekretarya işlemlerini ilgili Daire Başkanlığı yürütür.

Yetkilendirilecek kuruluşlar ile eğiticilerde aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Özel hukuk hükümlerine göre kurulan, kamu yararına çalışan, kâr amacı gütmeyen ve denizcilik alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, deniz ticaret odaları, üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren denizcilik fakülteleri ile çevre mühendisliği veya kimya mühendisliği bölümleri bulunan fakülteler, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve faaliyet alanı içerisinde denizcilik ile ilgili konular yer alan tüzel kişilikler tehlikeli yüklerle ilgili eğitim semineri vermek üzere yetkilendirme talebinde bulunabilir.

(2) Eğiticilerde, lisans düzeyinde eğitim görmüş, en az uzakyol 1. zabiti veya uzakyol 2. mühendisi ehliyetine sahip olma veya mesleğiyle ilgili en az üç yıl tecrübe sahibi kimya mühendisi veya çevre mühendisi olma şartı aranır. Bir eğitici birden fazla yetkilendirilmiş kuruluşta görev yapamaz.

(3) Yetkilendirme talebinde bulunan kurum ve kuruluşlarda aranacak şartlar şunlardır:

a) İdare tarafından düzenlenen eğiticilerin eğitimi seminerine katılım sağlamış en az biri kadrolu olmak kaydıyla üç eğitici istihdam etmek.

b) Sadece kendi personeline yönelik eğitim semineri verme talebinde bulunan liman tesisleri açısından en az bir kadrolu eğitici istihdam etmek.

c) ISO 9001-2008 kalite belgesine sahip olmak. Kendi personeline yönelik olarak eğitim semineri düzenleme yetkisi talebinde bulunan liman tesislerinden bu şart aranmaz.

(4) Yetkilendirme talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile eğiticilerin eğitimi seminerlerine katılacak kişilerden istenecek bilgi, belge ve dokümanlar İdare tarafından belirlenir. İstenecek bilgi ve belgelerde beyan usulü esas alınır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmek üzere başvuran kurum ve kuruluşlar, bu maddede düzenlenen şartları sağlaması ve yetkilendirme komisyonunun inceleme ve değerlendirmesi neticesinde olumlu karar alınması halinde EK-1’de yer alan Yetki Belgesi ile yetkilendirilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kurum ve kuruluşların görev ve yetkileri yetki belgesi ile belirlenir.

(7) IMDG Kod uygulamalarının ticari amaçların ön planda tutulduğu bir faaliyet olmasına ve kalitenin düşürüldüğü bir rekabet ortamı oluşturulmasına izin verilmez. Bu muhtemel olumsuzlukların önlenmesine ilişkin tedbirler her aşamada İdare tarafından alınır.

Katılım ve yetkilendirme ücreti

MADDE 10 – (1) İdare tarafından düzenlenen eğiticinin eğitimi seminerine katılan kişilerden ve tehlikeli yüklerle ilgili eğitim semineri vermek üzere yetkilendirilen kurum ve kuruluşlardan alınacak ücretleri gösteren tarife ile ödemeye ilişkin diğer hususlar, İdare tarafından belirlenir.

Denetim ve gözetim

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar verecekleri eğitim semineri programlarını, seminerin uygulanmasından en az on beş gün önce İdareye bildirir.

(2) İdare, gerekli gördüğünde düzenlenen eğitim seminerlerini incelemek ve tetkik etmek amacıyla gözlemci görevlendirebilir.

(3) Yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, eğitim seminerinin sonunda katılım sağlayan kişileri İdareye bildirir.

(4) Verilen eğitimlere ilişkin kayıtlar, en az beş yıl süreyle saklanır.

(5) Yetkilendirilen kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamında yapmış oldukları faaliyetlere ilişkin detaylı bilgileri içeren, İdare tarafından belirlenecek kriterlere uygun ve yine İdarenin sürekli olarak erişebileceği bir elektronik veri programı oluşturur.

(6) İdare, bu Yönetmelik kapsamında yetki verdiği kurum ve kuruluşları gerek gördüğü hallerde denetler.

(7) İdare tarafından yapılan denetimlerde yetki belgesinde belirtilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen yetkilendirilmiş kuruluşların yetkisi, yetki belgesinde belirtilen şekilde askıya alınır veya iptal edilir.

Eğitim semineri katılım sertifikası

MADDE 12 – (1) Tehlikeli yüklerle ilgili eğitim seminerine katılım sağlayanlara yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından, şekli ve içeriği İdare tarafından belirlenen, Eğitim Semineri Katılım Sertifikası verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar ile bu Yönetmelik kapsamında alması gereken eğitimi almamış kişileri bünyesinde bulunduran kuruluşlara 618 sayılı Limanlar Kanunu, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 4/2/2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulamaya geçiş süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1 inci maddeye göre tehlikeli yüklerle ilgili belirtilen faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlar bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren en geç bir yıl içerisinde çalıştırdıkları personelin gerekli eğitim seminerlerine katılımını sağlamak zorundadır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, İdare tarafından düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi seminerine katılım sağlamış ve belgelendirilmiş kişilerde 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik 4/2/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

 

EK-1

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TARAFINDAN .................................................’NİN

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLARARASI

KOD (IMDG KOD) KAPSAMINDA EĞİTİM SEMİNERLERİ VERMEK

ÜZERE YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

YETKİ BELGESİ

1 - AMAÇ:

Bu Yetki Belgesi, İdare tarafından, Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (International Convention for the Safety of Life at Sea, - SOLAS-74) Bölüm VII Kısım A çerçevesinde hazırlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) kapsamında, denizyoluyla taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili olarak; sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilere eğitim seminerleri düzenlemek üzere yeterli uzmanlığa sahip kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin koşulları ve yetki alanları ile bu kuruluşların denetlenmesine ve yetkilerinin iptaline dair esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

2 - TANIMLAR:

İdare: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

Yetkilendirilmiş Kuruluş: IMDG Kod Bölüm 1.3 kapsamında eğitim semineri vermek üzere yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,

SOLAS-74: 1974 Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesini (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974),

IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,

ifade eder.

