7 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28197

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM,

SINAV, DEĞERLENDİRME VE ÖĞRENCİ İŞLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2005 tarihli ve 25910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Mimarlık Fakültesine bağlı bölümlerde Bitirme Projesi ve ön koşullu proje dersleri için arasınav, bütünleme sınavı ve mezuniyet sınavı yapılmaz. Bitirme projesi değerlendirmesi ilgili bölümün bitirme esasları çerçevesinde yapılır.”

“Güzel Sanatlar Fakültesinde Bitirme Projesi ve ön koşullu Atölye dersleri için arasınav, bütünleme sınavı ve mezuniyet sınavı yapılmaz. Bitirme projesi değerlendirmesi ilgili bölümün bitirme esasları çerçevesinde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde geçen “mimarlık ve iç mimarlık” ibaresi  “Mimarlık Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.