7 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28197

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ŞEKER KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Şeker Kurumunun personel planlamasını, Kurumda istihdam edilecek personelin niteliklerini, hizmet şartlarını, atanma ve yetiştirilmelerini, yükselmelerini, ödev, hak ve yükümlülüklerini, disiplin hükümleri ile diğer özlük işlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Şeker Kurumu hizmet birimleri personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Şeker Kurumu Başkanını,

b) Genel Sekreter: Şeker Kurumu ve hizmet birimlerini Başkan adına sevk ve idare eden yöneticiyi,

c) Grup Başkanı: Hukuk Müşavirliği haricindeki hizmet birimi yöneticisini,

ç) Hizmet Birimi: Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere ihdas edilen birimi,

d) Hukuk Müşaviri: Şeker Kurumu Hukuk Müşavirini,

e) İdari Personel: Hizmet birimlerinin destek hizmetlerini yürüten personeli,

f) İŞKUR: Türkiye İş Kurumunu,

g) Kanun: 4634 sayılı Şeker Kanununu,

ğ) KPDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

h) KPSS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

ı) Kurul: Şeker Kurulunu,

i) Kurum: Şeker Kurumunu,

j) Uzman: Şeker Kurumu Uzmanını,

k) Uzman Yardımcısı: Şeker Kurumu Uzman Yardımcısını,

l) Yönetici Personel: Hizmet biriminin yöneticisini,

m) 1. Hukuk Müşaviri: Hukuk Müşavirliği biriminin yöneticisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Personelinin Statüsü ve İşe Alma Şartları

Kurum personelinin statüsü

MADDE 5 – (1) Kurum personeli, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilir.

Personel ihtiyacının planlanması

MADDE 6 – (1) Personel alımına esas olmak üzere; Personel, İdari ve Mali İşler Grup Başkanlığı tarafından, diğer hizmet birimleri ile işbirliği yapılmak suretiyle, gelecek yıllarda ihtiyaç duyulacak insan gücüne ilişkin nitelik ve sayı bakımından tahminler yapılır ve bu personel ihtiyacının Kurum içinden ve/veya dışından hangi kaynaklardan nasıl sağlanacağına ilişkin plan hazırlanır ve Genel Sekretere sunulur. Genel Sekreter ve Başkan tarafından son şekli verilen personel planlama önerisi, Kurulun onayı ile yürürlüğe girer.

Genel şartlar

MADDE 7 – (1) Kurumda çalıştırılacak personelde aranan genel şartlar şunlardır:

a) 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) 18 yaşını bitirmiş bulunmak, askerliğini yapmış veya sınav tarihinde tecil ettirmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

e) Görevin gerektirdiği nitelikler ile temsil yeteneğini haiz olmak.

f) Öğrenim derecesi, eğitim, tecrübe, yaş haddi ve hizmet görecekleri pozisyonların iş özelliklerinin gerektirdiği özel şartları taşımak.

Özel şartlar

MADDE 8 – (1) Kurumda çalıştırılacak personelde aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Genel Sekreter olarak atanabilmek için;

1) Hukuk, siyasal bilgiler, ziraat, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin kimya mühendisliği, gıda mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2) Kamuda ve/veya özel sektörde en az 4 yıl yöneticilik yapmış olmak şartıyla, toplam en az 12 yıl çalışmış olmak,

3) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri için KPDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

b) Grup Başkanı olarak atanabilmek için;

1) Hukuk, siyasal bilgiler, ziraat, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin kimya mühendisliği, gıda mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2) Kamuda ve/veya özel sektörde toplam en az 10 yıl çalışmış olmak,

3) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri için KPDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

c) 1. Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Yurt içindeki hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

2) En az 10 yıl avukatlık veya hukuk müşavirliği yapmış olmak.

ç) Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Yurt içindeki hukuk fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

2) En az üç yıl avukatlık veya hukuk müşavirliği yapmış olmak.

d) Uzman olarak atanabilmek için;

1) Kurumda en az üç yıl uzman yardımcısı olarak görev yapmış olmak,

2) Kurumca belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek,

3) Kurumca yapılacak uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olmak,

4) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri için KPDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sunmak,

5) Hukuk, siyasal bilgiler, ziraat, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin kimya mühendisliği, gıda mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

e) Uzman Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) Kurumun ihtiyacına göre hukuk, siyasal bilgiler, ziraat, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin kimya mühendisliği, gıda mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

2) Kurum tarafından yapılacak uzman yardımcılığına giriş sınavlarında başarılı olmak.

3) 70’ten az olmamak üzere Kurul tarafından belirlenecek puan türlerine göre KPSS’den yeterli puanı almış olmak.

f) İdari personel olarak atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) 70’ten az olmamak üzere Kurul tarafından belirlenecek puan türlerine göre KPSS’den yeterli puanı almış olmak,

3) Kurum tarafından yapılacak işe giriş sınavında başarılı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşgücü Talebi ve Sınavlar

İşgücü talebi

MADDE 9 – (1) Genel Sekreter, Grup Başkanı ve 1. Hukuk Müşaviri olarak atanacaklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında hukuk müşaviri ve uzman gibi mesleklerde çalışanlar arasından yapılacak işçi alımları hariç olmak üzere, istihdam edilmesi planlanan personelde aranan nitelikler ve personel sayısı İŞKUR’a bildirilerek işgücü talebinde bulunulur. Kurumun işgücü talebinin ilan edilmesi ve başvuruların değerlendirilmesi ilgili mevzuatı gereğince İŞKUR tarafından yapılır.

(2) Kurum, İŞKUR tarafından gönderilen kişilerde aranan niteliklerin olup olmadığını netleştirmek için ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir. Aday hakkında gerekli gördüğü araştırma ve soruşturmaları yapabilir.

(3) Kurumun işgücü talebine istinaden İŞKUR tarafından gönderilen adaylar, Kurum tarafından belirlenen yer ve zamanlarda ayrıca yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulur.

Sınavlar

MADDE 10 – (1) İdari personel, uzman yardımcılığı ve uzmanlık kadrolarına atamalar sırasıyla aşağıda sayılan sınavlara tabidir:

a) İşe Giriş Sınavı.

b) Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı.

c) Uzmanlık Yeterlik Sınavı.

(2) Sınavlar, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.

