7 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28197

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/5/2008 tarihli ve 26886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.