7 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28197

YÖNETMELİK

Gazikent Üniversitesinden:

GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazikent  Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazikent Üniversitesi Rektörü yürütür.