8 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28198

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

DERİLERİN ELDE EDİLMESİ, TAŞINMASI, TOPLANMASI, KORUNMASI

AMBALAJLANMASI VE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2002 tarihli ve 24970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Derilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması Ambalajlanması ve Depolanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.