(3) Sınavlar, Kurul tarafından verilecek yetkiye dayanarak Başkan tarafından uygun görülecek tarihlerde açılır.

(4) İşe Giriş ve Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavlarının konu ve içeriklerinin tespiti ile bu sınavların ilanı, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

(5) Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve kurumca belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 11 – (1) Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık hizmet süresinin bitiminden önceki bir ay içerisinde kurumun görev alanı ile ilgili konularda üç tez konusu seçerler. Tez konuları Kurum tarafından incelenerek kesinleşir. Kesinleşen tez konusu ilgili uzman yardımcısına ve çalıştığı birime tebliğ edilir.

(2) Tez konusunun Kurum tarafından uygun bulunmaması halinde uzman yardımcısı, tebliğ tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde birim yöneticisinin önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde Kurum tarafından yeni bir tez konusu re’sen belirlenir.

(3) Tez konusu uygun bulunan adayın, tezinde yeterli ilerlemeyi sağlayamaması ve konusunu değiştirmeyi istemesi durumunda tez danışmanının onayı, değiştirme isteğinin gerekçesi ile yeni tez konusunu belirten dilekçesi üzerine tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde tez konusu Kurumca değiştirilebilir.

Uzmanlık tezinin hazırlanması ve tez savunması

MADDE 12 – (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde hazırlanır.

(2) Uzmanlık tezleri, bir öğretim üyesinin veya uzmanın danışmanlığında bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır. Aksi durumun tespiti halinde tez geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

(3) Uzman yardımcısı tezini jüri huzurunda savunur. Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Eşitlik halinde komisyon başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir. Tezin oy çokluğu ile başarılı bulunması durumunda, çoğunluğa katılmayan üye gerekçesini yazılı olarak belirtir.

Sınav komisyonu ve tez jürisi

MADDE 13 – (1) 10 uncu maddede sayılan sınavların yapılmasında görev yapmak üzere sınav komisyonu, uzman yardımcılarının uzmanlık tezini değerlendirmek üzere tez jürisi oluşturulur.

(2) Sınav komisyonu ve tez jürisi; Başkan veya Kurulca uygun görülen bir Kurul üyesinin başkanlığında 5 asil ve iki yedek üye olmak üzere; Kurul Üyeleri, Genel Sekreter, grup başkanları ve üniversite öğretim görevlileri arasından Kurum Başkanı tarafından belirlenir.

Sınav usulü

MADDE 14 – (1) Kurumca yapılacak yazılı sınavlar aşağıdaki usule göre gerçekleştirilir:

a) Sınava girmeye hak kazanan adaylara; yazılı sınavın tarihi, saati ve yerini bildiren Sınav Giriş Belgesi verilir.

b) İşe Giriş ve Uzman Yardımcılığına Giriş sınavlarına katılacak adaylar, Kurum tarafından hazırlanan Aday Bilgi Formunu doldurarak; özgeçmişi, öğrenim belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği, askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyan, adli sicil yazılı beyanı, sınav sonuç belgelerinin asılları veya Kurumca onaylı suretleri ile birlikte Kuruma verirler. Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavına katılacak Kurum personelinden, KPSS hariç, diğer belgeler istenmez.

c) Yazılı sınav soruları, sınav komisyonunca hazırlanır ve üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içinde sınav komisyonu başkanına teslim edilir.

ç) Yazılı sınav, sınav komisyonunun yönetimi ve denetiminde yapılır. Yazılı sınavda isim yeri kapanabilen özel cevap kâğıtları kullanılır.

d) Sınav başlamadan sınav salonunda; adayların kimliklerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu ve sınavın başlama saati bilgilerini içeren tutanak düzenlenir, sınav kuralları açıklanır, adayların önünde kapalı soru zarfı açılarak sorular dağıtılır.

e) Sınav sonunda, adayların isimleri kapatılarak toplanan soru ve cevap kâğıtları ile dağıtılmayan soru ve cevap kâğıtları, düzenlenen tutanaklar bir zarf içine konularak zarf kapatılıp mühürlenir. Sınavın saat kaçta bittiği, sınava kaç adayın katıldığı, adaylardan toplanan soru ve cevap kâğıtları ile dağıtılmayan soru kâğıtlarının adetleri, diğer bir tutanakla tespit edilir. Zarf bu tutanakla birlikte sınav komisyonu başkanına verilir.

f) Sınav esnasında kopya çeken veya çekilmesine yardımcı olanlar, haklarında tutanak düzenlenerek sınav dışı bırakılırlar. Bu durumdaki personel hakkında, disiplin hükümleri uyarınca gerekli işlemler yapılır.

g) Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce imzalanır.

(2) Kurumca yapılacak sözlü sınavlar aşağıdaki usule göre gerçekleştirilir.

a) Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, Kurumun hizmet binasında ve internet sitesinde ilan edilir ve sözlü sınavın yer, gün ve saat bilgilerinin belirtildiği sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az on beş iş günü önce adreslerine iadeli taahhütlü gönderilmek suretiyle sınava çağrılırlar.

b) Sözlü sınavda sorulan sorularla, adayın;

1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

5) Genel yetenek ve genel kültürü,

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle ölçülür. Her bir komisyon üyesi, adayı; (1) numaralı alt bentte yazılı özellik için elli puan, (2) ila (6) numaralı alt bentlerde yazılı özellikler için her biri onar puan üzerinden değerlendirir. Sınav Komisyonu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınav sonuçlarını değerlendirme usulü

MADDE 15 – (1) Yazılı ve/veya sözlü sınavlarda aday, her bir komisyon üyesince 100 puan üzerinden değerlendirilir. Komisyon üyelerince adaya verilen puanların aritmetik ortalaması, o adayın yazılı ve/veya sözlü sınav puanı olarak tespit edilir. Hem yazılı hem de sözlü sınav yapılması halinde, adayların sözlü sınava katılabilmeleri için yazılı sınavda en az 70 puan almaları gerekir.

(2) Adayın başarı puanı; hem yazılı hem de sözlü sınav yapılması hâlinde, adayın KPSS puanının yüzde ellisi, yazılı sınav puanının yüzde otuzu, sözlü sınav puanının yüzde yirmisi; sadece yazılı ya da sadece sözlü sınav yapılması hâlinde adayın KPSS puanının yüzde yetmişi, yazılı veya sözlü sınav puanının yüzde otuzudur. Eşit puan alan adayların sıralamasında KPSS puanı yüksek olan, bu da eşitse; eşitlik bozulana dek, sırasıyla yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı ve yabancı dil puanı yüksek olan aday sıralamada önde yer alır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar Sınav Komisyonunca incelenir.