3 - GENEL HÜKÜMLER:

3.1- Yetkilendirilmiş Kuruluş, bu Yetki Belgesi ile kendisine verilen görevleri İdare tarafından belirtilen niteliklere uygun ve eğitim almış personel ile icra edeceğini, Yetki Belgesi süresince bu koşullara uygunluğunu koruyacağını ve bu Yetki Belgesi hükümlerini yerine getireceğini kabul eder.

3.2- Yetkilendirilmiş Kuruluş, İdare adına bu Yetki Belgesi’nin 4 üncü maddesindeki Yetkiler bölümünde belirtilen görevleri yapmak üzere yetkilendirilmiştir. Bu görevler dışındaki hizmetlere ilişkin yetkilendirme karşılıklı görüşmeler neticesinde İdare tarafından ayrı değerlendirilecektir.

4 - YETKİLER:

Yetkilendirilmiş Kuruluş bu Yetki Belgesi ile İdare adına aşağıdakileri yapmak üzere beş yıl süre ile yetkilendirilmiştir.

Bu yetkiler şunlardır:

a) Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen eğitim seminerleri düzenlemek,

b) Eğitim Semineri Katılım Belgesi düzenlemek.

5 - RAPORLAMA:

Yetkilendirilmiş Kuruluş, 4 üncü madde kapsamında kendisine verilen yetkilere ilişkin olarak yaptığı tüm işlemler ile düzenlenen eğitim seminerleri sonrasında hazırladığı raporu İdareye sunmayı taahhüt eder.

6- KAYITLAR:

Bu Yetki Belgesi ile Yetkilendirilmiş Kuruluş, eğitim seminerlerine ilişkin yapmış oldukları tüm işlemler ile hazırlamış oldukları bilgi ve belgeleri kayıt altına almayı ve İdare tarafından istenildiği takdirde, bu bilgi ve belgelere ilişkin olabilecek tüm talepleri karşılamayı taahhüt eder.

7- DENETİM:

7.1- Yetkilendirilmiş Kuruluş, bu sözleşme ile verilen görevlerin usulüne uygun yürütülüp yürütülmediği hususunda İdarece gerekli görülen durumlarda İdare tarafından denetlenir.

7.2- Söz konusu denetim, Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından bu Yetki Belgesi ile kendisine verilen yetkiler dahilinde yapılan işlemleri, bu sözleşme hükümlerine Yetkilendirilmiş Kuruluşunun uygunluğunu, personel kalitesini, personelin eğitimlerini ve tutulan kayıtları kapsar.

8- YETKİLERİN ASKIYA ALINMASI:

8.1- İdare tarafından yapılan denetimler neticesinde, Yetkilendirilmiş Kuruluşun bu Yetki Belgesi’nde belirtilen koşulları haiz olmadığının, bu Yetki Belgesi ile kendisine verilen görevlere ilişkin faaliyetlerde ve yükümlülüklerde performansının kötüleştiğinin ya da yerine getirilmediğinin, kayıtların tam ve düzgün olarak tutulmadığının ve/veya uyumsuzluklar olduğunun tespit edilmesi halinde, Yetkilendirilmiş Kuruluş yazılı olarak uyarılır ve gerekli önlemlerin alınması için bir ay süre verilir.

Bu süre sonunda, Yetkilendirilmiş Kuruluş, İdarece kurulacak bir komisyon marifetiyle tekrar denetlenerek, uyarılmayı gerektiren sebeplerin tam olarak ortadan kalkmadığının tespiti halinde, anılan kuruluşun yetkileri üç ay süreyle askıya alınır. Bu sürenin sonunda eksikliklerin tamamlandığı tespit edilirse yetkinin askıya alınması işlemi iptal edilir.

8.2- Yetkileri askıya alınan Yetkilendirilmiş Kuruluş, yetkilerinin askıya alındığı süre içinde eğitim seminerleri düzenleyemez.

8.3- Yetkileri kısıtlanan veya askıya alınan kuruluşlar, tüm ilgili kurum ve kuruluşlara gecikmeksizin bildirilir.

9- YETKİNİN İPTALİ:

9.1- Yetkilendirilmiş Kuruluşun, yetkilerinin askıya alınmasını gerektiren sebeplerin devam ettiği veya yetkilerinin askıya alınması işleminin iki yıl içinde birden fazla uygulanması halinde, Komisyon kararıyla Yetkilendirilmiş Kuruluşun tüm yetkileri iptal edilir.

9.2- Yetkilendirilmiş Kuruluşun kendi yetkilerinin iptal edilmesi yönünde bir talebi olduğunda, Yetkilendirilmiş Kuruluşun tüm yetkileri İdare tarafından iptal edilir.

10- YETKİ BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİNİN UZATILMASI:

Yetkilendirilmiş Kuruluş, Yetki Belgesi’nin geçerlilik süresinin dolmasından üç ay önce İdare’ye başvurduğu takdirde, Yetki Belgesi’nin geçerlilik süresi İdare tarafından uygun görülmesi halinde uzatılabilir.

 

 

……….. kuruluşu ………… tarihinde yetkilendirilmiştir.

 

 

..................................

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı