7 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28197

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/1/2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (l) bentleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“b) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,”

“c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,”

“l) Sorumlu birim: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Örnekleme tasarımını onaylamak ve yıllık uygulama hakkında görüş bildirmek.”

“(2) Ulusal Komite: Tarım Reformu Genel Müdürü başkanlığında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü coğrafi bilgi sistemleri daire başkanı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden bir daire başkanı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden bir daire başkanı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden bir daire başkanı, Türkiye İstatistik Kurumundan bir daire başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden ve Bakanlıkça belirlenen bir üniversiteden birer temsilci olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur.”

“(5) Ulusal Komite yılda en az bir kez toplanır. Toplantılarda üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır ve kararlar katılanların çoğunluğunun oyu ile alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda Başkanın kullandığı oy yönünde karar alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Strateji Geliştirme Başkanlığı” ibaresi “Tarım Reformu Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/1/2009

27118