(3) Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren yedi gün içinde Kurumun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle açıklanır. Sonuçlar sınava giren adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olan adayların sınav sonuçları iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama, İşe Alma, Sözleşmenin Sona Ermesi ve Özlük Dosyası

Atama

MADDE 16 – (1) Sınavlarda başarılı olanların sınav sonuçları özlük dosyasına işlenir, sınav sonucunda oluşan başarı sıralamasına göre en yüksek puanı alan adaylardan başlanarak kontenjan sayısı kadar adayın ataması yapılır.

(2) Atamalar, Başkanın teklifi ve Kurulun onayı ile yapılır.

(3) Uzmanlık Yeterlik Sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Deneme süresi hariç olumlu personel değerlendirme raporu alamayanlar ile verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Atananlardan istenecek belgeler

MADDE 17 – (1) Kurumda ilk defa işe başlayan personelden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Görev talep formu,

b) 4 adet vesikalık fotoğraf,

c) Görevine engel bir sağlık durumu olmadığına dair yazılı beyan,

ç) Mal beyannamesi,

d) Daha önce çalıştığı işlere ait hizmet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

e) Aile durum beyannamesi.

(2) Birinci fıkrada istenen belge ve beyanları Kuruma tevdi etmeyen personelin ataması yapılmaz.

İşe alma ve işe başlama

MADDE 18 – (1) 17 nci maddenin birinci fıkrasında istenen belge ve beyanlara istinaden Kurum tarafından yapılacak inceleme sonucunda işe alınacak olanların görev talep formundaki adreslerine durum iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili işe başlar.

(2) Görev talep formunda gösterilen adreslerinde bulunmamaları nedeni ile kendilerine tebligat yapılamamış olanlar ile belgelenmiş bir mücbir sebep olmaksızın belirtilen süreler içerisinde göreve başlamayanların işe alınma işlemleri iptal edilir.

(3) Atanan adayların iş sözleşmesi imzalamamaları veya işe başlamamaları ya da işe başlayıp deneme süresi içinde işten ayrılmaları halinde, yerlerine başarı sırasına göre yedek adaylar atanabilir.

Deneme süresi ve iş sözleşmesi

MADDE 19 – (1) Personel ile imzalanan iş sözleşmesine 4857 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde deneme süresi konulur ve ilgilinin beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Deneme süresinin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili Yönetici Personel, personel hakkında bir değerlendirme raporu hazırlar ve hazırlanan rapor Genel Sekreterlik eliyle Başkana iletilir. Raporlarda önerilen hususlar Başkan tarafından değerlendirilir. İş sözleşmesinin devamına karar verilen personelin iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşür.

(2) İş sözleşmeleri, belirsiz süreli olarak personelin istihdam edileceği pozisyon ve personelin özellikleri dikkate alınarak her bir personel ile ayrı ayrı imzalanır.

(3) Deneme süresi içinde veya sonunda Kurumda çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Kurum tarafından bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak Kurul tarafından feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Sözleşmenin sona ermesi

MADDE 20 – (1) İş sözleşmesi, Kurum personelinin; deneme süresi içinde başarısız olması, yazılı olarak müracaat etmek suretiyle görevden çekilme (istifa) isteğinde bulunması, bu Yönetmelik ve 4857 sayılı Kanun hükümlerine göre işten çıkarılmayı gerektiren fiillerde bulunması, emeklilik, yasal hastalık izin sürelerini aşan süreli hastalık ve ölüm hallerinde sona erer.

(2) Personelin göreve atanabilmesi için istenen şartlardan herhangi birini taşımadığının veya verdiği beyan ve belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun sonradan anlaşılması halinde, iş sözleşmesi derhal sona erdirilir.

Özlük dosyası

MADDE 21 – (1) Kurum personeli için özlük dosyası tutulur. Bu dosyada, atanma ile ilgili belgeler, personel değerlendirme raporları, unvan ve yer değişiklikleri, hizmet içi eğitim durumu, kendisi tarafından verilen yayın ve eserleri, aldığı takdirname ve ödüller, aldığı hastalık raporlarına ait belgeler, varsa disiplin ile ilgili kararlar, mahkeme kararları, denetim elemanları tarafından verilen denetleme raporları, mal bildirimi ile gizli olması gereken diğer yazışmalar, etik ilkeler taahhütnamesi ile gerekli görülen diğer belgeler bulunur.

(2) Özlük dosyalarının gizliliği esastır. İşe almaya yetkili merciler, Başkan, Genel Sekreter ve Personel İdari ve Mali İşler Grup Başkanı ile soruşturmayla görevli kişiler dışında kimseye gösterilmez ve verilemez.

(3) Personelin işe alınması, terfi ettirilmesi, emekliye ayrılması ya da görevden çıkarılmasında özlük dosyası başlıca dayanaktır.

(4) Personelin özlük dosyaları Personel, İdari ve Mali İşler Grup Başkanlığınca muhafaza edilir ve Kurumdan ayrılma halinde arşive kaldırılır veya geçtiği kuruluşa devredilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali ve Sosyal Haklar

Ücret

MADDE 22 – (1) Personelin ücretleri; unvanlarını, görev ve sorumluluklarını dikkate alan, hiyerarşik kademeler arasında uygun ve adil bir dengeyi gözeten hiyerarşik bir skala çerçevesinde tespit edilir. Ücretler aylık çalışma karşılığında net olarak ödenir. Kurum personelinden herhangi birine ödenecek ücret ve ücretle birlikte ödenecek fazla çalışma ve fazla süreli çalışma ücretleri dahil diğer mali haklar ve sosyal yardımların üst sınırı, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen tavan ücret değerlerini aşmayacak şekilde, Kurul tarafından belirlenir.

(2) Ücrete, fiilen göreve başlandığı günden itibaren hak kazanılır.

İzin

MADDE 23 – (1) Personelin yıllık ücretli izinleri, analık, hastalık, mazeret ve ücretsiz izinleri 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı hükümlerine göre kullandırılır.

