7 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28197

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   6/2/2012

KARAR NO        :   2012/16

KONU                  :   Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesine

                                  ait bazı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınması.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2/2/2012 tarih ve 820 sayılı yazısına istinaden;

1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesine ait ekli listede yer alan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve satışın varlık satışı suretiyle gerçekleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazların her türlü bakım, onarım ve işletilmesi ile bu taşınmazlardan doğan her türlü yükümlülükler ve işletilmelerinden elde edilecek gelirlerin Karayolları Genel Müdürlüğüne bırakılmasına,

4. Bu Kararın uygulanması ile ilgili hususların gerek görülmesi halinde Maliye Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında yapılacak protokol/protokollerle belirlenmesine,

5. Özelleştirme işlemlerinin 24 (yirmidört) ay içerisinde tamamlanmasına

karar verilmiştir.

 

 

Listeler için tıklayınız.