7 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28197

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK

ÖĞRENCİLERİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/1997 tarihli ve 23091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencileri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.