(2) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümleri ile belgelenmek şartıyla, personelin önceki hizmet süreleri, yıllık ücretli izin sürelerinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulur.

(3) Personelin, yıllık ücretli izinlerini, hak edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanması esastır. Kurum bu esas dâhilinde personele resen izin kullandırabilir.

(4) Personelin izinleri; iş durumu ve personelin talepleri de dikkate alınmak suretiyle Genel Sekreterin, Genel Sekreterin izinleri ise Başkanın onayı ile kullandırılır.

(5) Yazılı müracaatları Kurumca uygun görülenlere, birim yöneticisinin teklifi ve Genel Sekreterin onayı ile iki aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Mazeretin devamının yazılı olarak bildirilmesi halinde, bu süre Başkanın onayı ile 4 aya kadar uzatılabilir. Daha uzun süreli ücretsiz izin talepleri, Kurul tarafından karara bağlanır.

(6) Kurumda hizmetine acil ihtiyaç duyulan hallerde, izin vermeye yetkili yönetici tarafından göreve çağrılan personel, en kısa sürede görevinin başına dönmek zorundadır. Bu suretle çağrılan ve ihtiyaç duyulan görevi tamamlayarak tekrar izne dönen personelin izin mahallinden görev mahalline geliş ve dönüş masrafları Kurumca karşılanır. Bu süre görevden sayılır.

Sosyal güvenlik

MADDE 24 – (1) Personel, sağlık ve emeklilik işlemleri yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

(2) Sosyal Güvenlik Kurumunca analık ve hastalık hali nedeniyle ödenecek iş göremezlik ödeneğinin Kurum hesaplarına yatırılarak gelir kaydedilmesi şartıyla, analık ve hastalık hali nedeniyle iş göremezlik raporu ibraz eden personele ücreti tam olarak ödenir. Sosyal güvenlik primleri tam olarak yatırılır.

ALTINCI BÖLÜM

Personelin Hak ve Yükümlülükleri

Personelin görev ve ödevleri

MADDE 25 – (1) Personel, kendilerine verilen görevleri işbirliği, bağlılık, dikkat ve özenle yerine getirmek, yurtiçinde ve yurtdışında Kurum yararına ve yöneticilerinin verdiği talimatlara uygun hareket etmek; Kuruma zarar getirebilecek her türlü hal ve hareketlerden kaçınmak zorundadır.

(2) Personel, haftada 40 saatten az olmamak ve 45 saati geçmemek üzere Kurul kararıyla saptanan çalışma saatlerinde görevlerinin başında bulunmakla yükümlüdür.

(3) Kurumda yönetici konumunda görev yapanlar, yöneticisi oldukları hizmet birimlerinde veya kendilerine verilen görevlerle ilgili olarak, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, yönerge ve Kurul Kararıyla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki personeli yetiştirmekten görevli ve sorumludur. Yönetici, maiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır ve yöneticilik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmelik ve yönergelerde belirtilen esaslar içinde kullanır. Yönetici, maiyetindeki personele kanunlara aykırı talimat veremez ve maiyetindeki personelden hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

(4) Personel, görevinin gerektirdiği işleri yapmakla ve Kurumun görevleri ile ilgili mevzuatı bilmekle, değişiklikleri izlemekle ve Kurum tarafından uygun görülen niteliğini artırıcı kurs, eğitim, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(5) Kurum personeli, hizmetleri dolayısıyla bildikleri ve duydukları sırları saklamak, görev icabı kendilerine intikal etmiş belge ve bilgileri mahfuz tutmak zorundadır. Kurum personeli ticari sırlar ve gizli rekabet bilgileri gibi her türlü bilginin saklanmasında gerekli özeni göstermek zorundadır. Bu yükümlülük, personelin Kurumdan ayrılmasından sonra da devam eder.

(6) Personel, Başkanın izni olmadan Kurum ile ilgili hususlarda basına herhangi bir açıklamada bulunamaz, bilgi ve belge veremez.

(7) Kurum personeli, görevlerini yapmak veya yapmamak karşılığında çıkar sağlayamaz, çıkar sağlamaya teşebbüs edemez.

(8) Personel; eşinin, reşit olmayan veya kısıtlı olan çocuklarının kazanç getiren sözleşmeli faaliyetlerini, bu faaliyetin ilgili resmi kayıtlara geçiş tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

(9) Personel, görevin yapılması için kendisine verilen malzeme, demirbaş eşya ve benzerini en iyi şekilde kullanmakla yükümlü ve bunlara verdikleri zarardan sorumludur.

(10) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılanlar, kendilerine teslim edilen malzeme ve eşyayı, parayı, evrak ve dosyaları vaktinde teslim etmeye ve işi devretmeye zorunludur.

(11) Kendilerine teslim edilen malzeme ve eşyaya kasten veya ihmalleri neticesinde zarar veren veya bunları yitirenler yahut geri vermeyenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

(12) Personel, verilmesi zorunlu olan mal bildirimi gibi beyannameleri, usulüne göre düzenlemek ve süresi içinde ilgili yerlere vermekle yükümlüdür.

(13) Genel Sekreter, Kurumun Kanunla verilen görevlerinin bazılarının zamanında ve verimli yapılmasını teminen personeli, atandığı birimden başka bir birimde çalışması için geçici olarak görevlendirebilir. Personel, verilen geçici görevi yapmak zorundadır.

(14) Personel, Kurum içinde herhangi bir siyasi partinin veya görüşün propagandasını yapamaz; bu amaçla afiş, ilan ve benzeri yayın araçlarını kullanamaz ve dağıtamaz. Kurumdaki görevini yaparken herhangi bir siyasi parti lehine veya aleyhine hareket etme amacı güdemez ya da Kurum personelini siyasi olarak etkilemeye çalışamaz.

(15) Personel, başvuru ve şikâyetlerini yazılı olarak ve üstleri aracılığıyla Kurum Başkanlığına iletebilir. Başvuru ve şikâyetler, en yakın yöneticiden başlayarak silsile yoluyla ve şikayet edilen yöneticiler atlanarak yapılır.

(16) Kanunlarda ve ilgili yönetmeliklerde yazılı haller dışında personel işten çıkarılamaz, ücret ve başka hakları elinden alınamaz.

(17) Dernekler, kooperatifler ve meslek kuruluşlarında işçi-işveren ilişkisi kurularak ücret mukabilinde çalışmamak koşuluyla kanunlarda tanınan üye olma ve görev alma hakkı saklıdır.

Talimatlara uyma ve kanunsuz emir

MADDE 26 – (1) Personel, yöneticilerinin talimatlarına uymakla yükümlüdür. Personel, verilen talimatın mevzuat hükümlerine aykırı olduğunu görürse, bu talimatı yerine getirmez ve söz konusu aykırılığı gerekçesiyle birlikte o talimatı veren yöneticiye bildirir. Yönetici talimatında ısrar eder ve bu talimatını yazılı olarak yinelerse, personel talimatın gereklerini yerine getirmek zorundadır. Ancak bu durumda talimatın yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk tamamen, talimatın öngörülen şekilde yerine getirilmesi şartıyla, talimatı verene aittir. Konusu suç teşkil eden talimat ise hiçbir biçimde yerine getirilmez. Böyle bir talimatı yerine getiren personel de talimatı verenle birlikte sorumlu olur.

Vekâlet

MADDE 27 – (1) Genel Sekreter ile yönetici personelin, izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı geçici görev gibi nedenlerle görevde olmadıkları sürelerde söz konusu görevler; Genel Sekreter için Başkanın, yönetici personel için Genel Sekreterin uygun göreceği bir personel eliyle yürütülür. Vekâlet ve yetki kullanımına ilişkin hususlar, Kurul tarafından imza ve yetki yönergesi ile düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Disiplin Hükümleri

Disiplin cezası

MADDE 28 – (1) Kurum hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, yönerge ve talimat gibi emirlerin personele emrettiği ödevleri yurt içinde ve yurt dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 29 uncu maddede belirlenen disiplin cezalarından biri uygulanır.

Disiplin cezalarının çeşitleri

MADDE 29 – (1) Personele uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli ve itinalı olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

c) Ücret kesme: Personelin görevinde ve davranışlarında iyi niyet kurallarını aşacak şekilde kusurlu olması hallerinde, fiilinin ağırlık derecesine göre net ücretinden 1 aydan 12 aya kadar, bir ayda iki gündeliğinden fazla olmamak üzere 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde kesinti yapılmasıdır.

ç) İş Sözleşmesinin Askıya Alınması: Personelin görevinde ve davranışlarında ağır kusuru veya kastının olması hallerinde iş sözleşmesinin üç aya kadar geçici olarak askıya alınmasıdır.

d) İşten çıkarma: Personelin, Kurumda herhangi bir statüde bir daha çalıştırılmamak üzere sözleşmenin feshi suretiyle ilişiğinin kesilmesidir.

Uyarma

MADDE 30 – (1) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Üstlerine ve yöneticilerine karşı nezaket ve terbiye kuralları ile bağdaşmayacak tavır ve hareketlerde bulunmak,

b) Yöneticilerinin talimatlarını yerine getirmemek veya idarece verilen yazılı ve sözlü talimatlara aykırı hareket etmek,

c) Görevine karşı kayıtsız davranmak, belirli sürede bitirilmesi gereken işleri zamanında yapmamak,

ç) Görevine özürsüz olarak bir ay içinde üç defa geç gelmek, mesai saatlerinde özürsüz olarak görevi başında bulunmamak veya erken ayrılmak,

d) Yetkisini aşan hususları yöneticilerine bildirmemek,

e) Hiyerarşik düzene riayet etmemek, usulsüz müracaat ve şikâyette bulunmak,

f) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, karar ve emirlerde açık olarak gösterilen konularda işi uzatacak ve israfa sebep olacak şekilde yazışma ve görüşmelerde bulunmak,

g) Hizmet dışında kamu personeli vakarına yakışmayan, ifa ettiği görevin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte tutum ve davranışlarda bulunmak,

ğ) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, işyeri ortamına uymayacak tarzda giyinmek,

h) Görevin iş birliği içinde yapılmasına engel olacak davranışlarda bulunmak,

ı) Çalışma ahengini bozucu tutum ve davranışlarda bulunmak, mesai arkadaşlarına kırıcı ve kötü davranışlarda bulunmak,

i) Hizmet için verilmiş olan demirbaş eşya, araç gereçlerin kullanılması, korunması ve bakımında kayıtsız kalmak ve malzemeyi zamanında ve geçerli bir sebep olmaksızın iade etmemek,

j) Kurum demirbaşlarını, kuruma ait kırtasiye ve basılı kâğıtları özel işlerinde kullanmayı alışkanlık haline getirmek,

k) Tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

l) İdaresi altındaki kişilerden borç almayı alışkanlık haline getirmek.

Kınama

MADDE 31 – (1) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Görev sırasında üst ve yöneticilerine tutum ve davranışı ile saygısızlık etmek,

b) Mevcut mevzuat ve birim yöneticilerinin direktifleri doğrultusunda belirlenen ve sorumluluğuna tevdi edilen görevlerin gerektiği biçimde yapılmasında kusurlu davranmak,

c) Mevzuata uygun olarak verilen talimatlara itiraz etmek,

ç) Herhangi bir makamdan zaman belirtilerek sorulan hususlara bir özrü olmaksızın süresi içinde cevap vermemek veya istenilen bilgi ve dokümanı zamanında göndermemek,

d) Birlikte çalıştığı personelin suç sayılabilecek hal ve hareketlerini zamanında üst makamlara bildirmekten kaçınmak,

e) Yetkili kılınmadığı halde Kurumun faaliyetleri hakkında haber ajanslarına, yazılı ve görsel basına bilgi ve demeç vermek,

f) Görevli veya yetkili personelden başkasının girmesi yasak olan yerlere girmek veya girilmesine göz yummak,

g) Geçerli bir sebep olmaksızın görevlilerin veya istihkak sahiplerinin istihkaklarını geç ödemek, yapılması ve verilmesi gereken her türlü belge, rapor, istatistik, cetvel, bilgi ve dokümanı belirli bir süre içerisinde merciine göndermemek,

ğ) Görevini yöneticilerinin izni olmadan başkasına devretmek,

h) İzinsiz veya özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek veya 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yazılı fiilleri işlemeyi alışkanlık haline getirmek,

ı) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak, bu türlü yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

i) Görevi başına sarhoş olarak gelmek,

j) Maiyetindeki personeli özel işlerinde kullanmak,

k) İş yerinde çalışma disiplininin bozulmasına neden olacak şekilde personeli kışkırtmak, hangi nedenle olursa olsun iş yerinde tahrik edici davranışlarda bulunmak, kavgaya sebebiyet vermek,

l) Muhafazasından gözetim ve denetiminden sorumlu olduğu demirbaş eşyanın, ihmal ve kusuru sonucunda çalınmasına veya hasara uğramasına sebebiyet vermek,

m) Hizmetle ilgili belge ve defterler, malzeme ve gereçleri başkasının kullanmasına elverişli kılacak veya kaybolmasına yol açacak bir durumda ortada bırakmak veya kaybetmek,

n) Görev yeri değiştirildiği halde, görevi ile ilgili devir ve teslim işlerini özürsüz olarak tamamlamamak ya da geciktirmek.

o) Eşinin, reşit olmayan veya kısıtlı olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini, belirlenen sürede Kuruma bildirmemek,

ö) Hizmet içinde kamu personeline yakışmayan, ifa ettiği görevin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte tutum ve davranışlarda bulunmak,

p) Hizmet dışında kamu personeli vakarına yakışmayan, ifa ettiği görevin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte tutum ve davranışlarda bulunmayı alışkanlık haline getirmek,

r) Ticari faaliyette bulunmak.

Ücret kesme

MADDE 32 – (1) Ücret kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Özürsüz olarak bir yıl içerisinde iki defa birer gün göreve gelmemek,

b) Geçerli bir özrü olmaksızın; nöbet için görevlendirildiği halde görevine gelmemek, geç gelmek veya görev yerini erken terk etmek,

c) Kuruma ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

ç) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenlemek,

d) Hizmet içinde kamu personeli vakarına yakışmayan, ifa ettiği görevin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte tutum ve davranışlarda bulunmayı alışkanlık haline getirmek,

e) Görevini ihmal veya görevinin gerektirdiği özeni göstermemek gibi nedenlerle Kurumu zarara uğratacak eksik veya yanlış işlem yapmak,

f) Yazılı olarak verilen kanunsuz emri yerine getirdikten sonra, verilen kanunsuz emir hakkında yöneticilerini bilgilendirmemek,

g) Kurumda yapılacak her tür denetim ve soruşturmalarda yalan ve yanıltıcı beyanda bulunmak,

ğ) Görevin yerine getirilmesinde, keyfi olarak ya da garaz veya kin duygusuyla, kişilerin gereksiz şekilde yarar veya zararını hedef alan davranışlarda bulunmak,

h) Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri görevinin sona ermesine ve Kurumca istenmesine rağmen geri vermemek.

İş sözleşmesinin askıya alınması

MADDE 33 – (1) İş sözleşmesinin askıya alınmasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kendisine verilen görevleri haklı bir sebebe dayanmaksızın kasıtlı olarak yapmamak, eksik yapmak, yanlış yapmak veya bu görev ve talimatların yerine getirilmesini geciktirmek,

b) Kurum hakkında Kurumun itibarını sarsacak asılsız beyanat ve ihbarlarda bulunmak,

c) Denetim görevlilerinin inceleme veya denetim için gidecekleri yerleri, denetim yapılacak kurum veya kuruluşların personeline bildirmek,

ç) Yetkililere resmi evrak ve işlemler hakkında kasıtlı olarak yanlış ve noksan bilgi vermek,

d) Kurumun zararına yol açacak bir yolsuzluğu bildiği halde yöneticilerine haber vermemek, yetkili olduğu halde önleyici tedbirler almamak,

e) Üstlerine, yöneticilerine ve iş arkadaşlarına hakaret etmek,

f) Üst, yönetici ve arkadaşları hakkında uydurma, gerçek dışı şikâyetlerde ve ihbarlarda bulunmak,

g) Kasıt veya ağır bir kusurla, Kuruma ait her türlü evrak, malzeme, araç ve gerecin kaybına yol açmak,

ğ) Belirli bir süre ile saklanması zorunlu olan kayıt ve evrak ile benzerlerini, bu sürenin bitiminden önce silmek, sildirmek, kaybetmek, yok etmek, kaybolmasına veya yok olmasına sebebiyet vermek,

h) Görevle ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

ı) Kurumun verdiği hizmetler gereğince ilişkisi bulunan kurum, kuruluş ve diğer firmaların sahiplerinden veya çalışanlarından gizli veya açık bir şekilde borç almak,

i) Görevi başında kumar oynamak, kumar oynatmak veya genel olarak kumar oynamayı adet haline getirmek,

j) Üstlerine, yöneticilerine veya iş arkadaşlarına iftira etmek, söz veya hareketle sataşmak, bunları tehdit etmek ve üstleri ile iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

k) Gerçeğe aykırı özlük sicil belgesi veya belge vermek,

l) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep ayrımı yapmak.

İşten çıkarma

MADDE 34 – (1) 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinde sayılan haklı nedenle derhal fesih hakkı gerekçeleri ile birlikte, işten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Görev ve yetkilerini her ne sebep ve surette olursa olsun kötüye kullanarak, hile ve düzmeceler yaparak kendisi veya başkası yararına Kurumu zarara uğratmak,

b) Görevine ilişkin gizli, açıklanması Kurum ve ülke menfaatleri için zararlı bilgi ve belgeleri veya gizlilik derecesi önceden belirtilmiş evrakı yetkisi ve ilgisi olmayanlara göstermek, açıklamak, vermek, tahrifat yapmak veya yok etmek,

c) İzin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işe devam etmemek,

ç) Personeli Kurum aleyhine kışkırtmak; verilen talimatlara karşı çıkmak amacıyla toplanıp haberleşme veya görüşmede bulunarak bir karar verip bu kararı yalnız veya toplu halde icraya teşebbüs etmek,

d) Bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemden, programları, verileri veya herhangi bir unsuru hukuka aykırı olarak ele geçirmek, bunları başkasına zarar vermek veya kendisine ya da başkasına yarar sağlamak amacıyla kullanmak, nakletmek veya çoğaltmak, kısmen veya tamamen tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak veya yanlış biçimde işlemesini sağlamak,

e) Kuruma ait defter, dosya, evrak ve kayıtları kasten yok etmek, bunlar üzerinde değişiklik yapmak veya yaptırmak,

f) İdeolojik veya siyasi amaçlarla; Kurumun huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve kanun dışı grev yapılması kararına katılmak, grevin yapılmasını teşvik etmek, greve katılmak, greve katılmaya ve devama teşvik etmek,

g) Üstlerini, yöneticilerini, iş arkadaşlarını veya Kurumda daimi veya geçici olarak çalışan herhangi bir personeli silahla tehdit etmek veya bunlara silahsız da olsa fiili tecavüzde bulunmak,

ğ) Kamu personeli sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

h) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Kurumun herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

Savunma hakkı

MADDE 35 – (1) Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez.

(2) Soruşturmayı yapan veya Disiplin Kurulu, savunmanın yapılabilmesi için ilgili personele yedi günden az olmamak üzere süre verir. Belirtilen sürede savunmasını yapmayan personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(3) Hakkında işten çıkarılma cezası istenilen personel, tanık dinletme, sözlü veya yazılı olarak savunma yapma hakkına sahiptir.

Cezai kovuşturma ve disiplin soruşturmasının birlikte yürütülmesi

MADDE 36 – (1) Aynı olaydan dolayı personel hakkında Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma veya ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin soruşturmasını geciktiremez. Personelin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri ayrıca disiplin cezası uygulanmasını engellemez.

Adli kovuşturma ve ceza

MADDE 37 – (1) Personelin disiplin cezasını gerektiren fiilinde, adli kovuşturmayı gerekli kılan bir suç unsuru bulunduğu takdirde, disiplin cezası uygulanmakla beraber, genel hükümlere göre işlem yapılır.

Cezanın birden fazla olması hali

MADDE 38 – (1) Personele gerçekleşen bir olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması gerektiği hallerde, hareketlerine uyan cezalardan en ağırı verilir.

Ceza verileceği sırada ayrılma

MADDE 39 – (1) Cezayı gerektiren bir fiilden sonra herhangi bir sebeple Kurumdan ayrılmak, disiplin soruşturmasına veya cezanın verilmesine engel olmaz.

Ceza uygulaması

MADDE 40 – (1) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanarak ilgililere tebliğ edilir.

(2) Ücret kesme cezaları, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

(3) Kendilerine disiplin cezası olarak ücret kesme cezası veya iş sözleşmesinin askıya alınması cezası verilenler cezaların silinmesine ilişkin süre içerisinde Genel Sekreter, 1. Hukuk Müşaviri ve Grup Başkanı kadrolarına atanamazlar.

Disiplin cezalarının tebliğ usulü

MADDE 41 – (1) Disiplin cezaları personele yazılı olarak tebliğ edilir. Tebliğ işlemlerine; kararın onaylandığı, kesinleştiği tarihten itibaren derhal başlanılır.

(2) Disiplin cezalarının tebliği aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır.

a) Disiplin işlemlerine ait her türlü tebligat personele imza karşılığı yapılır. Personel tebligatı almaktan imtina ederse durum bir tutanakla tespit edilir. Tebligat kendisine yapılmış sayılır.

b) Personelin Kurumdan herhangi bir şekilde ayrılması halinde, Kuruma bildirdiği en son ikametgâh adresine iadeli taahhütlü olarak tebligat yapılır. Kuruma bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bu değişikliği bildirmeyen, yanlış ya da eksik adres vermiş olanlara 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebligat yapılır.

Disiplin amirleri

MADDE 42 – (1) Personelin disiplin amirleri, Ek-1’de gösterilmiştir.

(2) Ekip çalışmasında, çalışma süresince, ekibin yönetimiyle yazılı olarak görevlendirilen amir, ekipteki personelin disiplin amiridir.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar

MADDE 43 – (1) Uyarma ve kınama cezasını vermeye disiplin amirleri ve disiplin kurulu yetkilidir.

(2) Ücret kesme cezaları ve iş sözleşmesinin askıya alınması cezaları Disiplin Kurulunca, işten çıkarma cezası Disiplin Kurulunun teklifi ve Kurul kararı ile verilir.

(3) Disiplin amirince verilen uyarma ve kınama cezaları için onay mercii üst disiplin amiri, Disiplin Kurulu tarafından verilen veya teklif edilen cezalar için onay mercii ise Kurul olup, verilen veya teklif edilen disiplin cezaları onay mercii tarafından onaylanarak tekemmül eder.

(4) Disiplin amiri veya Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalar, onay mercii tarafından kabul veya ret edilebilir. Reddedilen kararlar, tekrar değerlendirilmek üzere disiplin amirine veya disiplin kuruluna iade edilir. İade üzerine disiplin amiri veya disiplin kurulu, kararını yeniden gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir, ağırlaştırabilir ya da aynı cezanın verilmesine karar verebilir. İade üzerine disiplin amirince verilen cezanın ağırlaştırılması durumunda ağırlaşan bu ceza disiplin kurulunca verilmesi gereken cezalardan ise konunun disiplin kuruluna intikalini talep eder. İade üzerine alınan karar onay mercii tarafından onaylanır veya nihai karara bağlanır.

(5) Disiplin Kurulunca teklif edilen işten çıkarma cezası iade edilmeksizin Kurulca nihai karara bağlanır.

Disiplin kurulunun oluşumu

MADDE 44 – (1) Disiplin Kurulu; Kurul veya Kurulun vereceği yetkiye istinaden Başkan tarafından, biri disiplin kurulu başkanı ikisi üye olmak üzere seçilecek üç kişiden oluşur. Aynı usulle asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

(2) Disiplin soruşturmasının, Disiplin Kurulu üyelerinden birini ilgilendirmesi halinde yerine Kurul veya Kurulun vereceği yetkiye istinaden Başkan tarafından başka bir üye tayin edilir.

Disiplin kurulunun çalışma usulü

MADDE 45 – (1) Disiplin amirlerince, disiplin suçu sayılan ve uyarma ile kınama cezaları dışındaki bir cezayı gerektiren bir fiilin işlendiğine gerek doğrudan, gerekse bir ihbar veya şikâyet üzerine haberdar olunması halinde durum, Disiplin Kuruluna sevki hususunun değerlendirilmesi için Genel Sekreter aracılığıyla Başkana yazılı olarak bildirilir.

(2)  Disiplin Kurulu, Kurul Başkanının çağrısı üzerine belirli gün, yer ve saatte toplanır. Toplantı yer ve zamanı Disiplin Kurulu üyelerine yazılı olarak bildirilir. Kararlar en az iki üyenin aynı yöndeki oyu ile alınır, oylamada çekimser oy kullanılamaz.

(3) Disiplin Kurulu, gerektiğinde ilgili gördüğü kişileri davet ederek bilgi ve olaydaki görüşüne başvurabilir.

(4) Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde, her nevi evrakı incelemeye, tanık ve bilirkişi dinlemeye, yerinde keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

(5) Disiplin Kurulu ve/veya onaya yetkili merciiler soruşturmanın genişletilmesine karar verebilir.

(6) Disiplin Kurulu, konu ile ilgili daha geniş soruşturma yapılmasını gerektiren durumlarda, Disiplin Kurulu üyelerinden birisini soruşturmacı olarak görevlendirebileceği gibi soruşturmanın Kurul üyeleri dışında başka birisi tarafından yapılmasının daha uygun olacağı kanaatindeyse, Disiplin Kurulunun teklifi ve Başkanın onayı ile soruşturmacı belirlenir ve bu karar geciktirilmeden soruşturmacıya bildirilir. Soruşturmacı; konu ile ilgili olarak varsa ihbar eden, müşteki veya tanıkların ifadelerini almak, delil niteliğinde olacak hususları toplamak ve ilgilinin bilgisine başvurmak, gerektiğinde ise dinlemek suretiyle, soruşturmayı tamamlar. Bununla ilgili evrakı bir rapora bağlar. Soruşturmacı; soruşturmanın konusunu, soruşturmanın ne şekilde yapıldığını, soruşturma neticesinde ilgili hakkındaki görüşünü somut delilleriyle birlikte belirtilerek hazırlanan bu raporu Disiplin Kuruluna verir.

(7) Soruşturmacı, görevlendirildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde soruşturmayı tamamlar, soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilmemesi halinde, Disiplin Kurulu Başkanından gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunur. Disiplin Kurulu Başkanı tarafından uygun bulunduğu takdirde yeniden belirlenecek süre kadar soruşturma süresi uzatılabilir.

(8) Disiplin Kurulunca; soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor ve/veya resen disiplin kurulunca yapılacak soruşturma kapsamındaki bilgi ve belgelerle, alınan savunma göz önünde bulundurularak karara varılır.

(9) Disiplin Kurulunda, ivedi veya öncelikle görüşülmesi kaydıyla gönderilen dosyalar, diğer dosyalardan önce gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır.

(10) Disiplin Kurulu raportörü, Personel İdari ve Mali İşler Grup Başkanlığından atanan üye olup, yokluğunda bu görev, Disiplin Kurulu Başkanınca seçilen bir Disiplin Kurulu üyesi tarafından yerine getirilir.

Hak düşürücü süre ve zamanaşımı

MADDE 46 – (1) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, disiplin cezalarına konu fiillerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde disiplin soruşturmasına başlanılmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

(2) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Cezaların hafifletilmesi veya ağırlaştırılması

MADDE 47 – (1) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallere göre ceza tayini esastır. Ancak, ceza tayinine yetkili mercilerin takdirine göre fiilde hafifletici nedenler olduğu kanısına varılırsa, bu sebepler açıklanarak ceza bir derece hafifletilebilir. İlgilinin tutum ve davranışları ile geçmişteki hizmetleri, söz konusu değerlendirilmede göz önünde bulundurulur.

Tekerrür

MADDE 48 – (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil ve halin, cezaların silinmesine ilişkin süre sona ermeden tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.

(2) Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller sebebiyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Cezalara itiraz ve yapılan işlem

MADDE 49 – (1) Disiplin amirlerince verilen cezalara karşı yapılacak itirazlar Disiplin Kurulunda, işten çıkarma cezaları hariç olmak üzere Disiplin Kurulunca verilen cezalara karşı yapılacak itirazlar ise Başkan tarafından oluşturulacak yeni bir Disiplin Kurulu tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen karar itirazın reddi şeklindeyse ilgili personele bildirilir. İtirazın kabulü şeklindeyse yeniden alınan bu karar onay için Kurula sunulur. Kurulun aldığı nihai karar ilgili personele bildirilir.

(2) İşten çıkarma cezası, personelin itirazına gerek kalmaksızın resen ele alınarak Disiplin Kurulunun bu yoldaki teklifi ile Kurulca kesin olarak karara bağlanır.

(3) Verilen disiplin cezalarına karşı yargı yoluna başvurma hakkı saklıdır.

(4) Disiplin cezalarına karşı itiraz süresi, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

(5) İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

(6) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını verir.

Cezaların silinmesi

MADDE 50 – (1) Disiplin cezaları personelin özlük dosyasına işlenir. Personel, cezalarının uygulanmasından beş yıl sonra, verilmiş olan cezaların silinmesini isteyebilir. Personelin bu beş yıllık süre içerisindeki davranışları, isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine Kurulca karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Personelin hizmet şartlarına, ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarına, disiplin ve çalışma şartlarına, sosyal hakları ile diğer özlük işlerine dair Kanunda yer verilmeyen ve bu Yönetmelikle düzenlenmeyen hususlarda uygulanacak hükümleri tespit ve tatbik etmeye 4857 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurul yetkilidir.

Daha önceden ataması yapılmış olan personelin hakları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte Kurumda 4 yıllık fakülte mezunu olarak en az 3 yıl hizmeti bulunan personel, 3 yıl içerisinde; 8 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentlerinde aranan şartı sağlaması halinde yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı olanlar uzmanlığa atanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Kurumda çalışmakta olan uzman yardımcıları hakkında 16 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Ek-1

Şeker Kurumu Personeli Disiplin Amirleri Cetveli

 

Birimler                                                         Disiplin Amiri                                     Üst Disiplin Amiri

Genel Sekreter                                              Başkan                                                -

1.Hukuk Müşaviri                                        Genel Sekreter                                     Başkan

Grup Başkanı                                                Genel Sekreter                                     Başkan

Hukuk Müşaviri                                           1.Hukuk Müşaviri                               Genel Sekreter

Uzman                                                          Grup Başkanı                                      Genel Sekreter

Uzman Yardımcısı                                        Grup Başkanı                                      Genel Sekreter

Diğer Personel                                              Grup Başkanı                                      Genel Sekreter